Wèê$^êèêêèèêêèèêêê. Burgemeesters presenteren resultaten koponderzoek Heiloo kan voorlopig zelfstandig blijven Ypestock... festival om naar uit te kijken Goed Paulusschool viert lustrum DE SCHRIJVERIJ tffej Vos Makelaardij fi9f? DE SCHRIJVERIJ CD ROM's De Schrijverij - Kostuums De Schrijverij Redactie, acquisitie en administratie JU J Drukkerij uitkijkpost bv JAARGANG Collecte Hartstichting Openingstijden kassa De Beun Heilooërs koninklijk onderscheiden EEN DEMONSTRATIE Nic. Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem 072 5331799 vrijdag 2 en zaterdag 3 mei Winkelhof 't Loo Ze 4 kleuren... Exclusieve Collecties JOHN MOEN fcM:* GOED GEZIEN De openingstijden ABfLAMRO De bank CEES HACHMANG LOODGIETERS VAKANTIE GESLOTEN Kunstmarkt en fotografie in 't Loo Groei en Bloei op Bloemendagen De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoon maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur •v.v.v.v Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offertel Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) HEILOO - Een samenvoeging van Schoorl, Bergen en Egmond waarbij Heiloo zelfstandig blijft, of een samen voeging van Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo komen als beste uit de bus. In beide gevallen kan een krachtige nieuw te vormen gemeente ontstaan die groot genoeg is om zich in de toe komst te handhaven. De varianten Egmond met Heiloo en Bergen met Schoorl leveren waarschijnlijk minder op. Dit is de conclusie van het onder zoek naar samenwerking ten samenvoe ging dat dinsdagmiddag gepresenteerd werd doör de burgemeesters van deze gemeenten. Het onderzoek is uitge voerd door KPMG Management Consulting uit Amstelveen. De variant waarbij Heiloo zelfstandig blijft, betekent voor Heiloo op dit moment dat zij nog redelijk goed in staat is om voor de eigen belangen in de regio op te komen. Op de langere termijn verdient dit volgens de onder zoekers echter niet de voorkeur. In de combinatie Bergen-Schoorl zien de onderzoekers niets (te klein), over de combinatie Egmond-Heiloo merken de onderzoekers op dat dit een reële optie is. De variant, waarbij Schoorl zelfstan dig blijft wordt het minst positief gewaardeerd. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van twee eerder verrichte onderzoeken naar meerwaarde van een eventuele samenvoeging Egmond- Heiloo en Bergen-Schoorl. De resulta ten vormen een basis voor de vier gemeenteraden om in de maand juni vast te stellen of zij wel of niet tot een vrijwillige samenvoeging willen komen. En zo ja, in welke richting zij verder willen gaan. De colleges van de vier gemeenten moeten nog een standpunt bepalen. In gesprek met inwoners De vier gemeenten zijn van plan de inwoners te informeren over de resulta ten van het onderzoek tijdens informa tie- en discussiebijeenkomsten. In Hei loo zijn twee gesprekken gepland, op 15 mei (conferentiezaal PC Willibrord) en op 22 mei (het Trefpunt, Abraham du Boishof 2). In Egmond vindt een informatiebijeenkomst plaats op 29 mei (dorpshuis Hanswijk). De bijeen komsten beginnen om 20.00 uur. In de afgelopen maanden hebben Ber gen, Schoorl, Egmond en Heiloo nage dacht over de meerwaarde van een fusie met één of meerdere 'gemeenten. De discussie over het steeds groter wordende takenpakket van gemeenten, de eigen bestuurlijke en ambtelijke kwetsbaarheid, het behoud en/of ver sterken van de kwaliteit van de dienst verlening aan burgers en het verster ken van de positie in de regio zijn de belangrijkste redenen gèweest om te kijken of samenvoeging de gemeenten iets te bieden heeft. Daarnaast is ook het beleid van het kabinet gericht op het vergróten van de schaal van gemeenten, met name rond grote ste den zoals Alkmaar. Het koponderzoek moest onder meer antwoord geven op de vraag welke combinatie van gemeenten de meeste meerwaarde op zou leveren en welke meerwaarde dan verwacht kan worden ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij is gekeken naar de kwaliteit van de dienstverlening, de financiële gevolgen, het voorzieningenniveau, de mate waarin de sterke kanten van gemeenten beter benut kunnen worden en of samenvoeging de positie van de gemeenten in de regio versterkt. Meerwaarde vooral bij twee varianten De combinatie van de drie kustge- meenten Bergen-Egmond-Schoorl en de combinatie van drie kustgemeenten met Heiloo worden het meest positief beoordeeld door de onderzoekers. Een keuze voor de eerste combinatie, waar bij Heiloo zelfstandig blijft, kan op ter mijn voor deze gemeente problemen opleveren. Dit betekent voor Heiloo geen versterking van haar positie in de regio. Bovendien is de kans groter dat op langere termijn een discussie over herindeling richting Alkmaar wordt geopend. Van belang is hierbij wat Limmen doet, aldus de onderzoekers. Limmen heeft vorige maand laten weten niet deel te willen nemen aan het onderzoek, omdat het meer naar de gemeenten Castricum, Akersloot en Uitgeest kijkt. Een keuze voor Bergen-Egmond- Schoorl-Heiloo betekent het bijeen brengen van twee gemeenten, Heiloo en Schoorl, die tot nu toe weinig of niets met elkaar gemeen hebben. Het is nog maar de vraag of een dergelijke combinatie voldoende identiteit biedt. Bij.de vorming, van deze vier gemeen ten tot één nieuwe gemeente valt moei lijk te voorspellen of dit ten nadele of ten gunste werkt van een krachtige pro filering van de drie kustplaatsen, aldus de onderzoekers. Wel concluderen zij, dat een groter organisatorisch, bestuur lijk en financieel draagvlak ontstaat. Hierbij hangt volgens de onderzoekers veel af van de bereidheid van het be stuur, maatschappelijke organisaties en burgers om samen vorm te willen geven aan een gezamenlijke toekomst. De combinatie van de drie kustplaatsen Bergen-Egmond-Schoorl kenmerkt zich daarentegen wel door verwant schap. Met Heiloo erbij zou de gemeen te breder georiënteerd zijn en daardoor in economisch opzicht minder kwets baar. Wel moet dan m£er geld en ener gie verdeeld worden over meerdere werkterreinen. Financiële gevolgen Het is duidelijk dat, in welke combina tie dan ook, de vaste bijdrage uit het Gemeentefonds vermindert. Aan de andere kant zullen bestuurskosten afnemen. De tarieven voor belastingen verschillen en zullen bij een nieuw te vormen gemeente aan elkaar aange past moeten worden. Wat de financiële effecten precies zijn, valt nu nog niet te zeggen. Uit de financiële analyse blijkt wel, dat het voorzieningenniveau er niet onder hoeft te lijden. Veel hangt af van de keuzes die een nieuw bestuur zal maken. LOOPGIETERSBEPRIJF PE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service HEILOO - Op zondag 8 juni wordt voor de zevende keer het Ypestock Popfestival gehouden. Met meer dan honderdvijftig medewerkers en min stens nog eens zoveel muzikanten, acteurs, technici en marktkooplieden staat de Stichting Festival Heiloo dan klaar voor de vele duizenden bezoe kers van Ypestock. Vanaf half twee 's middags tot ongeveer half elf 's avonds zijn zij welkom op het festivalterrein, grenzend aan bedrijventerrein De Oude Werf en Ypestein. Popmuziek, theater- markt en een uitgebreide kin derkennis, het zal er allemaal zijn. Zes popgroepen van naam zullen het hoofdpodium van de ruim 2800 vier kante meter grote tent beklimmen. De happening wordt geopend door Bob's Hobby. 'Bob' is het alter ego van Rob Wiedijk, zanger van The Bob Color en al vele jaren de presentator van Ypestock. Bob's Hobby is zoals het heet: een hobbyband met een repertoi re vol herkenbare, swingende num mers. Wanneer Rob Wiedijk muzikaal uitgeraasd is, zal hij zijn rol als presen tator op zich nemen om het publiek in de stemming te brengen voor de ande re bands. Nederlandstalige inbreng De Tröckener Kecks is daarvan de eer ste. In een voor een deel nieuwe bezet ting rond zanger Rick de Leeuw pre senteren de Kecks tijdens hun Ype- stock-debuut werk van de nieuwe cd 'Dichterbij dan ooit', terwijl ook suc cessen uit het verleden te horen zullen zijn. Dit laatste gaat ook op voor de volgende in de rij, De Jazzpolitie. Met nummers van het album 'Interland' bewijzen de twee Jazzpolitie-agenten dat de rock roll door hun aderen vloeit. Het is nog niet op met de Nederlandse koek, want de volgende in de rij is Van Dik Hout. Vijf Noordhollanders met aansprekende teksten, een sterke uit straling en ingenieus gitaarspel. Na de Nederlandstalige inbreng wordt het tijd voor wat Engels met de formatie Sjako! In 1995 onderging de Amsterdamse formatie een metamorfose, die niet onopgemerkt bleef. Het album 'Once upon a revolution' werd zeer positief ontvangen. Kortom, een band met een stevig gitaargeluid. De slotact van Ypestock komt van Bad Manners, een grootheid uit de Engelse pophistorie. Zanger Buster Bloodvessel heeft nog niets ingeleverd aan expressie en vitali teit. Veel theater Behalve de zes topacts op het hoofdpo dium is er tijdens Ypestock nog veel meer te beleven, zoals het afwisselende theaterprogramma. Acts die gespeeld worden tussen het publiek in de tent of op het grasveld ernaast. De vroege Ypestock-gangers worden verwelkomd door Medicamento, een vijftien-koppi ge batucada (slagwerkgroep), die 2,5 jaar geleden werd opgericht. Groten deels professionele slagwerkers met een grote liefde voor samba, marcha, samba-reggae en maracuta. De Parade en The Lunatics zullen de monden doen openvallen van verba zing. Op enorme stelten komt De Parade je tegemoet, begeleid door mmt HEILOO - De collecte van de Nederlandse Hartstichting, die vorige week gehouden werd, heeft f 15.192,50 opgebracht. De organisatie bedankt alle gulle gevers en de collectanten voor dit prachtige resultaat. Mocht de collectant niet bij u langs geweest zijn of u niet thuis getroffen hebben, dan kunt u uw gift altijd over maken op giro 300 ten name van de Nederlandse Hartstichting, Den Haag. HEILOO - Vandaag eindigt de kassa- dienst van theater De Beun zoals die is vermeld in het programmaboekje. Toch betekent dat niet dat de kassa nu geslo ten is. Zeker niet nu de voorstelling van Els de Schepper, die eerder dit seizoen wegens ziekte werd afgelast, alsnog wordt gespeeld op zaterdag 24 mei. Kaarten daarvoor kunnen op de dag van de voorstelling tussen 10.00 en 17.00 uur worden opgehaald bij de kassa, of een uur voor aanvang van de voorstelling. De overige openingstijden van de kassa zijn: van 8 tot en met 14 mei van 20.00 tot 22.30 uur, van 27 tot en met 29 mei van 10.00 tot 23.00 uur en op 5,6.20 en 21 juni van 12.00 tot 23.00 uur. HEILOO - Afgelopen dinsdag heeft burgemeester A.H. den Boon in de raadszaal van het gemeentehuis aan twee inwoners van Heiloo een konink lijke onderscheiding uitgereikt. De heer A. de Groot ontving de onder scheiding Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Hij kreeg deze onderscheiding mede op grond van zijn buitengewone inzet voor Dumeco, Dutch United Meat Company. In 1958 trad De Groot als vertegenwoordiger in dienst van de Coöperatieve Vee en Vleesorganisatie Coveco. In zijn 38-jarig dienstverband heeft hij diverse functies vervuld, zoals verte genwoordiger, teamleider van een groep vertegenwoordigers, rayonleider van West-Nederland en commercieel manager. Mede door zijn inzet en kijk op zaken bloeide export van fokvee tot een niet meer weg te denken handel voor Nederland en is het marktaandeel in Nederland gestegen. In zijn vrije tijd was de heer De Groot meer dan 25 jaar bestuurslid van de Rabobank Heiloo- Limmen. Verder is hij vele jaren be stuurslid geweest van de Nederlandse Hervormde Kerk. De heer A.B.I. Koets ontving de onder scheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau op grond van zijn activi teiten óp maatschappelijk en sociaal- cultureel gebied. In 1952 trad de heer Koets in dienst van de onderneming Wyers Woningtextiel B.V. Groningen als huisvertegenwoordiger. Hij klom op tot commercieel directeur. Ook heeft de heer Koets talrijke bestuursfuncties verricht. Onder meer bestuurslid van het Nederlands Christelijke Werk geversverbond, initiatiefnemer tot het invoeren van het leerlingstelsel in de Groothandel en voorzitter van de Commissie Sociale Aangelegenheden van het Nederlands Verbond van de Groothandel. De heer Koets heeft op tal van gebieden baanbrekend werk verricht mede door zijn stijlvol optre den met gevoel voor humor. geeft op 3 mei van 11.00 tot 16.00 uur STATIONSCENTRUM - HEILOO aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Mensen veranderen. En hun wensen'ook. Als De bank in Heiloo gaan wij daar graag in mee. Daarom hanteren wij met ingang van donderdag 1 mei 1997 andere openingstijden. U vindt ze hieronder. We hopen u met deze tijden nog beter van dienst te kunnen zijn. Maandag Dinsdag Woensdag donderdag Vrijdag Heiloo Kennemerstraatweg 97 09.30 - 17.30 09.30 -17.30 09.30 - 17.30 09.30-17.30 09.30- 17.30 Heiloo 't Hoekstuk 1 12.00-17.00 09.30 - 17.00 09.30- 17.00 09.30 - 17.00 09.30 -17.00 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. De Parade zorgt voor een kleurrijk schouwspel tijdens Ypestock. muzikanten. Met hun blinkende maan van aluminium en staal claimen The Lunatics zo mogelijk nog meer ruimte en verbeeldingskracht. Is de aard-e opgewassen tegen deze maan, een bol van meer dan vier meter doorsnee, ver gezeld door drie vergeelde fools? Ook duo Rozestraten Rozestraten zorgt voor verrassingen, dus Ypestockbezoe- kers, wees op je hoede, niets is wat het lijkt. Nieuw dit jaar is de uitgebreide kinder kennis. Met een zweefmolen, snoep- kraam, draaimolen, touwtje trek, balco- rotor en een prachtig springkussen hoeven jonge kinderen zich niet te ver velen. Een deel van de attracties is gra tis, voor andere moet betaald worden. De kinderkennis zal duidelijk afge- spheiden worden van het 'grote men sen-terrein' en krijgt permanent toe zicht. is wegens van woensdag 7 mei 13.00 uur tot en met zaterdag 10 mei STATIONSCENTRUM - HEILOO HEILOO - In de laatste week van april hebben de kinderen van de Paulus school het eerste lustrum gevierd. De feestweek werd geopend met een vie ring in de aula. Vervolgens werden er, na een kleine optocht door de wijk, bal lonnen opgelaten. Dit werd muzikaal ondersteund door muziekvereniging Eensgezindheid. Nu al komen de eerste kaartjes terug zelfs uit Duitsland. Vorige week dinsdag was het circusdag op school. De kinderen hadden al twee weken lang geoefend met allerlei cir cusmateriaal. Circus Jopie kwam met een wagen vol attributen om er samen met de kinderen een echte voorstelling van te maken. Overdag werden de acts in de school geoefend met de ouders, 's Avonds werd er in de grote zaal van PC Willibrord opgetreden voor een pu bliek van bijna vierhonderd mensen. Het werd een prachtige voorstelling en iedereen genoot van de kinderen die in een dag een echte circusartiest werden. Op woensdag werden alle kinderen getrakteerd op een overheerlijke pan nenkoek. Vrijdag werd er een boom geplant op het plein voor de school, een hazelaar. Tenslotte werd de week afge sloten met een grote fancy-fair. Er waren spelletjes, een rad van avontuur en een echt restaurant met allerlei heerlijkheden uit diverse landen. Het werd een gezellige avond met een grote opbrengst. Voor het Foster Parents- kind Rolando zijn er voor de komende twee jaar al voldoende financiële mid delen. Bovendien is er bijna 2.400 gul den bijeengebracht om extra materia len voor de school aan te schaffen. In deze week is hard gewerkt door ouders en team om alles voor elkaar te krijgen en ook de vele sponsors hebben bijge dragen om het een fijn feest te maken. HEILOO - Vrijdag 2 en zaterdag 3 mei vormt winkelcentrum 't Loo weer het decor voor een heuse kunstmarkt. Kleinschalig, maar met kunstenaars uit Heiloo en nabije omgeving. Te zien is werk van Magda Bakker, Marjolijn de Bruin, Marjan Eugsten, Saskia Sengers en Marjan Lambeck. Bloemenstad Limmen wordt vertegen woordigd door Jeanette Coppens, Nella van Os en haar dochter en uit Castri cum tenslotte komt Magda Luttik- huizen. Zij brengen een grote verschei denheid aan bezienswaardige kunst werken mee: prachtige bloemstukken. tuinbeelden, gouaches, etsen, aquarel len en beeldhouwwerken. Ook aan moederdag is al gedacht'door de immer nijvere winkeliers, want op vrijdag van 16.30 tot 20.30 uur en op zaterdag van 11.30 tot 16.30 uur kan er gratis een speciale moederdagfoto gemaakt worden van uw kind. Dit kan op het plein voor de Hema, alwaar voor deze gelegenheid een speciale moeder dag-achtergrond wordt gecreëerd. De foto's, die afgedrukt worden op groot formaat (11 bij 17 centimeter), kunnen dan op zaterdag 10 mei afgehaald wor den. HEILOO - Tijdens de Limmer Bloe mendagen van zaterdag 3 tot en met dinsdag 6 mei kunt u in Vredeburg komen kijken naar prachtige bloem stukken, gemaakt door zestien deelne mers aan het Regionaal Evenement Bloemschikken van Groei en Bloei. De bloemschiksters maken een verplicht stuk waarvoor iedereen dezelfde bak en dezelfde bloemen krijgt. Tevens staat er van iedereen een vrij werkstuk met als' thema 'Bolbloemen geschikt van antiek tot modern'. De deskundige jury Piet Swart van Lotus in de Waag uit Medemblik en Tiny Damiaans van bloembinderij Henk Scholten in Heiloo wees de prijs winnaars aan. Vredeburg (Dusseldor- perweg 64) ligt op de route van de mozaiëken en is dagelijks open van 12.00 tot 17.00 uur. Tijdens de zeer druk bezochte fancy fair ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Paulusschool, vlogen de prijzen weg bij het rad van avontuur. (foto Kitty Hoogland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1