mm Extravaganza Stichting Hart voor Polen zoekt nieuwe gastouders Goed -NIEUW- Vrolijk blijspel van Falkland Basisscholen en bibliotheek maken plaats voor woningbouw mmm ili Vos Makelaardij Nog één keer burgemeester Schoof Vlag in top bij honk- en softbalclub Double Stars Vogels eten meer dan vorig jaar Amels Makelaardij S.V.M PASEN (072) 533 533 0 :*:*m Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN Zaterdag 22 maart a.s. Golf-toernooi GOED GEZIEN tekst en advertentie uiterlijk 28 maart 15.00 uur inleveren. Schietpartij Handelsweg Collages geveild Paasconcert Fanfare Showband Geslaagd SPECIALIST IN DAMES- EN HERENMODE U vindt bij ons makkelijke mode, sportieve mode en klassieke mode. Maar steeds mode die bij u past. En wat u ook kiest B&G is er echt voordelig mee. Kom naar de Infodag Wonen van de Rabobank: zaterdag 22 maart Kennemerstraatweg 143, Heiloo Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem LOOPGIETERSBEDR1JF DE JONG Kaarten Jos Brink Auto belandt in sloot Engels koor in Witte Kerk Auto tegen lichtmast Kennemerstraatweg 129 Heiloo Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 JDrukkerij uitkijkpost bv 19 MAART 1997 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEI 62e JAARGANG NO. 12 CEES HACHMANG LOODGIETERS I v:v!J J.'"* f fflïiïiMiïi Condor Club HEILOO - Burgemeester en wethou ders willen een onderzoek naar het her schikken van twee scholen en de bibli otheek aan Het Malevoort. Het gaat om de openbare basisschool De Zuid wester, die op dit moment van twee locaties gebruik maakt, en de Frei- netschool. Ook voor de bibliotheek en de uitbreiding van voorzieningen voor kinderopvang wordt een nieuwe plek gezocht. Op de vrijgekomen locatie zul len later woningen gebouwd worden. Over de precieze invulling, die op zijn vroegst na het jaar 2000 zal plaatsvin den, is volgens het persbericht van de gemeente nog niets bekend. Het college is op dit idee gekomen omdat de directie, de ouders en de mzr (medezeggenschapsraad) van De Zuid wester er op aandrongen de school onder één dak te brengen. Momenteel zijn er twee locaties in gebruik, aan Het Malevoort en in Boekenstein. Ook de Freinetschool aan Het Male voort kampt met huisvestingsproble men. Het schoolbestuur heeft laten weten open te staan voor $en vorm van ander openbaar samenwerking met onderwijs. Verder is het college van b en w al enige tijd in gesprek met de bibliotheek over een mogelijke verplaatsing. Het gebouw is sterk verouderd en heeft daardoor nog al wat onderhoud nodig. De gebruikers en het personeel van de bibliotheek ondervinden steeds meer overlast van lekkage en niet goed func tionerende klimaatbeheersing. Daar naast wil het bestuur graag dat er voor de bieb een locatie komt die wat cen traler ligt. Er is nog geen nieuwe locatie bekend. Tevens is het gemeentebestuur al een poosje op zoek naar mogelijkheden om de voorzieningen vobr kinderopvang in Heiloo uit te breiden. Een evenwichti ge spreiding van deze voorzieningen is daarbij het uitgangspunt. In het totaalplan dat de gemeente voor deze verplaatsing gaat ontwikkelen, wordt meteen het onderkomen van de afdeling Groen en Landschap meege nomen, die ook aan Het Malevoort huist. Groen en Landschap zal waar schijnlijk naar het Rosendaal gaan,.De verwachting is dat de plannen, nadat ze in de diverse commissies besproken zijn, op zijn vroegst in november in de raad komen. Informatiebijeenkomsten Om de betrokkenen in elk geval zo vroeg mogelijk te informeren heeft de gemeente een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn bestemd voor direct omwonenden van de locaties Het Malevoort en Boekenstein. Zij hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Ook de ouders van de leer lingen van de twee scholen zullen wor den geïnformeerd. De informatiebijeenkomst voor de omwonenden van Boekenstein is op dinsdag 25 maart om 19.00 uur in de dependance van De Zuidwester, Boe kenstein 43. Diezelfde avond vindt om 20.45 uur de informatiebijeenkomst plaats voor de omwonenden van Het Malevoort in De Zuidwester aan Het Malevoort 7. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Golfbaan Spaarnwoude Aanvang: 13.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO - Oud-burgemeester Nico Schoof van Heiloo heeft vorige maand zijn werkterrein weliswaar verplaatst naar Alphen aan den Rijn, maar ieder een krijgt toch nog eens de gelegenheid om hem in Heiloo aan het werk te zien als burgervader. HEILOO - Op woensdagavond 12 maart vond er rond half twaalf een schietpartij plaats bij een bedrijfswo ning aan de Handelsweg. Vier mannen kwamen een auto verkopen aan de bewoner van pand. Deze zou, om onduidelijke redenen, op een van de mannen hebben willen schieten. Dit kon worden verijdeld omdat hij door een klap werd uitgeschakeld. Hierop zou er door meerdere personen op de vier mannen zijn geschoten, die kans zagen weg te vluchten. De politie heeft drie van hen later gehoord. Dit gaf reden om hen als verdachten aan te merken en aan te houden. Diezelfde nacht, om half vijf, hebben leden van het arrestatieteam een inval in het pand gedaan, waarbij twee per sonen werden aangehoüden en ingeslo ten. In het pand werden twee revolvers gevonden, en later buiten nog een. Ook bleek zich in het pand een hen nepkwekerij te bevinden. De 84 plan ten en toebehoren werden inbeslagge- nomen. Het onder,zoek naar de motieven voor dit schietincident is nog volop gaande. De vijf verdachten zijn dinsdagmiddag voorgeleid. Bij het sluiten van deze krant was echter nog niet bekend of zij zijn heengezonden dan wel vastgehou den. Eventuele getuigen, die denken nieuw licht op de zaak te kunnen wer pen, wordt verzocht zich te melden bij de politie in Heiloo, tel. 072- 5337676. HEILOO - Afgelopen zondag werden tijdens het muzikale Van Bach tot bossa-spektakel de collages geveild, die Heilooër basisschoolkinderen hadden gemaakt voor ide wedstrijd 'Creatief voor het kind'. De opbrengst is bedoeld voor de SOS-Kinderdorpen Interna tionaal. Veilingmeester Nico Akker man bracht met bijzonder veel schwung en humor de kunstwerken aan de man en genereerde daarmee een veilingbe drag van f 435,-. De totale opbrengst van deze muzikale zondag in Klein Varnebroek, waar klas sieke en eigentijdse muziek van hoog niveau werd gespeeld, is f 1318. De organisatie is blij met dit resultaat en bedankt iedereen die zich belangeloos heeft ingezet. HEILOO - De Fanfare Showband Heiloo is druk bezig met de repetities voor het Paasconcert, dat op zaterdag 29 maart gehouden wordt in sporthal Het.Vennewater. Voor de pauze worden muzikale wer ken ten gehore gebracht, waarvan en kele omlijst worden door een spette rende show van de majorette-twirl- groep. Het tweede gedeelte van het concert zal een gezamenlijke show van de fanfare en de majorettegroep bevat ten. Deze show is nog niet eerder in Heiloo vertoond en de organisatoren beloven daarom dat het zeker de moei te van het bekijken waard zal zijn. De sporthal is open vanaf 19.30 uur, het concert begint om 20.00 uur. Donateurs hebben vrij toegang, niet-donateurs betalen een knaak. Vorig jaar oktober heeft een camera ploeg van het kinderprogramma Het Klokhuis Nico Schoof twee dagen ge volgd tijdens zijn burgemeestersactivi- tèiten. Er werden opnames gemaakt in de raadszaal tijdens vergaderingen van het college en van de gemeenteraad. Ook als* hoofd van de brandweer toon de Nico Schoof zich toen een volleerd acteur. Het resultaat is op maandag 24 maart om 18.45 uur te zien op Nederland 3. Ook vorig jaar brachten Poolse kinderen hun vakantie door in Heiloo. HEILOO - Voor velen hier in Neder land is het haast vanzelfsprekend om jaarlijks op vakantie te gaan. Voor een heleboel kinderen uit Polen is dat hele maal niet zo vanzelfsprekend. En zeker niet als het gaat om kinderen uit arme gezinnen of kinderen die met gezond heidsproblemen kampen. Alweer voor het tiende jaar nodigt de Stichting 'Een Hart voor Polen Heiloo' een aantal kinderen uit de Poolse zus terstad Swietochlowice uit om gedu rende tweeënhalve week vakantie te komen vieren in Heiloo. Het gaat dit jaar om 22 kinderen tussen de 10 en 12 jaar oud, die van 2 tot 20 juli hierheen komen. De stichting is nog op zoek naar enthousiaste (reserve-) gastou ders, die bereid zijn om in deze periode twee kinderen in hun gezin op te nemen. Er is ondersteuning van de stichting. Omdat dit jaar een lustrum wordt gevierd, wil de stichting nu ook iets extra's doen voor de klasgenootjes van de vakantiekinderen die in Pólen ach terblijven. Om de kinderen die hier heen komen een goede reis te bezor gen, om leuke activiteiten voor hen te organiseren én om ook voor de achter blijvers iets leuks te doen, vraagt de stichting uw hulp. U kunt een vakantie- bijdrage storten op giro 521266 ten name van Stichting Een Hart voor Polen Heiloo. Wie meer informatie wil over gastouderschap of zich daarvoor op wil geven, kan bellen met het secre tariaat, tel. 072-5157898, of met num mer 072-5053403 of 5335297. HEILOO - Afgelopen zaterdag was het zoverMet het plaatsen van het dak door de firma Winder, die hiervoor een kraan ter beschikking had gesteld, werd het hoogste punt van de nieuwe kantine en kleedkamers van de Double Stars bereiktDe vele vrijwilligers die bij de bouw betrokken zijnhielden even hun adem in, maar alles kwam op de juiste plek terecht. Het afwerken van de nieuwbouw zal nog de nodige tijd in beslag HEILOO - Ruim 1.060 broden, 1.575 kilogram hardvoer, 9.000 eendagskui- kens en 100 kilogram vis zijn in januari door de veertien vrijwilligers van de Dierenbescherming bijgevoerd aan noodlijdende dieren. Dat staat te lezen in het verslag wintervoedering dat de Dierenbescherming heeft opgesteld. In de inmiddels bijna voorbije winter zijn de dierenbeschermers bijna dage lijks aan de slag geweest om de wilde eenden, meerkoeten en waterhoentjes in de wakken van voedsel te voorzien. Ook zorgden zij ervoor dat op vier locaties bij elkaar ruim honderd blau we reigers werden bijgevoerd (met gemiddeld 3,5 kuiken per'reiger per dag). Niet alleen troffen de vrijwilligers bij de wakken veel aalscholvers aan, maar ook grote zaagbekken, nonnetjes; kuifeenden, tafeleenden en smienten lieten zich bewonderen en soms ook voeren. Deze overwinteraars komen niet of nauwelijks de kant op, zijn zeer schuw en eten over het algemeen ander voedsel. De watervogels hadden, wellicht door de strenge vorst, de afgelopen winter meer honger. Het verslag noemt het namelijk opvallend dat in '96 evenveel hardvoer en eendagskuikens zijn ge bruikt als nu in januari '97, terwijl de periode van bijvoedering maar liefst twee weken korter is geweest. Met de bijvoedering achter de rug, kijkt de Dierenbescherming al weer vooruit. Omdat de medewerkers gesignaleerd hebben dat de vogels inmiddels begon nen zijn met het maken van hun nesten, vragen ze iedereen om te stoppen met het bijvoederen van zang- en watervo gels. Alle pindanetjes, kolfjes en vetbol letjes kunnen dus opgeruimd worden, want als dit voedsel door de jonge vogeltjes gegeten wordt, gaan ze onher roepelijk dood. Deze piepkleine geve derde vriendjes eten namelijk alleen een menu van insecten en wormen. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service nemen. HEILOO - Op 6 maart studeerde oud- plaatsgenote Sandra Dekker af aan de Economische Faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Haar afstu deerrichting was Verzekeringsecono- 'mie. HEILOO - Er zijn nog enkele toe gangskaarten a f 10,- verkrijgbaar voor de lezing van Jos Brink, die hij zaterdag om 14.30 uur zal houden in de biblio theek. De kaartjes kunnen worden afgehaald bij de klantenservice in de bieb. Volgens de bibliotheek is de lezing van Jos Brink als Jos Brink zelf: een combinatie van ernst en humor. Hij brengt de twee poten in zijn bestaan, theater en kerk, samen en laat daarbij zien dat theater min of meer voortkomt uit de kerk. Voor Jos Brink is het belangrijk dat er ontelbare tassen zijn voor één boodschap. Aan dit punt zal hij de nodige aandacht geven. Daarnaast geeft hij de kerk een plaats in het perspectief van vandaag en mor gen. HEILOO - Op de Kanaalweg verloor vorige week •woensdag de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur, doordat hij tijdens het rijden een sigaret wilde uitdrukken. Hij raak te van de weg, reed tussen twee bomen door het fietspad over en belandde in de sloot. De onfortuinlijke bestuurder kon met slecht wat nekklachten op het droge klimmen. Buurtbewoners heb ben de man vervolgens opgevangen. Zijn wagen is met een kraan uit de sloot getakeld. HEILOO - Op vrijdag 4 april geeft het koor van de Kathedraal van Rochester onder leiding van Roger Sayer een con cert in de Witte Kerk. Aan het pro gramma, bestaande uit werken van bekende Engelse componisten, wordt medewerking verleend door de orga nist William Whitehead. Het concert begint om 20.00 uur. De entree kost f 15,-, voor 65-plussers, CJP-houders en kinderen tot en met 12 jaar geldt een toegangsprijs van f 12,50. Telefonisch reserveren is mogelijk via de nummers 072-5335852 en 5334804. HEILOO - Afgelopen zondag verloor in Mariënstein de bestuurder van een personenauto de macht over het stuur en reed tegen een lichtmast aan, die daardoor brak en schade veroorzaakte aan een geparkeerde personenauto. De bestuurder bleek drank op te hebben. Hij was niet in het bezit van een rijbe wijs. De auto is in beslag genomen omdat deze niet verzekerd was. Proces verbaal is opgemaakt. Binnenkort staat Falkland weer op de planken van De Beun HEILOO - 'Vrouwen... geen pro bleem'. Althans, niet voor de spelers van Falkland Toneel die dit blijspel van Woody Allen - en hij kan het weten! - op 4 en 5 april in De Beun spelen. Filmcriticus Felix Allan, een intellectu ele schlemiel, treurt om het vertrek van zijn vrouw Nancy. Zijn beste vrienden Dick en Linda helpen hem bij het maken van afspraakjes met andere vrouwen. Felix probeert indruk te maken door zijn filmheld Humphrey Bogart na te bootsen, maar ontdekt uit eindelijk dat de sleutel tot succes ver trouwen in jezelf hebben is. Woody Allen, onder meer bekend van zijn vele films en nog onlangs flink in de publicrfcit door de memoires van zijn ex-vrouw Mia Farrow, weet in dit blijspel op onnavolgbare, komische wijze allerlei menselijke tekortkomin gen aan de orde te stellen. Falkland Toneel zal deze voorstelling naar verwachting weer met verve spe len. Op beide dagen begint de voorstel ling om 20.15 uur. Kaarten kosten een tientje, donateurs en CJP'ers betalen de helft. Op de volgende adressen in Heiloo zijn kaarten te krijgen: Reisbureau Holland International op de Raadhuisweg, Boekhandel Avis op het Stationsplein, Sigarenmagazijn 't Hoekstuk in het gelijknamige winkelcentrum, de Gros- markt in Ypestein en bij Theater De Beun, maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en vanaf één uur voor de voorstelling. Telefonisch gere serveerde kaarten moeten een kwartier voor aanvang afgehaald worden. Voor informatie en reservingen kunt u zich wenden tot Jaap Schuring, tel. 072- 5115511. aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden 0=3 U aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreinigmg Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1