Raad wil jaarrekening beter controleren Eerste exemplaar uitgereikt van Brochure Woonzorgloket Goed Open dag bij Hobbyfarm Falkland speelt met gemak geestig blijspel 'Vrouwen... geen probleem' Is-Lam, Romperstomper en de Nachtploeg in Buk Buk BS Grote belangstelling voor Leerlingen Orkesten Festival SI LHCLET DÖCV7 Van Osmode WELKOM VOOR INSPIRATIE Herenpantalons - Damespantalons A P F I I A WONINGZOEKENDEN LET OP!! x qq< dames-le etage herenmode winkelhort loo moo Voor een Eerlijk Advies Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem JU Redactief acquisitie en administratie ■i-x'ivi-x-x-xvxvx-:-: JAARGANG APRIL J Drukkerij uitkijkpost bv geruit... J JOHN MOEN GOED GEZIEN TE KOOP VAN DER BORDEN Kermis bij 't Loo Afscheid dirigente MoGoJoKo 072 5331799 Voor informatie laatste huurkrant zie pagina 8 SCHÖNG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 BINNENHUISARCHITECTUUR CEES HACHMANG LOODGIETERS De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Biryien, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur In ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Wethouder J. Wuijster-Schuddeboom (r) overhandigt hel eerste exemplaar van de folder over,het Woonzo'rgloket aan mevrouw R. Terol. (foto Wiek Natzijl) HEILOO - Vorige week donderdag heeft wethouder J. Wuijster-Schudde boom de informatiebrochure over het Woonzorgloket op een druk bezochte bijeenkomst in Het Trefpunt ten doop gehouden. Vers van de pers overhan digde ze het eerste exemplaar aan Rie Terol, voorzitter van de voorlichtings commissie ANBO, KBO en Stichting Ouderenwerk Heiloo. Met deze bro chure wil de gemeente aan alle inwo ners van Heiloo goede informatie geven over hetgeen zij van het Woonzorgloket kunnen verwachten. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat met name de Thuiszorg over te weinig capaciteit beschikt om alle gevraagde hulp te verlenen. De wet houder wees daarvoor politiek Den Haag ais verantwoordelijke aan. „Het motto, dat we in Heiloo fijn wonen en leven in het groen, moet worden aange vuld met het uitgangspunt dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven. Heiloo wil daartoe de voorwaarden scheppen." Ze verwees naar het woningbeleid, dat speciale zorg geeft aan senioren- en koppelwoningen. „Er bestaat hier grote behoefte aan woonvoorzieningen voor ouderen. De gemeente heeft als uit gangspunt dat elke nieuw te bouwen woning voor jong en oud geschikt moet zijn. Dus speciale aandacht voor brede deuren, drempels, plaats van stopcon tacten en veiligheid." Betty Stroo, die als consulente aan het Woonzorgloket verbonden is, maakte bekend dat er in de eerste twee maan den al meer dan zestig bezoekers heb ben aangeklopt en dat er ruim honderd telefoontjes om informatie zijn geweest. Klachten over de behandeling door een consulent die het rapport voor de indi catiecommissie opstelt, kunnen bij het centrale meldpunt van het gemeente huis worden ingediend. Wethouder Wuijster maakte overigens ook duidelijk dat de gemeente geen bevoegdheid tot onafhankelijke con trole op de Thuiszorg heeft. Heiloo zal wel gaan volgen hoe het met de cliën ten gaat en of ze de toegezegde hulp ontvangen. HEILOO - In een korte vergadering (twee agendapunten!) heeft de raad zich beziggehouden met de controle op de jaarrekening. Tot dusverre werd de jaarrekening beoordeeld door de 'financieel deskundigen' uit de fracties. Dat bracht met zich mee, dat de jaarre kening vooral op financiële aspecten werd beoordeeld. Naar aanleiding van een discussienota en de behandeling daarvan in de com missie bestuurszaken, stelt het college voor de jaarrekening in een commissie, samengesteld uit de fractievoorzitters, te laten behandelen. De beoordeling zal dan niet zozeer de financiële kant als wel de inhoudelijke kant van het beleid betreffen. Met uitzondering van GroenLinks, konden de fracties zich wel vinden in het voorstel. Volgens Van Halem (D66) houdt dit voorstel echter wel in dat bij de vervolgdiscussie in de raad iedere fractie haar eigen bevindingen over het gevoerde beleid naar voren wil bren gen. Volgens Daas (Heiloo2000) kun je in de nieuwe opzet niet meer in één avond door de jaarrekening heenwan- delen. Een serieuze aanpak vraagt „de nodige tijd, een stelling waar burge meester Den Boon het van harte mee eens was. GroenLinks (Pleizier) had liever - zoals inmiddels ook door de gemeente Alkmaar is besloten - de instelling van een soort rekenkamer gezien. Een instelling, die is samengesteld uit onaf hankelijke personen, die bepaalde onderdelen van beleid analyseren op rechtmatigheid, doelmatigheid en doel treffendheid. Dan kan de raad zich con- A. Pleizier (GroenLinks), een roe pende in de woestijn centreren op de hoofdlijnen van het beleid. Pleizier was echter nog een roe pende in de woestijn, want voor de andere fracties was zijn voorstel (nog) niet bespreekbaar. Of zoals Van Halem (D66) het verwoordde: aan een reken kamer zijn we nu nog niet toe, mis schien over enkele jaren. Voor Daas (Heiloo2000) was het voor stel zelfs 'twee stations te ver'. Desondanks deed Pleizier de toezeg ging aan de nu vastgestelde procedure zijn loyale medewerking te verlenen, waardoor het collegevoorstel toch op aller steun kon rekenen. Dit tot genoegen van burgemeester Den Boon. Ook hij was geen directe voorstander van een rekenkamer, want 'je bent zo gauw geneigd bij opmerkin gen in de verdediging te gaan. Dat heb je niet in een commissie van fractie voorzitters. Daar zijn de lerende effec ten juist interessant'. Hij beloofde de raad spoedig met de nodige voorstellen te komen om de verdere voortgang te kunnen waarborgen. Herstelwerk bieb Een bibliotheek met daklekkagepro- blemen is een probleem. Dat vindt het college ook en daarom wordt voorge steld een krediet ter grootte van f 31.000,- beschikbaar te stellen voor herstelwerkzaamheden (inclusief de vervanging van de vloerbedekking, die door waterschade is aangetast). De fracties hadden al bericht met de uitga ve accoord te gaan, waarna het college direct de opdracht tot het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden heeft verstrekt. Maar in de raad moest het voorstel nog officieel worden goedgekeurd. Gezien de eerdere accoordverklaringen mocht je geen problemen verwachten. Die kwamen er dan ook niet. Iedereen ging accoord. Wel vroeg raadslid Bos (Hei- loo2000) voor dergelijke reparaties een onderhoudsfonds in te stellen. Wethou der Bos antwoordde dat het instellen van een dergelijk fonds inmiddels ook voor welzijnsaccommodaties wordt onderzocht. 1 HEILOO - Na een aantal jaren is het weer zover. De stichting Hobbyfarm, die inmiddels al weer ruim veertig jaar Bestaat, houdt op zondag 20 april weer een open dag. Een echte aanrader, want deze open dag wordt leuk, ont spannend en leerzaam. Van 13.00 tot 16.00 uur is iedereen die van knutselen houdt welkom in de Hofdijk in Ma- riënstein. Bijna alle werkgroepen zijn aanwezig en er is dus heel wat te beleven. Bij de- werkgroep jeugd zijn er kinderen om hun verhaal te vertellen en uitleg te geven over hun werkstuk. De kinderen hebben vanzelfsprekend hun mooiste stukken neergezet. De komende tijd zult u in tal van win kels in Heiloo al opmerkzaam gemaakt worden op de open dag door middel van vele werkstukken. Tevens hangen hier en daar grote, kronkelende, groene rupsen van de Hobbyfarmers. De Hobbyfarm is een stichting die mensen van 6 tot 80 jaar de mogelijk heid geeft creatief bezig te zijn. Er zijn verschillende werkgroepen: jeugd, houtbewerking, schilderen, beeldhou wen en Gered Gereedschap. Veel van de werkgroepen worden ge rund door vrijwilligers. Jamer genoeg blijkt het elke keer weer moeilijk te zijn om vrijwilligers te vinden voor de werkgroep jeugd. Er zijn veel aanmel dingen van kinderen, maar zonder vrij willigers kan de Hobbyfarm geen extra groep gaan draaien. De verschillende werkgroepen houden de lokalen niet volledig bezet, dus u kunt een lokaal huren. Bent u creatief en zoekt u een ruimte om dat aan ande ren over te dragen, denk dan eens aan de Hobbyfarm. Wie meer informatie wil, kan bellen met 072-5340172 of 5338968. De Nachtploeg, deze vrijdag in Buk Buk. Vrouwen... Falkland-acteur uiteindelijk wel raad mee! Mike Kuyt wist er in zijn rol als Felix (foto Kitty Hoogland) HEILOO - Falkland Toneel weet er wel raad mee. Voor de zoveelste keer is de groep erin geslaagd een bijzonder onderhoudend en geestig blijspel (Play it again, Sam van de hand van Woody Allen) op de planken te zetten. Het verhaal en de karakters zijn betrekke lijk eenvoudig. De wat schlemielige filmcriticus Felix Allan (overtuigend neergezet door Mike Kuyt) stelt alles in het werk om afspraakjes te regelen. Dates die hem moeten helpen zijn ex- vrouw te vergeten. Zij verliet hem omdat 'ze niet meer met hem kon lachen'. Felix wordt daarbij geholpen door zijn beste vrienden, de workaholic Dick (Pirn de Smalen goed op dreef) en zijn representatieve vrouw Linda (de char mante Anneke Keijsper). Vooral in haar rol klinkt dat typische Woody Allen-sfeertje door, wanneer ze weer eens opmerkt 'Mijn psychiater zegt dat...' Een aardige vondst is dat Felix geregeld gesouffleerd wordt door zijn idool Humphrey Bogart (een wat stroe ve rol van Harry van Miltenburg). Vanzelfsprekend leidt een en ander tot komische verwikkelingen, zeker wan neer Felix een buitengewone affectie voor Linda opvat. Maar de les van dat alles is dat ook hij uiteindelijk leert ver trouwen in zichzelf te hebben. Komt het stuk aanvankelijk wat lang zaam op gang, vanaf het tweede bedrijf lijken de spelers er meer zin in te krij gen, wat hun spel alleen maar ten goede komt. In snel tempo worden Felix' belevenissen met meisjes van divers pluimage erdoorheen gejaagd. Vooral in het begin verrassend zijn de gedachten van Felix, die in herkenbare tussenscènes gespeeld worden, waar door werkelijkheid en fantasie in elkaar lijken over te lopen. Een voor stelling kortom waar niets op aan te merken valt. Theo Bakker tekende voor de regie, Gerard Gilles, Cees Lammers en Siem Schram zorgden voor het sfeervolle decor. HEILOO - Op vrijdag 11 april is er vanaf 21.00 uur een concert in Buk Buk dat in het teken staat van het uitwisse lingsprogramma met Spanje. Onder het genot van Spaanse tapas en drankjes is het beluisteren van deze bandjes abso luut de moeite waard. Is-Lam zal de avond openen. Deze band uit Heiloo staat nog in de kinder schoenen. Dit neemt niet weg dat zij een ijzersterk optreden kan neerzetten. Als voorbeeld heeft zij Nirvana, Bush en Radiohead. Als tweede zal Romperstomper optre den. Deze Alkmaarse band maakt vooral krachtige muziek. Hun stijl ligt meer in de richting van Buffalo Tom, Smashing Pumpkins en Live. De Nachtploeg sluit de avond af. Een prachtploeg, die veelkleurige muziek van meringue tot knuffelrock, van cajun tot ballade en van ska tot house brengt. De Nachtploeg, voorheen ope rerend als Straatarm, bestaat uit zes leden en komt uit West-Friesland. De entree voor deze veelbelovende avond bedraag f 5,-. OMDAT IEDER VAARWEI EEN BIJZONDERE IS A Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der. Veer-Stoop Tel: 072 - 533 19 97 LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service J T I C Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 De makelaar met de oudste ervaring! Van der Borden Makelaardij Kennemerstraatweg 33 1814 GB ALKMAAR 072 51 41 000 Tevens vanaf 1 mei 1997 Van der Borden Makelaardij Kennemerstraatweg 386 1851 BK HEILOO 072 53 51 000 Makelaars sinds 1933 MAKttAAKOO VtWHBKWINGEN HYPOTHEKEN Heb je aspiraties om beroemd te wor den? Droom jj nu al van een monster band? Ben je al druk bezig met het oefenen van je handtekening, maar vind je de stap naar het podium nog net even te groot? De Buk helpt je op 13 april een eindje op weg. Jammen totdat je vingers eraf vallen. Neem je instrumentaria maar mee. Het Bukcafé is open vanaf 19.00 uur en de entree is gratis. HEILOO - Ook dit jaar komt er weer een kleine, maar heel gezellige voor- jaarskermis in Heiloo en wel bij win kelcentrum 't Loo. Verschillende winkels zullen vrijkaart- jes voor de draaimolen uitdelen aan de kinderen. Tevens staat er een verrukke lijke suikerspin, een oliebollenkraam en een brandweerspuit. De kermis is geopend van 16 tot en met 19 april. HEILOO - Tijdens de viering op zater dag 26 april neemt MoGoJoKo af scheid van haar dirigente Elly Admi raal. Oud-koorleden uit de periode van deze dirigente worden daarom uitgeno digd om deze viering bij te wonen om tezamen nog één de Bohemian Rhapsody uit te vceren. De repetitie hiervc- vindt plaats op vrijdag 25 april, var, 21.00 tot 22.00 uur. Voor eventuele informatie kun je bel len met voorzitter Ineke Zonneveld, 072-51571438. HEILOO - Onder grote belangstelling vond afgelopen weekeinde het twee daagse Leerlingen Orkesten Festival plaats in de Muziek- en Dansschool. Aan dit festival namen eenentwintig leerlingenorkesten deel. Het niveau van hun spel werd door een deskundige jury, bestaande uit de heren Kees Vlak en Theo Jansen, beoordeeld. Heilooër Harmonie-orkest Caecilia had in de organisatie ook de medewer king van Stichting De Kunst, het cen trum voor amateurkunst in Noord- Holland. Als afsluiting brachten Soli Deo Gloria, het winnende orkest van vorig jaar, en het Kinderkoor De Donderkoppen uit Purmerend, samen de geheel nieuwe compositie Óne World Family van Peter Morell ten gehore. Hierin was een zangsolo wege- legd voor Marieke. Het was de tweede keer dat op initia tief van Stichting De Kunst zangertjes en blazer(tje)s met elkaar werden ver bonden en dat verdiende dan ook alle lof. Want samen spelen is te gek. Of je nu blaast, strijkt of zingt: er openen zich werelden die een ander vreemd zijn. Helaas is er weinig muziek voor han den om de mogelijkheid van zangers en blazers samen te laten spelen, dus is de dirigent van Soli Deo Gloria uit Zaandam, Jan Maarten Koeman, aan het bewerken gezet, wat hem aardig gelukt is. Hoewel er prijzen worden uitgereikt aan alle orkesten in de vorm van waar debonnen, bijvoorbeeld voor het aan schaffen van muziek, was competitie niet het doel van dit festival, maar stond het veel meer in het teken van de ontmoeting met andere muzikanten. De jury gaf de orkesten in haar rapport opbouwende kritieken. Natuurlijk kon zij niet heen om een beoordeling naar zuiverheid, discipline en controle, maai er werd voornamelijk gekeken en geluisterd naar hoe de orkesten met hun opleiding bezig zijn. Rond 17.30 uur werden de prijzen uitgereikt door wethouder Roelof Bos. Alle orkesten ontvingen een standaard en de deelne mers een herinnering. De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door St. Caecilia uit Lutjebroek. De heer Arie Vlam, dirigent, was geheel overdon derd, maar de prijs was eerlijk ver diend. Als tweede en derde eindigden Crescendo uit De Weere en Kunst naar Kracht uit De Goorn. De overige orkesten ontvingen aanmoedigingsprij zen. Helaas voor Soli Deo Gloria uit Zaandam konden zij deze keer de wis selbeker niet definitief mee naar huis nemen. De organisatie kan terug zien op een geslaagd festival en kan zich weer opmaken voor het volgende jaar. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Comfortabele Engelse relax-fauteuil (leverbaar in diverse stoffen vanaf f 2275,- Ml xyx-Tg; m Kennemerstraatweg 99 -1851 BC Heiloo tel. 072 533 11 99 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1