i i HEILOO o> Wat is nu eigenlijk een koppelwoning Diverse werkzaamheden in Heiloo Wekelijkse avondopenstelling gemeentehuis Wie het kleine niet eert Woon-Zorgloket in Heiloo Afvalbrengplaats voortaan elke zaterdag geopend PAGINA 4 UITKIJKPOST - 13 AUGUSTUS HEILOO Wat is nu eigenlijk een koppelwoning? Heb ik een indicatie nodig voor zo'n woning of kan ik ook zonder indicatie een koppelwoning toegewezen krijgen? Wat kan ik verwachten van het verzorgings huis? Dit zijn vragen die vaak gesteld worden als het gaat om de aanvraag voor een koppelwoning. Hieronder vindt u informatie over koppelwoningen en gaan we op de meest gestelde vragen in. Wat is een koppelwoning Een koppelwoning is een huurwoningdie gebouwd is aan een verzorgingshuis of daar mee een directe verbinding heeft. De koppel woning is bedoeld voor mensen met een leef tijd van 65 jaar en ouder. Vanuit de woningen kunnen de bewoners via een overdekte gang in het verzorgingshuis komen. Vandaar ook de naam "koppelwo ning". Momenteel zijn er ruim veertig koppelwonin gen in Heiloo. Ze staan bij de verzorgingshui zen De Loet en Overkerck. Rondom De Loet zijn nog een aantal koppelwoningen in aan bouw. Verwachting is, dat deze woningen begin 1998 worden opgeleverd. De koppel woningen worden verhuurd door Woningstichting Heiloo. Welke faciliteiten biedt een koppelwoning De koppelwoningen zijn zelfstandige huurap- partementen. De bewoners van de koppelwo ningen kunnen gebruik maken van faciliteiten van het verzorgingshuis. Voorbeelden van deze faciliteiten zijn bijvoorbeeld de winkel, de logeerruimte, de kapsalon etc. Ook kun nen de bewoners van de koppelwoningen meedoen met de activiteiten die in het verzor gingshuis worden georganiseerd. De koppelwoningen zijn aangesloten op het alarmsysteem van het verzorgingshuis. Als het alarm wordt ingeschakeld, komt iemand van het verzorgingshuis kijken wat er aan de hand is. Het gaat in zo'n geval alleen om het verle nen van eerste hulp. Is er meer verzorging nodig, dan moet er thuiszorg worden aange vraagd via het Woonzorgloket in het gemeen tehuis. Openingstijden van het Woonzorgloket vindt u op de gemeentepagina in de Uitkijkpost. Voor wie is de koppelwoning bedoeld Inwoners van Heiloo, die ouder zijn dan 65 jaar en als woningzoekende staan ingeschre ven bij de gemeente kunnen in aanmerking komen voor een koppelwoning. Woningzoekenden die in het bezit zijn van een koppelwoninaindicatie krijgen voor rang bij toewijzing van een koppelwoning. Wat zijn de voorwaarden De gemeente heeft voorwaarden opgesteld voor indicatie voor een koppelwoning. Deze voorwaarden zijn: u bent minimaal 65 jaar; er zijn ergonomische belemmeringen in en Vanaf 11 augustus is in de gemeente Heiloo een begin gemaakt met de volgende werkzaamheden: - voor de aanleg van het glasvezelnet wordt door E. N. W. - Multikabel langs diverse wegen een mantelbuis gelegd. Hier doorheen wordt in een later stadium de glasvezelkabel getrokken. De overlast voor bewoners en verkeer zal minimaal zijn. De toegang tot de woningen en bedrijven wordt gewaarborgd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma HEBO uit Zaandam; - de firma J.G. Nelis start met de aanleg van het fietspad langs de Vennewatersweg tussen de Kennemerstraatweg en de spoorlijn. Voor de veiligheid van de straatploeg wordt ter plaatse van de werkzaamheden de rijbaan van de Vennewatersweg voor de helft afgesloten. Dit kan enige overlast veroorzaken voor het verkeer. De aanleg van het fietspad duurt naar verwachting vijf weken. Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch con tact opnemen met de heer M. Slippens van het Ingenieursbureau, tel.072 - 531 32 06. om uw huidige woning en toewijzing van een seniorenwoning biedt hiervoor geen echte oplossing; er is sprake van een sociaal isolement, veroorzaakt doordat u zich slecht kan bewegen of als gevolg van geringe geestelijke spankracht; u moet de dagelijkse handelingen zelfstandig kunnen verrichten op een enkele handreiking na: aanvullende zorg wordt op afspraak verleend; de eerste zes maanden verwacht u geen belangrijke wijzigingen in uw toestand. Het is niet nodig dat u aan alle hierboven genoemde voorwaarden voldoet. Als er meer dere kandidaten zijn met een indicatie voor een koppelwoning, dan vindt toewijzing plaats op basis van de volgorde van inschrijving. Hoe komt u aan een indicatie voor een koppelwoning Als u bij de inschrijving als woningzoekende aangeeft dat u voor een koppelwoning in aan merking wilt komen, dan krijgen de medewer kers van het Woonzorg loket een kopie van uw inschrijving. Eén van deze medewerkers maakt met u een afspraak voor een gesprek over uw huidige woon- en leefsituatie. Van dit gesprek wordt een rapport opge maakt. Dit rapport wordt voorgelegd aan de Indicatiecommissie. Deze commissie neemt uiteindelijk de beslis sing of u voor een koppelwoning in aanmer king kunt komen. Als u al staat ingeschreven als woningzoeken de en u besluit dat u alsnog voor een koppel woning in aanmerking wilt komen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Woonzorgloket. De medewerkers van het loket helpen u daar verder. Als u een indicatie heeft, dan moet u zelf actief reageren op de koppelwoningen die in de Uitkijkpost worden aangeboden. De toewijzing geschiedt door de gemeente en Woningstichting Heiloo gezamenlijk. Belangrijk! Als u in aanmerking wilt komen voor een koppelwoning die in de Uitkijkpost voor verhuur wordt aangeboden, moet uw indi catie voor een koppelwoning al aange vraagd zijn. Dus als u in de nabije toekomst in aan merking wilt komen voor een koppelwo ning, is het verstandig nu al een indicatie aan te vragen. Bij de toewijzing van de koppelwoningen wordt niet alleen gekeken naar de indicatie. Ook wordt bijvoorbeeld gekeken naar de rela tie inkomen/huur. Deze voorwaarden staan in de advertentie bij de aangeboden koppelwoning vermeld. Meer informatie Voor vragen of meer informatie kunt u telefo nische contact opnemen met: het Woonzorgloket, tel. 072 - 531 31 84 of met Huisvesting, tel. 072 - 531 31 82. De gemeente Heiloo heeft een wekelijkse Het gemeentehuis is iedere maandag avond van 18.00 tot en met 20.00 uur voor het publiek: Burgerzaken Maatschappelijke voorzieningen Bouw- en Woningtoezicht - inzien van bouwplannen - indienen van bouwaanvragen - informatie over bouwplannen etc. Voorlichting WBMMND CfLAj&AK GoOftN ZL5IN jon#*!, joh&h!, h/4/fiOM UO'UH Juuie kunnen! MAAK DJN KOMEN JUUIE toch B'j M'j 7 tv'j klein tjes MOEIEN EtxAAK helpen! KLEIN t! HET ZO Belangk uk A Li gepot! AUB 6US UOOW» Pt GIAÏ8AK PUf OOK HfT KWHB (rLAS De meeste Nederlanders hebben er gelukkig een gewoonte van gemaakt om glazen potten en flessen in de glasbak te gooien. Ruim 81% van het eenmalige glas wordt nu trouw naar de glasbak gebracht. Dat is heel mooi, want van al dat glas kunnen weer nieuwe glasver pakkingen worden gemaakt. Dit vermindert de grootte van de afvalberg, spaart grondstoffen en dus ook het milieu. Echter, zoals het spreekwoord al zegt: wie het kleine niet eert Nog te vaak vergeten we het kleine glas ook naar de glasbak te brengen. Zonder erbij na te denken verdwijnen de kleine sambalpotjes, deodorantflesjes en potjes van babyvoeding nog te vaak in de afvalbak. En dat is zonde, want zo gaat al dat glas voor de kringloop verloren. Het is dus belangrijk dat die kleine flesjes en potjes ook hun weg naar de glasbak vinden. Het Nederlandse doel is om in het jaar 2001 maar liefst 90van het eenmalige glas via de glasbak in te zamelen. Dat kleine glas hebben we dus hard nodig! En zeg nou zelf, het is toch een kleine moeite om samen met het andere glas ook die lichte, kleine potjes en flesjes apart te houden en naar de glasbak te brengen?! Dus: klein glas in de glasbak: een kleine moeite! Inwoners van Heiloo kunnen bij het Woonzorgloket terecht voor informa tie, advies en vragen over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Woon- en Zorgvoorzieningen zoals: *Wonen bijv. traplift, douchezitje, verhoogd toilet, aangepaste woning, senioren woning, koppelwoning; *Welzijn bijv. vervoersvoorzieningen, warme maaltijdvoorziening, dagverzorging; *Zorg bijv. thuiszorg (verpleegkundige zorg, huishoudelijke en verzorgende hulp), zorgcentrum Overkerck of De Loet, verpleeghuis. Meer weten? Het Woonzorgloket is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur. Het Woonzorgloket is telefonisch bereik baar van 08.00 tot 16.30 uur onder nummer 072 - 531 31 84. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspre ken op het antwoordapparaat. U wordt de volgende werkdag terugge beld. Noodgevallen Heeft u direct thuiszorg nodig en is het Woonzorgloket telefonisch niet meer bereikbaar dan kunt u contact opnemen met de zorgcentrale. De zorgcentrale is bereikbaar onder telefoonnummer 0 72 - 512 71 27. Hoorzittingen Commissie voor Bezwaarschriften De afvalbrengplaats aan het Rosendaal is voortaan iedere zaterdag geopend tussen 09.00 en 12.00 uur. Voorheen was dit slechts twee keer per maand het geval. Op de afvalbrengplaats staan bakken voor ijzer, schoon hout, schoon puin, plat glas, grof snoeiafval, grof afval, klein che misch afval (kca), groente-, fruit- en tuin afval (gft) en restafval. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met tel.nr. 072 - 533 68 80. De Commissie voor Bezwaarschriften houdt in de maand augustus de volgende hoorzit tingen voor de behandeling van bij het colle ge van burgemeester en wethouders inge diende bezwaarschriften: maandag 18 augustus 20.00 uur Intrekking bijstandsuitkering; 20.30 uur Niet aanmerken als urgent woningzoekende; 21.00 uur Afwijzing aanvraag vergoeding vervangen vloerbedekking WVG. Deze hoorzittingen worden gehouden in kamer 025 van het gemeentehuis. maandag 25 augustus 20.00 uur Afwijzing vergunning organiseren kofferbakmarkten; 20.30 uur Wijziging bouwvergunning bouw plan voor woningen en winkels Raadhuisplein; 21.00 uur Niet instellen linksafverbod Kerkelaan. Deze hoorzittingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis Beide vergaderruimten zijn toegankelijk via de hoofdingang van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1aan de zijde van het par keerterrein. De hoorzittingen zijn in beginsel openbaar en de belanghebbenden worden in eikaars tegenwoordigheid gehoord. Ambtshalve of op verzoek van belang hebbenden kan de zitting om persoonlijke of andere bijzondere redenen besloten worden gehouden en kan het horen afzonderlijk plaatsvinden. De stukken van de vorengenoemde zaken liggen, voor zover deze niet om persoonlijke of andere gewichtige redenen niet openbaar zijn, tot de datum van de hoorzitting op werk dagen tijdens de bezoekuren van het gemeentehuis van 08.00 tot 12.30 ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de secretaris van de Commissie voor Bezwaarschriften, de heer A.C. van der Jagt, afdeling Bestuurszaken, kamer 128 in het gemeente huis, tel. 072 - 531 31 20. Buiten de bezoekuren kunnen de stukken alleen op afspraak met de secretaris van de commissie worden ingezien. Voor nadere informatie over het vorenstaan de of de behandeling van bezwaar of beroep in het algemeen kunt u ook terecht bij de secretaris van de commissie. De Commissie voor Bezwaarschriften verga dert elke derde maandag van de maand. De eerstvolgende vergadering wordt gehouden op maandag 15 september a.s. Verleende bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwver gunningen verleend en meldingen positief bevonden; Kennemerstraatweg 269, J.D. Dik - vergroten woning; Patrijsakkers 9, Fam. Bockma - vergroten woning; Van Catsstraat 35, F.J.P. Klaver - vergroten woning; Industrieterrein Oosterzij 1, Serre Lux Systeem B.V. - oprichten bedrijfsruimte met dienstwoning. Deze bouwvergunningen/meldingen liggen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1Opéningstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr 072 - 531 32 17 of 531 32 16). Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM woe den gemeld. Dit kan telefonisch onder de nummers 072 - 531 32 17 of 531 32 16. Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding, dan kunt u hier tegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, dan kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Nadere infor matie over de mogelijkheden om bezwaren in te dienen of een voorlopige voorziening te vragen kunt u inwinnen bij de afdeling VROM.z Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de hieronder vermelde bouwaanvragen zijn ingediend. Opgemerkt wordt, dat in dit stadium nog niet bekend is of aan de verzoeken meegewerkt kan wor den. Eventuele bouwvergunningen alsmede voornemens om vrijstelling te verlenen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de bouwplannen in te zien en eventuele bezwaren in te dienen. Westerweg 231, J.J.M. Sengers - vergroten woning; Rechte Hondsbosschelaan 21 A.A. Verkooijen - vernieuwen bergingen; De Wildtlaan 26, M.J. Stoekenbroek - vergroten dakkapel; De Oostkanter, N. de Vries - vergroten woning; Groot Barlaken 34, P.D. Plomp - vergroten woning. Nieuwe bouwplannen Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouwvergun ning te verlenen. Breedelaan 73 - vergroten woning; Hoogeweg 64 - plaatsen vrijstaande berging. De ontwerp-besluiten liggen met de bouw plannen en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 14 augustus 1997 geduren de 2 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 531 31 52). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. 850 AA Tel. Afd. Voorlichting 53 13289. Gemeentehuis is open van 8.00 tot 12.30 uur Maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, Informatierubriek V:::;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 4