i—Ma Heilooër college positief over fusie met Limmen en Akersloot H xj o> p m t Opgetogenheid troef bij opening brandweerkazerne 32 Big-Band Goed B&G Van Osmode peekSr^ VERNIEUWD CENTERDISC GAAT ER GELUK STEVIG TEGEN AAN WELKOM de Uitkijkpost met de Kerst IllliisKHH APELLA Efl m De Allerbeste Service Klassieke damespakjes 30% KORTING Herencolbert nu voor de helft van de prijs ty dames-le etage Centerdisc is heropend. 1 juwelier Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: Tank Mac Tank kijk de prijs en vergelijkt Redactieacquisitie en administratiei De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 V|Vi. J Drukkerij uitkijk post bv DECEMBER 1997 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTRE KEN 62e JAARGANG NO. 49 Blokker overvallen Bibliotheek beperkt open Ook raad positief over meewerken aan fusie 'JÈtM via?®! Gevonden voorwerpen Communicatienota door raad Raad moet akkoord met ton extra voor brand weerkazerne Op tijd warm draaien! Multikabel Monumentenlijst en subsidie ervoor aangenomen SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 lllil SmB Piet Steltman bij Groei en Bloei Alkmaarse Big Band in 't Loo JOHN MOEN GOED GEZIEN zondag 7 december a.s. koffieconcert Open Huis 't Lqo Aanvang: 11.30 uur Zaal open: 11.00 uur Toegang: ƒ7,50 J^\ herenmode Winkelhort Loo Heiloo Onze prijzen zijn ondanks het nieuwe smaakvolle interieur nog scherper dan voorheen. open: uuoensdag en donderdag van 9.00 uur t/m 21.00 uur vrijdag en zaterdag van 9.00 uur t/m 17.00 uur. STftTtONSUKG 85A HCIIOO TIL 072 - 5335730 Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. BINN Kerstshow CEES HACHMANG LOODGIETERS (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) AW.M.C •O'. v.vï .V B De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden A1 aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! In verband met Kerstmis zal de Uitkijkpost op 24 december niet verschijnen. De laatste Uitkijkpost vóór Kerstmis verschijnt op vrijdag 19 december, samen met een gezellige bijlage met leuke verha len en kerst- en nieuwjaarswensen. Kopij voor deze editie moet uiterlijk dinsdag 16 december om 16.30 uur op de redactie ingeleverd zijn. De laatste Uitkijkpost van het jaar verschijnt op 31 december. De kopij daarvoor dient zoals gebrui kelijk de maandag ervooruiterlijk 16.30 uuraangeleverd te worden. HEILOO - Het filiaal van Blokker aan het Raadhuisplein is maandagmiddag tegen 18.00 uur overvallen. Een man met een bivakmuts op en een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bedreigde het personeel en eiste geld. De inhoud van een van de kassa's stond op dat ogenblik net in zakjes klaar om weggebracht te worden. Met deze buit en nog een graai papiergeld uit de andere kassa ging de dader er, op de fiets, vandoor in de richting van de Kennemerstraatweg. HEILOO - De bibliotheek Heiloo is in verband met de viering van sinterklaas op vrijdag 5 december geopend van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. HEILOO - Wanneer de gemeentera den van Limmen en Akersloot kiezen voor een fusie met Heiloo (de HAL- variant), dan zal deze gemeente voort varend meewerken aan het uitwerken van die variant. Dit standpunt heeft de gemeenteraad maandagavond naar buiten gebracht. JDe raad wil een geza menlijke basis vinden voor het tot stand bréngen van een groene gemeen te, waarin wonen én lokale bedrijvig heid goed tot hun recht kunnen konien. Met deze unanieme motie reageerde de raad op het persbericht dat het college vorige week uit liet gaan, naar aanlei ding van het verschijnen van het rap port 'Drie gemeenten: twee vergezich ten'. Burgemeester en wethouders lie ten weten positief tegenover een fusie met Akersloot en Limmen te staan. Het standpunt van de raad zal aan de colle ga's, in Akersloot ,en Limmen worden overgebracht. HEILOO - Een discussie over een samenvoegingsvariant met Limmen, Akersloot en Heiloo is interessant en positief voor Heiloo. Dat zegt het colle ge van burgemeester en wethouders in een voorlopige eerste reactie op het rapport 'Drie gemeenten: twee verge zichten', dat vorige week mapndag in Akersloot is gepresenteerd door BDO- Consultants. Het college nam op dinsdag kennis van het rapport dat het resultaat is van een onderzoek naar potentiële samenvoe gingsvarianten, waarbij combinaties van de gemeenten Akersloot, Castricum, Limmen, Uitgeest en Heiloo onderzocht zijn. -De onderzoekers stellen de gemeenten Castricum-Akersloot-Limmen voor om een keuze te maken tussen twee varian ten. Daarbij opperden ze een samen voeging van Castricum, Akersloot en Limmen (CAL) óf een fusie van de gemeenten Heiloo, Akersloot en Limmen (HAL). Na het niet doorgaan van een fusie met Egmond, Bergen en Schoorl heeft de gemeenteraad van Heiloo eind juni besloten om, met het oog op.de positie in de regio Noord-Kennemerland, zich te blijven oriënteren op een strategi sche versterking in de regio. Toen al was er brede steun voor een eventuele samenvoeging van Heiloo en Limmen. Burgemeester H. den Boon: Fusie met Limmen en Akersloot interessant en positief Een discussie over een fusievariant waarbij ook Akersloot is betrokken is in dat opzicht nieuw. Groene gemeente Het Heilooër college is het overigens niet mét de onderzoekers eens dat er sprake is van twee verschillende soor ten gemeenten bij de twee varianten: de CAL-variant met als typering een rustige, groene, plattelandsgemeente versus de HAL-variant, waarbij sprake zou zijn van een vitale woongemeente. Volgens het college is de slogan 'Heiloo, fijn wonen in het groen' een leidraad voor de uitgangspunten voor de planologische invulling van de gemeente Heiloo. Het college denkt dat woningen in het gebied tussen Heiloo en Limmen, die wellicht in de toekomst als gevolg van regionale afspraken gebouwd worden, ook de inwoners van Akersloot en Limmen ten goede komen als deze gemeenten kiezen voor de HAL- variant. Bovendien onderstreept het college dat er al goede samenwerking tot stand is gebracht tussen de gemeen te Akersloot, Limmeji en Heiloo dp het gebied van beleid en uitvoering van de Wet voorzieningeii gehandicapten (Akersloot en Limmen) en de Nieuwe algemene bijstandswet (Limmen). Ook de recente afspraken bij de uit voering van de C20-discussie met de gemeenten Alkmaar en Akersloot over het Boekelermeergebied en met de gemeente Limmen over een structuur visie voor het gebied tussen Limmen en Heiloo (structuurvisie Zandzoom), wij zen volgens het college op een grote interne samenhang van enkele belang rijke beleidsterreinen van de drie gemeenten. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een pluchen hondje, een bewe gingsmelder, een zwarte paraplu, een zwarte baret, een Ajax sjaal, een zwarte linkerhandschoen, een sjaal met schot se ruit, een blauwe sjaal, een lappenpop en een zwart mapje, zes sleutels en een linker skihandschoen. HEILOO - De Heilooër gemeenteraad heeft maandagavond de communicatie- nofa 'Van doorgeefluik naar communi catiemanagement' aangenomen. Hierin wordt de nieuwe filosofie en werkwijze op-het gebied van de Voorlichting beschreven. H. van Halem (D66) vond de nota te abstract en niet zozeer, op Heiloo, maar meer intern gericht. Ook miste hij de communicatie met de jon geren. J. Cahn-Vogel (VVD) was van mening dat je met het opvoeren van voorlich tingsavonden en -folders het doel niet bereikt. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de voorlichting is volgens haar bepalend. HEILOO - De gemeenteraad moest maandagavond akkoord gaart met een krediet van een ton vóór de brand weerkazerne. Moest, omdat de kazerne er inmiddels staat en zelfs afgelopen vrijdag feestelijk geopend,is. Bovenop een tekort van f 39.000,- (door te lage raming en vergeten pos ten) komt nu nog eens een bedrag van ruim f 51.000,-, die vooral beveilings- maatregelen behelzen. Hiermee heeft de uitbreiding aan het Rosendaal inmiddels twee miljoen gulden gekost. Hoe kunnen voor de hand liggende kosten, en met name die op het gebied van beveiliging, dan vergeten zijn, vroeg H. van Halem (D66) zich af. Bijval was er van J. Cahn-Vogel (VVD) en G. Borst (CDA), die deze overschrij ding bijzonder onverteerbaar vond. Burgemeester H. den Boon was bijzon der teleurgesteld over de reactie van 'zijn' CDA-collega's. Voor toekomstige, grote projecten zullen nieuwe procedu res gevolgd worden. Daar hoort ook een externe toetsing bij. Maar sommige tekorten zijn niet te voorzien. Hij beaamde dat er onvoldoende doorge dacht is over de kosten. Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 HEILOO - Een voorstel om iets niet te doen. Daarover boog zich maandag avond de gemeenteraad. Het college wil niet meedoen aan de tariefharmoni satie die Multikabel wil doorvoeren, omdat dat voor Heiloo en de Heilooërs een verhoging van de kosten inhoudt. Ook was het college niet bijster gepor teerd van de onderhandelingen die tot nu toe met Multikabel zijn gevoerd. Wethouder R. Bos (PvdA) heeft weinig vertrouwen meer in het bedrijf, dat steeds, verschillende berekeningen opgeeft. Bos pleitte voor het realiseren van een zogenaamd nutspakket, een beperkt pakket tegen een lager tarief. Multikabel kan dit op zijn vroegst in het jaar 2000 aanbieden. De gemeente sluit nu - voorlopig - een apart contract met Multikabel. E. ten Hacken (WD): College heeft zwak geopereerd HEILOO - De gemeenteraad ging maandagavond akkoord met de subsi dieverordening gemeentelijke monu menten en stelde tevens de monumen tenlijst vast. Een mager lijstje, zo luidde het oordeel van E. ten Hacken (VVD). Het college heeft zwak geopereerd en is niet goed met bezwaarmakers omge gaan. Dat bestreed wethouder A. ten Hoope (Heiloo 2000). Pas als de voorstellen aangenomen zijn, kunnen tegenstan ders een bezwaarprocedure starten. Struikelblokken zijn de panden Holleweg 65 en 67. De eigenaars, die veel tijd in het opknappen ervan heb ben gestoken, willen niet op de monu mentenlijst. Laat ze, redeneerde Ten Hacken. Hij kreeg bijval van E. Schoutsen- Bolten (CDA), die vreesde dat eigena ren van monumenten geen subsidie gaan aanvragen uit angst voor een papierwinkel. Die angst nam Ten Hoope weg: geen ingewikkelde formu lieren. Maar hij bleef erbij dat 65 en 67 op de lijst moeten. Een geraadpleegd rapport van een kunsthistoricus noem de de panden, die gespiegeld gebouwd zijn, een yoorbeeld van sociale woning bouw. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. 'Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 5 3 2 0 3 45 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte HEILOO - Het gebouw was al een paar weken in gebruik en al tien keer waren ze uitgerukt vanaf'hun nieuwe onderkomen, de, leden van het Heilooër vrijwillige brandweerkorps. Maar afgelopen vrijdagmiddag was het dan zover dat ze zich in uniform kon den hullen voor de officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne aan het Rosendaal. Er was werk aan de winkel voor burge meester H. den Boon, want voor de nieuwe kazerne bleek een klein brand je te woeden. Samen met brandweer commandant Jan Sengers was hij snel ter plaatse in een wel heel bijzonder blusvoertuig: een Sandford brandweer auto uit 1928 van de New Yorkse brandweer, tegenwoordig eigendom van aannemer Van Wijnen. Na vakkundig bluswerk van de burge meester begaven korpsleden en geno digden zich naar de spiksplinternieuwe kantine. Symbolisch werd daar de sleu tel van de kazerne door de aannemer overhandigde aan burgemeester Den Boon. Hij heette de Heilooër raadsleden wel kom in een 'half afgebouwd gebouw'. Den Boon doelde op de aanpassingen aan de kazerne die nog gedaan moeten worden, maatregelen op het gebied van beveiliging waarvoor nog een ton extra moest worden uitgetrokken. Afgelopen maandag sprak de raad daarover een óórdeel uit. De burgemeester benadrukte overi gens dat wat hem betreft investeringen ^«inriiniII iNMi iM1 i li .übduuuu v .ttgSSS&HaPWSs - - 5 - w - r - - Commandant Jan Sengers (l) geeft orders aan zijn gelegenheids-spuitgast, burgemeester H. den Boon, die met een Sandford brandweerauto uit 1928 was uitgèrukt naar de nieuwe kazerne. in de brandweerzorg zeker net zo belangrijk zijn als welke andere zorg voor veiligheid dan ook. Verder refereerde hij aan het Project Versterking Brandweer, waarin wordt gewerkt aan de versterking en het beter op elkaar afstemmen van de brand weerzorg in de regio, in combinatie met de samenwerking met andere hulp diensten. De nieuwe kazerne noemde hij daarin 'een ijzersterke basis voor zowel de lokale zorg als voor een slag vaardige regio'. Uitruktijden Met de nieuwe kazerne heeft het Heilooër korps een gebouw gekregen dat voldoet aan de jóngste eisen van de Arbo-wet. In de ruime garage is er voor elke brandweerwagen een aansluiting op de centrale afzuiging van uitlaatgas sen. Er zijn aparte doucheruimtes voor de brandweermannen en -vrouwen, kantoren voor de commandant en plaatsvervangend commandant, een vergaderruimte, een splinternieuwe teléfooncentrale, een aparte ruimte voor het archief en diverse ruimtes voor onderhoud van materialen. De brandweerlieden klinken enthou siast over hun nieuwe onderkomen. Brandweerman Reinier Terol bena drukt dat het grootste verschil met de oude kazerne aan de Raadhuisweg vooral de extra ruimte is. „Binnen in de kazerne, maar, ook buiten. We kunnen hier rustig oefenen. Je hebt niet zo snel problemen met overlast door lawaai, dat was in het centrum veel moeilij ker." Ook commandant Jan Sengers is tevre den. „De uitruktijden zijn goed. Voor zover we het nu hebben kunnen zien worden die niet beïnvloed door het feit dat we enigszins aan de buitenkant van het dorp zitten. Alleen' voor de korpsle den die in het centrum wonen is het wat moeilijker geworden om de kazerne te bereiken, vooral door de drukte die er vaak is op de Kennemerstraatweg en de Stationsweg." HEILOO - Dertien jaar lang presen teerde Piet Steltman het NCRV-pro- gramma 'Ja Natuurlijk'. Twintig jaar was hij bij velen ook bekend als direc teur van het IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie). Op dinsdag^ 9 december houdt hij een lezing met als titel 'Het ontstaan van de Nederlandse landschappen'. Wie wandelend of fietsend door het landschap gaat, blijkt maar een beperkt deel van dat landschap te zien. Piet Steltman neemt bezoekers mee op zo'n ontdekkingstocht over hoe de fun damenten van de landschappen werden gevormd en hoe die ontwikkeling nog steeds doorgaat. U bent van harte wel kom in de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat, Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis. HEILOO - Onder genot van een kopje koffie kunt u op zondag 7 december gaan luisteren naar een concert van de Alkmaarse Big Band. In de huidige bezetting speelt de band naast de oud Big Band standards ook eigentijdse muziek. De band speelt goed in het gehoor liggend werk, doch gaat de moeilijke arrangementen niet uit de weg. De repertoirekeuze voor dit optreden is gemaakt uit werken van Sammy Nestico, John la Barbara, Count Basie en Duke Ellington. De Alkmaarse Big Band wordt muzi kaal geleid door de pianist/trompettist Jan Doedens. De» bezetting is in de ori ginele Big Band stijl, zes saxofoons, vier trompetten, vier trombones en een rit mesectie bestaande uit piano, gitaar, bas en drums. Het koffieconcert vindt plaats in het Open Huis. Aanvang is om 11.30 uur (de zaal is open om 11.00 uur) en de toegangsprijs bedraagt f 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Open Huis en ook telefonisch kunt u kaarten bestellen op nummer 072-5332196. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 V bnffiannnroH aankondiging aangeboden door: (zie ook elders in dit bied!). Özzy Osborne - Best of (2 cd's) van 405 voor 29,95 25,88 MöÖtóe Santing - best of (2 id's) von 54,95 voor 39.95 VVfykfy- 'lekker pü&von42,^5 voor 19,95 i Wfjfenga (met bit Aiane) von 42,95 voor 25.00 f j&büt lottf - Cfossit f SSl 25.00' M i Pööt de Leeuw 'Liof'von 42,95 voor 25,00 I OP OP - let op onze leider deae week verspreid wordt! CENTERDISC 'de aieucve (f*D wet de oude denoice. Heerenweg/hoek Slimpad tel 0/2 '.>334906 Kenn van 6 tot en met 24 december, met medewerking van Tesselschade Arbeid Adelt Te zien zijn fraai (jedekte tafels van De Lange/Mol en olieverfschilderijen van Ralph de Uwge. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Riooireiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. 5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1