Jury positief over ontwerp voor invulling terrein PC Willibrord Gemeente en Vrouwen Advies Commissie leggen samenwerking vast in convenant - Scouting bakt oliebollen College verbaasd over snelle besluitvorming bij buurgemeenten Kerstconcert Goed DAMESAFDELING 2 HALEN 75 ra 1 BETALEN aa ZONNEVELD is weer bereikbaar. SILHOUET DRUKKERIJ UITKIJKPOST GESLOTEN. ft rtDTICIC onneveldapti e k WELKOM VOOR INSPIRATIE! W QQ m B&G Van Osmode dames-le etage dc Uitkijkpost met de Kerst Voor een Eerlijk Advies I lEnlrn Akersloot is te mooi om hard doorheen te rijden: Tank Mac Tank kijk de prijs en vergelijk'- \beW»en èSSW:::::- DECEMBER 1997 LoJU J Drukkerij uitkijk post bv NIEUWSBLAD VOO R HEILOO E N OMSTR 62e JAARGANG NO. 50 Kerstexpositie Tintoretto Roelof Bos lijsttrekker PvdA Gevonden voorwerpen Bijeenkomst over geneesmiddelgebruik CEES HACHMANG LOODGIETERS JOHN MOEN GOED GEZIEN Hoorns Byzantijns Mannenkoor Witte Kerk Aanvang: 15.00 uur Toegangsprijs 15,- herenmode Winkelhort Loo Heiloo Bet weerwoord. Vraag naar de GRATIS Mac Tank Creditcard voor dag en nacht tanken. Bank Kobus ƒ3195,- Redactie, acquisitie en administratie'. De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) 5555 .y.v.y.; v.v.v.v.v. v.v.v. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! In verband met Kerstmis zal de Uitkijkpost op 24 december niet verschijnen. De laatste Uitkijkpost vóór Kerstmis verschijnt op vrijdag 19 december, samen met een gezellige bijlage met leuke verha len en kerst- en nieuwjaarswensen. Kopij voor deze editie moet uiterlijk dinsdag 16 december om 16.30 uur op de redactie ingeleverd zijn. De laatste Uitkijkpost van het jaar verschijnt op 31 december. De kopij daarvoor dient zoals gebrui kelijk de maandag ervoor, uiterlijk 16.30 uur, aangeleverd te worden. HEILOO - De bekende schildersver eniging Tintoretto (opgericht in 1945), richt in haar atelier in de Hofdijk dit jaar opnieuw een feestelijke kerstexpo sitie in. Iedereen die belangstelling heeft, wordt uitgenodigd om rond de feestdagen naar de prestaties van deze actieve schildersclub te komen kijken. De thema's zijn dit jaar 'Kastelen en ruïnes' en Schildersdagen '97. Er zijn verschillende technieken (oliefverf, aquarel, houtsnede en ets) toegepast. Ook zijn er werkstukken te bewonde ren met diverse andere voorwerpen. Bezoekers kunnen deelnemen aan een beoordeling (via een stembiljet) van de werkstukken en daarmee een bijdrage leveren aan de waardering van de kunstzinnige prestaties van de vereni ging- De expositie is te bezoeken op 21, 25, 26 en 28 december en op 1 januari van 14.00 tot 17.00 uur in De Hofdijk, Mariënstein 178 Heiloo. De toegang is vrij en een kopje koffie is gratis. HEILOO - Het plan voor de ontwikke ling van het terrein van PC Willibrord van bureau Hosper uit Haarlem vol doet het meest aan de geformuleerde uitgangspunten. Tot die conclusie kwam een jury, die bestaat uit verte genwoordigers van wijkvereniging Ypestein, PC Willibrord en de gemeen te Heiloo. Het ontwerp gaat uit van het handha ven van de voorzijde van het psychia trisch centrum, terwijl het middenge bied wordt 'opengemaakt'. Het ont werp versterkt 'de karakteristiek van de randen en de laanbegroeiing op het middenterrein, aldus een persbericht van de gemeente. Ook voorziet het plan in het maken van een aantal ver bindingen met de (woon)omgeving. Willibrordpark PC Willibrord ontwikkelt in samenwer king met de gemeente momenteel een stedenbouwkundig plan voor het der tien hectare metende terrein van Willibrord. Daarbij is het uitgangspunt het 'respecteren van de landschappelij ke, culturele en historische waarden'. De omringende samenleving moet nadrukkelijker naar binnen worden gehaald. Met andere woorden: de inwo ners van Heiloo kunnen straks wande len in een prachtig aangelegd park. Het hoofddoel is om PC Willibrord meer onderdeel te laten uitmaken van de lokale samenleving van Heiloo. Het park Willibrord wordt vormgege ven als een nieuw, openbaar landgoed. Aan de oostkant wordt het bosachtige karakter rond de begraafplaats, voet balveld en tennisbaan versterkt. In het westelijke deel liggen voornamelijk de paviljoens, die middels bomelanen met elkaar verbonden worden. Na de sloop van Oud Vincentius en het Corneliuspaviljoen ontstaat er een grote open ruimte rond de kapel. Hiervoor heeft het winnende plan een multifunctionele bestemming in gedachten, zoals theatervoorstellingen en evenementen. Jeugdherberg De hoofdingang blijft aan de Kennemerstraatweg. Deze entree wordt gesplitst in een route voor het langzame verkeer (het meest noorde lijk gelegen pad) en een route voor het gemotoriseerde verkeer (het zuidelijke pad). Het gebouw aan de ingang Ypesteinerlaan krijgt van bureau Hosper een openbare functie, en wel als jeugdherb wg. De aanleiding voor het meer toeganke lijk willen maken van het Willibrordpark is de veranderende gang van zaken binnen het psychia trisch centrum en nieuwe inzichten op het gebied van geestelijke gezond heidszorg. Verzorging vindt steeds meer plaats 'buiten de poort'. De gemeente en PC Willibrord dragen elk vijftig procent bij in de voorberei- dingskosten. De uitvoering van het plan, voorlopig geraamd op ruim 1,2 miljoen gulden, komt geheel ten laste IS 22 - 23 EN 24 DECEMBER l. DU L JDrukkerij uitkijk post bv Dt Hoefimtd 5 Poitbu« 6S 16S0AB He too tttefoOfi072S33 0! 75 teteTa* 072 533 56 *4 HEILOO - De PvdA in Heiloo heeft in de ledenvergadering de kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezingen vastgesteld. Roelof Bos is lijsttrekker. Thans zit hij als PvdA-wethouder in de gemeenteraad van Heiloo. De huidige PvdA-fractievoorzitter, Aad van IJperen, bezet de tweede plaats. Gré Ris neemt de derde plaats in op de lijst. Gré is afdelingsvoorzitter en ver der bekend als voorzitter van hef Platform Wet Voorzieningen Gehandicapten. Jacob Ouderkerken, secretaris van PvdA Heiloo, is op de vierde plaats terechtgekomen. De volgende plaatsen worden ingeno men door Hil Peperkamp, Wim Buwalda, Wim Kat, Peter Min, Jan van Laere en Michiel de Vries. Het thema voor de komende verkiezin gen is bij de PvdA 'de menselijke maat', een leidraad voor de verbetering van de zorg - voor diegenen die daar op aangewezen zijn, zoals jongeren en in toenemende mate ook ouderen - in Heiloo. HEILOO - De volgende voorwerpen werden bij het bureau als gevonden aangemeld: diverse sleutels, grijs T-shirt en blauwe sportbroek, gouden kettink je, zwarte dameshandtas, boeken- en cdbon, zilveren ketting met hanger, bankbiljet, rode kindermuts, dames handschoen en een stenen gans. HEILOO - Om reeds bestaande afspraken en werkwijzen vast te leggen ondertekenen de gemeente Heiloo en de Vrouwen Advies Commissie (VAC) donderdag een convenant. Sinds 1995 wordt de VAC bij alle gemeentelijke bouwprojecten inge schakeld en om advies gevraagd. De VAC brengt dan gevraagd en onge vraagd advies uit over woningen en woonomgeving en behartigt hiermee de belangen van de woonconsument in de breedste zin van het woord. Ook doet de VAC op verzoek van de gemeente onderzoek naar woongerief. Hiervoor gaan de leden persoonlijk op bezoek bij bewoners van nieuwbouw woningen en vragen naar hun ervarin gen. Met de resultaten van zo'n onder zoek wordt gekeken of een project in de ogen van de gebruiker geslaagd is en wat er in de toekomst bij andere pro jecten verbeterd kan worden. De leden van de VAC worden door de gemeente actief gestimuleerd en in staat gesteld om cursussen en nieuwe ontwikkelingen te volgen. „De VAC biedt door haar werkzaamheden een meerwaarde bij planontwikkeling en is dan ook een volwaardig partner van ons en van projectontwikkelaars," aldus de gemeente. In 1996 heeft de VAC in nauwe samen werking met de gemeente een kwali- teitstoets ontwikkeld om woningbouw plannen in 'een zo vroeg mogelijk stadi um te toetsen op doelmatigheid, veilig heid, flexibiliteit, comfort en duur zaamheid. De VAC is onder andere betrokken geweest bij de bouwprojec ten De Loet, Ypestein en momenteel bij De Egelshoek. Vrijwilligers gewaardeerd Dat de gemeente de inzet van de leden van de VAC op prijs stelt, bleek ook afgelopen maandag, toen wethouder R. Bos in het kader van de internationale vrijwilligersdag de VAC in de bloeme tjes zette. Deze huldiging stond tevens symbool voor de waardering van de gemeente voor al het vrijwilligerswerk in Heiloo. *-3 van het psychiatrisch centrum. Drie ontwerpers (bureau Hosper uit Haarlem, bureau Vollmer uit Den Haag en bureau Michiel den Ruijter uit Dieren) zijn in juli gevraagd om bij wijze van ideeënprijsvraag een ontwerp in te dienen. Het winnende ontwerp van Hosper en het juryrapport liggen vanaf 17 december ter inzage in het gemeentehuis, de bibliotheek van het psychiatrisch centrum en de openbare bibliotheek. Belanghebbenden en geïn teresseerden kunnen op een reactiefor mulier hun wensen en suggesties ken baar maken. Met behulp van deze reac ties wordt een definitief plan van eisen opgesteld. HEILOO - Een bijeenkomst over bewust en zorgvuldig geneesmiddelge bruik vindt plaats op donderdag 18 december om 13.45 uur in de Moeder Godskerk aan de Holleweg. Deze mid dag werd georganiseerd door de Stichting voor Terminale Thuiszorg Heiloo, in samenwerking met het GeneesmiddelTeam. M. van Binnendijk, apotheker, behan delt onderwerpen als bijwerkingen van geneesmiddelen, het combineren van medicijnen en het gevaar van gewen-» ning. Ook inzicht in de kosten van geneesmiddelen vormt een aandachts punt. Naast allerlei informatie ontvangt u praktische tips zoals over het bewa ren en wegdoen van geneesmiddelen en het opvolgen van de aanwijzingen op het etiket. De bijeenkomst is vooral praktisch van aard en geeft een aantal aandachtspunten waar de verzorgende op kan letten. De toegang is gratis. Scouting Rurik maakt zich op voor het jaarlijkse oliebollen-bakfeest. HEILOO - Ook dit jaar houdt Scouting Rurik rond de jaarwisseling weer een oliebollenactie. Op woensdag 17 december gaan de leden vanaf 18.00 uur weer langs de deuren^om de bestel lingen op te nemen. De oliebollen, met en zonder krenten, worden per zakje van zes stuks ver kocht voor f 4,-, twee zakjes kosten f 7,- De oliebollen worden naar keuze op 30 of op 31 december thuisbezorgd. Het bakken van de oliebollen begint in het clubhuis van Rurik op woensdag 30 december in alle vroegte. Nadat het beslag gemaakt is, is het volgens Rurik 'een chaos van jewelste'. De bollen ver dwijnen dan in de oliebollenbak en ver huizen van daar naar de uitlekbak. Via de inpakafdeling gaan ze dan naar het distributiecentrum, waar de oliebollen klaar worden gelegd om ze snel thuis te bezorgen. Scouting Rurrik is tevens nog op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om op vrijdagavond kinderen van elf tot vijftien jaar bezig te houden. Belangstellenden kunnen bellen met Bas, 065-3698720. Rurik zoekt ook nog een groepsvoorzitter. Inlichtingen hier over worden gegeven door Carin, 072- 5334481. HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders is verbaasd over de snelheid waarmee het bestuur van de buurgemeenten op de CAL-variant (fusie Castricum, Akersloot en Limmen) afkoerst. Dit schrijft B en W in een brief die dinsdag verzonden is aan de gemeenteraden van Castricum, Akersloot en Limmen. Tevens krijgen de leden van de Heilooër gemeente raad, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland een afschrift van deze brief. Het college vindt dat het rapport 'Drie gemeenten: twee vergezichten', aange vuld met bestaande rapporten van eer der gehouden onderzoeken naar samenwerking en samenvoeging, een goede uitgangspositie kan zijn om over de toekomst van de betrokken gemeen ten te beslissen. Daarom zijn burgemeester en wethou ders teleurgesteld dat er geen nader overleg is geweest tussen de colleges van Uitgeest, Castricum, Limmen, Akersloot en Heiloo, temeer omdat samenvoeging van Heiloo, Akersloot en Limmen, dat als een van de twee voorkeursvarianten uit de bus kwam, niet verder is onderzocht. De motive ring die de colleges van Castricum, Akersloot en Limmen geven voor de CAL-variant noemt het Heilooër colle ge dan ook 'dun'. B en W zijn verder van mening dat het onjuist is om Heiloo als deel van de Kaas-stad te zien. 'Heiloo is kaas, noch staal, en stad zal het ook nooit worden.' De gemeenteraden van Castricum, Akersloot en Limmen spreken zich nog in december uit over een mogelijke samenwerking of samenvoeging. De VAC had ook haar inbreng bij de bouw van Ypestein. Deze woningen aan de Ypesteinerlaan naderen inmiddels hun voltooiing. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniginq Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 zondag 14 december a.s. aankondiging aangeboden door: r tf ener s HEERENWEG 151 - HEILOO - TEL. 072 533 12 75 Register Optometrist Lid A.N.V.O. Contactlensspecialist Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG Wcstcrwcg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 >1/ jC7% Damesmode kóssa oorwoo ALKMAAR MtwttmftMt 1* dakM) b«t <tadM. ALKMAAR/DE MARE BERGEN HEERHUGOWAARD 072-SM 05 (5 072-5*217 57 072-51* 06 22 072 - 5741*02 Kerstsfiow van 6 tot en met 24 december, met medewerking van Tesselschade Arbeid Adelt. Te zien zijn fraai gedekte tafels van De Lange/Mol en olieverfschilderijen van Ralph de Lange. Kennemerstraatweg 99 - Ï8£1 BC Heiloo 072 5331199

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1