WÊÊÊKk». ■HiH van moord op tuinder Exploderende boiler veroorzaakt ravage Ypestein Sportief '97 groot succes Alles mag van het duo Van Houts en De Ket Politie heeft verdachte Fancy-fair SILHOUET DÖCV7 Vön Os mode WELKOM VOOR INSPIRATIE! mmm: 41-pTiöüo ïïm Vos Makelaardij dames-le etage Pater Borst actie èn sponsorloop Uw Oogmerk Opticien Redactieacquisitie en administratie 17 SEPTEMBER 1997 •KlSi: ;S;S NIEUWSBLAD VOO R HEILOO EM OMSTREKEN qJU JDrukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 38 herenmode Winkelhort Loo Heiloo Boeken voor consultatiebureau Zelfverdediging bij Tendenz Geslaagd Gevonden voorwerpen Tuinkeuringen Groei Bloei Van Dik Hout in Buk Buk Fotoclub HAF Het Schone Streven presenteert zich JOHN MOEN BINNENHUISARCHITECTUUR van de golfclub omdat: lli I GOED GEZIEN CEES H ACH MIAN G LOODGIETERS De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) v.w De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in HeiloO, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. F* verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! vrijdag 19 september LOODGIETERSBEDRIJF Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Otterkoog 18k Alkmaar HEILOO - Zaterdag 20 september betreedt Van Dik Hout he't Buk Bük- podium. Het voorprogramma is in han den van een grotendeels Heiloose for matie die luistert naar de naam Carp. De muziek van Carp laat zich omschrij ven als punkrock of grunge. De Buk opent om 21.00 uur. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij Pop-eye in Alkmaar. Centerdisc Heiloo en de Buk Buk zelf en kosten f 20,-. HEILOO - Op 17 september start een wachtkamerproject op het consultatie bureau voor baby's en peuters van de Stichting Thuiszorg en het Steunpunt Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Kennemerland. Omdat voorlezen aan jonge kinderen heel belangrijk is voor de taalontwik keling, staat er in de wachtkamer van het consultatiebureau een krat boeken van de bibliotheek voor baby's en peu ters om samen te bekijken en eruit te lezen. Op deze manier hoopt de bilbio- theek ouders te stimuleren een gratis lidmaatschap voor hun kind te nemen. In de wachtkamer van het Steunpunt Jeugdgezondheidszorg van de GGD liggen boeken met informatie over lichaam en gezondheid. Dit wachtka merproject is gerealiseerd met hulp van een gemeentelijke subsidie. HEILGO - Tendenz start binnenkort met de cursus. Zelfverdediging voor meisjes. Doel van de cursus is voorna melijk te leren met effect te reageren op een vervelende of bedreigende situ atie. Dit om, (sexueel) geweld te voor komen. De cursus is bedoeld voor meisjes van ongeveer, veertien, jaar en ouder. Met zelfverdediging en weerbaarheids training kun je je zelfvertrouwen ver groten. Je leert met je houding, gedrag en stem overtuigend duidelijk te ma ken waar je eigen grenzen liggen. Dit wordt geoefend in rollenspellen, hou- dings- en bewegingsoefeningen. Bij de lichamelijke training leer je lichaams wapens in te zetten op de meest kwest- bare plekken van de aanvaller. Ge oefend wordt in traptechnieken, specia le slagen en stoten. De cursus duurt acht avonden van anderhalf uur en vindt plaats op donderdag van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van Dojo 't Loo. Kosten zijn f 50,-. De docente is Caroline Dikkentman, die inmiddels de vierde cursus voor tienercentrum Tendenz verzorgt. Inschrijven of nadere toelichting bij tie nercentrum Tendenz (Margreth), Pas toor van Muijenweg 12 te Heiloo, tel. 072-5335242 (bij voorkeur op donder dag, of vrijdagmiddag en -avond). HEILOO - De politie heeft een ver dachte van de moord op de 71-jarige tuinder J.N. uit Heiloo aangehouden. „De man wordt verdacht van doodslag, maar hij heeft nog niet bekend/' aldus politievoorlichter R. Appers. Vorige week donderdag werd aan Het Maal water de tuinder dood aangetroffen bij de koelcel achter zijn tuinderij. Een eerste onderzoek toonde aan dat de man met geweld om het leven was gebracht. De man werd gevonden door zijn zoon, die hem was gaan zoeken omdat hij de voorgaande nacht niet thuis was geko men. De tuinder had woensdagavond rond 19.00 uur zijn woning verlaten om een eindje te gaan fietsen, zoals zijn gewoonte was. Omwonenden aan Het Maalwater ver klaarden later dat zij op woensdag avond tussen 18.30 en 18.45 uur een man aan de deur hadden gekregen, die om werk kwam vragen. Deze man was naar schatting rond de dertig jaar en had, aldus de woordvoerder, een medi terraan uiterlijk. Zijn signalement werd binnen de politie verspreid. De politie is hem op het spoor geko men omdat hij afgelopen zaterdag avond in Alkmaar betrokken is ge weest bij een ruzie in een café aan de Stationsweg in die plaats. De man gooi de daar onder andere een ruit in. Hij werd vervolgens aangehouden en inge sloten. Een dienstdoende agent in het cellencomplex herkende hem van het signalement. „We vermoeden dat hij ook bij de tuin der is geweest en dat er daar een. con frontatie heeft plaatsgevonden,"aldus Appers. De politie heeft een onder zoeksteam van twintig man op de zaak gezet. De verdachte is woensdagmor gen voorgeleid aan de officier van justi tie. Meester Piersma van groep acht van openbare basischool De Zuidwester bekijkt de restanten van het lokaal, dat door de explosie van zondagmorgen in een ravage veranderde, (foto EWD) HEILOO - Dorothée M. van der Blij uit Heiloo, oud-leerlinge van de Rehobothschool en het Bonhoeffer College, is afgestudeerd als mondhygië niste aan de ACTA te Amsterdam met als afstudeerondewerp 'Halitosis, of foetor ex ore'. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn vorige week bij het bureau als gevonden aangemeld: diverse sleutels, een kleine rugtas, een drinkbeker en houder en een trouwring met inscriptie. HEILOO - Een exploderende boiler heeft zondagmorgen in openbare ba sisschool De Zuidwester aan Het Malevoort voor een enorme ravage gezorgd. Het werkhok, waarin de boiler hing, werd door de klap compleet weg gevaagd. De boiler was bevestigd aan de muur van de klas waar groep acht huisde. Ook dit lokaal werd flink vernield. Bin nenwanden werden weggeblazen, de ramen vlogen eruit en de stoeltjes van de kinderen werden door de kracht van de explosie naar buiten geslingerd. Volgens een .eerste raming loopt de schade in de tienduizenden guldens. Volgens burgemeester H. den Boon, die zelf zondag onmiddellijk de schade kwam aanschouwen, is het onderzoek naar de oorzaak van de explosie nog niet afgerond. „Maar wat al wel duide lijk is geworden, is dat bepaalde onder delen, de thermostaat en het overdruk- ventiel, niet goed functioneerden door dat zij verkalkt waren." Volgens Den Boon worden de installa ties in de scholen jaarlijks, voor aan vang van het schoolseizoen, gecontro leerd. Ook dit jaar is dat gebeurd. De vraag blijft daarom hoe het mogelijk is dat deze verkalking over het hoofd is gezien. „Het college is zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheden, en wij vra gen ons dan ook af of dat onderhoud wel voldoende is geweest." Bur gemeester en wethouders hebben aan gekondigd om binnen enkele dagen alle cv-ketels, geisers en boilers op de scholen in Heiloo opnieuw te laten con troleren. Geluk gehad Ook al was de explosie een hele schrik, toch beschouwde iedereen het als een geluk bij een ongeluk dat de explosie niet op een gewone schooldag plaats vond. Dan zouden er zeker gewonden zijn gevallen. De 34 kinderen van groep acht reageer den maandag geschrokken en ook een beetje opgewonden van de gebeurtenis. Zij zijn voorlopig ondergebracht in het leegstaande lokaal dat als overblijflo kaal dienst deed. Het overblijven ge schiedt nu voorlopig in de aula van de school. Het duo Van Houts en De Ketop 26 september in De Beun. (foto: Ben van Duin) HEILOO - 'Alles Mag', op vrijdag 26 september in het gezellige theater De Beun. Nou ja, alles... Terwijl de werk groep Vrienden.van de Beun bijzonder actief is in Heiloo om de professionele voorstelllingen voor het theater te behouden, gaat op bovengenoemde vrijdag alweer de eerste voorstelling van het nieuwe seizoen van start. Van Houts en De Ket beklimmen om 20.15 uur het podium om daar eens uit gebreid wat zijzelf noemen 'de waanzin van de Nederlander' onder de loep te nemen. Zij nemen drie gektes op de hak: de keuze-manie ofwel 'kiespijn', de mobiliteitsdwang 'sta evenstil' en de actualiteitspsychose onder het motto 'global news'. Dit zijn niet alleen maar woeste kreten, maar het koppel Van Houts en De Ket doet een niets en nie mand ontziendepoging de wereld te verklaren. Kenners omschrijven hun satire als 'komisch en vilein'. De kaartverkoop is aan de kassa van De Beun, van maandag tot en met vrij dag van 13.30 tot 17.00 uur. Inlich tingen: tel. 072-5333156. HEILOO - Het lijkt wel of het elk jaar moeilijker wordt om de prijswinnaars van de tuinkeuringen aan te wijzen, zoveel prachtige tuinen zijn er in ons dorp. Tot op het allerlaatste moment is het voor de vaste tuinkeuringscommis- sie dan ook weer spannend om te zien wie er uiteindelijk kampioen gaat wor den. Drie keer wordt er gekeurd, nadat de lekenkeurders in eerste instantie in elk van de dertien wijken tien tuinen heb ben geselecteerd. Al die 130 tuinen worden in het voorjaar gekeurd, waar bij de keurders zich wel eens afvragen hoe een bepaalde keuze tot stand kwam, omdat bijvoorbeeld een naast liggende tuin in hun ogen meer in aan merking kwam. Maar de spelregels zijn dat alleen de uitgezochte tuinen wor den geïnspecteerd, het gaat er tenslotte om wat een lekenkeurder de moeite van het bekijken waard vindt. Alle tuinen worden gekeurd op drie onderdelen: aanleg en algemene indruk, kleur/beplanting en onderhoud. Dat laatste weegt natuurlijk in een zomer als deze al heel zwaar. Dit jaar keurde Groei en Bloei nog 42 tuinen bij de derde rondgang en de resultaten ziet u onderstaand. De kampioen werd dit jaar gevonden aan de Bosrank 14, de familie N.G. Bolten. Een piepklein tuintje, maar het hele seizoen door werd hier zichtbaar met liefde in gewerkt. De overige uitslagen: Groot - Vrieswijk 199, le prijs, Wentholtlaan 12, 2e prijs, Be.stevaerslaan 16,3e prijs. Zeer groot - Westerweg 218, le prijs, Bayershoffweg 80,2e prijs, Blomhof 16,3e prijs. Klein - Westerweg 288, le prijs, Westerweg 337, 2e prijs, 3e prijs niet toegekend. Zeer klein - Bosrank 14, le prijs, Patrijsakkers 17, 2e prijs, 3e prijs niet toegekend. De eervolle vermeldingen waren voor Vredenoord 25/26 (groot), Blomhof 4 (zeer groot) en Vrieswijk 96 (klein). HEILOO - Ypestein Sportief '97 was met een groot deelnemersveld, veel toeschouwers en mooi weer een ge slaagd evenement. Ruim 350 hardlo pers, bijna 60 zeskampers en meer dan 450 toeschouwers waren deze zondag naar Ypestein gekomen om te genieten van de Grosmarkt-run en de zeskamp. Ypestein Sportief, georganiseerd door atletiekvereniging Trias en Wijkvereni- ging Ypestein, was een sportief spekta kel voor sporters en toeschouwers uit de hele regio. Het evenement startte om 10.30 uur met de scholierenloop. Jongens en meisjes van tien verschillen de basisscholen uit Heiloo liepen een parcours van 2,4 km. Winnaar bij de jongens was Youri de Jong met een prachtige snelle tijd. Bij de meisjes was het Naricy Kareis die vlak na Youri binnenkwam. De Pau- lusschool was de school met de meeste deelnemertjes en mocht daarom de wisselbeker in ontvangst nemen: 48 Pauluskinderen liepen de Grosmarkt- run. Prachtig parcours Om 11.00 uur klonk het startschot voor het wedstrijdgedeelte. Na een spannen de strijd eindigde bij de dames Thea Winnips met 39.37 als eerste. Marian, Oud (Trias) was met 42.21 tweede en Marja de Moei liep de derde tijd 43.17. De winnaar bij de heren was Freddy Nystad met 31.18. Peter Hopman (Trias) werd tweede met 31.56 en Louis Dam (Lycurgus) eindigde als derde op 32.13. Bij de veteranen liep Martin de Lange met 34.43 de beste tijd. Martin Beerepoot finishte als tweede met 35.27 en Gerard Engel was derde met 35.32. Bij de 50-plussers werd Jan van Ammersen (Trias) eerste met een tijd van 35.33. Alle deelnemers waren enthousiast over het prachtige afwisselende par cours door het Oosterbos. Volgend jaar zal de jacht op het parcoursrecord van Freddy Nystad een extra prikkel bete kenen voor de regionale toppers en de mooie omgeving voor de vele prestatie lopers. Bij de businessrun liepen verschillende bedrijven mee met teams van vier per sonen. Hun tijden werden bij elkaar opgeteld en het team met de snelste tijd werd eerste. Uiteindelijk was Sport centrum Het Vennewater van Nico Ruiter de ploeg met de beste eindtijd. Maf, spannend en glibberig Ypestein Sportief '97 had als thema Run Fun. Dit thema kwam prima tot uiting-bij de zeskamp, die aansluitend plaatsvond. Acht teams, bestaande uit zes mannen en vrouwen streden om de titel. Maffe, spannende en glibberige onderdelen werden afgelegd. Een van de leukse items was ongetwijfeld het skippybal-meppen. Twee deelnemers zaten op een paal boven het water. De een probeerde de ander in het water te 'meppen' met een skippybal, wat een hoop lol gaf bij zowel de deelnemers als de toeschouwers. Het team van de rid ders van de ronde tafel wist op de meeste onderdelen prima te scoren en won de zeskamp. De organisatie was bijzonder tevreden over het hele evenement en de samen werking met de sponsors en heeft laten doorschemeren alweer te denken aan 1998! Thea Winnips (1), Marian Oud (2) en Marja de Moei (3) op het ereschavot. (foto EWD) Willibrordschool. aanvang: 17.00-20.30 uur. aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO - Afgelopen dinsdag is de fotoclub het nieuwe seizoen begonnen met de jaarvergadering. Op dinsdag 23 september begint het echté fotowerk met de foto-bespreekavond. Recente foto's van de leden worden besproken en van kritiek voorzien. Belangstel lenden zijn welkom in het Open Huis waar de club om 20.15 begint. HEILOO - De afdeling Noord-Hol land van de Stichting Het Schone Streven, die vooral bekend is door haar financiële steun aan projecten met weeshuizen in Indonesië en reizen voor donateurs naar dat land, zal op vrijdag 19 en zaterdag 20 september met een stand in 't Loo aanwezig zijn. Alle informatie over de dia-info avon den en het programma van volgend jaar zijn daar verkrijgbaar. Ook vrijwil ligers, die belangstelling hebben voor het werk van de stichting, kunnen zich daar melden. mmXÊM; Een compacte twee-en-halfzitter Trssa van kost Vmdf 2795,- Kennemerstraatweg 99 -1851 BC Heilo^ÓTZ 5331199 ik dicht bij huis wil goon golfen en de boon milieu-vriendelijk per fiets kon bereiken. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Mijn advies! Volg het voorbeeld van de RABO-bonk Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1