Politiek café breekt discussie open over drugsproblematiek in Heiloo Wel Politiekeurmerk maar geen subsidie voor herinrichtingsplan rond De Loet Winnaars collage wedstrijd van Bach tot Bossa Goed -NIEUW- .B&G Van Osmode K3 peek^^ I.V.M PASEN 28 maart 15.00 uur het voorjaar /Hascotte /Mode /Uascotte Vos Makelaardij Amels Makelaardij (072) 533 533 0 Cft APELLA Redactieacquisitie en administratie aju J Drukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 11 N I E U W S B LA D VOO R HEILOO EN OMSTREKEN 12 MAART 1997 tekst en advertentie uiterlijk inleveren. Mode Locale VVV zoekt slaapgelegenheid /1/löSCOtt©- excfaiMttfl Kom inspiratie opdoen en Peleef volgens LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG nog I week. Equipe Coiflfvires Zondag 16 maart a.s. muzikaal spektakel SPECIALIST IN DAMES- EN HERENMODE U vindt bij ons makkelijke mode, sportieve mode en klassieke mode. Maar steeds mode die bij u past. En wat u ook kiest B&G is er echt voordelig mee. dames-le etage herenmode winkelhort loo Heiioo Agendapunt golfbaan vervallen Exclusieve Collecties JOHN MOEN GOED GEZIEN Zomerspelen zoekt vrijwilligers Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem TE KOOP SCHÓNG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Kennemerstraatweg 129 Heiloo NVM CEES HACHMANG LOODGIETERS lafEi Of juwelier de verbouwingsopruiming VAN DER BORDEN De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 SS» Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) In het hart van deze Uitkijkpost is deze keer de bijlage Mode Locale, voor jaar 1997 opgenomen. Op deze kleurrijke pagina's kunt u lezen wat de mode ons het komende seizoen voorschrijft en wat voor moois de winkels weer te bieden hebben. Zoals u van ons gewend bent hebben we ook weer een gezellige monsterpuzel opgenomen, waar u na heel wat uurtjes puzzelplezier ook nog eens een cadeau bon mee kunt verdienen. Laat de zon maar schijnen, de Uitkijkpost is er klaar voor! HEILOO - Ook dit jaar en speciaal in het voorjaar zal Heiloo met zijn schitte rende omgeving weer veel toeristen aantrekken uit het buitenland. De VVV van Heiloo heeft echter een tekort aan slaapgelegenheid en doet daarom een beroep op de inwoners van Heiloo. Beschikt u over een of meerde re kamers met wasgelegenheid, waar van de gasten gebruik kunnen maken en kunt u tevens nog voor een goed ontbijt zorgen, neem dan even contact op met mevrouw de Moor, tel. 072- 5331969. Het gaat hier in het bijzonder om 24 april en 1 mei, data, waarop veel gasten Heiloo zullen bezoeken en enkele nachten in Heiloo verblijven. HEILOO - Wat een discussie moest worden tussen twee Tweede Kamer leden over diverse onderwerpen waar jongeren mee te maken hebben, liep vorige week vrijdag uit op een bijna twee uur durende discussie over drugs problematiek. In het politiek café in Buk Buk met Anne Lize van der Stoel (VVD) en Tara Oedayraj Singh Varma (GroenLinks) werd duidelijk dat ook in Heiloo sprake is van drugsgebruik, en wel op veel grotere schaal dan tot nu toe in de openbaarheid kwam. Ongeveer 35 belangstellenden kwamen vrijdagavond naar dit politiek café, dat georganiseerd was door de VVD afde ling Heiloo en het jongerencentrum Buk Buk. Onder hen waren ook de wethouder van sociale zaken, welzijn en volksgezondheid R. Bos, een aantal gemeenteraadsleden van de VVD en GroenLinks en een medewerker van de Brijderstichting. De aanwezige jon geren kwamen uit Heiloo (meest Buk- medewerkers en -bezoekers), maar ook Alkmaar en Den Helder waren verte genwoordigd. Na een introductie van de beide Tweede Kamerleden belichtten zij de justitiële- en de volksgezondheid-kant van het landelijk drugsbeleid. Onder vakkundige leiding van Anne Lize van der Stoel werd daarna met de aanwezi gen van gedachten gewisseld over 'nieuwe' drugs als XTC en speed, de controle op gebruik en kwaliteit van drugs en de voorlichting over drugs. Pakken zilverpapier De discussie kwam pas echt goed op gang toen mevrouw Singh Varma vroeg hoe -de drugsproblematiek in Heiloo eruit ziet. GroenLinks-raadslid A. Plei- zier hield een grote slag om de arm toen hij beweerde dat er wel drugs gebruikt worden bij de zogenaamde hangjeugd, maar nog niet op zo'n grote schaal dat het de spuigaten ml loopt. ,,Het probleem is vooral dat kinderen op steeds jongere leeftijd geconfron teerd worden met het aanbod van drugs op schoolpleinen en dat de ou ders daar niets vanaf weten." -- ril Ml i Het station in Heiloo, één van de plaatsen waar volgens VVD-raadslid Stokreef drugs verhandeld en gebruikt worden. Twee jongeren in de zaal vonden dit geen goed beeld van de werkelijkheid. Een meisje stelde vast: „Er zijn zóveel drugs, ouderen hebben daar geen weet van. Je wilt het gewoon proberen." Een jongen voegde daar aan toe: „Ik ken veel jongeren die harddrugs gebruiken. Er wordt veel meer gebruikt dan ieder een denkt." Ook VVD-raadslid G.J. Stokreef was het niet eens met Pleizier. „Het is niet zo. exg in Heiloo? Het is wél erg! Veel erger-dan we denken. Hét gaat hier om een heel ruim aantal, veel méér dan alleen maar die paar hangjongeren." Hij ging af op eigen waarnemingen toen hij zijn betoog staafde met een aantal voorbeelden: „Als je op dit HEILOO - Vorige week is de eerste paal geslagen voor het complex van 86 te bouwen woningen bij zorgcentrum De Loet. Deze handeling werd verricht door mevrouw A. Schoehuijs, voorzit ter van de bewonerscommissie. Hieraan voorafgaand werd de overeen komst voor het voeren van het Po litiekeurmerk Veilig Wonen onderte kend door vertegenwoordigers van de gemeente Heiloo, de politie Noord- Holland Noord en de Woningstichting. Het nieuwbouwplan rond De Loet is het eerste woningcomplex van een woningcorporatie in de regio Noord- Kennemerland dat in aanmerking komt voor dit keurmerk. Daarnaast is het ook het eerste keurmerk voor een bouwplan in de gemeente Heiloo. Bij het ontwerpen van de 86 woningen is rekening gehouden met de eisen die gesteld worden aan het Politiekeur merk Veilig Wonen. Het gaat er om een sociaal Veilige omgeving te bouwen. Ervaringen hebben geleerd dat het inbraakpercentage met zo'n veertig procent zakt als een complex onder het politiekeurmerk wordt gerealiseerd. De ramen en deuren van de woningen voldoen aan hoge normen voor in braakpreventie en daarnaast is aan- Mevrouw Schoehuijs slaat de eerste paal voor het omvangrijke project bij De Loet. (foto Kitty Hoogland) dacht besteed aan sociale veiligheid in de wijk. Ook vandalisme en autocrimi naliteit worden door het toepassen van de maatregelen van het keurmerk teruggedrongen. Directeur B. Greeuw van Woning stichting Heiloo is bijzonder ingeno men met het Politiekeurmerk: „Het gaat ons er om een gevoel van veilig heid te bieden. En niet alleen fn de woningen, maar ook buiten, in. de omgeving." De woningcorporatie is van plan om de opgedane kennis ook voor andere wijken te gaan gebruiken. „We zijn momenteel bezig met een inventarisatie van het hang- en sluit werk van ons woningbezit, met de bedoeling dit op den duur te vervan gen. Overigens zonder dat de huurders daarvoor moeten betalen," aldus Greeuw. Tegenvaller Overigens kreeg de Woningstichting vorige week wel te maken met een flin ke financiële tegenvaller. De aanvanke lijk toegezegde subsidie uit het fonds Stads- en Dorpsvernieuwing werd niet toegekend. Greeuw wil niet zeggen om welk bedrag het gaat, maar geeft wel aan dat, als de woningstichting zelf voor deze kosten op moet draaien, een dergelijk project niet nog eens uitge voerd kan worden. „We weten ook nog niet waarom de subsidie is afgewezen. We hebben geen argumenten gehoord. Maar we gaan in ieder geval bezwaar maken," aldus een strijdvaardige Greeuw. Het totale plan rond zorgcentrum De Loet is een initiatief van de Woning stichting Heiloo. De bouw van de 86 woningen is een complete herinrichting van het gebied tussen de Burenweg, de Nicolaas Beetsweg, de Potgieterweg, de Hasebroekweg en Kleijn Barlaken. „Als allesvolgens verwachting ver loopt zal de eerste fase over een jaar voltooid zijn," kijkt Greeuw vooruit. „Dan zijn het Hildebrandhof (50 gesta pelde, sociale huurwoningen) en de woontoren in de vijver (13 luxueuze huurappartementen, verbonden met een loopbrug aan De Loet) klaar. Na de sloop van de huidige bejaardenwo ningen zal dan de tweede fase van start, kunnen gaan. Het project zou dan in maart '99 klaar kunnen zijn." Van de huidige bejaardenwoningen hebben ongeveer twintig bewoners een plekje in het nieuwe Hildebrandhof gereserveerd. De toewijzing van de res terende huurwoningen gaat via het gewone systeem van woonruimtever deling in Heiloo. moment vanaf Buk Buk naar het sta tion loopt, zou je zoveel cocaïne kun nen oppakken dat je er een auto van kunt kopen. En als je op het station zit te wachten, zie je de pakken zilverpa pier en het geld uit de zakken tevoor schijn komen. Tien minuten wachten, en je ziet het zo drie of vier keer gebeu ren." Het is nog niet duidelijk wat de omvang is van het drugsgebruik onder jongeren in Heiloo. Er wordt met spanning gewacht op de uitkomsten van een enquête die door de gemeente onder jongeren werd gehouden. In de enquê te stonden ook vragen over alcohol en drugs. De resultaten van het onderzoek zullen dit voorjaar officieel gepresen teerd worden. Wethouder R. Bos wilde er al wel iets over kwijt. „Uit de enquête blijkt een opvallend hoog alcoholgebruik onder jongeren in Heiloo. En van de vijftien procent van de jongeren die problemen hebben, is er een percentage van twee a vijf procent bij wie misschien sprake is van ernstige problemen. En dat zijn dan niet alleen de hangjongeren." De wethouder heeft in ieder geval al geconcludeerd dat het maatschappelijk werk moet worden uitgebreid. „De jeugdhulpverlening is heel belangrijk, en hoe eerder die begint, hoe beter het is. Wat mij betreft begint het bij het consultatiebureau en de peuterspeelza len." Drugs overal te krijgen Tijdens de discussie uitte een moeder uit Heiloo wier dochter XTC en speed gebruikt haar ongerustheid over de situatie in haar woonplaats. „De jeugd van 16,17 jaar laat aan 13- en 14-jarigen zien hoe het werkt. En als de hangjeugd van 18 zich van 't Hoekstuk via 't Loo naar het station verplaatst, nemen de 13- en 14-jarigen hun plaats al weer in. Drugs zijn gewoon overal te krijgen." Ook jongerencentrum Buk Buk noem de ze als plek waar drugs gebruikt wor den. „Buiten het gebouw wordt ge deald en vervolgens nemen ze de drugs mee naar binnen." Medewerkers van Buk Buk moesten toegeven dat het ze niet lukt de drugs buiten de deur te houden. Een maatre gel waarmee het jongerencentrum wil voorkomen dat drugs naar binnen wor den gesmokkeld, zijn de stempels die je moet kopen om als bezoeker tussen door naar buiten te mogen. „We heb ben de prijs van zo'n stempel al ver hoogd van f 2,50 naar f 5,-, en nu kost een stempel al een tientje," zei een medewerkster. „Maar dat maakt niets uit, ie gaan toch wel naar buiten, we kunnen het niet tegenhouden. En dan slippen de drugs gewoon naar binnen." Ook bleek dat het niet moeilijk is voor jeugd die er wat ouder uitziet om van uit tienercentrum Tendenz door een tussendeur Buk Buk binnen te komen. Een medewerkster van Tendenz gaf aan dat ze machteloos staat. „Als ze drugs willen gebruiken, gebruiken ze ze toch wel." lees verder op pagina 2 HEILOO - Vorige week zijn de prijs winnaars bekend gemaakt van de colla gewedstrijd, die gehouden is onder de Heilooër schooljeugd. Hun was ge vraagd een collage te maken voor het project 'Creatief voor een kind'. De opbrengst hiervan is bestemd voor SOS-Kinderdorpen, een stichting die zich tot taak heeft gesteld de door hun opgevangen kinderen van een toe komst te voorzien. De winnende kunst werken zullen komende zondag geveild worden tijdens de muzikale happening 'Van Bach tot Bossa' in restaurant Klein Varnebroek. Tijdens dit evene ment worden ook de prijzen uitgereikt. De eerste prijs, een boekenbon van f 25,-, gaat naar Evelien Dijksma, Breedelaan 40. Tweede in de wedstrijd werd Wanda Drost, De Krommert 35. Zij krijgt een boekenbon van f 15,-. Lieke Smit, Laan Eindeloos 29, be machtigde de'derde prijs, waarvoor ze een boekenbon van f 10,- krijgt. De jury, onder de deskundige leiding van Heilooër Piet Veen, had het bijzon- Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Rijksuieg 77 Umnien Tel 072 5057953 Restaurant Klein Varnebroek Aanvang: 10.45 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS «fr TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO - De commissie grondge biedzaken buigt zich donderdag nog niet over het plan van de Golf Countryclub Heiloo om een golfbaan aan te leggen ter hoogte van de Lage- laan. Het punt is van de agenda afgevoerd omdat de golfclub nog geen concrete plannen heeft ingeleverd. Bestuurslid H. van der Ham: „Wij willen een goed onderbouwd plan indienen. Vorige week hebben we een onderzoek laten verrichten naar de bodemstructuur van het gebied, omdat we bij de aanleg niet voor verrassingen willen komen te staan. De uitkomst van dat onderzoek wordt in de plannen meegenomen." In een nieuwsbrief die volgende week verschijnt houdt de GCH haar leden op de hoogte van de verdere ontwikkelin gen. De brief wordt aan alle leden toe gezonden. der moeilijk, maar zag toch kans om ook nog een aantal eervolle vermeldin gen te geven. Deze zijn voor Daan Stet (Vredenoord 47), Melinda Stuifbergen (Bayershoffweg 11), Jet van Dril (Stationsweg 56). Lisa Swart en Esther Swart (Het Veld 4), groep 5/6 van de Freinetschool en Marjolein Koomen (Kennemerstraatweg 181). Zij krijgen een mooie doos kleurpotloden. Het muziekspektakel 'Van Bach tot Bossa' begint zondag om 10.45 uur en duurt inclusief een smaakvolle lunch pauze tot een uur of half drie. Kaarten a f 20,- (tot 14 jaar half geld, inclusief koffie en lunch) zijn nog verkrijgbaar (tel. 072-5333358). De Heilooër kunstenares Janny Stuif bergen heeft zich achter het initiatief geschaard en een schilderij ter beschik king gesteld, dat eveneens geveild gaat worden voor SOS-Kinderdorpen. Prijswinnaars die niet in staat zijn om op zondag naar Klein Varnebroek te komen, kunnen hun prijs op 19 maart in De Beun afhalen tussen 16.00 en 17.00 uur. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - De organisatie van de Zomerspelen is vastbesloten de spelen dit jaar weer te houden. Waarschijnlijk in een afgeslankte vorm, omdat er (nog) niet voldoende vrijwilligers zijn die mee willen werken aan de voorbe reidingen en het begeleiden van de Zomerspelen. De Zomerspelen zijn er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en worden gehouden in de zomervakantie. Het ziet er naar uit dat er drie tot vier mid dagen gehouden kunnen worden. Eigenlijk nog te weinig, vindt de orga nisatie. Als u mee wilt helpen, kunnen er meer middagen georganiseerd wor den. Enkele voorbeelden van al eerder georganiseerde middagen zijn de cre atieve middag, schildermiddag, vossen jacht, speurtocht en brandweermiddag. De organisatie zoekt mensen die het leuk vinden om een middag te organi seren en vrijwilligers die mee willen helpen op de middag zelf. Binnenkort wordt op een vergadering het definitie ve programma vastgesteld. De Zomer spelen worden gehouden op middagen in de week van 21 juli en 28 juli. Zodra er meer duidelijkheid is over de data wordt u geïnformeerd. Voor informatie of voor het opgeven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Ilse Plas- meijer, tel. 072-5340172 of met Antoi nette Bontje, tel. 072-5338968. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Uw aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. MAKELAAR Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. De makelaar met de oudste ervaring! Van der Borden Makelaardij Kennemerstraatweg 33 1814 GB ALKMAAR 072 51 41 000 Tevens vanaf 1 mei 1997 Van der Borden Makelaardij Kennemerstraatweg 386 1851 BK HEILOO 072 53 51 000 NVM Makelaars sinds I 933 Stationsweg 85a - 1851 LJ Heiloo - tel. 072 533 57 30 start op donderdag 13 maart a.s. om 9.00 uur 's morgens. zie onze advertentie op pagina 22 MAKEtAAKEMJ VmBEKfRINC* N HYPOTHEKEN Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 533 19 97

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1