College ziet af van linksaf-verbod op de Kerkelaan Abdij kaarsen in nieuw jasje Racket-dag Honderdjarig Eensgezindheid op zoek naar historisch archiefmateriaal mmm Vos Makelaardij Exclusieve Collecties APELLA 24 SEPTEMBER 1997 •:WWj ■xvx*x-x-x-xwx-x™*x\ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN Drukkerij uitkijk post bv 62e JAARGANG NO. 39 Cursus Opvoeden zo Cursussen Nivon Rechercheteam vordert Nieuw telefoonnummer Wijzigingen tarieven vrijwilligers autovervoer Prijswinnaars feestkrant Geslaagd gestaag Dierenpleziershow Kids for Animals Pakketten voor Polen gemeente N MOEN GOED GEZIEN afscheid Hetty Springer Rie Ritsma Koude douche? Collecte Nierstichting Ypedisco Geslaagd Info borstvoeding Gevonden voorwerpen Geld voor muzieklessen SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 van de golfclub omdat: ik tennis in de Hal en golf 'in 't Veld' een 'Goede' combinatie vind. CEES HACHMANG LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiioo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) "•ij. SSK'f- De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. oJU f* verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - In oktober start op initiatief van de Jeugd GGD de cursus 'Opvoe den zo', voor ouders van kinderen van vier tot twaalf jaar. De cursus wordt gegeven door Carrelien Spiering, jeugdverpleegkundige van de GGD en Joke van Leeuwen, wijkverpleegkundi ge ..De cursus is bedoeld voor ouders die problemen ondervinden bij de opvoe ding van hun kinderen. Het is een doe- cursus, dus geen gezellige koffie-och- tend. Het gaat erom dat je als ouder leert grenzen stellen, waarbij je vol doende vertrouwen hebt in jezelf," licht Carrelien Spiering toe. Aan de hand van videobeelden worden tijdens de bijeenkomsten verschillende situaties getoond. Situaties die bijna alle ouders zullen herkennen. Daarbij wordt dan besproken hoe het niet, maar vooral ook hoe het wél moet. „Vaak zijn ouders al zo vastgelopen in een negatieve cirkel van nee zeggen en verbieden. Wij proberen met de cursus het 'politieagentje spelen' te doorbre ken." Niet voor niets krijgen de deelnemers daarom na de eerste bijeenkomst de opdracht mee om thuis hun kind eens goed te observeren en daarbij vooral te letten op dingen die hij goed doet. Want bij opvoeden is belonen de leus. „Je moet gewenst gedrag stimuleren, en tegelijkertijd ook grenzen stellen. Want kinderen moeten nu eenmaal leren watN wel en niet kan. Het is aan de ouders om dat duidelijk te maken." De eerste bijeenkomst is op donderdag 2 oktober, de volgende op 9, 23 en 30 oktober en 6 november, van 9.15 tot 11.15 uur in het gebouw van de Re gionale Thuiszorg aan de Holleweg 94 in Heiloo. De kosten bedragen f 25,- per persoon en f 40,- per paar. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Carrelien Spiering, tel. 072-5320074. HEILOO - Op 8 oktober start het Ni von een nieuwe cursus kunstgeschiede nis onder leiding van Wilma Sep, erkend docente volwassenenonderwijs. De cursus geeft een inleiding in de christelijke beeldtaal; aan de hand van afbeeldingen wordt verduidelijkt hoe de beeldtaal door culturele en histori sche ontwikkelingen van betekenis is veranderd en vérgeten thema's op nieuw in de belangstelling gekomen zijn. Op twee avonden worden als spe ciale onderwerpen behandeld de En gelse kathedralen en het Fauvisme. De cursus omvat tien lessen en wordt op woensdagavond gegeven in het Open Huis. Kosten: leden f 85,-, niet- leden f 108,-. Er zijn nog enkele plaat sen vrij; inlichtingen en opgave bij Reina Mulder (tel. 072-5333127) of Astrid Oudhoff (tel. 072-5336259). De cursus Mandalatekenen van Marjorie van der Grijn is volgeboekt en het bestuur kreeg vele verzoeken een tweede cursus te organiseren, en dan bij voorkeur overdag. Wie zich hiervoor wil opgeven kan zich ook in verbinding stellen met Reina Mulder. Bij voldoen de belangstelling zal deze cursus wor den gegeven op vrijdagmorgen, even eens in het Open Huis. Ondanks veel bezwaren ziet het college af van een linksaf-verbod naar de Willibrordusweg op de heringerichte Kerkelaan. HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders van Heiloo is niet van plan het verkeersbesluit op de Kerkelaan le herzien. Er komt dus voorlopig geen proef met een linksaf- verbod op de Kerkelaan. De behande ling van de bezwaarschriften van bewo ners van de Kerkelaan tegen het niet instellen van een linksafverbod naar de Willibrordusweg, werd aangehouden om de bespreking van dit punt in de raadscommissie voor Grondgebied zaken II op 11 september af te wach ten. De bewoners stemden hiermee in. Hoewel door de commissie een ver deeld advies werd uitgebracht ver- HEILOO - Omdat de benzineprijzen de laatste tijd fors zijn gestegen, is besloten tot een wijziging van de tarie ven voor het vrijwilligers autovervoer per 1 oktober. Binnen Heiloo kost een retour vanaf die datum f 7,-, voor iedere stop onder weg (bijvoorbeeld voor een bood schap) wordt f 1,- extra gerekend. Vervoer naar Limmen, de Egmonden, Akersloot en Alkmaar (tot aan het Noord-Hollands Kanaal) kost f 14,- voor een retour. Voor andere bestem mingen geldt een prijs van f 0,60 per kilometer. Begeleiders die onmisbaar zijn in ver band met de lichamelijke toestand van de passagier, reizen kostenloos mee. Begeleiders die gewoon voor de gezel ligheid meegaan, betalen de helft van het tarief. wacht het college toch een raadsmeer- defheid voor haar standpunt om niet over te gaan tot een proef met een linksafverbod op de Kerkelaan. Het college besloot hiertoe vanwege het grote aantal bezwaren, afkomstig van deskundigen, belanghebbenden en om wonenden. Het college ziet daarom geen aanleiding het aangevochten ver keersbesluit te herzien. De Commissie voor Bezwaarschriften zal ondertussen de behandeling van de bezwaarschriften voortzetten en advies uitbrengen. Op maandag 20 oktober* is de tweede hoorzitting. HEILOO - Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van winkelcentrum 't Loo, hebben de ondernemers een speciale feestkrant uitgegeven. Daarin stond ook een kruiswoordpuzzel, waar van men de oplossing in kon zenden. De goede oplossing luidde 'Twintig jarig Winkelhof 't Loo viert feest'. De winnaars van een waardebon van vijfentwintig gulden zijn T. Eeken, Heiloö, P. van Houwelingen, Egmond aan Zee en M. van der Ham, Heiloo. HEILOO - Annet Vermeer, oud-leer linge van de (voormalige) Hasebroek- school, is 19 september afgestudeerd als pedagoge aan de Universiteit van Utrecht, faculteit Sociale Wetenschap pen. EGMOND - In vier maanden tijd heeft de kaarsenmakerij van de abdij een complete metamorfose ondergaan. De oude 'schoenendoos' van weleer heeft zich als het ware omhuld met een mo derne nieuwbouw, die ontworpen is door architect Boogers. Daarin zijn voortaan de ontvangst van groepen en het vervaardigen van keramiek gesitu eerd: activiteiten die tot dusver zo goed en zo kwaad als het ging in de kaarsen makerij plaatsvonden. De vrijkomende vierkante meters zijn toegevoegd aan de winkel, die nu een toonzaal van allure is geworden. Het uitgebreide kaarsenassortiment en vooral ook de vazen, schalen en kande laars met prachtige glazuurtinten ko men daar veei beter tot hun recht. Goed nieuws dus voor de vele kaarsen en keramiekliefhebbers uit de wijde omgeving die hun weg naar d.e winkel weten te vinden. Op zowel de abdij als de kaarsenmake rij wordt steeds veelvuldiger een beroep gedaan door groepen die geïn teresseerd zijn in het kaarsenmaken, pottenbakken, of die iets meer willen weten van het leven van de monniken en de geschiedenis van de abdij. Voor een goede ontvangst bestond tot op heden geen behoorlijke outillage. Dat was de eigenlijke aanleiding voor de nieuwbouw. En zoals dat gaat, zijn daar al plannen makend een paar andere dringende ruimte-problemen aan toe gevoegd, zoals een geschikte werkplek voor de pottenbakker met zijn oven. Daarnaast eisen de sterk toenemende aanloop in de winkel en het fors uitge breide winkel-assortiment - ook pro- dukten van buitenlandse abdijen - extra vierkante meters. En die zijn er nu. De officiële opening van het nieuwe gebouw vindt plaats tegelijk met de opening van de traditio nele herfsttentoonstelling 'Abdijkaar sen zet kunst in het licht', die van 27 september tot 18 oktober wordt gehou den. Dit jaar staat de batik-kunst uit Burkina Faso centraal. De doeken zijn vervaardigd door de monniken van de abdij van Koubri. Prachtige ontwerpen met afbeeldingen gegrepen uit het Afrikaanse leven. HEILOO - De man die vorige week door de politie is aangehouden op ver denking van moord op de 70-jarige J.N. uit Heiloo, heeft nog niet bekend. „Maar we verwachten dat we de zaak binnenkort rond hebben," aldus poli- tievoorlichter R. Appers. De verdachte, een 29-jarige man van Marokkaanse afkomst zonder vaste woon- of verblijf plaats, werd vorig weekend in Alkmaar aangehouden bij een caféruzie. Later werd hij op het bureau door een van de agenten herkend als de man van wie een signalement was verspreid in ver band met de moord op de tuinder. De verdachte is afgelopen woensdag voorgeleid aan de rechter commissaris en is daarna in bewaring gesteld. De technische bewijzen en diverse getui genverklaringen heeft het recherche bijstandsteam, dat met twintig man aan de zaak werkt, alleen maar gesterkt in de gedachte dat hij de dader moet zijn. „De man is al eerder, in 1992, voor een soortgelijk feit veroordeeld. We denken dat hij binnen enkele dagen de ware toedracht van wat er daar op de tuinde rij gebeurd is, uit de doeken doet," aldus Appers. HEILOO/CASTRICUM - Volgende week komt de Kids for Animals Dierpleziershow naar Heiloo en Cas- tricum. Op vrijdag 3 oktober is de show van 16.00 tot 18.00 uur in Castricum bij De Brink. Zaterdag 4 oktober wordt de show van 13.00 tot 15:00 uur gehouden bij 't Loo in Heiloo. Kids for Animals, de jeugdclub van de Dierenbescher ming, presenteert dan een spectaculaire roadshow voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Tijdens de show presenteert Bart Bosch verschillende dierenspelletjes, waaronder het koemelkspel, een beest achtige danswedstrijd en een dierenk- wis. Uiteraard kunnen de kinderen hierbij fantastische prijzen winnen. Ook zingt Bart live dierenliedjes waar op iedereen volop kan meezingen en meeswingen. De indrukwekkende en vrolijk vorm gegeven podiumtrailer toert hef hele jaar door Nederland en België en beschikt over een kleurrijk dierende- cor, een uitgebreide licht- en geluidsset en een lichtkrant waarop informatie over de show wordt gegeven. Kids for Animals heeft inmiddels zo'n 35.000 clubleden in Nederland en België. De kid^ proberen met grote acties en campagnes het welzijn van dieren te verbeteren en te behouden. HEILOO - Er is weer gelegenheid tot het inleveren van pakketten voor fami lie, vrienden en kennissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afgele verd. Inleveren van pakketten kan in Heiloo geschieden bij de fam. Velthuis, Zeeweg 17, op donderdag 2 oktober van 13.00 tot 20.00 uur (tel. 072-5331802). De pakketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevig karton nen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseerde en afzen der dienen duidelijk leesbaar op de doos geschreven te worden. De pakket ten mogen ook brieven en tijdschriften bevatten, echter géén geld. Het maximale gewicht van een pakket is 25 kilogram, de kosten zijn f 7,50 per pakket plus f 2,50 per kilo. Bij inleveren van het pakket is men verplicht een legitimatiebewijs te tonen. HEILOO - De gemeente Heiloo krijgt een nieuwe telefooncentrale en daar om veranderen met ingang van maan dag 29 september het algemene tele foonnummer en alle doorkiesnummers van de gemeente. Ook de nummers van de buitendienst aan het Rosendaal wij zigen. Het nieuwe algemene nummer voor het gemeentehuis wordt 072-5356666. Vanaf 29 september krijgen bellers op het oude nummer nog drie maanden een mededeling te horen dat de num mers zijn gewijzigd. Daarna worden de oude nummers definitief afgesloten. Ook op de gemeentepagina elders in deze Uitkijkpost zal informatie gege ven worden over de nieuwe nummers. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 zondag 28 september tennisvereniging Heiloo. aanvang: 10.30 uur. A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED HEILOO/LIMMEN - Tot en met 27 september houdt de Nierstichting haar jaarlijkse collecteweek. Ruim 60.000 vrijwilligers gaan op pad om te collec teren. De afgelopen jaren bedroeg de collecteopbrengst ruim zes miljoen gul den. Met de vele giften kan de Nierstichting veel nierpatiënten hel pen. Installatiebedrijf A. Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 HEILOO - Esther Schoutsen, oud-leer linge van de Willibrordschool en het Petrus Canisius College, is afgelopen vrijdag geslaagd aan de Universiteit van Utrecht als orthopedagoge, met als specialisatie psycho-sociale problemen. HEILOO - Zaterdag 27 september is er in de Ypsalon weer Ypedisco voor de kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Het enthousiaste dj duo Kouwen Co staat weer in de startblokken met gave muziek en met weer nieuwe lichteffec ten. Om 19.00 uur gaan de deuren weer wagenwijd open, om 20.30 uur is het feest weer voorbij. Het biljart en de voetbaltafel staan ook weer klaar en enkele volwassenen houden een oogje in het zeil. De entree kost een gulden, evenals een consumptie. Voor inlichtin gen tel. 072-5338696. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 LOOPG1ETERSBEPR1JF PE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 24-uurs service Otterkoog 18k Alkmaar HEILOO - In 1998 gaat Muziekvereni ging Eensgezindheid haar honderdjarig bestaan vieren. Deze vereniging werd op 18 oktober 1898 door enkele 'kunst- liefende lieden' opgericht, en heeft inmiddels een rijk verleden achter de rug waar menig Heilooënaar nog met veel genoegen op kan terugzien. Vele muzikanten hebben in de loop der jaren een toontje meegeblazen, en ook nu nog is de naam 'Eensgezindheid' een begrip voor jong en oud. Reden temeer om in het jubileumjaar een ten toonstelling te organiseren waarin hon derd jaar harmonie- en fanfare in Hei loo het thema zal zijn. Voor deze tentoonstelling roept de ver eniging iedereen op om op zoek te gaan naar oude krantenknipsels, foto's, pro gramma's, affiches en natuurlijk leuke anekdotes om deze tijdens het jubi leumjaar ten toon te kunnen stellen. Ook op schrift gestelde persoonlijke ervaringen van oud-leden, oud-dirigen ten of donateurs zijn van harte welkom. Wie materiaal heeft kan dit, eventueel met een begeleidend briefje, sturen naar K. Beets-Boot, Stationsweg 1, 1851 BR Heiloo. Voor eventuele vra gen over de organisatie van de tentoon stelling kunt u contact opnemen met E. Dulmers, tel. 072-5334851. De uitbreiding zorgde voor een metamorfose bij de kaarsenmakerij in Egmond-Binnen. HEILOO - Donderdag 25 september houdt borstvoedingsorganisatie La Leche League een informatieavond over de techniek van het borstvoeding geven. Deze huiskamerbijeenkomst wordt gehouden aan de Ypersteiner- laan 68, van 20.00 tot 22.00 uur. De avond is bedoeld voor aanstaande en voedende moeders, hun partners en andere belangstellenden, zoals werkers in de gezondheidszorg. Baby's zijn van zelfsprekend welkom. Er wordt een bij drage gevraagd van f 5,- per persoon (donateurs van LLL betalen f 3,-). In verband met verlof van de plaatselij ke leidster kan men in de maanden sep tember tot en met november voor tele fonische hulp bij borstvoeding contact opnemen met Hannemarie van Manen, (023-5274839) of Marga Sibbing, (020- 6966727). Opgeven voor de avond kan via 072-5339990. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: diverse sleutels, een bruin herenhorloge, een knuffel in de vorm van een egel, een blauwe buitenspiegel, ëen bedelarmband, een metalen plan tenbak en een dameshorloge met een blauw/bruin bandje. Een nostalgische foto van Muziekvereniging Eensgezindheid, die volgend jaar een eeuw oud is. Op het vaandel staat het jaartal 1922. HEILOO - De gemeente overlegt momenteel met de Muziek- en Dans school over een plan voor het geven van lessen algemene muzikale vorming op de basisscholen in Heiloo. De gemeente vindt het belangrijk dat het muziekonderwijs aan jeugdigen gestimuleerd wordt. Daarom heeft de gemeenteraad bij vaststelling var\ de Kerntakennota bepaald dat er jaarlijks een bedrag van maximaal f 20.000,- voor muzieklessen beschikbaar wordt gesteld. De bedoeling is dat met ingang van volgend schooljaar de lessen kun nen beginnen. Het is de bedoeling dat de Muziek- en Dansschool vorm gaat geven aan het muziekonderwijs en overleg pleegt met de diverse schooldirecties. De gemeen te heeft daarvoor wel een aantal uit gangspunten vastgesteld. Daarin staat onder andere dat het muziekonderwijs gegeven moet worden onder schooltijd in de groep. Of daarvoor groep vier of vijf in aanmerking komt, is nog niet helemaal duidelijk. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Mijn advies! Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1