mm Vrienden van de Beun willen behoud professionele voorstellingen Spelregels voor wandelen in Heilooër bos h Uitmarkt '97 Goed Milieubewegingen tegen artikel 19 procedure Uitmarkt Heiloo '97 BEELDENTUIN Wist u dat onze nieuwe winter-damesmode- collectie t/m maat 52 gaat? Wj Vos Makelaardij - Nieuwe telefoonnummers - NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEh MmmSm ÉtêËSÊË ïy. OPEN Voor een Eerlijk Advies JOHN MOEN GOED GEZIEN Decorette Ursem tel. 072 5320505 Schildersbedrijf Ursem tel. 072 5320606 Glasschadebedrijf Ursem tel. 072 5320707 Redactieacquisitie en administratie'. De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 4 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 3 SEPTEMBER 1997 J Drukkerij uitkijk post bv 62e JAARGANG NO. 36 GS achter fusie Bergen, Egmond en Schoorl Collectanten gezocht Klaverjasdrive afgelast Voorverkoop Van Dik Hout in Buk Buk gf? c-Va,, mlÊÊaiÊÊÊÊÊÊÊlÊÊ ËWEèlSê - 888 r.msé Cursus (levens)verhalen schrijven Landgoed Nijenburg open Veilig wonen in het groen LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG Geslaagd van Ditta Engel I elke zaterdag van 13.00 - 17.00 uur. Westerweg 182 Heiloo Fusie uniek in Nederland 6 september a.s. TA AL-INSTITUUT DE WESTER CEES HACHMANG LOODGIETERS (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Ay.v.v..' :.y.y ■!.y«y.y.y De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Gedeputeerde Staten staan positief tegenover een samenvoeging van Bergen, Egmond en Schoorl. zo hebben zij vorige week laten weten. De raden van deze drie gemeenten hadden eind juni in principe al ingestemd met een samenvoeging. De nieuwe BES- gemeente zou dan uit ruim 33.000 inwoners bestaan en ongeveer 13.200 hectare beslaan. Bergen, Egmond en Schoorl. die al jaren met elkaar in gesprek zijn over mogelijke fusies en herindelingen, had den om een standpunt gevraagd met het oog op het raadplegen van de be volking in september. GS zijn van mening dat een nieuwe gemeente van deze grootte goed past in de provinciale opvattingen over de bestuurlijke indeling in de regio. Ook zou deze gemeente krachtig genoeg kunnen zijn als partner van Alkmaar. Ook Heiloo was betrokken bij de besprekingen over een fusie. Na bestu dering van de onderzoeksresultaten en twee dorpsgesprekken hierover heeft de gemeenteraad echter begin juli besloten voorlopig zelfstandig te willen blijven. Daarbij tekende zij wel aan dat Heiloo zich moet oriënteren op toe komstige versterking. Die zou dan gezocht kunnen worden in zuidweste lijke richting. Daarbij is hardop meer dere malen aan Limmen gedacht, maar deze gemeente heeft onlangs besloten om een onderzoek te laten doen naar een fusie tussen Akersloot, Limmen en Castricum. HEILOO - De kankerbestrijding houdt, in tegenstelling tot wat vorige week in de Uitkijkpost stond, haar jaar lijkse collecte van 8 tot 12 september. Er worden nog collectanten gezocht. U kunt zich opgeven bij Ans Hendriks, 072-5333265 en Annelies Dorenbos, 072-5330516. HEILOO - De klaverjasdrive die vrij dag 5 september in de Ypsalon zou worden gehouden, gaat niet door. HEILOO - De Buk Buk gaat weer van start. Een van de klappers die op het programma staan is Van Dik Hout en wel op zaterdag 20 september. Het voorprogramma wordt verzorgd door Carp, voorheen Is-Lam genaamd. De voorverkoop start donderdag 4 sep tember. De kaartjes zullen f 20,- gaan kosten en zijn te vinden bij Popeye in Alkmaar, Centerdisc te Heiloo en na tuurlijk bij de Buk Buk zelf. HEILOO - Een werkgroep bestaande uit Gwen Bos, Heieen Groot. Peter van Kempen en Cees Zwart, heeft besloten de handen ineen te slaap om theater De Beun een handje te helpen. „Voor wat betreft de professionele voorstel lingen dan," licht Gwen Bos, tevens lid van de programmacommissie, toe. „Tij dens de vorig jaar gevoerde kerntaken discussie heeft de gemeente besloten de professionele voorstellingen niet als een kerntaak te beschouwen. Voor de amateurs is er nog wel geld beschik baar. De gemeente wil de subsidie voor de beroepsvoorstellingen volledig af bouwen." Maar dat is nog niet alles. Daarnaast moet het theater jaarlijks f 158.000,- huur gaan betalen, zijnde de kapitaals- lasten van de investering die in 1980 is gedaan. Met deze donkere, financiële wolken in het vooruitschiet heeft de werkgroep besloten om een stichting 'Vrienden van de Beun' in het leven te roepen. Deze week wordt huis aan huis, samen met de Uitkijkpost, een brief verspreid met daarin een verzoek om geldelijke hulp om de profesionele voorstellingen te laten voortbestaan. Een comité van aanbeveling, met daar in klinkende namen, heeft zich inmid dels achter de actie geschaard. Arties ten als Mary Dresselhuis. Karin Bloe men, Lenette van Dongen, Freek de Jonge, Louis van Dijk en cabaretgroep Purper hebben hun lof geuit over de bespeelbaarheid van het theater. Ook oud-burgemeester H. Hoekstra, die indertijd aan de wieg van de besluitvor ming rond De Beun stond, maakt deel uit van het aanbevelingscomité. Roer radicaal om Peter van Kempen, in het dagelijks le ven directeur van de Rabobank Hei- loo-Limmen en als zodanig financieel deskundig, heeft becijferd dat er jaar lijks minimaal f 35.000,- bijeengebracht moet worden om vijftien professionele voorstellingen te kunnen boeken. „De opmerking van het college, dat De Beun de prijzen van de kaartjes dan maar moet verhogen, zet geen zoden aan de dijk, daar wij niet boven de marktprijs uit kunnen gaan," aldus Gwen Bos. De werkgroep is teleurgesteld over deze houding van de gemeente. Heieen Groot, bestuurslid 'van de Stichting Open Huis-de Beun, verwoordt het zo: „Wij als stichtingsbestuur kunnen aller lei voorstellen doen, maar uiteindelijk heeft de gemeente het voor het zeggen. Toen in 1977 het besluit om De Beun te bouwen werd genomen, ging men uit van een exploitatietekort van twee ton per jaar. Dat is toen door de politiek aanvaard. Er is overigens geen theater in Nederland dat kostendekkend werkt. Maar ja, nu denkt men er kenne lijk heel anders over. Jammer dat het roer zó radicaal omgaat. Bovendien is s'rV. A Het Heiboer bos: 'fijn wandelen in 't groen, maar verder mag je er niets doen HEILOO - „Het wandelen in het Heilooër bos is aan spelregels gebon den." Dat zegt beheerder Annika Langeveld. Ze wijst in dat verband nog eens nadrukkelijk op de blauw-gele borden van Natuurmonumenten, waar op staat 'Vrije wandeling op wegen en paden tussen zonsopgang en zonson dergang en overigens verboden toe- gang'- „Voor bijna iedereen is het duidelijk dat vrije wandeling géén brommer crossen over wegen en paden inhoudt, of fietsen over wandelpaden of het rij den te .paard," vervolgt Langeveld. „Helaas zijn er altijd mensen die deze spelregels stelselmatig overtreden en dan moet de beheerder daar streng tegen optreden." mm: •- m ,dWÊ De 'Vrienden van de Beun', v.l.n.r. Heieen Groot, Gwen Bos en Peter van Kempen, bij de start van hun actie. De vierde man van de werkgroep, Cees Zwart, ontbreekt op deze foto. (foto Kitty Hoogland) deze opstelling ook tegenstrijdig met het landelijk beleid om de mobiliteit in te' dammen. Dan moet je dus in eigen dorp 'uit' kunnen gaan, lijkt me." Bewogen jaren Theater De Beun kent een roerige voorgeschiedenis. Redenen voor de bouw waren het verdwijnen van het Asta-theater aan de Holleweg, het ver dwijnen van de toneelzaal van de Rustende Jager en het wegvallen van de mogelijkheid om een zaal te huren op PC Willibrord. In 1979 werd er een krediet beschik baar gesteld van ruim 2,7 miljoen gul den voor de bouw van een theater met een orkestbak en een oplopende vloer. Na een vertraging van twee jaar, door dat de grond niet vrij was, door diverse aanpassingen in het plan en bezwaren van twee omwonenden, werd op 6 november 1980 de eerste paal geslagen. Een jaar later kon toenmalig burge meester Glijnis het spiksplinternieuw^ theater De Beun, dat plaats biedt aan zo'n 320 mensen, openen. De Beun gaat inmiddels prat op ruim 30.000 bezoekers per jaar, verdeeld over 160 avonden. Naast de plaatselijke amateurverenigingen voor operette, toneel, muziek en de beide filmliga's, wordt het theater ook geregeld voor schoolvoorstellingen gebruikt. Voor het komende seizoen zijn er vijftien profes sionele voorstellingen geboekt. De actie die de werkgroep - onder de hoed van de Stichting Open Huis - nu gaat voeren, loopt tot december. „In december, januari moeten we weten hoe we ervoor staan. Dan moet je namelijk alweer keuzes maken voor het nieuwe seizoen," aldus Cees Zwart. Een oproep aan de bevolking van Heiloo en omstreken dus, om te laten zien of ze de professionele voorstellin gen waarderen, aldus Heieen Groot. „Een theater dat draait op anderhalve betaalde kracht en een grote groep vrij willigers, die vaak van vroeg tot laat klaar staan om deze voorstellingen mogelijk te maken. Een theater dat, qua bezoek en bezetting, flink in de lift zit, zeker sinds Connie Keijsper dage lijks aan de kassa zit, waardoor er een vast aanspreekpunt is gekomen. Zo'n theater heeft onze steun, én de steun van de politiek hard nodig." De aanleiding voor het benadrukken van deze 'spelregels' is een incident van twee weken geleden. Toen was er een speurtocht uitgezet in een deel van het bos, die prompt werd verwijderd door de beheerder. „Die mevrouw had er wel begrip voor. We hebben die speur tocht weggehaald, omdat mensen na afloop de spullen voor hun puzzeltocht meestal laten hangen. En bovendien mag je geen dingen in bomen prikken. Je mag in het bos eigenlijk alleen wan delen, verder niets." Wie een groepsactiviteit zoals een puz zeltocht wil organiseren, moet vooraf toestemming vragen aan de beheerder, Annika Langeveld, Stetlaan 1, tel. 072- 5331849. HEILOO - Alles wat we meemaken slaan we als verhalen op in ons geheu gen. En daar blijven ze, soms jarenlang, stil, onopgemerkt of juist vaak over dacht. Tot iemand ernaar vraagt, of een gebeurtenis de herinnering wekt, dan komen de verhalen boven. Onverwacht wordt er verteld over. een rampspoed, een verbazingwekkende geschiedenis, het verlies van een geliefde, een lach wekkende situatie bij een supermarkt. Zo verschillend als de mens en zijn ver haal is, zo verschillend zijn de manieren om tot schrijven komen. Iedereen heeft een eigen wijze, toon, stijl en aanpak. Het ontwikkelen en temmen van die manier vormt een voorwaarde om uit eindelijk een schrijftalent te ontplooi- In de cursus (levens)verhalen vertellen wordt uitgegaan van dagelijkse ervarin gen, herinneringen en gebeurtenissen. Door middel van schrijfopdrachten wordt geleidelijk toegewerkt naar het schrijven van teksten. De cursus is bedoeld voor iedereen die van taal, vertellen en schrijven houdt en start 19 september. De cursus wordt gegeven op twaalf vrijdagen van 9.30 tot 11.30 uur door Margreet Schouwe- naar. Zij heeft drie dichtbundels op haar naam staan en publiceert regelma tig in literaire bladen. Voor inlichtingen en/of opgave kunnen belangstellenden na 19.30 uur bellen, telefoon 072- 5332418. HEILOO - In de Uitkijkpost van vori ge week stond het artikel 'Langs heilige huisjes op Kerkepad in Heiloo'. Daarin stond vermeld dat op 6 en 13 septem ber landgoed Nijenburg vrij te bezoe ken is. Ten onrechte denken sommige lezers nu dat het privé-terrein en het huis die dagen ook opengesteld worden voor bezoekers. Dat is echter niet het geval. Het gaat alleen om het bosgedeelte, dat overigens het gehele jaar door open is. HEILOO - Het instellen van een vei ligheidsloket, het opstarten van overleg met betrokken partijen bij veiligheid, het starten van het project 'Samen Werken aan Veilig Wonen', het regis treren van schade aan openbare gebou wen en de Halt-afdoening zijn concrete maatregelen die het college van burge meester en wethouders van Heiloo nog dit jaar wil nemen. Dit allemaal in het kader van het veiligheidsbeleid. De voorstellen over het terugbrengen van de overlast door jongeren en van dalisme en het verhogen van het veilig heidsgevoel bij ouderen en jongeren moeten nog worden uitgezocht. In 1998 wil het college komen met voorstellen over een preventieproject voor scho len, het verminderen van het aantal fietsendiefstallen en diefstallen van en uit auto's. Het project Samen Werken aan Veilig Wonen betreft een voorlichtingscam pagne aan inwoners over preventie maatregelen in samenwerking met politie en verzekeringsmaatschappijen. Hierbij worden de onveilige plekken geïnventariseerd. Verder wil Heiloo dat alle grootschalige nieuwbouwprojecten voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Jongeren die overlast hebben veroorzaakt en hiervoor een Halt maatregel hebben gekregen, worden ingezet bij de afdeling Beheer Open bare Ruimte. Gezamenlijke aanpak Het college van burgemeester en wet houders heeft de nota Integraal Veilig heidsbeleid 1997-2001 vastgesteld. Deze nota wordt nu op 8 september voor advies voorgelegd aan de commis sie Bestuurszaken. Het college wil samen met de organisatie en de inwo ners de onveiligheid systematisch gaan aanpakken. Met een flink aantal maat regelen wil het college de aantasting van de veiligheid terugdringen, risico's verkleinen, gevoelens van onveiligheid verminderen en snel optreden bij daad werkelijke aantasting van de veiligheid. Daarbij is besloten zich te richten op een aantal aspecten, waarbij gebruik is gemaakt van politiegegevens, resulta ten en enquêtes, uitkomsten van ge sprekken met belanghebbenden en het gegeven van het relatief hoge percenta ge ouderen in Heiloo. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Otterkoog 18k Alkmaar HEILOO - Voormalig plaatsgenoot Hans Brink, oud-leerling van de Hofdijkschool, heeft met goedgevolg de studie Operationele research en management aan de Universiteit van Amsterdam afgesloten. HEILOO - Op 1 september is de Stichting voor Geestelijke Gezond heidszorg Noord-Holland-Noord for meel van start gegaan. De fusie van de twee RIAGG-en de RIBW en het PC Willibrord is uniek in Nederland. Uniek omdat nergens in Nederland twee RIAGG-en, een RIBW en een APZ fuseren tot één GGZ-organisatie en uniek omdat ook de psychiatrische afdelingen van de algemene ziekenhui zen onderdeel worden van deze nieuwe GGZ-organisatie. De naam: GGZ Noord-Holland-Noord. Het directieteam van de nieuwe stich ting wil de zorg in de regio uitbreiden, waardoor de integratie van psychiatri sche patiënten in de maatschappij soe peler kan verlopen. Door dit proces van zorgvernieuwing zal vóór 1 januari 2001 het aantal bedden in Den Helder, Schagen, Alkmaar en Heiloo/Limmen (nu nog 540) kunnen worden terugge bracht naar 382: een reductie dus van 30 procent. De GGZ Noord-Holland-Noord is op Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 In en rond 't Hoekstuk Zaterdag 6 sept. 11.00-16.00 uur toegang gratis A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS <fr TAXATEURS ONROEREND GOED aanwezig op de Uitmarkt, in de bibliotheek. HEILOO - Namens de Milieufederatie Noord-Holland en Milieu Contact Heiloo heeft het Buro voor Rechtshulp uit Alkmaar een brief gestuurd aan burgemeester en wethouders van Hei loo. Hierin staat een aantal bedenkin gen tegen het voornemen van de ge meente om vrijstelling en een bouwver gunning te verlenen voor het aanleggen van de golfbaan in de Oosterzij polder. Golf Country Club Heiloo wil daar een baan met negen holes aanleggen, maar sluit niet uit dat dat er in de toe komst achttien worden. De milieubewegingen hebben ernstige bedenkingen bij de aanleg van een der gelijke golfbaan met bijbehorende ge bouwen. Zij hebben dit al meerdere malen geuit, zowel mondeling als schriftelijk, maar vinden dat er onvol doende naar hun inbreng geluisterd is. De briefschrijvers vragen zich af waar om binnen enkele maanden de redenen die er waren om het gebied te bescher men en een natuurstatus te geven (in januari werd nog een voorbereidings- besluit getroffen om het gebied een agrarische bestemming met landschap pelijke waarden te geven) volledig zijn verdwenen. 'Voor de toepassing van een artikel 19 procedure is urgentie vereist, daarnaast mag de ingreep in de omgeving niet al te groot zijn,' zo vervolgt de brief. Het college wordt verweten dat zij het sig naal uit de bevolking niet hoort. IVIer-rapportage nodig Het Buro voor Rechtshulp heeft verder uitgespit dat er voor de aanleg van een recreatieve voorziening die groter is dan vijftig hectare (dat zou het geval zijn als er een golfbaan met achttien holes wordt aangelegd) een milieu effectrapportage (mer) vereist is. 'Het omzeilen van de mer-plicht door het in stukken knippen van de plannen is een zeer ongewenste zaak en mag niet gebeuren.' Van de plannen die er liggen is volgens de briefschrijvers niet duide lijk wat de verkeerseffecten zullen zijn, wat het gebruik van bestrijdingsmidde len zal zijn, hoe de beheersing van het waterpeil zal plaatsvinden en wat de effecten daarvan op de omliggende lan derijen en (weide)vogelstand zal zijn. Zolang dit niet helder is, kan volgens de briefschrijvers geen afgewogen beslis sing worden genomen over de vrijstel ling en de bouwvergunnning. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. dit moment vooral georiënteerd op hulpvragers die volwassen zijn, alleen de RIAGG-en kennen afdelingen jeugdzorg. De nieuwe directie vraagt zich af of het niet beter is om de hulp verlening aan kinderen en jeugdigen over te laten aan één organisatie voor kinderen en jeugdigen, waar Amstel- land Tulpenburg en de jeugdafdelin gen van de RIAGG-en onderdeel van uit maken. Zij vindt dat er één organisatorische vorm moet worden gekozen, die de kwaliteit beste hulpverlening aan kin deren en jeugdigen garandeert. De Raad van Bestuur heeft zich dan ook voorgenomen om hierover met Triver- sum (de nieuwe naam voor Amstel- land/Tulpenburg) en met de jeugdafde lingen in gesprek te gaan. Ook over de psychogeriatrie kunnen soortgelijke vragen worden gesteld. De psychogeriatrie hoort in een specialis tencircuit thuis, waar de GAAZ van het algemeen ziekenhuis en de verpleeg huizen een belangrijk onderdeel van vormen. De consequenties hiervan voor de hulpverlening aan psychogeria trische patiënten zullen nader worden bezien. HEILOO - Vorig jaar was het een gezellige boel tijdens de Heilooër Uitmarkt. De verwachtingen voor de Uitmarkt van dit jaar, die zaterdag wordt gehouden, zijn hooggespannen. U kunt er alles over lezen op pagina twee.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1