Informatiecentrum Egelshoek in boerderij Laan van Muys Joodse volksmuziek klinkt in Witte Kerk opening Subsidieverordening voor gemeentelijke monumenten Eenentwintigste Timmerdorp viert warm, nat en creatief timmerfeest Handtekeningenacties voor speelterreinen Zomerse taferelen bij beachvolleyballtoernooi m t dicht - Nieuwe telefoonnummers - rlJU JAARGANG AUGUSTUS JDrukkerij uitkijkpost bv Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN open zie bladzijde 7 %i A P E L L A Decorette Ursem tel. 072 5320505 Schildersbedrijf Ursem tel. 072 5320606 Glasschadebedrijf Ursem tel. 072 5320707 CEES HACHMANG LOODGIETERS Valse beller Waarschuwing tegen hondsdolle vleermuizen Geslaagd i SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Redactie, acquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binpen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag oni 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. •v.v .%v.v verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Bojbriker Klezmorim HEILOO - In de serie zomeravondcon certen in de Witte kerk wordt altijd één avond ingevuld met volksmuziek. In dit lustrumjaar moet dat wel iets bijzon ders zijn. Er is daarom gekozen joodse volksmuziek, uitgevoerd door Bojbri ker Klezmorim. Klezmer weerspiegelt het joodse leven door de eeuwen heen. Het is muziek voor hoogtijdagen zoals bruiloften en andere feesten en tegelijkertijd muziek die verslag doet van de dagelijkse zor gen van een volk, dat meestal in armoe dige omstandigheden heeft geleefd. Joodse muzikanten, ook wel 'klezmo rim' genoemd, probeerden aan de kost te komen door hun muziek te spelen bij uiteenlopende gelegenheden. Zo waren ze te vinden bij zowel joodse als chris telijke feesten, op kermissen en mark ten of gewoon op straat. Hun repertoi re bestond uit traditionele Jiddische melodieën, aangevuld met de muziek die ter plaatse populair was. De Bojbriker Klezmorim is een ensem ble samengesteld uit leden van -het inmiddels vermaarde Klezmer-orkest Di Gojim. De gelegenheden waarbij het gezelschap voor het voetlicht treedt zijn talrijk en gevarieerd. De orkestle den spelen in theaters, tenten, kerken of op straat,, maar ook voor radio en televisie, zowel in binnen- als buiten land. Het repertoire omvat bruiloftsmuziek, dansmuziek, liederen en ballades, alles uitgevoerd in een levendige presenta tie. Vorig jaar verscheen de eerste cd van dit ensemble, onder de gelijknami ge titel. Deze volksmuziekavond vindt plaats op vrijdag 15 augustus vanaf 20.30 uur. Kaarten a f 12,50/10,- zijn tevoren ver krijgbaar bij de VVV Heiloo (hoek Heerenweg/Stationsweg) of telefonisch te bestellen via de nummers 072- 5334804 of 5335852 (in verband met de te verwachten drukte wel aan te beve len!). HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders van Heiloo wil de boerderij aa'n de Laan van Muijs tijde lijk inrichten als informatiecentrum voor het project De Egelshoek voor een periode van ongeveer vijf jaar. Over de definitieve bestemming van de boerderij wordt nu nog geen beslissing genomen. Het informatiecentrum is onderdeel van de plannen die zijn neergelegd in het communicatieplan Egelshoek, dat in hoofdlijnen al door het college is goedgekeurd. Voordat het college akkoord gaat met de financiering van het informatiecentrum, wil het nog informatie inwinnen over de manier waarop de kosten ervan verdeeld kun nen worden tussen de gemeente en de projectmaatschappij van de Egelshoek. De kosten van uitvoering van het com municatieplan moeten worden betaald door de exploitatie van de Egelshoek, maar de gemeente stelt wel als eis dat dit geen verhoging van de verkoopprij zen van de woningen tot gevolg mag hebben. Het tijdelijke informatiecentrum over Egelshoek in de boerderij aan de Laan van Muijs is één van de hoofdpunten uit het communicatieplan. Öm de boer derij hiervoor te kunnen gebruiken moet een procedure ex artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gevolgd worden. Sinds half juni mag het project Egelshoek zich tooien met het predi kaat 'Voorbeeldproject Duurzaam en Energiezuinig Bouwen'. Om deze voor- beeldstatus van het ministerie van VROM te krijgen, moet er ook op de een of andere manier worden gezorgd voor kennisoverdracht. De gemeente wil medewerking verlenen aan actieve voorlichting over het project en heeft daarom het idee om een permanente expositie in het informatiecentrum over het project in te richten. De verplichtingen en afspraken met betrekking tot de kennisoverdracht moeten nog contractueel worden vast gelegd door de gemeente, die ook zelf de coördinatie van de communicatie over Egelshoek verzorgt. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 LOODGIETERSBEDRIJF HlLp? DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 De boerderij op de Laan van Muys (foto MAS m im-iCnnltniv n^l#>itnrL Dinnlraininirin Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Zesentwintig gebouwen en objecten wil het college van burge meester en wethouders van Heiloo dit jaar op de gemeentelijke monumenten lijst plaatsen. Daarbij zijn onder andere Psychiatrisch Centrum Willibrord (met uitzondering van de gebouwen Oud- Vincentius en Cornelius), de opstallen op landgoed Nijenburg, het Maalwater en De Oude Pastorij. Het college wil de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met een subsidieverordening waarin algemene regels staan voor het verlenen van subsidie voor onder houdskosten van deze gemeentelijke monumenten. De verordening is tot stand gekomen nadat was vastgesteld hoeveel panden en elementen de status van beschermd gemeentelijk monument krijgen. De verordening gaat deel uitmaken van de Heilooër Monumentenverordening 1994. Voor dit jaar is een subsidiebe drag van f 30.000,- voor onderhoud uit getrokken. Aan de betrokken eigenaren van de panden is in een schriftelijke kennisge ving ook gevraagd om hun reactie ken baar te maken. In februari werd boven dien al een informatieavond en hoor zitting gehouden over dit onderwerp. De subsidieverordening en monumen tenlijst worden besproken in de verga dering van de raadscommissie voor Grondgebiedzaken II op donderdag 14 augustus. Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in verga derkamer 25 van het gemeentehuis. Het is de bedoeling om de verordening en de monumentenlijst daarna ter vast stelling voor te leggen aan de gemeen teraad tijdens de raadsvergadering op 1 september. HEILOO - Een bewoner van de Moes tuin werd vorige week woensdag opge beld door iemand die zich uitgaf als medewerker van de belastingdienst. ...Die wist te melden dat de bewoner een geldbedrag over moest maken op een bepaald gironummer. Na onderzoek bleek dat de belasting dienst niet had opgebeld. De politie adviseert om niet op dergelijke tele foontjes in te gaan, en altijd naar gege vens van de beller te vragen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de betreffende instantie en met de politie van uw woonplaats. REGIO - De politie van het district Noord-Kennemerland oost liet vorige week een waarschuwing uitgaan voor hondsdolle vleermuizen. In deze regio vliegen veel vleermuizen. Hoewel die zeker niet allemaal besmet zijn met hondsdolheid, is het niet ver standig om een vleermuis die (levend of dood) op de grond ligt, aan te raken. Ook wordt geadviseerd honden in dat geval uit de buurt te houden. Wie een vleermuis op de grond aantreft, kan dat melden bij de politie. HÉILOO - Onlangs is oud-plaatsgeno- te Susan Bod afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant voor de verkorte opleiding tekst en commu nicatie aan de faculteit der letteren. HEILOO - „Het loopt niet," conclu deert Arnold van 8 een beetje wanho pig. Samen met timmerkameraden Freek, Arno en Youri heeft hij zijn koopwaar in de vorm van speelgoed, zelfgemaakte souvenirs van het eenen twintigste Timmerdorp en een aantal mini-reprodukties van zelfportretten van Rembrandt opgesteld bij hun hut. Nu de mede-Timmerdorpbewoners de deur niet bepaald platlopen, hebben ze hun hoop gevestigd op de ouders, opa's en oma's die later op de dag toegang krijgen tot het Timmerdorp. „Misschien dat zij nog wat willen kopen." En die ouders en andere familieleden, die kwamen vorige week donderdag avond massaal naar het Timmerdorp- terrein aan De Omloop om de bouw sels te bekijken die vijfhonderd kinde ren in de twee dagen ervoor in elkaar hadden gespijkerd en beschilderd. Diverse volwassenen hingen al tijden rond bij de hekken van het Timmer dorp om maar zoveel mogelijk te kun nen zien van de houten stad en hun cre atieve kroost. Enkelen probeerden zelfs op slinkse wijze om al vóór don derdagavond het terrein op te komen. De organisatie was echter onverbidde lijk. „Nee hoor," lacht 'timmerbobo' Edo Postma „ze komen er niet in, dat is traditie en daar zijn we streng in." Overigens was de leeftijd van de bouw- vakkertjes dit jaar vastgesteld op 7 tot en met 12 jaar. De organisatie had besloten om de categoriezesjarigen niet mee te laten doen. „We wilden daarmee ook voorkomen dat we veel kinderen teleur moesten stellen omdat de kaarten op waren, zoals we vorig jaar hebben meegemaakt." Edo Post ma is tevreden. „Dé vijfhonderd kaar ten die we hadden zijn precies op gegaan." Spaarvarkens spekken Tijdens de markt werden de koopwaar niet alleen aan ouders en collega bouwvakkers gesleten, ook de ruim zestig vrijwilligers van Timmerdorp moesten er aan geloven. Zelfs de vijf EHBO'ers werden door jeugdige ver tegenwoordigers in spé benaderd met de vraag of ze misschien een mooie ceintuur willen kopen. Hoewel dan juist voor de EHBO'ers even een rustig moment is aangebro ken, hebben ze het behoorlijk druk gehad met het behandelen van wespen- steken, horzelbeten en splinters en spij kers in handen en voeten. „Gelukkig zijn het allemaal kleine din getjes," zegt EHBO'er Cor. „Iets ern stiger was het toen er een hut instortte en er een jongen onder het hout terecht kwam. Maar dat is goed afgelopen." Er bleken ook dit jaar weer heel wat inventieve Timmerdorpelingetjes rond te lópen die de meest originele ideeën hadden bedacht om hun spaarvarkens te spekken. Een aantal stelde zichzelf voor tien cent beschikbaar als levend doelwit bij het sponsgooien, bij Petra en Larissa mochten bezoekers voor een dubbeltje de leeftijd raden (en daar mee een prijs winnen) van beroemde personen als Michael Jackson en Thijs vertelde voor een kwartje hoe j$ rijk kunt worden. De allerslimsten hadden een partij waterpistolen op de kop getikt om te verkopen, want dat was zonder twijfel het meëstgevraagde artikel tijdens deze zonovergoten Timmerdorpdagen. Een waterpistool bracht nu met gemak de maximumprijs op van 250 cent die op de markt wordt gehanteerd. „Timmerdorp staat dit jaar echt in het teken van het water," lacht Edo Post ma. „Eén moment van onoplettend heid, en je krijgt weer een plens water over je heen." De afsluiting van het Timmerdorp afge lopen vrijdag was dan ook geheel in stijl. Nadat de hutten waren afgebro ken, verzorgde de vrijwillige brandweer Heiloo een programma met waterspel letjes en natuurlijk moest de 'Lêding' het flink ontgelden toen de kinderen de brandslangen zelf mochten bedienen. De organisatie van Timmerdorp gaat met de tijd mee, want voor wie wil na genieten is er een speciale pagina op Internet, WWW.dra.nl/ -timmer. Vanaf eind volgende week zijn daarop versla gen van het timmerfeest in woord en beeld te zien. Er blijken overigens Timmerdorpelingen te zijn die spullen hebben achtergelaten of verloren in het dorp. Scouting Rurik aan Het Zeven huizen waakt erover en op vrijdag tus-' sen 19.00 en 21.00 uur is er gelegenheid om gevonden voorwerpen daar op te halen. HEILOO - Tussen het volleyballen door had top-volleyballer Ron Zwerver toch óók nog even tijd om een handtekening uit te delen aan een jeugdige fanAfgelopen zondag opende Zwerver het jaarlijkse beachvolleyballtoernooi in zwembad Het BaafjeOp een heus zandstrand speelden 28 ploegen om de prijzenBij de dames won het team Recht Omhoog uit Amsterdam, Ballük uit Friesland toonde zich de sterkste bij de mixed teams en Koelbox uit Zaanstad haalde de titel bij de herenteams binnenHet Baafje beleefde zondag overigens de topdag van dit seizoen met 2.200 bezoekers, (foto EWD) HEILOO - Vorige week woensdag stapte C. Brouwer naar het gemeente huis om daar het resultaat van zijn handtekeningenactie te overhandigen aan wethouder mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom. In de omgeving van de Hoghe Weijdt in plan Oost haalde hij 189 handtekeningen op van mensen die het eens waren met zijn voorstel om op de plek van het veldje dat daar ligt, een verhard speelveld voor de jeugd aan te leggen. Brouwer besloot daadwerkelijk actie te ondernemen na de presentatie, vorige maand in Buk Buk, van de resultaten van de enquête die door de gemeente onder jongeren werd gehouden. In die enquête kwam naar voren dat er bij de Heilooër jeugd behoefte bestaat aan verharde trapveldjes waar bijvoorbeeld voetbal en basketball gespeeld kan worden. Wethouder R. Bos toonde zich toen enthousiast voor ideeën van bur gers om met plannen en handtekenin gen naar de gemeente te komen. De gemeente ontving vorige week ook ongeveer vijfenzeventig handtekenin gen van bewoners uit de omgeving Stationsweg-Westerweg-Hoog en Laag. Zij pleiten ook voor speelterreinen voor de jeugd en opperen het idee om een terreintje met speeltoestellen voor de kleintjes te integreren in het hofje van Hoog en Laag. Wethouder Wuijster reageerde positief op beide acties. „Ik vind het goede ini tiatieven. Het is belangrijk dat er voor kinderen voldoende ruimte is om lek ker buiten te spelen." De wethouder stelt voor dat burgers zelf met suggesties komen voor ge schikte locaties voor eventuele speel terreinen. „Het is alleen wel zo dat zogenaamde inbreilocaties, die be stemd zijn voor woningbouw, hiervoor niet in aanmerking kunnen komen. Bovendien moeten de plaatsen veilig bereikbaar zijn en er moet de nodige sociale controle aanwezig zijn." Het is de bedoeling dat de veldjes gebruikt gaan worden door de kinde ren die in de directe omgeving ervan wonen. De wethouder wil alle sugges ties, waaronder die van de heer Brouwer en de bewoners van Stations weg-Hoog en Laag, verzamelen en ver volgens bekijken welke verzoeken er ingewilligd kunnen worden. „Ik hoop er dan dit najaar mee aan de slag te kunnen." Wie suggesties heeft, kan die richten tot de afdeling Welzijn op het gemeente huis. - Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Afgelopen donderdagavond groeide de bevolking van Timmerdorp van 560 naar ruim 2000, toen ouders en familieleden de bouwsels kwamen bekijken, (foto EWD)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1