Raad is voor zelfstandig Heiloo en gaat akkoord met meerkosten voor buitendienst Heilooërs verontrust over overlast vliegverkeer Jeugd krijgt voorlopig geen eigen hangplek Van Os Van Os mode Spaanse klanken te horen in Witte Kerk OPRUIMING Kopij Uitkijkpost CTS B&G 2 halen, 1 BETALEN /1/lascotte exefusief /Mascotte ^1 Vanaf vandaag bij A P E L L A «I 44 Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN Uw kopij voor de Uitkijkpost a.u.b. getypt en voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender inleveren. Wanneer u van deze spelregels afwijkt, kunnen wij niet garanderen dat uw kopij (foutloos) geplaatst wordt. - I Damesmode s elect en dames Winkelhof 't Loo Heiloo Nic. Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem 072 5331799 LOOPGIETERSBEPRIJF PE JONG SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Kermis Heiloo groter van opzet CEES HAOHMANG LOODGIETERS OMDAT IEDER VAARWEL EEN RIIZÖNDERE IS Gevonden voorwerpen Catharina Vastenhoudt- van der Meulen in Zwartendijk Een beeld van Marjolijn de Brian, (foto EWD) HEILOO/GRAFT - Begin juli presen teren en exposeren Magda Bakker en Marjolijn de Bruin opnieuw een zomerse collectie boeketten, aquarel len en beelden in Graft. Magda en Marjolijn wonen bij elkaar om de hoek en hun werk sluit op een verrassende manier op elkaar aan. Magda Bakker schikt bloemen in geprepareerdex arrangementen in harmonie met haar fleurige aquarellen. Marjolijn de Bruin maakt beelden en ornamenten met een ingetogen schoonheid, die blijft boeien en steeds mooier wordt op een plek in de tuin. of op een opvallende prominen te plaats in huis. Magda Bakker groeide, als dochter van een bollenkweker, op tussen de bloe men. Bloemen zijn in al haar werk terug te vinden. Marjolijn de Bruin koos na een studie rechten voor de beeldende kunst. Ze maakt tuinbeel den en ornamenten en beelden in brons. Beiden geven gespecialiseerde cursussen voor amateurs in bloem schikken en beeldhouwen. U bent van harte welkom om te komen genieten van hun nieuwe creaties in de sfeervolle ambiance van het kerkje de Noordeinder Vermaning, Noordeinde 20 in Graft-De Rijp. De feestelijke ope ning van dit midzomerevenement door Gerard Kuin is op zondag 6 juli om 11.30 uur. De expositie is van zaterdag 5 juli tot en met zondag 20 juli dagelijks open van 11.00 tot 17.00 uur. Bel voor inlichtingen Magda Bakker, tel. 072- 5332915 of Marjolijn de Bruin tel. 072- 5320100. HEILOO - De raad was maandag nog niet in vakantiestemming. Integendeel, pas na een ware marathonzitting (tot over half twaalf) waarin heftige discus sies gevoerd werden, kon de raad met vakantie gaan. De hoofdmoot werd echter niet gevormd door de intentie verklaring dat Heiloo als zelfstandige gemeente zal doorgaan, maar door het collegevoorstel om een krediet be schikbaar te stellen voor een centraal onderkomen voor de buitendienst van de gemeentelijke sector Grondgebied. Op basis van de resultaten van het onderzoek naar mogelijke samenvoe ging van gemeenten, is het college tot de conclusie gekomen dat Heiloo mo menteel voldoende potentie heeft om zelfstandig te blijven, maar zich wel moet oriënteren op toekomstige ver sterking. Deze versterking dient vol gens het college gezocht te worden in zuid(west)elijke richting. Met uitzonde ring van D66 konden alle fracties zich hiermee wel verenigen. Volgens Van IJperen (PvdA) is Heiloo van voldoende grootte, dat samenvoe ging niet direct noodzakelijk is. Voor Pleizier (GroenLinks) ligt de zaak iets anders. Andere gemeenten hebben ons lot bepaald door niet te kiezen voor Heiloo. Hij blijft voorstander van ster ke randgemeenten rond Alkmaar. Pi kant detail volgens Pleizier is dat door dit besluit de vacature van burgemees ter weer open staat. D66 (Van Halem) vindt dat gemeenten zich in bestuurlijke zin moeten verster ken en ziet de strook van Akersloot tot Schoorl als een groen schild rond Alkmaar. Volgens D66 zou de BESH- constructie de beste oplossing zijn. Een tweede optie is de samenvoeging van Heiloo en Limmen en pas als laatste optie komt een zelfstandig Heiloo in beeld. Uit een door D66 gehouden enquete zou blijken dat er een behoor lijke draagkracht is voor de BESH-con- structie. Daarom verbaast het D66 dat nu voor een samengaan van Bergen, Egmond en Schoorl en een zelfstandig Heiloo is gekozen. Daarmee blijft de dreiging van een herindeling ten gunste van Alkmaar bestaan. Voor het CDA (Borst) is het voorge stelde een verstandige keuze. Borst vindt niet dat Heiloo een afgewezen minnaar is. Volgens het CDA hoort Heiloo niet thuis bij de BES-gemeen- ten. Beter is het samengaan te zoeken in zuidelijke richting. Mogelijk zijn na de verkiezingen van volgend jaar nieu we gesprekken mogelijk. Ook voor Heiloo 2000 (Van Gelder- Kop) is Limmen zeer welkom als part ner, maar een gemeente van 22.000 inwoners kan ook best zelfstandig blij ven. Voor Cahn (VVD) is een zelfstan- HEILÖO - Namens een groeiende groep verontruste Heilooërs heeft de heer H. Kroos een brief geschreven aan de burgemeester en wethouders. Daar in vraagt hij zich af in hoeverre de gemeente Heiloo betrokken is geweest bij de besluitvorming over de nieuwe uitvliegroutes die Schiphol hanteert. In oktober is een belangrijke uitvlieg route gewijzigd* zodat deze nu precies boven Heiloo ligt. Kroos maakt zich zorgen over een volgens hem toene mende overlast van vliegverkeer boven Heiloo. „Het is onbegrijpelijk dat er precies over Heiloo vaak te laag wordt gevlogen. Zeker met nog zoveel onbe bouwde ruimte om Heiloo heen." Kroos réalis dat in het eerste kwartaal van dit jaar de klachten uit Heiloo fors zijn toegenomen. Het meldpunt ont ving in totaal 396 klachten, waarvan de meeste het vliegverkeer 's nachts be troffen. Behalve het college van B W heeft Kroos inmiddels ook de verschillende politieke partijen aangeschreven. „We voelen er helemaal niets voor om een comité of iets dergelijks te gaan vor men. Het enige wat we willen is dat Heiloo zich van dit probleem bewust wordt en formeel protesteert tegen deze ontwikkeling." Namens de gemeente heeft de heer Besselink laten weten dat er inmiddels officieel bezwaar is ingediend tegen de t n r i cv Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Burgemeester A.H. den Boon: hormoon-gestuurde discussie Een dig voortbestaan van Heiloo de beste optie, alhoewel ook een samengaan met Ëgmond en Bergen goed zou sco ren. Maar Heiloo kan zijn taken goed uitvoeren. Minder te spreken was ze over de wijze waarop partners elkaar zoeken. Het lijkt wel op een stel tieners, die met elkaar willen verkeren. En daar word ik triest van, aldus Cahn. Met zoveel voorbeelden vanuit de lief de zou je voor burgemeester Den Boon van een 'hormoon-gestuurde' discussie kunnen spreken. Feit blijft, dat je wat voor elkaar moet voelen. Het voorlig gende voorstel is een zelfstandige beslissing, maar is uiteraard ook beïn vloed door de omgeving. Wel vindt Den Boon het verstandig om versterking te blijven nastreven. Daarbij moet vooral nadrukkelijk dat er in deze visie geen plannen zijn voor woningbouw ten westen of noordwesten van Heiloo. Krediet voor onderkomen buitendienst Dit onderdeel van de vergadering bleek de meeste gespreksstof op te leveren. Niet zozeer om het onderko men, maar wel over de hoogte van het benodigde krediet. Tot dusverre was de raad voorgehouden dat het nieuwe onderkomen kon worden gefinan- oieerd uit de verkoop van de af te sto ten onderkomens en bijbehorende ter reinen. Dat zou ruwweg 1 miljoen gul den bedragen. De nieuwe kostenopzet geeft echter aan dat ruim 2,8 miljoen gulden noodzakelijk is. Voor het college is dit verschil te beko stigen door verkoop van kavels grond nabij Bayershoffweg en nabij de opslag Trias. Alle partijen waren het erover eens dat de door het college gevolgde procedure om plotseling een veel hoger krediet te vragen onacceptabel is. Desondanks konden Heiloo2000 (Van Gelder-Kop) en VVD (Ten Hacke) zich met enige moeite nog wel verenigen met het voorstel. Van Gelder-Kop vindt de gang van zaken te betreuren, maar zij acht verkoop van de grond noozake- lijk om toch de buitendienst onder één dak te kunnen brengen. Ten Hacke (VVD) is buitengewoon teleurgesteld. Op deze wijze heeft de raad geen goede afweging kunne'n maken. Dat mag in de toekomst niet weer gebeuren. We staan nu echter voor een voldongen feit en daar mag het personeel volgens ten Hacke niet de dupq,van worden. De oppositie-partijen waren harder in hun oordeel. Worm-de Moei vond het maar een bizarre geschiedenis. Een plotselinge overschrijding van bijna 2 miljoen gulden. Een zware misrekening van de dienst Grondbedrijf. Volgens Worm is het niet de eerste keer dat de gedacht worden aan Limmen en delen dienst in de fout gaat. Het college gaat van Egmond. Want de nieuwe BES- dan creatief op zoek naar geld via gemeente heeft vooral een recreatief- opbrengsten van bouwkavels. Dan is toeristische functie. Op vragen van het beter dat met twee onderkomens diverse fracties stelde Den Boon nog wordt gewerkt. Het onderkomen aan wijziging van de uitvliegroutes. Tevens is de gemeente bezig met de formule ring van een standpunt omtrent verde re uitbreiding en eventuele verplaat sing van Schiphol. Kroos is van plan om samen met diver se milieugroeperingen in september in Heiloo een actie te houden om de bur gers, voor zover ze nog niet gewekt zijn door het vliegtuiglawaai, wakker te schudden. Wie meer informatie wil kan zich wen den tot dhr. H. Kroos, Ringweg 12,1852 CM Heiloo, tel. 072-5340548. Klachten over geluidshinder kunt u kwijt op tel. 020-6015555., HEILOO - Er komt voorlopig geen eigen hangplek voor jongeren in Heiloo. Dat is de uitkomst van het ge sprek dat een aantal jongeren afgelo pen donderdag gevoerd heeft met wet houder R. Bos. Tijdens de discussie die aan deze avond voorafging, hadden de jongeren aangegeven dat ze een eigen plek willen, 'een plek om te zitten, te pratep, een biertje te drinken en wat te roken'. In een college-overleg hebben burge meester en wethouders ondertussen aan een dergelijke plek wel wat eisen gesteld. Er mogen geen problemen voor omwonenden ontstaan, de plek mag niet bij winkelcentra komen en ook niet bij speelplaatsjes voor de klei nere kinderen. Met deze uitgangspun ten ging wethouder R. Bos met de jon geren om de tafel. Maar waren zij op de discussie-avond in de Buk nog van mening dat er plekken genoeg waren om te 'hangen', nu hielden zij min of meer vast aan winkelcentrum 't Hoek stuk en 't Loo. Het is er droog, niet te koud, jë kunt er leuk naar mensen kij ken en er zijn een snackbar en winkels, om het leven nog verder te veraange namen. Daarmee lijkt het idee van het aanleg gen van 'hangplekken', een plaatsje met wat bankjes en een afdakje, losge laten. Wethouder Bos haalt in dit ver band de situatie in Heerhugowaard aan. „Daar is, zonder overleg, een hang plek gerealiseerd, waar maar weinig animo voor is. En in Hoorn is helemaal geen hangplek meer, daar is het 'han gen' helemaal vrijgelaten." Bos is van mening dat het nu meer zin heeft om de verhouding tussen jonge ren en middenstand en winkelend pu bliek verder te verbeteren. „Want ook al moeten we misschien accepteren dat het blowen is gestegen, de jongeren moeten zich er wel van bewust zijn hoe zij op het publiek kunnen overkomen. Sommige mensen zien hen als zeer bedreigend. Overlast en problemen moeten we toch zien te voorkomen." De jongeren waren wel te porren voor het idee de openingstijden van Buk Buk te verruimen. Dit zal niet op korte termijn lukken, liet de wethouder weten, maar er gloort licht aan de hori zon. Per 1 januari van het volgend jaar treedt de Wet Inschakeling Werkzoe kenden in werking, een werkfonds voor gemeentebetrekkingen, waardoor wel licht een beheerder voor dit jongeren centrum aangesteld kan worden. Over drugsgebuik was de wethouder in elk geval zeer beslist. „De Buk heeft als huisregel dat er niet geblowd wordt en dat blijft zo." de Bayershoffweg is pas drie jaar gele den gebouwd en kan dus nog prima dienst doen. Een tweede (nieuw) onderkomen aan het Rosendaal kan dan veel goedkoper zijn. Ook GroenLinks (Pleizier) verzette zich hevig tegen het voorstel. GroenLinks is wel voorstander van goede huisvesting voor gemeenteper- soneel, maar heeft grote problemen met de door het college gevolgde pro cedure. Nu is het 'slikken of stikken'. Ramingen kunnen altijd afwijken; de nu gepresenteerde cijfers zijn echter geen misrekening meer, maar een blun der van de eerste orde, aldus Pleizier. Alternatieven zijn kennelijk niet bespreekbaar. Daarom spreekt Pleizier van een onbehoorlijk bestuurlijk pro ces. D66 (Swart) was in eerste instantie verdeeld over het stemgedrag over het voorstel. Maar ook D66 ergerde zich aan de kostbare inschattingsfout. Daarom bepleitte Swart de inschake ling van een externe deskundige om het besturingsproces te verbeteren. Het college wil daar echter niet in meegaan. Voor de PvdA (Van IJperen) staat het nut van vestiging in één accommodatie niet ter discussie. Wel heeft Van IJperen bezwaar tegen de fors hogere prijs. In hoeverre is de oorzaak daarvan te vin den in de verplaatsing van de brand weerkazerne? En welke mogelijkheden zijn er nog om te bezuinigen? Van IJperen acht een. kantine van 130 vier kante meter en een toneelruimte met kleedruimte een luxe die men zich eigenlijk niet kan veroorloven. Deze ruimten zou je bij de verbouw kunnen betrekken. Er is onvolledig informatie verstrekt. Daarom is het verstandig om het voorstel terug te nemen en nader kritisch te bezien, aldus Van IJperen. 'Slikken of stikken' Daarmee ontstond er voor het collegp een groot probleem. Als de PvdA, inclusief wethouder Bos, tegen zou stemmen, dan zouden de stemmen sta ken en kon het voorstel voorlopig niet worden uitgevoerd. Burgemeester Den Boon trachtte dan ook de stemming te keren door namens het college uitdruk kelijk spijt te betuigen over de gevoer de procedure. Het college heeft inmid dels maatregelen genomen om beter inzicht te krijgen in financiële conse quenties. Dat is een bestuurlijke ver antwoordelijkheid. Wethouder ten Hoope gaf toe dat er voorlopig nog één onderkomen (Male- voort) tijdelijk in gebruik zal blijven. Ook hij heeft een beetje het gevoel van 'slikken of stikken'. Toch meent hij dat in het nu voorgestelde plan geen grein tje luxe meer aanwezig is. Alter natieven zouden ten koste gaan van werknemers. In een laatste poging de PvdA voor zich te winnen, stelde Den Boon dat bezinning zal plaatsvinden op herge bruik van ruimten, (toneelruimte en dergelijke). Daar zal serieus naar wor den gekeken. Deze opmerking schoot Ten Hacke (VVD) in het verkeerde keelgat. 'Dus het kan nog wel sober der?' was zijn opmerking. Maar deze laatste poging had kennelijk succes, want de PvdA ging op basis van de toezeggingen toch overstag en sloot zich aan bij het positieve stemgedrag van Heiloo2000 en de VVD. Daarmee was het college-voorstel gered (stemge drag 11 voor en 7 tegen) en kan met het nieuwe onderkomen voor de buiten dienst van start worden gegaan. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service zijn ook weer aanwezig. Met vrijdag avond een knal-vuurwerk en rit-prijzen voor elke portemonnee is volgens de organisatie de kermis ook dit jaar zeker een bezoek waard. De kermis vindt u aan de Omloop in Heiloo. De openingstijden zijn elke dag om 14.00 uur. HEILOO - De kermis die wordt ge houden van donderdag 3 tot en met zondag 6 juli is dit jaar groter dan ooit tevoren. Zo is de kermis uitgebreid met een spectaculaire attractie, genaamd City-Hopper. Deze zaak laat de men sen door middel van lucht omhoog jumpen. Ook nieuw is de Simalator, een attractie waarbij je alles levensecht beleeft. Voor de inwendige mens is er een poffertjeskraam, van waaruit u onder het genot van een portie poffertjes of een kopje koffie de gehele kermis kunt overzien. Ook voor het eerst in Heiloo zijn de Skee-ball en het Melk- bussenspel. De gebruikelijke attracties zoals auto scooter, Jet-Bob, Baby-flug, Draaimo len en diverse gokspelen en eetwaren, Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Encore, vrijdag in de Witte Kerk. Winkelcentrum 7 Loo is een van de plekken in Heiloo waar het volgens de jongeren goed toeven is. Daarmee is het plan voor de aanleg speciale hangplekdan ook van de baan. (foto Kitty Hoogland) van een HEILOO - Vorige week werden bij het bureau de volgende voorwerpen aan gemeld: diverse sleutels, een bood schappentas met inhoud, een Ajax-trai- ningsjack, een dameshorloge, een goud kleurig herenhorloge, een hanger in de vorm van een hartje en een megafoon. EGMOND - Tot 1 oktober is het werk van de 78-jarige Catharina Vasten- houdt-van der Meulen te zien in de openbare ruimten van het gemeente huis van Egmond. De expositie is te be kijken maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (donderdag tot 18.00 uur) en op afspraak. Catharina Vastenhoudt uit. Leeu warden is pas op latere leeftijd gaan schilderen. Zij werkt met olieverf op Amerikaanse houtpanelen. Dit geeft het zelfde effect als linnen doek. Cat harina noemt haar werk experimenten met olieverf. Zij kent vele uitersten, schildert niemand na, heeft geen voor beelden en bedenkt niet van te voren wat zij gaat schilderen. Met veel kleu ren geeft zij onbewust uitdrukking aan haar gevoelsleven. Soms is haar werk figuratief, maar meestel abstract. Een ander deel van haar werk is meer impressionistisch. In deze schilderijen spelen bloemenfiguren een belangrijke rol. HEILOO - De zomeravondconcerten in de Witte Kerk worden deze zomer voor de vijfde maal georganiseerd. Het eerste lustrum dus en dat wordt feeste lijk gevierd met een gevarieerd pro gramma. Het eerste concert op vrijdag 4 juli heeft een uitgesproken Spaans karak ter, met als medewerkenden het ka merkoor Encore uit Amsterdam, het gitaarduo Gitaneo en de sopraan Margot Endel. Er worden werken uit gevoerd van onder meer Manuel de Falla, Juan del Encina, Pierre Petit en Ferdinand Sor. U hoeft dus niet naar Spanje met vakantie te gaan om toch de Spaanse sfeer te proeven. Het concert - en dat geldt ook voor de overige concerten in juli en augustus - begint om 20.30 uur. Kaarten kunnen tevoren telefonisch worden besteld via 072-5334804 of 5332598, of worden gekocht bij de VVV Heiloo dan wel vrijdag vanaf 20.00 uur aan de Witte Kerk. De toegangsprijs bedraagt f 12,50 (CJP, 65+ en kinderen tot en met 12 jaar betalen f 10,-). Ook zijn abonnementen vanaf drie concerten tegen gereduceer de prijs verkrijgbaar. Inlichtingen zijn te krijgen bij bovenstaande telefoon nummers. Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1