ZIEN isWAT ANDERS DAN TOEKIJKEN Zl®-*» Brandweer Heiloo continu paraat met hecht team van gedreven vrijwilligers GIRO 330070 PAGINA 6 UITKIJKPOST - 13 AUGUSTUS 'Niets mag op routine gaan, we gaan altijd uit van het ergste.' Vervolg informatierubriek Mis de boot niet! Laatste kans om mee te doen aan regio-actie tanksanering bij particulieren Actie BOOT In 1994 is in Noord-Kennemerland een regio nale actie tot sanering van niet meer in gebruik zijnde ondergrondse huisbrandolie tanks van start gegaan. De actie is een uitvloeisel van het Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks. Vandaar de benaming "regio actie BOOT". De gemeente en het samenwerkings-verband hebben u destijds benaderd over deze actie. Door regio-aanpak kon kwantumkorting worden bedongen bij het bedrijf dat de saneringen zou uitvoeren. De saneringen in onze regio zijn midden 1994 gestart en worden uitgevoerd door De Vries en Van de Wiel Milieutechniek uit Schagen. De actie loopt inmiddels ten einde. Graag stellen wij een iederdie om wat voor reden dan ookzijn tank nog niet heeft laten saneren nog éénmaal in de gelegenheid dit tegen gereduceerde prijs alsnog te laten doen. In dit verband wijzen wij u op het volgende: nu meedoen betekent sanering tegen een lagere prijs dan wanneer u kiest voor een individuele sanering; nu meedoen verkleint de kans op een vergroting van een eventuele aanwezige bodemvervuiling nu meedoen voorkomt problemen bij de verkoop van uw huis: u moet immers kunnen aantonen dat uw tank op de juiste wijze is gesaneerd; De laatste kans Na 1 maart 1998 wordt overgegaan op hand having van de BOOT regeling. Dit betekent dat gemeenten samen met politie en justitie de tanksaneringen gaan afdwingen. Het mag duidelijk zijn dat hieraan voor de tankeigena ren, die niet aan de regelgeving hebben vol daan, hogere kosten zijn verbonden. Er zal daarom nog een zogenaamde veegac- tie worden gehouden waaraan u kunt mee doen. Deze actie vindt plaats vanaf de maand november 1997. Als u hieraan wilt meedoen, dan moet u zich voor 29 september 1997 bij de gemeente hebben aangemeld. Het bedrijf neemt daarna contact met u op om met u te praten over de wijze van aanpak en de daarbij behorende kosten. Daarna beslist u pas of u een contract wil sluiten met het bedrijf. Om voor de veegactie met bijbehorende prijzen in aanmerking te komen moet u het contract ondertekend vóór 7 november 1997 terug zenden. Let op: dit is de uiterste datum. Offertes die daarna worden ontvangen kunnen niet meer conform het regiotarief in behandeling wor den genomen. Het staat de burger vrij om een ander KIWA- erkend bedrijf te kiezen, mits de tank gesa neerd wordt vóór 1 maart 7998. Als u in een eerder stadium uw tank hebt aangemeld bij de gemeente, dan is het verstandig aan de gemeente te laten weten dat u voor een ander bedrijf kiest. U voorkomt hiermee, dat de gemeente niet van de sanering op de hoogte is en uw loca tie als niet gesaneerd zou kunnen beschou wen. U zou dan onnodig in het handhavings- traject worden meegenomen. De Vries en Van de Wiel biedt het werk aan voor de volgende (standaard) prijzen (geba seerd op een 3.000 liter tank): reinigen en vullen met zand f 1.274,88 incl. BTW reinigen en verwijderen 1.392,38 incl. BTW Verwijderen heeft de voorkeur boven het vul len met zand. De kosten voor meer/minder- werk zijn locatiespecifiek. De Vries en Van de Wiel Milieutechniek is te bereiken onder nr. 0224 - 21 79 00. Het postadres is: Postbus 218, 1740 AE te Schagen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u con tact opnemen met de afdeling VROM, Milieu, de heer C. Besseling of mevrouw M. Tromp, tel. 072 - 531 32 24 of 531 31 47. Aanleg riolering Oosterzijweg Op 12 augustus is gestart met de aanleg van riolering in de Oosterzijweg tussen de huis nummers 58 tot en met 94. Geprobeerd wordt de overlast voor bewoners minimaal te houden. De toegang tot de aan liggende woningen en bedrijven wordt gewaarborgd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma G.P. Groot uit Heiloo en duren circa twee weken. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Slippens van het Ingenieursbureau, tel. 072 - 531 32 06. Mensen en materieel 'De machocultuur is er gelukkig af, er mag óók gehuild worden.' Opleidingen Een staaroperatie kost inlndia/70," 1m. HEILOO - Spannende reddingsacties, sensationele situaties en lugubere beel den, je hoeft maar een beetje te zappen met de afstandsbediening van het tv- toestel en je staat met je neus vooraan bij branden, ongelukken en andere ellende. 'Reality tv' heet dat tegen woordig, oftewel echter dan echt. Naast politie, ambulancepersoneel en specia le reddingsteams is ook de brandweer steeds vaker in beeld. Helden uitgedost met imposante pakken, helmen en persluchtmaskers, wier leven lijkt te bestaan uit spektaculaire reddingen of de dramatische mislukking daarvan. Het beeld blijkt nogal vertekend. Ken nismaken met de vrijwillige brandweer Heiloo betekent een ontmoeting met een hechte en gedreven groep mensen van vlees en bloed. Een doorsnee dinsdagavond, acht uur. In de kazerne aan de Raadhuisweg hij sen korpsleden zich in brandweeruit rusting. De sfeer is ontspannen, er wordt druk gepraat en gelachen. Dinsdag is de wekelijkse korpsavond waarop er geoefend wordt. Het is deze keer rustiger dan normaal, vanwege de vakantie. Overalls en helmen hangen in een smalle ruimte in de garage, zodat de brandweerlieden zich tussen de rode wagens moeten omkleden. Het illus treert des te beter waarom er momen teel een nieuwe kazerne in aanbouw is. „We zijn uit deze kazerne gegroeid," vertelt plaatsvervangend commandant Martin Lambert. „Zeker als je praat over alle nieuwe wettelijke eisen die de Arbo-wet stelt als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Dan voldoet dit gebouw gewoon niet meer." Voor Lambert is die Arbo-wet niet geheel onbekend. In dienst van de gemeente beoordeelt hij gebouwen op brandveiligheid en brandpreventie. Daarmee is hij overigens de enige beroepskracht bij de Heilooër brand weer. Maar ook in zijn vrije tijd laat het 'brandweervirus', zoals hij het zelf noemt, hem niet met rust. Zijn functie als plaatsvervangend commandant van het korps vervult hij als vrijwilliger. De afgelopen maanden hebben Lam bert en commandant Jan Sengers het, naast hun gewone taken, enorm druk gehad met meedenken en adviseren over de nieuwe kazerne aan het Rosendaal. „Een brandweerkazerne is een gebouw dat aan heel specifieke eisen moet voldoen," legt Lambert uit. „Het moet vierentwintig uur per dag, driehonderdvijfenzestig dagen per week gebruikt kunnen worden door vierendertig personen." De brandweer mag tegenwoordig alleen nog maar oefenen met autowrakken die eerst aan een milieukeuring zijn onderworpen. Hoogtevrees Bij de oefening van vanavond gaat het om een aantal nieuwe materialen die het korps heeft. Aan het gebruik van die spullen in de praktijk gaat de nodi ge instructie en vooral veel oefenen vooraf. Er worden groepen gevormd en de taken worden verdeeld. De leden van het korps bereiden zelf voor elke dins dag om de beurt volgens een schema een oefening voor. Nico Klaase coördi neert de oefeningen en zorgt ervoor dat daarin al het materieel en belangrijke handelingen aan bod komen. „Dat moet tegenwoordig ook geregistreerd worden. Als er dan ooit iets mis zou gaan of er komt controle, dan kunnen we precies aantonen wie er wanneer en waar met iets geoefend heeft." Aan de zijkant van de kazerne liggen een ladder en een aantal splinternieu we touwen, haken en veiligheidstuigjes. Het zijn de nieuwe valzekeringen, die de brandweerlieden moeten bescher men tegen een val naar beneden als ze op hoogte werken. Met vereende krachten wordt een touw over het dak van het kantoorgebouwtje bij de kazerne gegooid en aan beide kanten stevig aan een paal gebonden. Na uitleg over de precieze werking van de zekering is het tijd om een en ander zelf uit te proberen. De grappen en grollen zijn niet van de lucht als de mannen een voor een het dak opgaan. Het gaat allemaal nog wat langzaam en af en toe zelfs een beetje onhandig. „Daarom oefenen we dit ook in kleine groepjes. Zo krijgt iedereen ruim schoots gelegenheid om goed te zien en te ervaren hoe het werkt," legt Nico Klaase uit. „Als je het echt gaat gebrui ken, moet het allemaal razendsnel gaan, zonder dat je erbij na hoeft te denken." Terwijl hij het tafereel gadeslaat, lijkt Klaase even weg te dromen naar vroe ger. Zijn vader zat bij het Heilooër korps en zelf is hij inmiddels al dertig jaar bij de brandweer. „Vroeger ging je gewoon zo het dak op, dat ging ook prima. Alhoewel ik wel situaties heb meegemaakt waarvan ik achteraf denk: daar ben ik goed vanaf gekomen. Ik vind het heus wel goed hoor, dat die veiligheidsmaatregelen maatregelen nu verplicht zijn. Alleen heb je wel eens het idee dat je de meeste tijd bezig bent met je eigen veiligheid." Niet iedereen'lijkt zich overigens even goed thuis te voelen op het dak. „Dat is ook helemaal niet erg," stelt Klaase gerust. „Ook als je hoogtevrees hebt, kun je bij de brandweer. Er is genoeg werk op de grond te doen." Flexibele partner Aan de achterkant van de kazerne is vanavond een andere oefening aan de gang. Een aantal spuitgasten gaat een autowrak te lijf met speciale tangen. „Dat hoort bij een nieuw systeem van hulpverlening dat de laatste jaren wordt gebruikt," legt Nico Klaase uit. „Als er bij een auto-ongeluk een inzit tende bekneld raakte, probeerden we altijd zo snel mogelijk het slachtoffer uit de auto te trekken. Maar daarmee kun je gemakkelijk extra letsel toe brengen aan het slachtoffer. Daarom wordt er tegenwoordig eerst zoveel mogelijk blik om het slachtoffer heen weggeknipt en pas daarna halen we iemand eruit." De mannen hebben er zichtbaar lol in en knippen door totdat het complete dak eraf is. „Dit wrak kan hierna niet meer gebruikt worden. Als we er weer een nodig hebben, zullen we dat moe ten kopen," aldus de oefencoördinator. „Vroeger kregen we de wrakken gewoon, maar nu moeten ze voldoen aan allerlei milieu-eisen en speciaal goedgekeurd zijn." Het korps van de vrijwillige brand weer Heiloo bestaat uit 34 leden, 32 mannen en 2 vrouwen. Deze vrijwilligers wonen en werken alle maal in Heiloo of daar vlakbij. Onder het werkterrein van het korps valt het gebied dat binnen de Heilooër gemeentegrenzen ligt (waarbij geldt dat PC Willibrord een eigen bedrijfsbrandweer heeft). De korpsleden moeten in goede lichamelijke conditie zijn en wor den periodiek gekeurd. Als ze vijf envijftig zijn moeten ze de brand weer verlaten. In totaal hebben de Heilooër brandweerlieden twee blusvoertui- gen, een hulpverleningsvoertuig, een speciale slangenwagen en een auto voor de officier van dienst tot hun beschikking. Twee wagens hebben speciale meetapparatuur aan boord voor het meten van gevaarlijke stoffen. Al het materieel wordt door de korpsleden zelf schoongemaakt, onderhouden en aangepast aan nieuwe normen en eisen. Chef materieel Luuk van Raalte is al snel een volle zaterdag per week aan het sleutelen in de garage. Een indicatie: met het indelen, hele maal opbouwen en testen van het nieuwste voertuig, heeft het in totaal drie jaar geduurd voordat het uitrukgereed was. De vrijwillige brandweer Heiloo is 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar paraat. Nieuwe materialen, regels en eisen zijn bij de brandweer aan de orde van de dag. Voor de korpsleden betekent dat in de praktijk l'è'ffen, leren en weer bijle ren. „In de eerste drie winterseizoenen dat iemand bij de brandweer is, is hij in ieder geval een avond per week bezig met een basisopleiding," zegt Martin Lambert. „Daar komt dan nog de tijd bij die je moet besteden aan huiswerk en natuurlijk de wekelijkse korps avond. Na de basisopleiding zijn er nog enorm veel vervolgopleidingen. Wie welke opleiding gaat doen, hangt af van wat we op dat moment nodig hebben binnen het korps." Er wordt dus een flinke aanslag ge pleegd op de vrije tijd van de korpsle den. „Zelf ben ik zeker drie avonden per week weg," weet Martin Lambert. „Je moet echt wel een flexibele partner hebben, anders wordt het niks." Hij wijst ook op de verplichtingen die het korpslidmaatschap met zich mee brengt. „Die opleidingen kosten geld, er wordt veel in je geïnvesteerd. Je kunt er dus niet zomaar mee stoppen." Kennelijk hebben de vierendertig korpsleden het er allemaal voor over. Hun motivatie loopt enigszins uiteen, maar het zijn de gezelligheid en de con tacten binnen het korps, de spanning als ze in actie moeten komen en het feit dat ze graag mensen helpen, die door velen als redenen worden aangevoerd waarom ze lid zijn van de brandweer. Of het nou een hobby is of een roeping, commandant Sengers is ervan over tuigd dat brandweerlieden bepaalde karaktereigenschappen gemeen heb ben. „Sociaal gevoel en teamgeest, hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid zijn belangrijk. Als je twee mensen op de fiets zet en die zien iemand in het water liggen, dan stapt de brandweer man zeker af." Onderbroek en tijgersloffen Als de oefening is afgelopen, druppelt de kantine boven de kazerne langzaam vol. Een aantal korpsleden blijft nog in de garage om al het materieel weer uit rukgereed te maken. „Je kunt nooit zo maar iets laten liggen, er kan elk moment een melding binnenkomen." Meestal wordt de oefening na afloop nog geëvalueerd, maar omdat het van avond vooral om de instructies ging, wordt maar meteen overgegaan tot het sociale gebeuren dat de brandweer hoog in het vaandel heeft staan. En gezellig is het zeker. Brandweerman Peter mist zijn kameraden blijkbaar zo erg dat hij zelfs vanaf zijn vakantie adres op Kreta opbelt om te horen hoe het ermee staat. Hoewel een biertje er "best in gaat bij de meesten, blijven ook de cola en de Spa rood niet onaangeroerd. „Als je dienst hebt, hou je daar toch rekening mee." Behalve de korpsleden zelf, worden ook hun partners met gezamenlijke activiteiten en een jaarlijks uitje zoveel mogelijk bij de groep betrokken. „Als je bij de brandweer komt, heb je er opeens zeventig kennissen bij," lacht brandweerman Stephan. Uiteindelijk dient al het studeren en oefenen, maar zeker ook de gezellig heid maar één doel: als team zo goed mogelijk op kunnen treden wanneer er een melding binnenkomt. Blindelings op elkaar vertrouwen, letterlijk en figuurlijk voor elkaar door het vuur gaan. „Als het erom spant en ik moet met iemand een brandend gebouw bin nen, dan moet ik weten wat ik aan die persoon heb," aldus Martin Lambert. Het geluid van hun pieper blijkt zelfs vöor de zeer ervaren brandweermen sen nog iets speciaals te zijn. „Dan giert de adrenaline door je lijf, en laat je alles waar je op dat moment mee bezig bent uit je handen vallen. Je enige zorg is dan om zo snel mogelijk bij de kazerne te komen." Martin Lambert schiet in de lach als hij vertelt tot wat voor komische situaties dat soms leidt, zeker als er 's nachts moet worden uitgerukt. „Mensen die hier binnen komen stormen in pyjama, in hun onderbroek of op grote tijgers loffen." Trots vertelt hij dat na het afgaan van de semafoons de eerste wagen gemid deld al na 2,8 minuten op de weg zit. „Maar hoe ze dat voor elkaar krijgen, begrijp ik nog steeds niet." Machocultuur Veel mensen denken dat de brandweer alleen maar uitrukt bij brand. Maar dat is lang niet het enige. „De hulpverle ning bij ongelukken wordt een steeds groter onderdeel van ons werk," vertelt Jan Sengers. „En mensen bellen ook als ze zijn buitengesloten, het gas per ongeluk aan hebben laten staan of te maken hebben met wateroverlast. We hebben ook wel eens een agressieve psychiatrische patiënt uit Willibrord onder een wastafel vandaan moeten halen. En ja, die kat in de boom, daar voor komen we ook nog steeds, want onze belangrijkste taak is en blijft nog altijd het redden van mens en dier." Hoewel het dus zeker niet een en al spektakel is, mag geen enkele actie op routine gaan. „Je weet nooit wat je kunt verwachten," vertelt brandweerman Johan Koedijk. „Een schoorsteen brandje kan simpel lijken, maar wie heeft er nou niet zo'n klein camping- gasflesje op zolder staan? En wie weet wat voor gevaarlijke stoffen er allemaal in die container zitten die in de fik staat? Ik herinner me ook een voorval waarbij er ergens wat rook uit een dak van een huis kwam, wat leek op een rijk dat je je verhaal thuis kwijt kunt. En als het echt nodig is, kunnen we pro fessionele hulp inschakelen." Jan Sengers, Martin Lambert en Nico Klaase zijn het er alle drie over eens: „We hebben een goed korps, met uit stekend materiaal." Lambert roemt vooral het enthousiasme, de inzet en bereidwilligheid van de korpsleden. „En dat heeft ook te maken met het vrijwillige karakter van de organisatie." Eén voor een het dak op om de nieuwe valzekering uit te proberen. klein brandje. Toen we binnenkwamen, bleek dat een bewoner zich in de bad kuip in brand had gestoken. Nee, we gaan altijd uit van het ergste." Het betekent dat brandweermensen soms nare dingen te zien krijgen. „Natuurlijk maakt dat grote indruk, we zijn ook gewone mensen. En je kunt het ook niet altijd gemakkelijk van je afzetten," weet Martin Lambert. „Soms reageer je zo heftig dat je jezelf niet meer herkent." Tegenwoordig wordt bij de brandweer veel aandacht besteed aan nazorg. „Direct als we terug zijn in de kazerne wordt er gepraat. Gelukkig is de machocultuur er wel af, er mag óók gehuild worden. Verder is het belang- En hoewel brandweerman Bart het anders formuleert, komt het uiteinde lijk op hetzelfde neer. „Het is dan wel de vrijwillige brandweer, maar het enige wat je echt vrijwillig doet, is je aanmelden. Voor de rest wordt er gewoon op je gerekend." Mireille Spits Bij het nieuwe systeem van hulpverlening wordt met speciale tangen het blik om een bekneld slachtoffer heen weggeknipt. (foto's Stephan Burgering) Ieder korpslid volgt eerst de basis- opleidig tot brandwacht. Daarin komen persoonlijke bescherming, levensreddende handelingen en repressie (het blussen) aan de orde. Welke aanvullende en vervolgop leidingen een korpslid volgt, hangt af van welke specifieke kennis en vaardigheden er bij het korps nodig zijn. De omvang en samenstelling van het korps is vastgelegd door de gemeente. Die hangt af van de grootte van het werkgebied, het soort bebouwing en speciale situ aties, gebouwen of omstandighe den binnen het gebied. Onder die laatste categorie vallen onder andere gebouwen waar veel men sen in verblijven of waar sprake kan zijn van gevaarlijke situaties of gevaarlijke stoffen. In Heiloo kan daarbij worden gedacht aan de spoorlijn, de A9, het Noord-Hol lands Kanaal, PC Willibrord, het bedrijf in chemische bestrijdings middelen Cavo Latuco en de Melkunie fabriek. Na het volgen van opleidingen kunnen de brandweerlieden, als daar binnen het korps behoefte aan is, een hogere rang krijgen. In Heiloo zijn zeven verschillende rangen vertegenwoordigd. Com mandant Jan Sengers heeft als hoofdbrandmeester de hoogste rang binnen het korps. Om een idee te geven: om als bevelvoerder op te mogen treden is minimaal de rang van onderbrandmeester ver- eist en daarvoor is zeker zes jaar studie nodig. De opleidingen worden betaald door de gemeente, evenals kleding en materiaal. Tevens krijgen de korpsleden een onkostenvergoe ding per uur dat ze oefenen, cursus volgen of moeten uitrukken. Zo'n 50 miljoen mensen zijn blind of ernstig slechtziend. Vaak probleem. U kunt helpen. Een volledige staaroperatie (vooronderzoek, opname, operatie, maaltijden en nacontrole) kost slechts 70,-. In Zuidoost Azië wordt zelfs elke minuut een kind blind door een tekort aan vitamine A in de voeding. Uw bijdrage geeft iemand uitzicht op een nieuwe toekomst. is dat mede een armoede- ZIEN, Stichting Blindheidbestrijding Ontwikkelingslanden. Spruitenbosstraat 6,2012 LK Haarlem. Telefoon 023 - 534 36 08

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 6