wil Meerderheid raad vóór aanleg golfbaan Poolse kinderen naar Heiloo de Foresters de Vijfhoek Goed Alkmaar, Heiloo en Egmond zijn het eens over raming woningbehoefte Kopij Uitkijkpost Els de Schepper in De Beun Drukkerij Uitkijkpost Vrijdag 23 mei is Jfej Vos Makelaardij Vos Makelaardij Damesrokken Herenpantalons PINKSTEREN vrijdag 16 mei, 15.00 uur. jll Heiloo zelfstandig? Ia, zegt het CDA1 i 62e JAARGANG NO. 20 vanaf 12.00 UUr gesloten The Change in La Strada Geslaagd 17 en 18 meia.s. internationaal jeugd toernooi De Egelshoek aanvang 10.00 uur zondag 18 mei a.s. Condor Charity Golftoernooi Golfbaan Spaarnwoude aanvang 10.00 uur kreukvrij t/m maat 48 nu katoen - polyester I.v.m Inleveren van kopij en advertenties uiterlijk LOOPGIETERSBEPRIJF DE JONG Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem 072 5331799 Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN CEES HACHMANG LOODGIETERS Uw kopij voor de Uitkijkpost a.u.b. getypt en voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender inleveren. Luilakparty RODE KRUIS HEILOO Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 Redactieacquisitie en administratie: De Hoèfsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 LiJU liL^JDrukkerij uitkijkpost bv HEILOO - Het repertoire van The Change groeit nog steeds met het enthousiasme van de band mee, maar het uitgangspunt blijft dat elke optre den een swingend feest moet worden. En ook dit jaar heeft The Change al weer veel dansende mensen spierpijn bezorgd, en zijn hun stembanden flink opgerekt. Hoogtepunten waren on langs de Heilooër -Slag en de volle feesttent tijdens het Oranjebal. Zaterdag is The Change weer van plan om er een gèzellig feest van te maken in café La Strada. Uiteraard spelen zij weer de beste nummers uit hun reper toire vol dansbare wereldhits, met daar in nummers van onder andere Tina Tur ner, Van Dik Hout, Melissa Etheridge, Dire Straits en The Eagles. Dus ieder een die zin heeft in een avondje zingen en swingen is zaterdag vanaf 21.30 uur welkom bij het optreden van The Change in La Strada aan de Kennemer- straatweg in Heiloo. HEILOO - Plaatsgenoot Frido W. van der Blij, oud-leerling van het Mur- mellius Gymnasium, is afgestudeerd as werktuigbouwkundig ingenieur aan de Technische Universiteit te Delft. Zijn onderwerp was 'Cyclustijd-reductie van procesmodules in CD-replicatie- machines'. HEILOO - De Golf Country Club Heiloo kan doorgaan met haar plannen voor de aanleg van een golfbaan aan de zuidoostkant van Heiloo. Een meerder heid van de raad besliste daar vorige week dinsdag, in het bijzijn van flink wat publiek, positief over. Het voorstel om over te gaan tot een artikel 19 pro cedure (om de agrarische bestemming van het gebied te veranderen in een recreatieve en sportbestemming) werd met 11 tegen 8 stemmen aangenomen. Een saillant detail daarbij was dat PvdA-wethouder Roelof Bos met het college mee, dus vóór stemde, in tegen stelling tot zijn partijgenoot Van Ypei;en. Maar voor het zover was vielen er ste vige woorden. Waren Heiloo 2000 (Van Gelder: 'wat heb je nu aan een paar eli taire koeien, één elitaire boer en wat weidegebied?') en de VVD al van meet af aan voorstanders van het plan, bij de overige partijen heerste er flinke twij fel. Of zoals Van Yperen (PvdA) het verwoordde: ,,Aan een golfbaan moet je niet beginnen als je er geen gat in ziet". Vooral de wijze van besluitvor ming stond Van Yperen niet aan. Een golfbaan wijkt volgens hem af van wat in de Structuurvisie is vastgelegd en past niet in het bestemmingsplan Lan delijk open gebied. Bovendien verschil de het voorstel dat voor hem lag op een aantal punten van wat in de commissie was besproken. Hij kreeg bijval van Pleizier (Groen- Links), die constateerde dat er'geen enkele behoefte is aan een golfbaan in Heiloo, omdat er in een straal van tien kilometer rond het dorp voldoende clubs en golfbanen aanwezig zijn. Ook Swart (D66) vond het hoog tijd worden om de Structuurvisie te herijken. Omdat het nog niet duidelijk "is of het HEILOO - Heiloo heeft een steden band met de Poolse stad Swietoch- lowice, waar 60.000 mensen wonen. Deze stad is vervuild door zware indus trie en mijnbouw. Lucht- en bodemver ontreiniging zijn er enorm. De gezond heidsproblemen zijn groot, zeker voor een kwestbare groep als kinderen. De Stichting Stedenband wil daarom graag veertig Poolse kinderen uit Swietoch- lowice de kans bieden om twee weken vakantie door te brengen in Heiloo. Er is een uitgebreid programma met heel veel activiteiten voor de kinderen opgesteld, zodat zij zich overdag niet zullen vervelen. De kinderen gaan naar het strand, naar het zwembad in Eg- mond, doen natuuronderzoek in De Hoep, bezoeken een kaasmakerij, gaan vlottenbouwen en vlotvaren, een excur sie maken naar de molens, kajak varen in een natuurgebied, beachvolleybal met kampvuur, een afscheidsfeest en een play-back-show. Medewerkers van de stichting organiseren en begeleiden dit programma. Voor de avonden is de stichting nog op zoek naar logeeradressen voor de kin deren, waar ze kunnen eten en slapen. Deze gastgezinnen worden 'voor de opvang van deze kinderen voorbereid en begeleid. Uiteraard kunnen de gast gezinnen ook meedoen aan de meeste activiteiten die worden georganiseerd. Bijna alle Poolse kinderen (10 tot 14 jaar) spreken aardig wat zinnetjes Engels. En zijn er een keer problemen, dan zijn er drie Poolse leerkrachten aanwezig, die ook elke avond ter beschikking zijn om kleine probleem pjes op te lossen. Elk gastgezin krijgt bovendien gratis een woordenboekje Nederlands-Pools. Wilt u meewerken aan de vormgeving van de Heiloose Stedenband en bent u de eerste twee weken van de vakantie thuis (30 juni tot 12 juli), meldt u zich dan aan als gastgezin voor deze Poolse kinderen. Heel veel andere gastgezin nen gingen u al vóór. Zij waren al eens gastgezin, of zijn zelf een keer als gast naar Polen geweest. Zij kunnen u ver tellen wat voor ervaringen zij hebben opgedaan. Vraag daarom om inlichtin gen en doe daarna actief mee. Voor inlichtingen kunt u bellen naar Jan Braam, 072-5336419, Ria Neefjes 5337315, Jan Hoetjes 5332750 of Anton van Riel 5320149. aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED De Ypesteiner zoom moet groen blijven. Dat kan met de aanleg van een golfbaan. (foto Kitty Hoogland) gebied nodig is voor woningbouw, moet het college, dat volgens hem veel te snel te werk was gegaan, eerst maar eens niet een onderbouwde visie komen. Borst (CDA) pakte in een lang betoog ook flink uit, met name tegen het colle ge dat hij 'onbehoorlijk bestuur' ver weet. Het college was volgens hem selectief en misleidend te werk gegaan. Iets wat waarneriiend burgemeester Den Boon overigens niet over zijn kant liet gaan. Het was niet zo, aldus Borst, dat tegenstemmers alleen maar wo ningbouw op die locatie willen. Maar wel wil hij de voordelen van de aanleg van een'dure golfbaan aangetoond zien. Wethouder Wuijster (VVD) wilde van geen bezwaren horen. Volgens haar moet Heiloo een flink deel van de regionale woningbehoefte voor zijn rekening nemen, maar wel op zijn eigen manier. ,,We kunnen de zorgvuldig opgebouwde structuur nu niet laten verprutsen." Ze bleef erbij dat de aan leg van een golfbaan dan ook een goede manier is om Ypestein 'groen' af te ronden. Daarbij haalde ze fel uit naar die fracties (waarmee ze PvdA en CDA bedoelde), die volgens haar de C20 discussie nu aangrijpen om de golf baan-plannen te frusteren, terwijl ze eerder 'groen licht' gaven. Operatie HOED HOED betekent Huisvesting onder *een dak en dat moet binnenkort opgaan voor de twee locaties van open bare basisschool De Zuidwester en de Freii\etschool op Boekenstein, waarbij tevens een kinderopvang gevestigd wordt. Tevens zal de bibliotheek ver huizen naar een nog vast te stellen loca tie (Hefst midden in het dorp), waarna de vrijgekomen grond aan Het Malevoort gebruikt zal worden om woningen op te zetten. Met 17 tegen 2 ging de raad akkoord met deze plan nen. Van Gelder (Heiloo 2000) opteer de voor twee locaties, Termijen en Boekenstein. Alle fracties maakten zich zorgen over de toenemende verkeers druk op Boekenstein. Wethouder Wuijster beloofde maatregelen, maar benadrukte dat de eerste verantwoor delijkheid toch bij de ouders ligt. Voor de bibliotheek moet nog een loca tie gezocht worden. Eerst wordt een zogenaamd programma van eisen opgesteld, vervolgens wordt een locatie gekozen. Dat kan, aldus wethouder Bos (PvdA), niet voordat bekend is wat een en ander gaat kosten. Dit als antwoord op Van Halem (D66), die via een amen dement probeerde te bewerkstelligen dat er eerst een locatie gekozen wordt voordat er verdere plannen worden gemaakt. De wethouder kon zich wel vinden in de mening van Stokreef (VVD) en Daas (Heiloo 2000) die bei den soberheid bepleitten voor wat betreft het nieuwe gebouw van de bieb. M. van Gelder-Kop (Heiloo 2000): 'Wat heb je mi aan een paar elitaire koeien, één elitaire boer en wat weidegebied?' Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Otterkoog 18k Alkmaar Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Aanleq - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - De gemeentebesturen van Egmond en Heiloo kunnen zich vinden in de door Alkmaar geleverde onder bouwing van de behoefte aan wonin gen in de periode 2005-2020. Een amb telijke werkgroep, waarin deskundigen zitten uit Alkmaar, Heiloo en Egmond, heeft de eerder door Alkmaar gelever de berekeningen vergeleken met twee andere berekeningsmethoden. Op basis daarvan heeft de werkgroep nu gecon cludeerd dat de Alkmaarse prognose reëel en betrouwbaar is. Omdat centrumsteden versterkt moe ten worden, heeft de provincie Noord- Holland het gemeentebestuur van Alkmaar gevraagd aan te geven welke centrumstad-problematiek in de perio de tussen nu en 2020 om structurele oplossing vraagt. Zoals bekend heeft Alkmaar al aange geven niet veel te voelen voor gemeen telijke herindeling, maar wel voor over leg en samenwerking met de buurge meenten. Met steun van de provincie wordt met de gemeenten Langedijk aan de ene kant, en Heiloo en Aker sloot aan de andere kant gewerkt aan gelijkluidende raadsbesluiten en con- venanten over grenscorrecties voor woningbouw en bedrijventerreinen. deel van het restant voor zijn rekening te nemen, evenals de gemeente Eg mond. Ook Limmen wordt hierbij betrokken. Wel heeft Heiloo met Alkmaar duidelijk afgesproken dat deze woningen niet zullen komen tus sen Alkmaar en Heiloo, op het gebied van Natuurmonumenten. Samen met de gemeente Limmen wordt een structuurvisie voorbereid voor het gebied tussen Heiloo en Limmen, aan weerszijden van de Kennemerstraatweg. Heiloo wil in dat gebied zoeken naar een aantal woning bouwlocaties, die ingevuld kunnen wor den op een manier die past in de zorg vuldig opgebouwde structuur, van Heiloo. HEILOO - In de BukBuk staat luilak gelijk aan feest, zo simpel is dat. Niet alleen is de Luilakparty een vrolijke bedoening waarbij naar hartelust gedanst, gelachen en gedronken wordt, ook mag de BukBuk deze nacht van de burgemeester en wethouders langer openblijven. Een heuglijk feit. Zorg dat je er op tijd bij bent met het kopen van je kaarten. De zaal is vrijdagavond open van 22.00 tot 4.00 uur en de entree kost een tientje. vraagt Uw aandacht voor de collecte, die dit jaar van 4-10 en van 18-24 mei wordt gehouden. Over het plaatselijke werk van ons Rode Kruis vindt U elders in dit blad meer informatie. - HELPT RODE KRUIS HEILOO HELPEN - (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Els de Schepper lijkt niet aaibaar... (foto: Verne Fotostudio) HEILOO - Eindelijk is het dan zover: Els de Schepper komt op zaterdag 24 mei naar De Beun met haar voorstel ling Aaibarheidsfactor nr. 7. Moest zij eerder haar optreden in Heiloo afzeg gen wegens ziekte, nu verheugt zij zich op deze avond in de sfeervolle Beun. Zij speelt deze avond haar derde theaterprogramma. 'Konijnen. Schoe nen en De Schepper' en 'Vlaamse Zeep' waren eerder bijzonder succes vol. In het voorprogramma van 'Aaibaarheidsfactor' maakt monsieur Leclerc zijn opwachting, starring Isomo én een gratis recept ter verhoging van uw aaibaarheid. Men neme drie muzikanten, één Els de Schepper, een groot blik muziek, even veel absurditeit en een emmertje vet tigheid. Overvloedig overgieten met een sausje van mieren en ontroering, goed schudden, bestrooien met een portie humor et voila: Aaibaar heidsfactor nr. 7, het gevecht tussen gevoel en rede, een lust voor oog en oor. Warm opdienen en na afloop tan den poetsen. Wie dit recept aandurft, kan een kaart je kopen voor f 20,- (CJP-ers en 65 plussers betalen f 17,50). De kassa is zaterdag 24 mei open van 10.00 tot 17.00 uur en één uur voor aanvang van de voorstelling. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! BTTi K\y •Ïvj Definitieve besluitvorming daarover wordt binnenkort verwacht. De gemeente Heiloo onderschrijft de cijfers van de regionale woningbehoef te van 2005-2020. De prognose van 10.250 woningen voor de regio, waar van ongeveer 5.000 voor Alkmaar, lijkt reëel. Omdat Alkmaar na 2005 slechts een deel van deze 5.000 woningen bin nen haar eigen grenzen zal kunnen bouwen, heeft Heiloo aangeboden een Vorig jaar bracht een groep Poolse kinderen een bezoek aan De Hoep in Castricum. (f°t° Purakalo)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1