Buk Buk start daverend seizoen Uitmarkt goed bezocht m is i Ypestein klaar voor loopfestijn en zeskamp Run Fun Goed OP ALLE m D0CV7 Van Os mode simon peek m mg Vos Makelaardij Diamant- 4 slijpdemonstratie Omdat geen twee ogen gelijk zijn JOHN MOEN 8L\ dames- 16 etage w\ herenmode winkelhort loo raoo juuuelier A P E L L A SSÉPiP®m Actie tegen vlieghinder Pater Borst-actie Willibrordschool mam. w Geslaagd Winterconcerten in Witte Kerk Schapen gestolen Collecte Prinses Beatrix Fonds Stationsweg 85a - Heiloo SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 CEES HACHMANG LOODGIETERS Ik ben lid van de golfclub omdat: m HEILOO - Milieu Contact Heiloo, Vrouwen Toetsen het Leefmilieu. Hen- nie Kroos en Hinne den Engelsen heb ben een info-avond georganiseerd op 15 september om 20.00 uur in het Open Huis. Onderwerp is de volgens hen toe nemende hinder in deze regio van vliegtuigverkeer en het plan tot uitbrei ding van de luchthaven Schiphol. Gast spreker zal zijn Jan Borgdorff, voorzit ter van Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol. De organisatoren van deze avond gaan van 22 tot en met 27 september een actieweek houden, waarbij huis-aan- huis handtekeningen worden verza meld. Op 27 september gebeurt dit ook in de verschillende winkelcentra. Daar naast leggen de Heilooër huis- en die renartsen en de apotheken deze lijsten in hun wachtkamers neer ter onderte kening. Deze actie wordt gehouden omdat volgens dë initiatiefnemers de gemeente Heiloo, in tegenstelling tot Egmond, Bergen, Castricum en Lim- men, zich tot op heden niet ondubbel zinnig uitgesproken heeft tégen een verdere groei van Schiphol. HEILOO - Vrijdag 19 september orga niseert de Willibrordschool de jaarlijk se actie ten behoeve van het goede werk van pater Theo Borst. Pater Borst, zelf oud-leerling van de Willi brordschool, is al 35 jaar in Chili. De opbrengst van de actie is bestemd voor verschillende voorzieningen voor een kinderdagverblijf voor kinderen uit de meest arme wijk van zijn parochie. Al enkele jaren is men bezig met het bouwen van een nieuwe kapel. Voor deze kapel zijn onder andere stoelen nodig. Eén stoel kost daar tussen de vijftien en twintig gulden. Het resteren de bedrag wordt gebruikt voor de arme families en vele daklozen. Opvang voor hen is hard nodig, zeker nu het daar wintertijd is. De actie wordt gestart om 17.00 uur met een sponsorloop rond de school. Tijdens en na de sponsorloop is er op het schoolplein een fancy fair met vele originele spelletjes (zoals negerzoen- gooien en ballen gooien op leerkrach ten), een groot springkussen en diverse eet- en drinkkraampjes, alles natuurlijk ten bate van het goede doel. «■ttyÉli 4» rfflfcfj Van Dik Hout, binnenkort in de Buk HEILOO - Zaterdag 13 september wordt het nieuwe seizoen in Buk Buk op originele wijze geopend door een korte presentatie van acts die binnen kort op het programma staan, zoals Boner, Die Geile Zwei en Nocturnal Silence. Hoofdact van de presentatie is de band Krang!, een project van de cabaretier André Manuel. Met Krang! laat André Manuel zien dat hij meer in huis heeft dan alleen caba ret. Krang! maakt lekker in het gehoor liggende popmuziek met de welbpken- de scherpe rand. Dat laatste is vooral toe te schrijven aan de puntige teksten van André Manuel die gaan over zaken als alleen zijn, de liefde, de dood en de drank. Ook Boner treedt op tijdens deze pre sentatie. Boner speelt punk in de tradi tie van NoFx en Greenday, punk op z'n HEILOO - 'Enthousiast en tevreden'. Zo kijken de medewerkers van de bib liotheek terug op de derde Uitmarkt, die zaterdag bij het voor deze gelegen heid afgesloten Malevoort gehouden werd. Viel er tijdens de officiële opening nog een pesterig regentje op het hoofd van burgemeester H. den Boon, daarna brak er toch al snel een vrolijk zonnetje door. De licht aanwakkerende wind blies vervolgens het uitspansel schoon en zorgde er voor dat de Uitmarkt de rest van de dag prachtig weer had. Aanvankelijk^ was de belangstelling voor de presentaties van het Heilooër verenigingsleven nog wat aan de mati ge kant - veel mensen hadden immers een plekje gezocht voor de televisie om de uitvaart van Diana te zien, iets waar ook de middenstand last van had - maar gaandeweg de middag kwam het publiek toch aardig opzetten. Op twee podia, een voor sport en een voor cultuur, werden tal van demon straties gegeven. Verder kon het pu bliek zelf ook aan een aantal activitei ten deelnemen, zoals een openbare les van volksdansgroep Pridini, het 1000 meter ergo-roeien bij een sportinsti tuut, schaken bij Oppositie en schieten op de mobiele baan van SV De Vrij heid, waarvoor je overigens wel een poosje in de rij moest staan. Datzelfde gold voor de kraam van de EHBO, waar zich ware experts in het 'aanbren gen' en verbinden van wonden bleken te bevinden. Een Uitmarkt kortom, die met het jaar volwassener lijkt te wor den. Uitslag roeien: Eerste bij de volwasse nen werd Bram Swart (54) met 3.32.1 minuten. Bij de jongens van 10 tot 15 jaar was Rik Molenaar eerste met 4.59.1 minuten; van de meisjes in deze leeftijdscategorie was Marjolein Witte brood de snelste met 5.18.1 minuten. Maar ook de jongens onder de 10 jaar konden er wat van. Daar was Michiel Heinsbroek met 6.36.9 min. de snelste. Veel belangstelling was er tijdens de Uitmarkt voor de demonstratie van GTH. (foto Kitty Hoogland) laatste jaren negentig dus. Sociale wan toestanden aan de kaak stellen is er dan ook niet meer bij. Daarvoor hebben de heren het te druk met neuspeuteren, skateboarden, winkelen en bier zuipen. Die Geile Zwei is een project van twee leden van de metalband Horizon. Het tweetal maakt echter geen metal, maar onvervalste hiphop met een dikke knipoog. Nocturnal Silence heeft pa tent op woeste deathmetal met doom en sympho-invloeden. De laatste kans om drummer Maarten achter de potten en pannen aan het werk te dien. Hij heeft namelijk aangekondigd zijn drumstel aan de wilgen te gaan hangen. Zegetocht langs clubcircuit Van Dik Hout heeft de eer om op 20 september een optreden te verzorgen op de Buk Buk-bühne. Deze band brak enkele jaren geleden door met 'Stil in mij', en is daarna begonnen aan een niet te stoppen zegetocht langs het Nederlands clubcircuit. Het voorpro gramma komt voor rekening van Carp, plaatselijke grootheden die eerst door het leven gingen onder de naam Is- Lam. Carp maakt een soort grunge, maar is ook niet te benauwd om en pas sant een paar Smashing Pumpkins nummers te coveren. Maar het is niet louter muziek wat er te horen is in de Buk. Op vrijdag 10 okto ber houdt Buk Buk een poëzie-avond met medewerking van de Sprook- sprekers. De Sprooksprekers is een col lectief van cult-figuren die een fusie te weeg willen brengen tussen muziek, hiphop en poëzie. Daarom brachten ze een cd en een boekwerkje uit onder de naam Eindhalte Fantoomstad. Daarop wordt het experiment niet geschuwd en is te horen hoe mensen als Def P en Serge van Duijnhoven, die de roman Dichters Dansen Niet publiceerde, te keer gaan tegen de gevestigde orde van buikstarende vijftigers. In Buk Buk worden de gedichten van Def P en Van Duijnhoven opgeluisterd door de hard core van DJ Dano. Op zaterdag 18 oktober komen de Tröckener Kecks naar Buk Buk. De Kecks zijn, naast mensen als Herman Bfood, de oervaders van de vaderland se muziekscene. Ze hebben de Neder landse rockgeschiedenis bijna in zijn geheel bijgewoond. Anno 1997 zijn de Kecks nog even relevant als toen ze per huifkar van het ene dorp naar het ande re trokken. De Alkmaarse band Bran dend Zaad is uitgenodigd als support act. Brandend Zaad maakt Nederlands talige punky pop die bij tijd en wijle aan The Breeders doet denken. Op 25 oktober is het tijd voor het 20 Jaar Punk-Punk Festival, een toespe ling op het 25 Jaar Buk Buk Festival, dat hiervoor plaats heeft moeten ma ken. Op dit festival is te horen hoe de punk zich ontwikkeld heeft van spreek buis van krakers, werklozen en maat schappijcritici tot tijdverdrijf van de generatie Nix. De muziek heeft daar door echter nooit aan power en energie verloren. Een zo'n jaren negentig punkgezel schap is het Haarlemse Sellfish, dat vorig jaar met de Heideroosjes als Een bed kiezen: waarom testen moet In dubio: waterbed of matras Speciale herfstaanbieding En: de mooiste bedden (met waardevolle kadocheques!) Op zondag 14 september as. vindt u het eerste gratis bewaar'nummer van slaapkarnernieuws in uw brievenbus. Even lezen, tijdens het ontbijt op bed! voorprogramma meetoerde. Sellfish maakt punk met een hoog meezing- gehalte, zoals we die kennen van bijvoorbeeld Bad Religion. Daarnaast speelt ook Boner, dat ook op 13 sep tember te horen is. Op 31 oktober kun nen de voetjes weer van de vloer op de maat van meedogenloze gabberbeats in de Buk Buk bar. Hakkühbar heet dit spektakel dan ook toepasselijk. De zaal gaat zaterdag open om 21.00 uur en de entree is tien gulden. De HEILOO - Dennis Poland heeft op 29 augustus de studie Medische Biologie met succes afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. HEILOO - Afwisseling en kwaliteit kenmerken opnieuw het viertal concer ten op de zondagmiddag, dat op 19 oktober wordt ingeluid door het Koo- ger Kwartet. Schubert zal hierin cen traal staan en aan het programma wordt meegewerkt door José Jonkers, sopraan, en Doroté Crijns, piano. De volgende concerten vinden plaats op 14 december (kerstconcert door het Hoorns Byzantijns Koor), 1 februari (het Rosetti Ensemble) en 15 maart (Barbara Langendijk, dwarsfluit en Carmen Keijser, piano). De aanvangstijd is steeds 15.00 uur. Een abonnement kost f 50,- (65+, CJP en 13- f 40,-). Telefonisch reserveren is mogelijk op 072-53,35852 en 5331536. Dit kan ook per concert afzonderlijk, in dat geval geldt een prijs van respectie velijk f 15,- en f 12,50. HEILOO - Van de geluidswal langs de A9 grenzend aan het Oosterbos zijn ze ven schapen gestolen. Het gaat om schapen van het ras Gotlandpels. De diefstal moet gepleegd zijn in de laatste twee weken van augustus. Eventuele getuigen wordt verzocht met de politie van Heiloo contact op te nemen, 072- 5337676. HEILOO - Dit jaar wordt de collectie van het Prinses Beatrix Fonds van 14 tot en met 20 september gehouden. Eén op de tweehonderd Nederlanders kampt met de gevolgen van beschadi ging van het centrale zenuwstelsel of van de spieren. Ziekten als polio, spier ziekten, de ziekte van Huntington, de ziekte van Parkinson en multiple scle rose zijn hiervan het gevolg. Deze ziek ten brengen meestal ernstige handicaps en belemmeringen bij de dagelijks acti viteiten met zich rilee, waardoor de betrokkenen vaak slechts in een aange paste omgeving kunnen leven. Veel patiënten kunnen de extra kosten van de aanpassingen of de hulpmidde len niet zelf betalen. Als er in de socia le wetgeving geen mogelijkheden zijn, wordt er hulp gevraagd aan het Prinses Beatrix Fonds, dat al ruim veertig jaar bestaat. Het organisatieteam staat in de startblokken voor Ypestein Sportief. Vlnr René Groot, Jan Adrichem, Allard de Graaf en Jos Kaptein. JohWin Slaapkomfort Limmen «VA* HEILOO - Zondag om 11.00 uur valt het startschot voor de deelnemers van de Grosmarkt-run. Deze loopwedstrijd is onderdeel van het evenement Ype stein Sportief '97. De wedstrijdloop gaat over 10 kilome ter en is een uitstekende voorbereiding op de Dam tot Dam-loop die een week later op de agenda staat. Voor de pre sentatielopers is er keuze uit drie af standen: 3,3, 6,6 en 10 kilometer. De zeskamp van Heiloo voor teams begint aansluitend op de run en wordt georga niseerd door wijkvereniging Ypestein. De Grosmarkt-run (voorheen de 10 mijl van Heiloo) is het loopfestijn van atletiekvereniging Trias. Het geheel verharde parcours van de loop gaat door het Oosterbos, het park en de wijk Ypestein. Als allereersten starten 's morgens de jongens en meisjes van de basisscholen met de scholierenloop. Zij lopen een afstand van 2,4 kilometer door Ypestein. De school met de mees te lopertjes krijgt een schitterende wis selbeker als prijs. Om 11.00 uur starten de volwassenen, waarbij gestreden wordt om verschil lende titels: de wedstrijdloop van 10 kilometer is het koningsnummer van de dag. Hierbij is voor de Noord- Hollandse toppers totaal f 2100,- aan prijzengeld te winnen. Voor de trimlo- per is er de prestatieloop. Verder is er het Trias clubkampioenschap (10 kilo meter), speciaal voor de leden van atle- 0/} r i c GOED GEZIEN Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 zondag 14 september a.s. Grosmarkt-run Zeskamp Start 10.30 uur Ypestein aankondiging aangeboden door: MAKELAARS &TAXATEURS ONROEREND GOED tiekverenigingen Trias en de business- loop van 10 kilometer voor bedrijven. Voor alle runs geldt: start en finish bij Grosmarkt Ypestein. Inschrijven kan op de zondag zelf van 9.00 uur 's och tends tot 15 minuten voor de start. Tijdens de loop zullen delen van het parcours afgezet zijn uit veiligheids overwegingen. Dit zal wat last geven voor omwonenden. De organisatie vraagt hier begrip voor. Sportieve zeskamp Het volgende grote onderdeel, van Ypestein Sportief '97 is de Zeskamp van Heiloo, die plaatsvindt in en rond de Ypsalon. Vanaf 12.00 uur strijden teams op allerlei spectaculaire onder delen, die tot dan toe geheimgehouden zijn. Alle teams zijn gemixed, dus elk team bestaat uit mannen en vrouwen. Om de deelnemers niet onvoorbereid de strijd aan te laten gaan, zal er begon nen worden met een professionele war- ming-up. De organisatie garandeert dat het voor de toeschouwers én voor de deelnemers een waar feest zal zijn met een hoop spanning en plezier. Gemeld kan nog worden dat halverwege het programma ook de brandweer van Heiloo haar sportieve opwachting zal komen maken. Voor informatie en aanmelden, wat nog mogelijk is tot woensdagvond 10 sep tember a f 40,- per team, kunt u bellen met Patrick Kuijper, 072-5339256. A anstaande zondag is er bij ^lJLuw juwelier de hele dag een diamantslijper aanwezig. Kom langs en laat u adviseren door een professionele dia mantslijper. Met demonstraties van slijp- technieken, de diverse soorten edelstenen en de geschiedenis van de dia mant. Maak kennis met de fascinerende wereld van diamant en breng ons vrij blijvend een bezoek. Uw sieraden worden dan GRATIS schoongemaakt en gecontroleerd. To t ziens bij uw juwelier Erkend schilder- wandalwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte LOODGIETERSBEDR1JF DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming D.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 B O U T' I Q U E BERGEN HEILOO HOORN Aanleq - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. mm** ik anders niet kan functioneren in deze barre samenleving vol van krenten en volkoren agressie. Daarom is mijn credo: Golfen is broodnodig', vooral in het ochtengloren. Keed'jfcxwi, flankel ixikk&i Mijn advies! Wordt ook lid: Bel 072 5332275

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1