Begroting voor 1998 valt mee Raad gaat toch akkoord met grenscorrectie Boekelermeer Dierendag in Beestenboetje Goed Foresters 1 Wij verkopen leuke damesmode t/m mt, 52, voor een betaalbare prijs. B&G Van Os mode Handtekeningen tegen uitbreiding vliegverkeer Iftj Vos Makelaardij tegen Wieringerwaard 1 k dames-le etage FALKLAND TONEEL Welkom in Kennemer Vers!! APELLA Redactieacquisitie en administratie. Drukkerij uitkijkpost bv JAARGANG OKTOBER LifeStyle SS Poetry-night Buk Buk Nico Schoof ereburger van Swietochlowice Kleurenpracht Ellen Ranzijn voorleeskampioen Slinkse bellers Speelt u met vuur? Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN k\ herenmode winkelhort Loo Heiloo PRESENTEERT: vanaf donderdag half 9. Zie onze openingsaanbiedingen op de achterpagina SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Ik ben lid van de golfclub omdat: CEES HACHMANG LOODGIETERS De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-, in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden —a, aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! /N^ Zoals u van ons gewend (yp bent, treft u aan de voor- jK avond van de herfstvakan- tie weer een kleurige bijla ge aan bij de Uitkijkpost, getiteld LifeStyle. De afge- IJ lopen weken is de redactie N- weer druk bezig geweest j met inventariseren wat er voor het nieuwe herfst- en winterseizoen zoal in Hei- loo op modegebied te koop is. waar het goed eten is en waar je terecht kunt om k 7 nieuwe ideecn op te doen voor binnen- en buitens- huis. Het resultaat is een (n volgens ons leuke en le- zenswaardige bijlage tuurlijk met een grote, gezellige puzzel - zodat u als u 'm uit hebt, weer hele y maal op de hoogte bent. En Hk iaat de herfst dan maar komen! De redactie II/? HEILOO - Op vrijdag 10 oktober vindt in Buk Buk een optreden plaats van de Sprooksprekers, een bijzonder kruisbe stuiving van rap, dichten en housemu ziek. Voorafgaand aan deze optredens krijgt dichtend Heiloo en omstreken de mogelijkheid geboden om zelf op het Buk-podium eigen werk voor te dragen of te rappen. Het podium kan op de avond zelf spon taan worden beklommen, maar vooraf aanmelden kan ook, tel. 072-5335242 (vragen naar Frans of Wilbert). De zaal gaat open om 21.00 uur en de entree is slechts tien gulden. Maar wie meewerkt aan het voorprogramma heeft gratis entree! HEILOO - Nico Schoof, oud-burge meester van Heiloo, is uitgeroepen tot ereburger van Swietochlowice. Tijdens het bezoek van de xStichting Steden band vorige week aan deze Poolse zus terstad, waarover u elders in deze Uitkijkpost meer kunt lezen, kreeg Schoof deze onderscheiding. De Stichting Stedenband heeft in het kader van een groenproject een boom aangeboden en geplant voor een nieuw aan te leggen park. Wethouder T. ten Hoope beloofde, ter gelegenheid van de viering van vijftig jaar stadsrecht van Swietochlowice, een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van dit park. Voor onderhoud van wegen en stratenzoals momenteel plaatsvindt op de Heerenwegis voor volgend jaar 3,1 miljoen gulden uitgetrokken. HEILOO - De begroting voor 1998 van de gemeente Heiloo laat een kleine meevaller zien, een overschot van 60.000 gulden. Het college van burge meester en wethouders wil dat dit geld wordt besteed aan een vermindering van lasten voor de burger, aan het mini ma- en veiligheidsbeleid en voor het inrichten van speelplaatsen. Van dit extra potje wil het college onge veer 11.000 gulden besteden aan het integraal veiligheidsbeleid; 25.0ÓÖ gul den zijn bestemd voor het minimabe leid. Verder wil het college, in overleg met de bevolking, vijf verharde speel plaatsen inrichten. De 'snip van Zalm', de op Prinsjesdag aangekondigde las tenverlichting voor burgers, komt in HEILOO - Vogelvereniging Kleuren pracht houdt dinsdag 14. oktober om 20.00 uur haar contactavond in het clubgebouw aan Het Zevenhuizen 50, te vinden achter sporthal Het Ven- newater. Uitgenodigd is de heer Piet Buur uit Limmen, die een dialezing zal houden over 'Welke soorten vogels, wat er zoal groeit en bloeit in Heiloo en omstreken'. Op de verschillende soor ten zaden zal nader worden ingegaan. De toegang is gratis en belangstellen den zijn welkom. Heiloo neer op een korting van hon derd gulden per hüishouden op het rei nigingsrecht (afvalstoffenheffing). De ze korting wordt gegeven op het ver hoogde tarief van 1998. Deze lastenver lichting geldt overigens niet voor bedrijven. De begroting voor 1998 omvat in totaal 54 miljoen gulden aan uitgaven en inkomsten. Het grootste deel van de uitgaven wordt besteed aan wettelijke taken, zoals 1 miljoen gulden voor openbare orde en veiligheid, 3,1 mil joen gulden voor onderhoud van we gen en straten, 6,4 miljoen gulden voor onderwijs en voor sociale voorzienin gen ongeveer 12 miljoen gulden. Volksgezondheid, riolering, reiniging en milieu kosten 8,2 miljoen, ruimtelij ke ordening en volkshuisvesting 3,5 miljoen en voor welzijn, cultuur, sport en recreatie is 5,9 miljoen uitgetrokken. De pot algemene reserve, een spaarpot die niet voor een bepaald doel is bestemd, laat zien dat de gemeente Heiloo nief armlastig is. De pot bevat op i dit moment ongeveer 20,3 miljoen gulden. De begroting, die een uitwerking is van .bet meerjarenbeieidsplan 1998-2001 en waarin de bezuinigingen van de vorig jaar vastgestelde Kerntakennota ver werkt zijn, wordt deZe maand aan de commissies voorgelegd voor advies om daarna op 3 november in de raadsver gadering behandeld te worden. HEILOO - Voorleeskampioene van Heiloo, zo mag Ellen Ranzijn van de St. Radboudschool zich voortaan noemen. Maandagmiddag verwierf zij deze titel tijdens de voorleeswedstrijd die in de bibliotheek van. Heiloo werd gehou den. Zij wist zo leuk voor te lezen uit het boek 'Dolfje Weerwolfje' van Paul van Loon, dat de jury haar unaniem als winnares aanwees. Goede tweede werd Johan Meester. Deze leerling van de Paulusschool was een ware 'Pietje Bell' toen hij een stuk je voorlas uit het gelijknamige boek. Dit jaar deden er, tot vreugde van de organiserende bibliotheek, ook drie jongens mee. De derde plaats tenslotte was voor Tatjana Schaap van de Willi- brordschool. Zij las een bloedstollend stukje voor uit 'Kippevel Monster- bloed'. De nummers een en twee werden voor hun inspanningen met een boekenbon beloond, nummer drie kreeg een tas met kleine cadeautjes. Ellen Ranzijn gaat verder met oefenen, want zij gaat door naar de regionale voorleeswedstrijd. De winnaar daarvan komt uit in de provinciale ronde, die weer eindigt in de landelijke wedstrijd die in mei 1998 gehouden wordt. HEILOO/LIMMEN - De politie stelt vast dat het de laatste tijd diverse keren is voorgekomen dat benadeelden van een diefstal of inbraak, waarbij bank- pasjes of cheques werden weggeno men, kort na de diefstal werden opge beld door een persoon die zich uitgaf als medewerker van de bank of van de politie. De beller wil van benadeelden dan het giro- of banknummer van de weggenomen cheques en de daarbij behorende pincode weten. De politie laat daarom een dringende waarschuwing uitgaan dat een pincode strikt persoonlijk is, die nooit of te nim mer mag worden afgegeven. Slachtof fers van diefstal wordt aangeraden dat zo spoedig mogelijk te melden bij de bank, zodat gestolen pasjes ongeldig gemaakt kunne^ worden. HEILOO - Afgelopen zaterdag was het een drukte van belang bij het feestelijk versierde Beestenboetje, waar uitgebreid Dierendag werd gevierd Veel kinderen namen hun eigen huisdier mee om het eens aan de vakkundige keuring van een dierenarts te onderwerpen. Bezoekers konden alles te weten komen over de verzorging van paarden en pony's, over het werk van de hondenwachter en over de dierenambulance. De dierenbevolking van het Beestenboetje werd zaterdag natuurlijk ook weer flink geknuffeld, dit keer zelfs door als dier geschminkte kinderen, (foto Kitty Hoogland) HEILOO - De gemeenteraad heeft maandagavond in een lange vergade ring een akkoord bereikt over de grens correctie in de Boekelermeer. Overleg tussen Alkmaar en de regioge meenten heeft er toe geleid dat Alk maar afziet van grootschalige herinde ling om woningen te kunnen bouwen. De woningbehoefte na het jaar 2005 zal volgens afspraak door de regiogemeen ten worden opgevangen. Wel wil Alk maar het bedrijventerrein Boekeler meer in zuidelijke richting doortrekken tot 280 meter van de Kanaalweg. Daar tegenover staat dat Alkmaar grondge bied aan Heiloo afstaat om tot een logi scher grensvéVloop te komen. Overi gens is dat laatste beduidend minder dan de overdracht aan Alkmaar. Daar mee ziet Alkmaar tevens af van eventu ele annexatie van Heilooer grondge bied ten behoeve van eigen woning bouw. Maandagavond moest de raad officieel met de gemaakte afspraken (het conve nant) instemmen. Dat was voor alle partijen geen gemakkelijke zaak. 'Nee' zeggen betekent dat daarmee alle af spraken tot het verleden zouden beho ren. Verplichte herindeling behoort dan zeker weer tot de mogelijkheden. Voor al Heiloo2000, VVD, PvdA en Groen links wezen op dit gevaar, een ziens wijze die door het college duidelijk werd ondersteund. Maar CDA en D66 dachten ër anders over. De raad zou zich te veel laten leiden door angstge voelens, een doemscenario dat zij niet zien zitten. Rol provincie Nog maar kort geleden hebben alle partijen in commissieverband aangege ven dat aan de overdracht geen mede werking zou worden verleend als de provincie niet méér partner in de af spraken zou zijn. Daarna heeft het col lege contact gehad met de provincie, met gevolg dat er twee brieven zijn ont vangen. De laatste brief bevatte wat meer indicaties dat ook de provincie de noodzaak tot uitbreiding van bedrij venterrein erkent. Maar erg duidelijk was het nog niet. Of zoals burgemees ter Henk den Boon het uitdrukte: 'veel schuim, weinig bier'. Juist het ontbre ken van de uitdrukkelijke toezegging dat het gebied in het eerstvolgende Installatiebedrijf A. Borsf/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 streekplan de bestemming bedrijven terrein krijgt, was voor alle partijen nog punt tot terughoudendheid met betrek king tot het akkoord gaan met het con venant. Die -provinciale rol werd door allen bekritiseerd. Onbegrijpelijk en dom, volgens me vrouw Cahn (VVD). Volgens Van IJpe- ren (PvdA) heeft GS zich opgesteld als een college van super-bureaucraten. Pleizier (GroenLinks) vond de wijze waarop de provincie zich opstelde een vorm van machtswellust. Voor D66 (Van Halem) en het CDA (Borst) was het ontbreken van duidelijke medewer king zelfs een van de breekpunten. Borst: waarom niet wachten op een tus sentijdse herziening van het streek plan? Ook voor Heiloo2000 (Daas) had de provincie partij moeten zijn, omdat de provincie de planologische randvoorwaarden moet scheppen. Er was van die zijde echter niets van bestuurlijke daadkracht te merken. Aandacht was er ook voor de positie waarin de bewoners van de Boekeler meer komen te verkeren. Zij krijgen voorrang bij woningtoewijzing of grondaankoop. Bovendien willen Alk maar en Heiloo een aparte regeling maken voor de financiële gevolgen voor particulieren. Een onderdeel van het convenant is dat het zuidelijkste deel van de grond in eigen beheer blijft waar een bedrijven terrein voor de eigen bedrijven van Heiloo, Limmen en Akersloot wordt gecreëerd. De raad was daar wel geluk kig mee, vooral omdat daarmee de ver keerssituatie kan worden beïnvloed. De collegepartijen Heiloo2000, VVD en PvdA gingen uiteindelijk mee met het collegevoorstel, maar niet altijd van harte. Daas (Heiloo2000): 'als we het gevoel laten spreken, dan zeggen we 'nee', maar gebruiken we ons verstand dan moeten we 'ja' zeggen. Een 'nee' zal veel nadeliger voor HeilQO uitpak ken, waarbij dan altijd de vrees blijft dat Alkmaar op den duur Heiloo bij de stad wil voegen. Met ons ja-woord heeft Alkmaar daar expliciet afstand van genomen'. Van de oppositiepartijen ging alleen GroenLinks mee met het collegevoor stel. Voor Pleizier was het convenant en de te nemen besluiten een totaalpak ket. Het CDA en D66 hadden een andere mening. D66 heeft indertijd voorge steld om de overdracht, tot 100 hectare te beperken om in de behoefte te voor zien. Maar dit werd bestreden door burgemeester den Boon. Uit de bespre kingen met Alkmaar bleek dat minder grondgebied voor Alkmaar absoluut Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 zondag 12 oktober sportpark Het Vennewater aanvang: 14.00 uur A aankondiging aangeboden door: MAKELAARi TAXATEURS ONROEREND GOED voor de kinderen vanal 4 jaar; Jan Klaassen en de Hompie-Strompies' Een vrolijk en spannend stük in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). FALKLAND TONEEL kennemer «set Burgemeester A.H. den Boon: Veel schuim, weinig bier. onaanvaardbaar was. Dat hadden wij dan wel eens mogen weten was de reac tie van Van Halem (D66). D66 vraagt zich af hoe reëel de bedreiging van Alkmaar in werkelijkheid is. 'We heb ben ons nu uit angst aan Alkmaar over geleverd'. Dat was ook de mening van Borst (CDA). Volgens Borst is het projecte ren van het eigen bedrijventerrein aan de Kanaalweg een open uitnodiging aan de provincie het bedrijventerrein ook werkelijk door te trekken tot aan de Kanaalweg. Burgemeester den Boon vond dat er geen sprake was van angst. Alkmaar heeft op een presenteerblaadje, royale mogelijkheden van het rijk gekregen. Door hun handelwijze hebben zij zich zelf eerder in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Daarom heeft hij veel waardering voor en vertrouwen in het college van Alkmaar. Zijn gloedvolle betoog bracht geen ver andering in de standpunten. De tegen stemmen van CDA en D66 waren ech ter onvoldoende om het convenant tegen te houden, zodat nu ook Heiloo zich achter dit convenant heeft ge schaard. HEILOO - Een lijst met handtekenin gen tegen de uitbreiding van het vlieg verkeer en het toenemende lawaai en de vervuiling. Die mocht burgemeester Henk den Boon maandagavond in ont vangst nemen uit handen van een aan tal milieu-organisaties in Heiloo. Milieu Contact Heiloo, Vrouwen toetsen het leefmilieu, Hennie Kroos en Hinne den Engelsen hadden eind september een handtekeningenactie gehouden tegen verdere uitbreiding van Schiphol. ,,Wij zijn van mening dat een goed geoutil leerde luchthaven voor een land be langrijk is, maar een en ander wel bin nen aanvaardbare grenzen," aldus een woordvoerder. De ruim 1900 handtekeningen zien de actievoerders als 'een bevestiging van het vermoeden dat velen in Heiloo de huidige herrie en vervuiling door het vliegverkeer zat zijn en de ongebreidel de groei als negatief ervaren'. De handtekeningenverzamelaars zeg gen veel enthousiaste reacties te heb ben gekregen van sympathisanten. „We zijn verhuisd uit Hoofddorp vanwege het vliegtuiglawaai, en nu krijgen we die herrie ook hier," luidde een van de reacties. Maar er waren in Heiloo tijdens de ac tieweek ook andere geluiden te horen. Meerdere mensen ervoeren het werven van handtekeningen als opdringerig en soms zelfs agressief. Bij de Nier stichting, die diezelfde week huis aan huis collecteerde, kwam een reactie binnen van een collectante die bena derd was om 'een deal te sluiten'. „Als u uw handtekening zet, krijgt u van mij een bijdrage," kreeg de collectante te horen. „Dat is toch geen manier, je kunt dat toeh niet met elkaar vergelij ken," aldus de verontwaardigde collec tante. De milieuorganisaties zijn van plan zich aan te sluiten bij het regionale samen werkingsverband 'Laat de kust met rust'. Naast de Stichting Duinbehoud en de Milieufederatie Noord-Holland zijn hierin vijftien merendeels Noord- Hollandse gemeenten vertegenwoor digd. Doel is om, na het voeren van actie, gezamenlijk de verkiezingspro gramma's voor de komende gemeente raadsverkiezingen te bekijken, te ver gelijken en te publiceren ten aanzien van de standpunten over het vliegver keer en Schiphol. i Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte LOODGIETERSBF.PRIJF DE JONG Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service AA:? ik als tennisser het heerlijk vind dat met golf de bal stil ligt op het moment dat ik sla. Mijn advies! Volg het voorbeeld van de RABO-bank Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreimgmg Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1