Bezwaren tegen golfbaan op één na ongegrond Internationale belangstelling voor nieuwbouwproject Van naaimachines tot slijpstenen Gered Gereedschap slaat spijkers met koppen Voorleesteam geïnstalleerd in bieb Golf-finale Goed Tröckener Kecks in de Buk 0 DOU7 Van Osmode dames-le etage ro* De Allerbeste Service Condor golfclub Dames pantalons Heren jacks A herenmode Winkelhof 't Loo Heiloo Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: Tabk Mac Tank kijk de prijs en vergelijk! Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 115 OKTOBER 1997 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN qJU F* JDrukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 42 I Diabetes Fonds zoekt collectanten Nierstichting 0 LOODGIETERSBEDRIJF de jong Creativiteitsmarkt JOHN MOEN GOED GEZIEN zaterdag 18 oktober van 69.95 nu vanaf Koffieconcert Caecilia Sterke uitstraling. Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. Ui wJmUék Ik ben lid van G.C.H. omdat: met een baan zó dicht bij huis ik gewoon geen nee meer kan zeggen. Mijn advies! Wordt ook lid: Bel 072 5332275 of Fax 072 5338295 CEES HACHMANG LOODGIETERS (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) 'Xv, V De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Op één na zijn alle bezwa ren die ingediend zijn tegen de aanleg van de golfbaan door de Golf Coun try club Heiloo ongegrond verklaard. Deze club wil een golfbaan aanleggen in het gebied dat grofweg gezegd om zoomd wordt door Ypestein, de A9, Lagelaan en de Oosterzijweg. Op 14 mei werd in de gemeenteraad met 11 tegen 8 'stemmen een voorbereidigns- besluit genomen om de agrarische bestemming van het gebied om te zet ten in een recreatieve. Op 3 oktober konden bezwaarmakers tijdens een hoorzitting hun protest toe lichten. Er waren in totaal twaalf be denkingen ingebracht. Onder hen bevonden zich de Westelijke Land-en Tuinbouworganisatie, Milieucontact Heiloo en een aantal agrariërs. Slechts het bezwaar van Amoco is gegrond ver klaard. Na beraad van burgemeester en wet houders op 7 oktober worden de stuk ken nu doorgezonden naar de provin cie voor een 'verklaring van geen bezwaar'. De provincie zou dan binnen een week of acht haar goedkeuring aan de plannen kunnen geven. Het college heeft wel een voorbehoud gemaakt wat betreft de horeca bij de golfbaan, die moet ondergeschikt blijven en niet ont aarden in een 'partycentrum'. Met de verklaring van geen bezwaar van GS op zak, kan de gemeente dan een voorlopige vrijsteling verlenen van die agrarische bestemming en kunnen de procedures voor het verlenen van bouwvergunningen in gang gezet wor den. Overigens blijft het voor tegen standers mogelijk om hiertegen be zwaar te maken. In november wordt in de gemeente raad het nieuwe bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' behandeld, waarvan de golfbaan deel uitmaakt. HEILOO - Van 2 tot 8 november is de landelijke collecte Geef's voor diabe tes, voor een toekomst zonder compli caties, van het Diabetes Fonds Neder land. Er worden nog collectanten ge zocht. Voor aanmelding kunt u bellen naar Ingrid van der Ploeg, tel. 072-5333828 óf Clementien Sengers, tel. 5320368. HEILOO - De huis-aan-huis collecte die in de week van 22 tot en met 27 sep tember is gehouden ten bate van de Nierstichting heeft in Heiloo f 12.700,95 opgebracht. Richard van Leeuwen (l) en René Veldt treffen de laatste voorbereidingen voor het transport van gereedschap naar Uganda. HEILOO - Het nieuwbouwproject dat Woningstichting Heiloo momenteel realiseert rond zorgcentrum De Loet, stond afgelopen maandag even in inter nationale belangstelling. Een delegatie van de Züricher Sozialwesens uit Zwit serland, een organisatie die zich met name bezighoudt met de huisvesting van senioren, bracht 's middags een bezoek aan Heiloo. De delegatie toonde vooral interesse in de technische stedebouwkundige as pecten van het project en in het Seniorenlabél. Het nieuwbouwplan voldoet aan de eisen van het Se- niorenlabel en is bovendien het eerste project in de regio Noord-Kenne- merland waarvoor een woningcorpora tie het Politiekeurmerk Veilig Wonen kreeg uitgereikt. Via contacten met de Nationale Woningraad in Nederland, de overkoe pelende organisatie waar de Woning stichting onder werkt, hoorden de Zwitsers over het Heilooër bouwplan. Tijdens een rondleiding kregen ze uit leg over' het project. Het bijzondere van het project schuilt er onder meer in dat ramen en deuren van de woningen voldoen aan hoge normen voor inbraakpreventie. Ook zijn er speciale eisen ten aanzien van de veiligheid in de omgeving waar de woningen staan. Er wordt gebouwd met duurzame, onderhoudsarme en milieuvriendelijke materialen. Ook in de woningen wordt gebruik gemaakt van diverse energiebesparende appara tuur. In februari is de oplevering gepland van vijftig driekamerappartementen in de sociale huursector en dertien aan het zorgcentrum grenzende apparte menten in de vrije sector. Rond april volgend jaar wordt begonnen met de bouw van zeventien koopwoningen en zes eensgezinswoningen in de vrije huursector. De Zwitserse delegatie blijft nog tot vrijdag in Nederland. De leden bezoe ken nog diverse andere woningbouw projecten in het land. HEILOO - „Het mooie van een orga nisatie als Gered Gereedschap is dat je heel direct hulp geeft aan mensen in ontwikkelingslanden." Werkplaats coördinator René Veldt en zijn opvol ger Richard van Leeuwen zijn het er beiden over eens. „Het is concreter dan geld storten op een bankrekening. Bovendien werkt het beter op de lange termijn. Geld kun je maar één keer uit geven, met een stuk gereedschap kun nen de mensen zelf voor hun inkomen gaan zorgen." Op zaterdag 18 oktober viert de Stichting Gered Gereedschap haar vijftienjarig bestaan, de werk plaats Heiloo/Alkmaar viert haar koperen jubileum. In de Hobbyfarm (in de Hofdijk in Mariënstein), waar Gered Gereed schap haar werkplaats heeft, staan al diverse kisten vol opgeknapt gereed schap klaar om verscheept te worden naar Uganda. 'Care for others' staat erop, de naam van een organisatie die vrouwen en kinderen in Uganda trai ning geeft met de herstelde gereed- HEILOO - 'Het spook van de ontle- zing waart rond in Nederland', zo luid de het onheilspellende scenario dat jeugdbibliothecaris Minny van Nes vorige week woensdag schilderde. Dat is de reden dat er een heus '50-plus voorleesteam' in het leven is geroepen, dat hiertegen ten strijde trekt. Dit pro ject ging vorige week woensdag offi cieel van start in de bibliotheek aan Het Malevoort. Dertien dames en wel geteld één heer gaan de komende twee maanden op bezoek bij de basisscholen in Heiloo om er wekelijks een half uur tje voor te lezen. Deze voorlezers, zelf enthousiaste 'boe- kenvreters', die zich hebben aangeroeid na een oproep in de krant, hebben een grondige voorbereiding gehad. In een korte cursus is hen de techniek van het voorlezen bijgebracht en hebben zij met elkaar geoefend. Ook de kfuze van het boek kwam daarbij aan de orde. Alle leden van het voorleesteam kre gen vervolgens een 'eigen' school toe gewezen. Het doel van dit voorleesproject is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om leesbevordering. Door kinderen voor te lezen stimuleer je hen om zelf een boek te pakken, zo is de gedachte. En dat in een tijdperk waarin veel kinde ren zich meer lijken bezig te houden met videokijken en spelen met de com puter. De tweede gedachte erachter is het samenbrengen van generaties, zoals directeur A. Timmer van de openbare bibliotheek het verwoordde. „Voorle zen is gezellig, veilig en geeft een ge voel van verbondenheid." De installatie van het team kreeg een onverwacht vrolijk tintje. Onder het toeziend oog van voorlezers, basis schoolkinderen, bibiotheekmedewer- kers en de wethouders Roelof Bos en Juup Wuijster sprong uit een heuse tijd machine - tenslotte was dat het thema van de kinderboekenweek - een welbe spraakte, pittige 'oma', die het hele pro ject van humoristisch commentaar voorzag. Aansluitend lazen Bos én Wuijster hun lievelingsgedicht voor. schappen die hier in de regio zijn inge zameld. Hun mannen en vaders zijn vaak gedood in de burgeroorlog of door aids. Met het gereedschap kunnen ze weer in hun eigen levensbehoefte voorzien. Gered Gereedschap rondt dit project zaterdag feestelijk af ter gele genheid van hét jubileum. Het gereed schap wordt dan officieel afgeleverd in de hoofdwerkplaats in Amsterdam. Inzamelpunt In de afgelopen twaalfeneenhalf jaar heeft de werkplaats Heiloo/Alkmaar meegewerkt aan zo'n veertig projecten, gemiddeld zo'n drie a vier per jaar. Duizenden stuks gereedschap werden door vrijwilligers ingezameld, opge knapt en verstuurd naar kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden over de hele wereld. René Veldt herinnert zich nog goed hoe hij ooit een artikel in de krant las over de Stichting Gered Gereedschap voor Zelfstandigheid, zoals de volledi ge naam van de organisatie luidt. „Ik was altijd al geïnteresseerd in ontwik kelingswerk en dit idee sprak me enorm aan, juist omdat je zo direct kunt helpen. Ik heb een technische achter grond en samen met Dick Rozing ben ik toen begonnen met inzamelen en opknappen." Al snel bleek dat er veel gereedschap werd aangeleverd en de landelijke organisatie stelde voor om in Heiloo een eigen werkplaats te beginnen. René Veldt en de andere vrijwilligers gingen toen ook niet meer zelf langs de deuren om gereedschap op te halen. Er kwam een officieel inzamelpunt bij de Wereldwinkel aan de Stationsweg. Tegenwoordig kan iedereen zijn gebruikte gereedschap ook brengen bij het Praxis-filiaal in Alkmaar. Opa's schuurtje Momenteel werken in de werkplaats elke maandagavond ongeveer twaalf vrijwilligers in de werkplaats aan het ontroesten, schuren, schilderen, lakken en weer compleet maken van het inge zamelde oude gereedschap. „De vrij willigers zijn vooral mensen met een technische achtergrond, die het leuk vinden om met dat gereedschap in de weer te zijn," vertelt Richard van Leeu wen. „We krijgen heel verschillende gereedschappen binnen, van hamers tot waterpomptangen, van naaimachines tot slijpstenen. Soms zijn er hele bijzon dere en oude dingen bij, vaak uit het schuurtje van opa. De echte liefhebbers staan er bij wijze van spreken bij te kwijlen als er weer nieuw gereedschap binnenkomt." Gered Gereedschap verzendt de opge knapte stukken op eigen kosten naar de plaats van bestemming. Ook als er onderdelen aan een stuk gereedschap ontbreken, worden die met eigen finan ciële middelen nieuw gekocht. „Daar om zijn donateurs voor ons onmis baar." Voordat gereedschap wordt verzonden naar een project dat daar een aanvraag voor heeft ingediend, bekijkt Gered Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen De tijdmachine toverde een voorleesomavan weleer tevoorschijn, (foto Kitty Hoogland) Tel. 072 5616831/5333466 Otterkoog 18k Alkmaar 24-uurs service Gereedschap nauwkeurig of het pro ject aan bepaalde eisen voldoet. „Meer dere mensen moeten er iets aan heb ben, niet alleen één persoon dié zich ermee kan verrijken," legt René Veldt uit. „Het moet bijdragen aan de zelf standigheid en ons gereedschap mag geen concurrentie vormen voor bij voorbeeld een plaatselijke smid. Op de plek van bestemming moet er iemand zijn die de mensen kan leren omgaan met het gereedschap en er moet na afloop ook verantwoording worden afgelegd wat ermee gedaan is." Richard van Leeuwen vertelt dat dat laatste nog wel eens tot komische situ aties kan leiden. „We kregen een keer foto's opgestuurd waar mensen een kuil voor een graf aan het graven waren. Daar stond bij dat de scheppen goed gebruikt werden." Familiegeschiedenis Oprichter René Veldt houdt het na twaalfeneenhalf jaar voor gezien bij Gered Gereedschap. „Ik heb een druk ke baan, en het wordt tijd dat ik ook weer eens wat meer aan mezelf ga den ken." Richard van Leeuwen neemt de taak van werkplaatscoördinator over. Spec taculaire, nieuwe plannen heeft hij niet. „Het loopt gewoon goed. Er wordt volop gereedschap aangeleverd, terwijl het lang niet altijd makkelijk }s voor mensen om er afstand van te doen. Er zit vaak een hele familiegeschiedenis aan vast. Verder hebben we voldoende vrijwilligers. We zoeken alleen nog mensen die zich in willen zetten voor minder technische dingen, zoals bij voorbeeld de pr van Gered Gereed schap." Wat Richard betreft hoeft de werkplaats niet zo nodig te groeien. „Het is nu een gezellige, informele groep mensen en het is leuk zoals het nu draait." De werkplaats Heiloo/Alkmaar van Gered Gereedschap houdt zaterdag ter 'gelegenheid van het twaalfeneenhalfja rig bestaan tussen 11.00 en 15.00 uur een feestelijke open dag bij de Wereld winkel aan de Stationsweg 105, waar iedereen van harte welkom is. Er is een video te zien van projecten in Zim babwe en een tentoonstelling van antieke gereedschappen. Kinderen kunnen meehelpen met opknappen van gereedschappen en er zijn allerlei spelletjes te doen. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door een aantal Afrikaanse groepen. Om 14.00 uur zal wethouder J. Wuijster-Schuddeboom de laatste kis ten met gereedschap voor Uganda dichtspijkeren. Na een toost op het jubileum zullen de kisten worden ver voerd naar de hoofdwerkplaats van Gered Gereedschap in Amsterdam. HEILOO - Vrijdag 17, zaterdag 18 en vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober staan op de pleinen van winkelhof 't Loo weer tal van creatieve mensen met hun artikelen, die variëren van driedimen sionale kaarten, kransen met bonen en stro tot speelgoedbeesten en kaarten met opdruk. Behalve dat de kraamhouders natuur lijk graag hun zelfgemaakte spullen aan de man brengen, zullen zij er ook met plezier over vertellen. P T I C Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 golfbaan Spaarnwoude aanvang: 10.00 uur aankondiging aangeboden döor: HEILOO - Zaterdag 18 oktober spelen de Tröckener Kecks in Buk Buk. Met de single Met Hart en Ziel van de gelijknamige plaat uit 1990 behaalden - de Tröckener Kecks voor het eerst een notering in de hitlijsten. Voor deze plaats ontvingen de muzikanten een Zilveren Harp en werden ze gecontrac teerd voor een optreden op Pinkpop. Tekst en muziek van de Kecks zijn in de loop der jaren met de Nederlandse rock meegegroeid. 'Dichterbij dan ooit', de titel die de Tröckener Kecks voor hun nieuwe cd hebben gekozen, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Ze hebben zich muzikaal verrijkt, zon der hun verleden te verloochenen. De broeierige lading die zo kenmerkend is voor hun nummers, is gebleven. Maar het geluid is voller geworden. De Alkmaarse band Brandend Zaad is uitgenodigd als support act. Brandend Zaad maakt Nederlandstalige punky pop die bij tijd en wijle aan The Breeders doet denken. De zaal is zaterdag open om 21.00 uur de entree kost f 12,50. Ric/c de Leeuw, zanger van de Tröckener Kecks. HEILOO - Afgelopen zondag heeft Harmonieorkest Caecilia een zeer ge slaagd koffieconcert gegeven in het Open Huis. Het jeugdorkest opende onder leiding van Wim Klaver met de Colonel Bogey March, bekend uit de film Bridge over the river Kwai. Daar na lieten zij twee klassieke stukken horen: het Largo uit de New World Symphony en Pachelbel's canon. Dat zij ook een swingende sound kun nen laten horen bewezen zij met Just a gigolo en Tequila. Het orkest is dit jaar aangevuld met een twaalftal leerlingen van acht tot elf jaar, terwijl enkele leden die dit jaar zestien werden, over gegaan zijn naar het A-orkest. Na de koffie liet het A-orkest horen dat zij er, vooral wat klank en stemming betreft, behoorlijk op vooruit zijn gegaan. Zoals in het openingsnummer Chanson de Matin en het zeer gevoeli ge Aquarium dat in klank de bewegin gen van verschillende soorten vissen uitbeeldt. Daarna volgde Nessun Dorma uit Turandot en het moderne stuk Rhapsody met Kees van Duin als solist op trompet. Als afsluiting werd gespeeld Who wants to live forever van Queen in een bewerking van Wim Klaver. Installa tiebedrij f A. fiorsf/GUUS DE JONG Westerwcg 198 a Heiloo 4 Tel. (072) 533 34 81 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1