Raad gunt voorzitter rustige eerste avond Broeden, zitten en zwoegen resulteert in 'Een kop vol zaagsel' van Nel Warnars Foresters-HSV Smeuïge voorstelling Crème Fraïche WLTO tegen golfbaan DVW boos over visvijver SILHOUET ■Ii§;ÉllMllI mmmmm WELKOM VOOR INSPIRATIE HF® Vos Makelaardij Amels Makelaardij 2 weken... (072) 533 533 0 Redactieacquisitie en administratiei J>U j Drukkerij uitkijkpost bv N OMSTREKEN 62e JAARGANG NO. 10 UWSBLAD VOOR MAART 1997 Milieu-werkgroep Info-avond golfbaan uit gesteld Uw Oogmerk Opticien JOHN *MOEN GOED GEZIEN Nic. Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem Politiek café in Buk Buk De BEZORGING van de UITKIJKPOST 072 5331799 Equipe CoifiWes zondag 9 maart a.s. Voetbal-derby De Egelshoek aanvang 14.00 uur NieuwsvoorJo Nieuws voorJongeren Lees hel elke week in de Uithijhpost. Hét gratis weekblad voor Heiloo eo omstreken. Van Bach tot Bossa wordt muzikaal spektakel LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG Kennemerstraatweg 129 Heiloo BINNENHUISARCHITECTUUR CEES HACHMANG LOODGIETERS De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) XWV'" •v.v.w.v De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. f* verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! iV.'.V. .v.v.\ HEILOO - Voor de raad was het natuurlijk even wennen. Een nieuwe voorzitter met uiteraard een eigen aan pak. En zo zal het ook wel even wennen zijn voor de nieuwe (waarnemend) burgemeester van Heiloo, de heer Den Boon. Want elke raad heeft zo z'n eigen cultuur. Maar beide partijen hebben het elkaar niet moeilijk gemaakt. Daar gaf de agenda overigens ook niet direct aan leiding voor. Op de agenda stonden uit sluitend 'akkoordstukken'. Dat zijn voorstellen, die in de commissieverga dering door de diverse politieke partij en al akkoord zijn bevonden. Daar zou je dan in principe in de raad niet meer over hoeven te discussiëren. Met ande re woorden, hamerstukkén. Toch wil er nog wel eens een opmer king komen. Want de politieke partijen hebben na de commissievergadering nog de eigen fractievergadering. Die zijn doorgaans openbaar en op die ver gadering kunnen nog bijzondere gezichtspunten naar voren komen. De meeste voorstellen werden maan- dagavond direct geaccordeerd. Zoals het beschikbaar stellen van kredieten voor software voor de automatisering en de verkoop van een stukje grond bij de Nieuwe Plantagie. Ook de beschik baarstelling van kredieten voor recon structie van de iepenlanen langs Het Malevoort en de Westerweg kreeg van de raad het groene licht. Voor de geïn teresseerden: het wordt de soort 'Christine Buisman'. Een mooie naam voor een mooie boom. Het agendapunt 'planning wegen en riolering in 1997' kreeg ruimere belangstelling. Niet dat men het niet eens was met dit voorstel, maar sommi ge fracties grepen dit punt aan om toch enkele wensen naar voren te brengen. Zo vroeg Pleizier (GroenLinks) aan dacht voor de verkeeerssituatie rom- dom de scholen. Vaak wordt er (door onder anderen de ouders) veel te hard gereden, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan. Hij pleitte daarom voor de aanleg van een paar stevige verkeersdrempels. Wethouder Ten Hoope was het daar wel mee eens, maar vindt dat het instellen van 30 kilo meter-gebieden prioriteit moet krijgen. Bovendien ontbreken hem momenteel de financiële middelen. Desondanks zal deze problematiek zijn aandacht krij gen. Het CDA (Groot) mist voor de beoor deling een recent verkeerscirculatie plan. Het oude plan is door vele ad hoe beslissingen ingehaald. Wethouder Ten Hoope kon toezeggen dat de actualise ring nog dit jaar zal plaatsvinden. Voorts vroeg het CDA om de kosten voor verandering van de spoorover- gang Zeverhuizerlaan dit jaar nog op de begroting te plaatsen, zodat volgend jaar echt kan worden begonnen. Voor mevrouw van Gelder-Kop (Heiloo2000) voldoet de rotonde Stationsweg Heerenweg kennelijk uit stekend. Waarschijnlijk reden voor haar om ook aan te dringen om een dergelijke voorziening op het kruispunt Zeeweg/Westerweg en de kruising Stationsweg/Kennemerstraatweg/Kana alweg. Wat de eerste voorziening betreft lijken volgens wethouder Ten Hoope de kansen daarop wel aanwezig, maar een tweede rotonde op de Kennemerstraatweg ligt niet (n het ver schiet. Al na veertig minuten kon Den Boon de vergadering sluiten. Maar of dit enigszins tekenend is vóór de duur van toekomstige raadsvergaderingen valt te betwijfelen. Hoewel, je weet maar nooit. HEILOO - In de Uitkijkpost van 26 februari is helaas een fout geslopen. Boven het artikel over de milieu-werk groep Vrouwen toetsen het leefmilieu (VTLM), die zich ongerust maakt over het gebruik van chemische bestrijdings middelen bij de onkruidbestrijding door de gemeente Heiloo, is een ver keerde kop geplaatst. De kop boven dit artikel had moeten luiden: 'Gebruik chemische middelen verontrust milieu- werkgroep.' HEILOO - De informatie-avond die de Golf- en Countryclub Heiloo op. 6 maart wilde houden, is verplaatst naar 21 april. Op die datum zijn belangstel lenden welkom om 20.00 in Motel Golden Tulip in Heiloo. De golfclub wil op die avond haar plannen uitgebreid toelichten. Ook wethouder J. Wuijster- Schuddeboom zal zich tot de aanwezi- Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - „Het allerleukste van schrijven? Dat vind ik het hele proces van het maken van een verhaal. Het is echt wonderbaarlijk hoe een verhaal zich ontwikkelt terwijl je het aan het schrijven bent." Op zaterdag 8 maart wordt het derde boek gepresenteerd van de Heiloose schrijfster Nel Warnars-Kleverlaan. 'Een kop vol zaagsel' is een boek voor kinderen vanaf 8 jaar, dat het verhaal vertelt van het jongetje Timmie. Timmie krijgt van de dokter te horen dat hij niet meer zal kunnen lopen. Zijn favoriete knuffel, de speelgoedbeer Nicodemus, maakt zich daar erg bezorgd over. Maat dan komt oma Bak met een schitterende verrassing. Ze heeft voor Timmie een rolstoel en voor zichzelf een camper gekocht en neemt Timmie én Nicodemus mee op vakan tie. En natuurlijk beleven ze met z'n drieën een hoop spannende dingen. In tegenstelling tot haar vorige boeken is 'Een kop vol zaagsel' fictie. Nel Warnars schreef eerder een handlei ding voor ouders en verzorgers van kin deren met kanker en een kinderboek over de werking van het menselijk lichaam. „Dat waren vooral informatie ve boeken. Zo'n boek schrijven is een kwestie van voorbereiden en vakkennis verzamelen. Dit nieuwe boek is een eigen verhaal geworden." De schrijfster geeft aan dat 'Een kop vol zaagsel' wel uit de vorige boeken voortkomt. „Het thema van een kind dat ernstig ziek wordt en in een rolstoel terecht komt, was een idee dat ik ver der wilde uitwerken. Maar dan op een andere maniei dan ik hiervóór gedaan heb." Dat laatste past wel een beetje bij het idee dat Nel Warnars over haar leven heeft. „Ik wil mezelf steeds blij ven ontwikkelen, niet stil blijven staan. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe uit dagingen." Hoewel ze met dit nieuwste boek inmiddels drie titels op haar naam heeft staan en er in april zelfs een vierde boek volgt, noemt Nel Warnars zichzelf in de eerste plaats psychologe, en geen schrijfster. Ze studeerde psychologie in Amsterdam, geeft trainingen aan ver pleegkundigen en is betrokken bij diverse projecten. Verder praat ze met ouders en kinderen die kanker hebben of hebben gehad en geeft voorlichtin gen op scholen. Praten met Nel Warnars betekent pra ten met een bevlogen vakvrouw. „In mijn praktijk werk ik veel met kinderen die te maken hebben met verdriet, bij voorbeeld door ziekte of dood. Ik pro beer de kinderen die komen te helpen hun verdriet te uiten en handvaten te geven om er mee om te gaan. Hun ver halen raken je natuurlijk, maar het is werk en dat probeer je van je af te zet ten. Het is vaak de kunst om uit te vin den hoe je kinderen zover krijgt dat ze hun verhaal naar buiten brengen. Dat is bij ieder kind anders. En dat zijn dan wel dingen die je vierentwintig uur per dag bezig kunnen houden." Broeden, zitten en zwoegen Schrijven doet Nel Warnars dus naast haar werk als psychologe. Onder werpen waarover ze schrijft, komen meestal voort uit haar werk. Maar het schrijven vormt, zoals ze het zelf noemt, ook een tegenpool. „Het is een heel wisselend proces van broeden, zit ten en zwoegen. Je moet jezelf er wel de ruimte en de rust voor geven. Als ik het heel druk heb met andere dingen, gaat het minder goed. Maar als ik een maal op gang ben, dan laat het me ook niet meer los. Ik ben zo iemand die dan met de fiets naar de groenteboer gaat en lopend terugkomt. En als ik 's avonds achter de computer zit te schrij ven, dan stopt het ook niet om midder nacht. Maar gelukkig kan ik redelijk goed zonder slaap." Toen Nel Warnars bezig was met 'Een kop vol zaagsel' ging het manuscript zelfs mee op vakantie. Dat werd haar door haar kinderen niet bepaald in Nel Warnars-Kleverlaan leest een stukje in haar nieuwe boekdat zaterdag wo rdt gep res en teerd. (foto EWD) dank afgenomen. Het zijn ook de kin deren die hun moeder nauwlettend in de gaten houden als het gm werken gaat. „Als ik mezelf niet opi tijd terug fluit, doen de jongens dat wel." In totaal zit er twee jaar tijd tussen het moment dat Nel Warnars begon met het schrijven van haar nieuwste boek en het verschijnen ervan. Ze is zicht baar trots op het eindresultaat, volgens haar „een hartstikke leuk boek". Toen het af was, was ze zelf verrast over het verhaal dat uiteindelijk in het boek te lezen staat. „Als je begint heb je een idee in je hoofd en tijdens het schrijven ontstaat er een eigen verhaallijn. Die moet je op een bepaalcje manier vast houden. Oorspronkelijk was het idee dat het boek moest gaan over een kind dat kwam te overlijden. Maar dat kón gewoon niet in dit boek, dat paste niet in het verhaal. Het einde heb ik ook wel drie keer veranderd en uiteindelijk is het gewoon een heel vrolijk boek geworden." Wie de feestelijke presentatie van 'Een kop vol zaagsel' wil bijwonen, is zater dag vanaf 17.15 uur van harte welkom bij Boekhandel Deutekom. Het boek met de avonturen van Timmie en Nicodemus, dat is uitgegeven door uit geverij Clavis, is vanaf dan verkrijgbaar in de boekhandel voor f 25,90. HEILOO - Voor vrijdagavond 7 maart staat er in Buk Buk een discussie tussen twee Tweede Kamerleden gepland. Het is een gezamenlijke initiatief van de VVD afdeling Heiloo en Jongeren centrum Buk Buk. De Tweede Kamer leden die de avond op zullen luisteren zijn Anne Lize van der Stoel namens de VVb-en Tara Oedayraj Singh Varma namens GroenLinks. Zij gaan het verbale gevecht aan, dat hoofdzakelijk betrekking zal hebben op zaken die jongeren interesseren. Gedacht moet worden aan het drugsbe leid in de breedst mogelijk zin van het woord, afschaffing van het minimum loon en het effect hiervan op de werk gelegenheid en het onderwijs. Het is de bedoeling dat er niet alleen naar het landelijk beleid gekeken wordt, maar ook naar het regionale beleid en de gevolgen hiervan voor bijvoorbeeld een jongerencentrum als Buk Buk. Buk Buk opent zijn deuren om 20.00 uur en om 20.30 uur begint de discussie. Wie zijn mening kwijt wil is welkom op de Pastoor van Muijenweg 12. Op zaterdag 8 maart is er de finale van de Big Buk Buk Band Battle. Winnaars van 5xB doen mee aan de finale van Noord-Hollands Glorie in 't Patronaat in Haarlem. De winnaar daarvan gaat op zijn beurt meespelen bij de Grote Prijs van Nederland in Amsterdam. De bands die strijden voor de finale- prijs zijn Silkstone, Boner, Neem de dood, The Elliot Blitzers, Cactus Jack and the flyings mushrooms en Poodle. De entree bedraagt f 10,- en de zaal is open om 21.00 uur. is overgedragen aan Argus Reclamediensten en Distributie centrum b.v. in Castricum. Voor opmerkingen en/of vragen kunt u bellen met 0251 657350 of faxen naar 0251 650998. Wanneer u geen krant heeft ont vangen, kunt u dit op donderdag via dezelfde nummers melden. Rijksuwg 77 Limmen Tel 072 5052953 aankondiging aangeboden door: MAKELAARS &TAXATEURS ONROEREND GOED De heren van Crème Fraiche vereren De Beun met een bezoek. foto Jan-Clemens Lampe) HEILOO - Wie van wervelend cabaret houdt, moet a la minute naar De Beun om kaarten te halen voor de voorstel ling 'A la minute' door de groep Crème Fraiche. Crème Fraiche staat op don derdag 13 maart vanaf 20.15 uur op de planken. De groep bestaat uit Wim Hoen (lang en dun), Patrick Hesdahl (klein en dun), Jacques Lucassen (lang en dik) en John Schleipen (klein en dik). De regie is in handen van Pieter van Empelen. Toen ze net begonnen sleepten de heren, naast alle prijzen op het Groninger Studenten Cabaretfestival, ook een nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs in de wacht. Hun eerste programma 'Sec' oogstte in het hele land lof en bijval. MetA la minute' brengen ze een voor stelling waarin ze niet wars zijn van goede, verzorgde teksten. Ze zijn niet vies van een lekkere deun muziek en zijn niet te beroerd om die in de meest uiteenlopende genres te vertolken. Ook zeuren ze niet over het grote aan tal instrumenten dat ze daarom mee moeten zeulen. Ze klagen niet over het hoge tempo waarin de voorstelling zich voltrekt, schuwen de humor niet en kunnen het niet laten het publiek daar rijkelijk mee te bedelen. Ook in dit programma wordt het ver schijnsel 'rode draad' gemeden als de pest. Paradoxaal genoeg is Crème Fraïche er toch in geslaagd een hecht programma af te leveren. Kaarten voor deze voorstelling zijn a f 20,- (CJP en 65+ f 17,50) verkrijgbaar bij de kassa van De Beun, geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 tot 17.00 uur. HEILOO - De WLTO (Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie) afde ling Noord-Kennemerland, sectie bloembollen heeft met ongeloof kennis genomen van de voorgenomen bestem mingswijziging van een deel van de Oosterzijpolder voor de aanleg van een golfbaan. Dit schrijft de WLTO in een brief aan het gemeentebestuur van Heiloo. De brief is geschreven in ovre- leg met een groot aantal milieuorgani saties in de regio. De WLTO vindt dat de gemeente geen oog heeft voor agrariërs die in het bui tengebied hun brood moeten verdie nen. „De schaarse ruimte in het buiten gebied kan blijkbaar beter besteed worden ten behoeve van vrijetijdsbe steding," aldus secretaris R. Vasen van de WLTO. „Tijdens een informatie avond in oktober is de WLTO door de gemeente op dé hoogte gesteld van de plannen voor het buitengebied, maar op vragen over de aanleg van een golf baan werd verder' niets medegedeeld. Wel werd duidelijk gemaakt dat bollen- kwekers die door een bestemmingswij ziging van het land af moeten, niet hoe ven rekenen op vervangende grond in de gemeente." De WLTO vindt dat de agrariërs one venredig benadeeld worden. „Dit ruim tebeslag zal de bedrijven nog sterker beperken in hun ontwikkeling, zodat de agrarische gezinnen het nog moeilijker krijgen." Het gebied waar de golfbaan is gepland is een gebied dat de gemeen te zélf de bestemming agrarisch met landschappelijke en natuurhistorische waarde heeft gegeven. De WLTO- woordvoeder is behoorlijk verontwaar digd. „De overheid heeft het onmoge lijk gemaakt dit landschap te verstoren, zelfs niet voor bollenteelt. Blijkbaar kent de gemeente grote waarde toe aan het landschap dat de agrariërs in het verleden hebben geschapen. Maar nu heeft zij opeens geen oog meer voor de agrariërs die dit landschap onderhou den. Met de aanleg van een golfbaan zal het waardevolle natte weilandbio toop verdwijnen." De WLTo vindt dit onacceptabel en vraagt de gemeente met klem deze argumenten zwaar te wegen bij de besluitvorming. HEILOO - Zondag 16 maart kunt u een muzikaal spektakel meemaken dat u beslist niet mag laten schieten. Onder het motto 'Van Bach tot Bossa' presen teren bekende musici uit Heiloo en de regio een non-stop muziekfeest, waar bij u kunt genieten van populaire klas sieke werken van onder meer Bach, Mozart, Schubert en Tsjakowski. Solisten en duo's op klarinet, piano, gitaar, fagot, harp en saxofoon spelen een bonte mengeling van de meest gevraagde classics. Een overzicht van de medewerkers laat zien dat klasse hoog in het vaandel stond bij het samenstellen van dit programma: Eli sabeth Schuitmaker (piano), Jaap Schaap (klarinet), Peter Molenaar (gi taar), Marjo Bos (sopraan), Hilda Schaap (fagot), Jessica de Bruijn (harp), Saxo Plus (saxofoon kwartet) en Klaas Venneker (pianobegeleiding). De programma informatie wordt ver zorgd door Martin Affourtit. In de pauze wordt iedereen voorzien van een lunch-verrassing, waarna het muzikale feest zich verplaatst van klas siek naar rhytm, andere koek dus! Blues, ballads en bossa's worden gespeeld door het Opus 4 kwartet, her kenbaar en gezellig. Daar tussendoor worden de collages, die gemaakt zijn door kinderen uit Heiloo, bij opbod geveild. De opbrengst hiervan komt ten goede aan SOS kinderdorpen, een stichting die zich inzet voor weeskinde ren, wereldwijd. Nico Akkerman zal een en ander aan elkaar praten. Dit muzikale spektakel vindt plaats in restaurant Klein Varnebroek. De aan vang is om 10.45 uur de entree is f 20,- (inclusief lunch-verrassing). Kaarten zijn verkrijgbaar via boekhandel Bruna-Avis in het Stationscentrum, Reisbureau Holland International aan de Raadhuisweg of via tel. 072-5333358 of 5335840 (Klaas Koomen). Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Uw aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. HEILOO - Hengelsportvereniging De Vroegte Wint is opnieuw boos op de gemeente. Zij vindt dat ze in een veel te laat stadium op de hoogte is gebracht van de voorbereidingen tot de bouw van een woontoren bij en deels ook in de Loetvijver in plan Oost. De conster natie bij DVW was compleet toen ver ontruste dierenbeschermers het be stuur opbelden met dé vraag hoe het nu verder moest met de vissen. Na spoedoverleg met de gemeente lijkt de ergste crisis inmiddels bezworen. De Loetvijver zal niet geheel droogvallen, de vissen kunnen er in principe in blij ven. Ter voorkoming van verspreiding van bouwafval wordt een soort kraag gelegd rondom de bouwput. Maar toch liggen er volgens Nico Bakker van DVW problemen op de loer. „Het leefgebied van vissen en een den neemt drastisch in omvang af. Een gedeelte zal moeten worden weggevan gen en verplaatst. Verder maken we ons grote zorgen over de snoeken die één dezer dagen moeten paaien en dat nu niet zullen kunnen doen. Sterfte wegens 'kuitziek' is niet onwaarschijn lijk,"verlies aan broed is zeker. En de lage waterstand van de vijver zal zeker zes weken aanhouden. Gedurende al die tijd staat het water praktisch stil. Overleven de vissen dat wel?" De Vroegte Wint betreurt de gang van zaken rond het Loetproject dan ook zeer. Zij is zeer teleurgesteld in de gebrekkige communicatie met de gemeente en het praktische verlies van de wedstrijdvijver, zonder dat daar enige compensatie tegenover is gesteld. Verder noemt DVW het 'een gemiste kans om de restanten van de Loetvijver eens grondig op te knappen'. 2 zits bank Carmen, vanaf f 2695,- Kennemerstraatweg 99-1851 BC Heiloo tel. 072 533 11 99 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1