Heiloo schort fusieplannen op Kinderjury draagt vijf favoriete boeken voor Goed Raad mee met meerjarenplan ƒ49; B&G Van Osmode Wear Ever /Mascotte Ypestock Raad geeft nog geen extra steun aan minder draagkrachtige starters mmm 'u A Vos Makelaardij geruite damespantalons zijde herenblousons A P E L L A Redactieacquisitie en administratie: L J Drukkerij uitkijkpost bv I 4 JUNI 1997 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 62e JAARGANG NO. 23 Muziekschoolconcours Getuigen gezocht Diapresentatie Kleurenpracht Vereniging Oud Heiloo krijgt oorkonde Omdat geen twee ogen gelijk zijn JOHN MOEN GOED GEZIEN nu dames-le etage l\ herenmode Winkelhof 't Loo Heiloo AAI >-.*> SCHÓNG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem Creativiteitsmarkt in 't Loo Geslaagd Voor drie flessen cola naar Amerika CEES HACHMANG LOODGIETERS De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 .v.vSw Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, lammen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Zaterdag 7 juni houdt Muziek- en Dansschool Heiloo het Muziekschoolconcours. Daaraan ne men uitsluitend eigen leerlingen deel. Zij worden beoordeeld door een jury die bestaat uit beroepsmusici. Dit jaar zijn hiervoor twee fluitistes gevraagd: Eugénie van der Grinten en Susanna van Edixhoven. Aan het concours wordt deelgenomen door Martien Coolegem op klarinet, Adriaan Kegel op fluit, Sebastiaan Schollen en Monique van der Poel op piano, Rik Burgering op hobo, Rens Jurna met slagwerk, Martijn Antonisse, zang en Jasper Lok en Tom van Diepen op gitaar. De aanvang is 10.00 uur, de toegang is gratis. Dinsdag 10 juni is het podium voor de viool- en celloleerlingen van respectie velijk Roel Sleeman en Berna van der Hulst. Een dag later zijn leerlingen van Janjaap Langereis (docent blokfluit) en Peter Duinmeijer (docent gitaar) aan de beurt om het programma te verzor gen. De speelavonden beginnen om 19.30 uur en de toegang is ook hier gra tis. HEILOO - Afgelopen zaterdag werd tussen 9.30 en 10.30 uur op het par keerterrein van 't Loo een grijze Toyota Camry met kenteken XK-94-FS aange reden. De veroorzaker is hierna weg- of door gereden. Eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Heiloo, tel. 072-5337676. HEILOO - Vogelvereniging Kleuren pracht houdt dinsdag 10 juni om 20.00 uur haar contactavond in het clubge bouw aan Het Zevenhuizen ,50. Uitge nodigd is de heer Jos Hubers uit Haal- deren, die een dialezing zal houden over het houden, kweken, de verzor ging van vogels en' de opbouw van de vogelhobby. Ook voor diegenen die nog geen vogels hebbeta en overwegen hiermee te beginnen zal deze diapresentatie de moeite waard zijn. De toegang is gratis, belangstellenden zijn welkom. HEILOO - Heiloo wil voorlopig zelf standig blijven, zo hebben burgemees ter en wethouders maandagavond bekendgemaakt. Wel is het belangrijk dat Heiloo zich oriënteert op toekom stige versterking, in verband met de regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarbij kijkt Heiloo voornamelijk naar zuidwestelijke richting, ofwel Limmen. Het college heeft hiertoe besloten op grond van de rapporten die het onder zoeksbureau KPMG heeft uitgebracht. In het eerste rapport werd de meer waarde van een fusie met Egmond onderzocht, daarna volgde een kopon- derzoek, dat een mogelijke fusie tussen Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo onderzocht. Hieruit kwamen de varian ten BES (Bergen, Egmond, Schoorl) en BES-H (Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo) als beste tevoorschijn. De gemeente noemt de combinatie BES-H voorlopig 'een brug te ver' en dus niet haalbaar. Ook in een fusie met Egmond wordt niet voldoende meer waarde gezien. 'Heiloo heeft voldoende potentie om zelfstandig te blijven, maar moet zich wel blijven oriënteren op het verster ken van haar positie in de toekomst', aldus het college in* het voorstel dat eind deze maand aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Burgemeester en wethouders hebben in hun besluit ook de resultaten van de dorpsgesprekken meegewogen. Ze constateerden een 'brede overtuiging bij de inwoners dat Heiloo momenteel zelfstandig goede zaken doet en kan doen'. Wel hadden de deelnamers begrip voor de nood zaak om zich te versterken. Velen von den een fusie bespreekbaar, maar abso luut niet met Alkmaar. Het voorstel zal komende maandag behandeld worden in de vergadering van de commissie bestuurszaken. De gemeenteraad spreekt zich er vervol gens over uit op 30 juni. Egmond keert Heiloo de rug toe Het college heeft laten weten veel te voelen voor een fusie met Bergen en Schoorl. Egmond vindt de BES-variant de beste. De omvang zou groot genoeg zijn om zich als een sterke partner in de HEILOO - Vorige week woensdag werd in de bibliotheek de top vijf van de kinderboekenjury uit Heiloo be kend gemaakt door kinderboeken schrijver Rindert Kromhout. Ieder jaar komen er weer veel leuke, spannende en verdrietige kinderboeken uit. Bij de bibliotheek zijn die ieder jaar van 1 februari tot medio mei uitsluitend beschikbaar voor de deelnemers aan de kinderjury. Zij mogen zelf de gelezen boeken jurëren. Uiteindelijk mondt dit uit in een persoonlijke top vijf. De kinderjury werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. In Heiloo waren er 200 kinderjuryleden actief van wie 167 uiteindelijk alles hebben volbracht. Sommige juryleden zijn blij als ze het minimale aantal van vijf boe ken halen, anderen blijven maar door lezen en jureren. Eén jurylid bracht het zelfs tot 41 boeken! In totaal hebben de deelnemers 1445 kinderboeken gele zen, een nieuw record. De leden van de kinderjury kwamen vorige week ook heel wat te weten over de schrijver Rindert Kromhout en zijn boeken. Ze mochten alles vragen. Hij vertelde hoe spannend het is om geno mineerd te worden door de Neder landse Kinderjury. Zijn boek 'Erge Ellie en nare Nellie' won in 1994 de hoofdprijs. De favoriete boeken van de Heilooër kinderjury waren: In de cate gorie van 6 tot 9 jaar: 1. Meester Jaap van Jacques Vriens, 2. Toveren met de boze heks door Hanna Kraan, 3. Spook in de school door Paul van Loon, 4. Goal! van Vivian den Hollander en 5. Jacht op de ever door Frank Herzen. De categorie van 10 tot 12 jaar oor deelde als volgt: 1. Griezelbus 3 door Paul van Loon, 2. Spijt van Carry Slee, 3. Alleen in huis door Sinclair Smith, 4. Saartje Tadema van Thea Beekman en 5. Iep! van Joke van Leeuwen. Op 21 juni om 16.30 uur wordt op Nederland 3 bekend gemaakt wie de prijzen hebben gekregen van de lande lijke kinderjury. Waarnemend burgemeester A.H. den Boon in de hal van het gemeentehuis van het voorlopig nog zelfstandige Heiloo. (foto EWD) HEILOO - Vanwege het propageren van de oudheidkundige en geschiekun- dige waarde van Heiloo en uit waarde ring voor haar werk ontving de Ver eniging Oud Heiloo vorige week don derdag de jaarlijkse oorkonde van de Stichting Heiloo Houden Zo! Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse bijeen komst voor donateurs van de Stichting Heiloo Houden zo! Op de donateursavond waren er verder inleidingen over de problematiek rond de Boekelermeer,de onderzoeken naar samenvoeging van Heiloo met omlig gende gemeenten en een boeiende inleiding over het werk en de geschie denis van de vereniging Stop de Vuilverbranding! Om een indruk te krijgen hoe de aan wezigen over samenvoeging dachten en over de annexatieplannen van Alkmaar richting Boekelermeer, waren 125 enquête-formulieren uitgedeeld. Op de vraag over de eventuele inlijving van de Boekelermeer bij Alkmaar werd door iedereen 'tegen' geantwoord. Bij de vraag over samenvoeging bleek dat elf personen voor samenvoeging waren, waarvan er zes omschreven dat ze dat alleen met Limmen willen. regio te presenteren en om de lokale taken, die in de toekomst alleen maar toe zullen nemen, goed uit te voeren. Daarnaast ziet het college mogelijkhe den om zich als sterke kustgemeente te profileren, iets waarmee bestuur en burgerij zich goed zouden kunnen identificeren. Vooral dit aspect is volgens Egmond in een fusie met Heiloo een stuk minder het geval. Gevreesd wordt voor een versnippering, vooral omdat economi sche en maatschappelijke belangen van deze twee gemeentes nogal uit elkaar liggen. Egmond denkt dat een combi natie Heiloo-Limmen meer voor de hand ligt, iets waarvoor Heiloo ook meermalen heeft laten weten veel te voelen. Het voorstel wordt in Egmond behan deld in de raadsvergadering van 23 juni. Daaraan voorafgaand zullen de commissies Algemene en Economische Zaken het voorstel bespreken op maandag 9 juni. In het najaar zal onder de bevolking van Egmond nog een enquête gehouden worden. Het is de bedoeling dat de gemeenteraden die een vrijwillige fusie aan willen gaan in december gelijkluidende besluiten zul len nemen. De fusie zou dan op 1 janu ari 2000 een feit zijn. Ook Schóorl heeft al laten weten het meeste te voelen voor de BES-variant. De gemeente Bergen zal zich naar ver wachting een dezer dagen uitspreken. Geèsterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Rindert Kromhout maakt de uitslag bekend van de Heilooër kinderjury, (foto Kitty Hoogland) HEILOO - De jaarlijkse ronde van algemene beschouwingen, waarbij de diverse fracties in de gemeenteraad commentaar leveren op de collegeplan nen voor de komende jaren, is weer achter de rug. De eerste ronde was afgelopen donderdag, terwijl maandag de zaken in tweede termijn werden afgehandeld. Voor het eerst dit jaar konden de frac ties een compacte weergave van hun commentaar in de wekelijkse gemeen terubriek in de Uitkijkpost (zie onze krant van vorige week) plaatsen. Mogelijk hebben veel mensen dat goed gelezen, want veel publieke belangstel ling voor het praatgedeelte was er niet. Zoals te verwachten, waren dë college partijen Heiloo2000, VVD en PvdA het meest tevreden over het optreden van het college en kwamen van de opposi tionele kant (CDA, D66 en Groen- Links) de meeste kritische geluiden. Toch kon het college aan het eind van de sessie, nadat diverse amendementen en moties van CDA en GroenLinks waren verworpen, met genoegen vast stellen dat het voorgestane meerjaren- beleid de brede steun van de raad geniet. Al in eerste termijn was het college flink in haar wiek geschoten door de kritiek van GroenLinks (Pleizier), die het college verweet onvoldoende naar de burgers te luisteren. Of zoals burge meester den Boon het ongenoegen ver woordde: „Het college is teleurgesteld over deze benadering door Groen Links. De afgelopen jaren heeft juist dit college zich ingespannen om de relatie met de burgers van Heiloo te verster ken." Maar Pleizier vond dat het colle ge in plaats van teleurgesteld juist blij moest zijn met kritische geluiden uit de raad. Toch kon na enige verduidelijking de vredespijp door beide partijen wor den gerookt. Fusie met andere gemeenten Uiteraard stonden alle partijen stil bij een eventuele fusie met andere ge meenten. Daarbij verschillen de ge dachten van de fracties nogal. Het CDA vindt dat Heiloo het best zelf standig kan blijven in combinatie met een intensieve samenwerking met Limmen. Voor D66 geldt als eerste optie de combinatie Bergen, Egmond, Schoorl en Heiloo. De overige partijen laveren daartussendoor. Duidelijk werd wel dat wat de Heilooër gemeen teraad betreft, de gemeente Limmen nog steeds een welkome partner is. Voor de burger is een gevoel van veilig heid van groot belang. Waarschijnlijk reden voor alle partijen uitgebreid bij dit onderwerp stil te staan. De onrust is bij de VVD het grootst. Volgens me vrouw Cahn voelen veel mensen zich niet meer veilig in huis en op straat. Daarom wil de VVD vooral maatrege len tegen drugsgebruik en tegen over last bij winkelcentra (bijvoorbeeld een samenscholingsverbod). Hoewel ook andere fracties de moei lijkheden onderkennen, vinden zij de voorstellen van de VVD te ver gaan. CDA: „We leven toch niet in een poli tiestaat?" en PvdA: „VVD geeft een overtrokken beeld. Belangrijk is met de jongeren in gesprek te komen." Volgens burgemeester Den Boon is het college druk bezig inhoud aan het vei ligheidsbeleid te geven. In het najaar mag een notitie met concrete maatre gelen worden verwacht. In samenwer king met de politie zullen 'woningin braken' en 'overlast jeugd' als voor beeldproject gaan gelden. Minimabeleid Ook het punt 'minimabeleid' werd door alle partijen genoemd, waarbij de VVD het meest tevreden is (goed en ruimhartig opgezet). De overige partij en willen dat toch nog iets meer voor de echte minima wordt gedaan. In eer ste termijn had wethouder Bos al laten weten dat optrekken van de nu gege ven vergoedingen (kwijtschelding gemeentelijke heffingen) van 70 pro cent naar 99 procent een bedrag van f 80.000 zou vergen. Daar is momenteel geen geld voor. Maar, yindt Heiloo2000, wij hebben niet om 99 procent gevraagd. Wel vin den wij dat er ruimte moet worden gevonden de echte minima meer dan de nu vastgestelde 70 procent te ver goeden. De overige partijen zouden optrekking naar 99 procent wel een goede zaak vinden. Het college wil, gezien de houding van de raad, zich volgens wethouder Bos verplichten te zoeken naar mogelijkhe den om het minimabeleid in 1998 uit te breiden. Daarmee kon het overgrote deel van de raad wel leven en was een motie van GroenLinks om toch de 99 procent veilig te stellen kansloos (alleen de steun van GroenLinks). Op het gebied van het verkeer waren de wensen nogal divers. Heiloo2000 bepleit voorrang voor de reconstructie van het kruispunt en spoorwegover gang bij de Zevenhuizerlaan en zou ook het aanleggen van een rotonde bij de kruising Stationsweg, Kennemer- straatweg en Kanaalweg op de agenda willen plaatsen. Maar volgens wethouder ten Hoope is dat laatste financieel waarschijnlijk niet haalbaar. Voorts pleit Heiloo2000 voor aanleg van een fietspad vanuit Ypestein langs de A9 naar plan Oost. De VVD vindt dat het college zich goed heeft gehouden aan het opgestel de verkeersplan en is tevreden. Het CDA vindt dit verkeersplan verou derd. Voor de oplosing van de parkeer- problematiek ziet het CDA een oplos sing in het bouwen van ondergrondse parkeergarages bij het Stationscentrum en 't Loo. Voor de PvdA echter een doorn in het oog, want dat zou alleen maar meer verkeer aantrekken, dus werkt dit voorstel averechts, aldus Van IJperen. Voor een aftakking naar de A9 blijkt er in de raad nog steeds weinig animo te bestaan. Toch wordt in een ambtelijke projectgroep gezocht naar oplossingen. De rapportage zal tussen provincie en de zes betrokken gemeentebesturen vav\9^o nu f 79? van 90 -,W i' Stationsweg 85 Heiloo 072 5335465 Zondag 8 juni a.s. Weiland wijk Ypestein Aanvang: 13.30 uur Gratis toegang aankondiging aangeboden door: MAKELAARS Sc TAXATEURS ONROEREND GOED LOODGIETERSBEPRIJF DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop *161: 072 5 3 2 0 3 45 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte J.Cahn-Vogel (VVD): 'Niet meer veilig in huis en op straat'. worden besproken. Daarna zal worden besloten over het vervolg. De houding van Heiloo zal zijn voor te stellen de huidige situatie voorlopig te handha- Overige punten Uiteraard zijn er in twee avonden ver gaderen meer zaken over tafel gegaan dan in deze krant kan worden vermeld. Veel zaken zullen echter als raadsvoor stel terugkeren, wanneer voorstellen zijn uitgewerkt en wanneer kredieten voor uitvoering nodig zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het opknappen van de raadszaal (lift en vernieuwen ge luidsinstallatie), de plannen voor auto matisering, de woningbouw enzovoorts. Frappant is dat de discussies in Heiloo zich vooral richten op uitvoeringszaken en niet zozeer op de financiële positie. Dat heeft dan vooral te maken met het - in vergelijking met vele andere gemeenten - toch redelijk gunstige financiële ^plaatje dat de raad werd voorgeschoteld. Zeker voor wat betreft de eerstkomende jaren. En ook in Heiloo kennen ze het gezegde: wie dan leeft, wie dan zorgt. Aan de positie voor de jaren na 2000 wordt nog niet zo zwaar getrokken. Er kan nog zoveel gêbeuren. Vandaar dat alle fracties (met een enkel voorbehoud van CDA, D66 en GroenLinks) zich konden scha ren achter de voorjaarsnota .en het beleidsplan voor de komende jaren. HEILOO - In de reguliere raadsverga dering van maandag kwam het college met een voorstel betreffende de vast stelling van de exploitatierekening voor de Egelshoek en vroeg zij om beschikbaarstelling van kredieten. In de commissie grondzaken was daar al uitvoerig over vergaderd. Dus stond dit voorstel nu onder de categorie hamer stukken. Maar dat was buiten de waard, of in dit geval buiten het CDA (Groot), gere kend. Want het CDA vindt dat de groep jongeren tussen 20 en 35 jaar in Heiloo is ondervertegenwoordigd, dat de koopprijs van f 219.000 voor deze groep veelal te hoog is en wil die woningen dan ook vanuit het exploita tieoverschot van de Egelshoek met een bedrag van 20 a 30 duizend gulden sub sidiëren. Wel moet dit bedrag bij ver koop binnen tien jaar geheel c.q. gedeeltelijk worden terugbetaald. Wethouder Wuijster-Schuddeboom zag er echter niet zoveel in. Zij vindt dat niet moet worden ingegrepen in de marktprijs. Dat is maar een eenmalige lagere drempel. De volgende koper ziet zich toch weer geplaatst voor de markt prijs. Beter is het daarom zorg te dra gen voor betaalbare huurwoningen. Ook Van IJperen (PvdA) geeft aan al eerder gepleit te hebben voor goed kopere woningen en vindt dat starters niet alleen moeten zijn aangewezen op huurwoningen. Hij heeft er echter geen behoefte aan de huidige besluitvor ming te herzien. Het voorstel van het CDA spreekt GroenLinks (Pleizier) aan. Maar Plei zier vindt het beter over te gaan tot een goedkope lening. Dan komt het geld op den duur weer terug. Heiloo2000 (mevr. van Gelder-Kop), de VVD (mevr. Cahn) en de PvdA willen over dit laatste voorstel nog wel eens naden ken. D66 stelt in eerste instantie dat elke •kernwoning' tienduizend gulden goedkoper kan, maar sluit zich later aan bij een gewijzigd amendement door het CDA ingediend en onder steund door D66 en GroenLinks, waar in het college wordt gevraagd zich te bezinnen op een vorm van financiering, waardoor de 56 kernwoningen ook bereikbaar kunnen worden voor de minderdraagkrachtige groep 'jonge starters'. Dit amendement kreeg echter niet de steun van He'iloo2000, VVD en PvdA, waardoor het collegevoorstel toch ongeschonden de streep kon halen. Wel wil wethouder Wuijster-Schuddeboom in commissieverband over toekomstige steunmogelijkheden van gedachten wisselen, waarbij dan alle voors en tegens tegen elkaar zullen moeten wor den afgewogen. HEILOO - Voor de derde maal wordt in 't Loo een kleinschalige creativiteits markt gehouden op vrijdag 6 juni van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 7 juni van 9.00 tot 17.00 uur. Deelnemers van de markt zijn enthou siaste mensen die in hun vrije tijd cre aties maken die variëren van kinder kleding en houten speelgoed tot driedi mensionale wenskaarten. Mooi om naar te kijken, maar meestal ook te koop. In verband met de vele aanmel dingen wordt ook op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni een creativiteitsmarkt gehouden. HEILOO - Aan de Hogeschool Kat holieke Leergangen Tilburg studeerde oud-plaatsgenoot Cyriaque Steenaert af. Zijn studierichting betrof Sport, Economie en Communicatie. HEILOO - Een reis naar Amerika. Dat kan het gevolg zijn als u deze week uw boodschapen doet bij de Grosmarkt. Want bij aankoop van drie flessen Coca Cola ontvangt u een formulier, waarop u een vraag moet beantwoorden en een slagzin moet bedenken. De winnaar van deze wedstrijd krijgt een prachtige reis naar de Verenigde Staten, waarin de hotelovernachtingen en het gebruik van een auto zijn inbegrepen. Reden genoeg dus om spoorslags op de fiets te springen en naar de Grosmarkt te racen. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1