MMmm /Mascotte /Mode Archeologische werkgroep graaft resten op van voormalige boerderij De Hofstee op Egelshoek Philippe Elan brengt muziek in De Beun Eensgezindheid belooft groots winterconcert mm 63e JAARGANG NO. 3 14 JANUARI 1998 Welkom bij Rabobank Reizen kantoor Westerweg - Heiloo In januari extra geopend op alle zaterdagen van 7 0.00 tot 14.00 uur Rabobank Kerstpuzzel en kleurplaat :I L» ilJU Drukkerij uitkijk post bv Den Boon verwacht Uitbreiding weekmarkt Politiekeurmerk voor Egelshoek Skaten en toneelspelen bij Tendenz Voorbereidingsbesluit Egelshoek Natuur en cultuur in China Raad wil gezamenlijke dienst afvalinzameling hulp van provincie bij fusie-besluiten Voor een waterdicht systeem Gevonden voorwerpen Enthousiast Gediplomeerd Personeel IOHN MOEN GOED GEZIEN CEES HACHMANG loodgieters West-Kennemerland 0725353504 UITVERKOOP Feestelijk licht, een blij gezicht, kaarsen die branden, vrede tussen alle landen. Dat is de oplossing van de grote kerstpuzzel die op 19 december in de kerstbijlage van de Uitkijkpost zat. Dat de lezers de puzzel massaal ge waardeerd hebben, konden we opmaken uit de gigantische stroom oplossingen die we deze weken op de redactie mochten ontvangen. Op briefkaarten, ansichtkaarten, kerst- en nieuwjaarswensen en zelfs proeven van handvaardigheid zoals een heuse wereldbol, sleepte tante pos ze aan. En niet alleen uit Heiloo, Limmen, Akersloot en Egmond. nee, inzen dingen kwamen uit Heerhugo- waard, Langedijk, Sint-Pancras en zelfs een uit Den Haag. Bij de vol gende puzzel hopen we natuurlijk op oplossingen uit het buitenland. Onder al die goede inzenders zijn drie boekenbonnen verloot, ter waarde van f 50,-. De winnaars zijn A. Lont, Meeuwenlaan 12 in Eg mond-Binnen; N. Noort, Herenweg 43a in Egmond-Binnen en N. Vis ser, De Kandelaar 88 in Heiloo. De boekenbonnen worden binnenkort thuisgestuurd. Niet alleen een puzzel, ook een kleurplaat stond in de kerstbijlage. En dat was een stuk moeilijker, want mooi kleuren op krantenpa pier valt echt niet mee. Maar de kinderen wisten er wel raad mee, en zo was het voor de jury moeilijk om uit te maken wie de mooiste plaat had gekleurd. Als winnaars kwamen uiteindelijk uit de bus Fleur Zwemmer (9 jaar), Baeten- burg.6, Lieke Smit (6 jaar), Laan Eindeloos 29 en Daphne de Vries (6 jaar), de Waard 135, allen uit Heiloo. Zij krijgen binnenkort een verrassing thuisgestuurd. Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum HEILOO - Vorig weekend heeft de archeologische werkgroep Oud Heiloo opnieuw vondsten gedaan op De Egelshoek. Op de voormalige sportvel den van de Foresters werd de zuidelijke perceelsloot teruggevonden van de voormalige boerderij 'De Hofstee*. Twee weken geleden werd in dit gebied door de werkgroep al een oude water put blootgelegd die aardewerk en slachtafval uit de periode van 1675 tot 1800 bevatte. Bij het onderzoek van vorig weekend in het noordwestelijk deel van De Egelshoek werden drie proefsleufjes in de grond gegraven, waardoor het ver loop van de sloot en de diepte ervan konden worden .vastgesteld. „In de onderkant van de sloot waren nog overblijfselen van waterplanten te zien," vertelt Arsene Haverman van de werkgroep. „Verder vonden we in één van de sleuven nog een stukje van de naaldhouten beschoeiing van de rand van de sloot. En bij derde proefsleuf stond aan de rand van de sloot een klein fundament van gestapelde bak stenen" Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Dc amateur-archeologen hebben er lang over gepiekerd wat de functie van dit fundament geweest kan zijn. „Omdat het aan de rand van de sloot stond en dicht bij de voormalige boer derij denken we dat hier ooit een zoge naamd 'poephuisje' boven de sloot gestaan moet hebbenaldus Haver man. De sloot werd overigens ook veel vuldig gebruikt als afvalplek, want de leden van de werkgroep troffen in alle drie de proefsleuven relatief veel aar dewerk, glas, baksteen en slachtafval zoals botten en kaken aan. Ook dit materiaal werd gedateerd op de perio de van ongeveer 1700 tot 1800. HEILOO - Liefhebbers van het Franse chanson kunnen op zondag 25 januari hun hart ophalen in De Beun. De zoet gevooisde klanken van chansonnier Philippe Elan zullen vanaf 11.30 uur het theater vullen, begeleid door piano muziek. In het koffieconcert dat de titel 'Tri colore' kreeg, brengt Elan een cabara- tesk chansonprogramma ten gehore met voornamelijk Frans repertoire. Tricolore' is ook de titel van zijn vier de en meest recente cd, waarop hij zowel in het Frans, Italiaans en Ne derlands zingt. Philippe Elan werd geboren in Lec- toure, een klein dorpje in zuid-west Frankrijk aan de voet van de Pyre neeën. Op jonge leeftijd kreeg hij al saxofoon- en solfègeles aan de plaatse lijke muziekschool. Maar zijn grote hartstocht was toch wel het zingen. In Nederland ontmoette hij twaalf jaar geleden de leden van het klassieke Gemini Ensemble. Zij stimuleerden hem om zijn artistieke talent verder te ontwikkelen. Een jaar later al won hij de eerste prijs op het chansonconcours van de Alliance Fransaise en in 1988 maakte hij zijn theèterdebuut samen met het Gemini Ensemble. Elan was drie jaar geleden ook te zien en te horen in De Beun en zijn wend bare en expressieve stem en innemen de verschijning zullen ongetwijfeld ook nu weer indruk maken. Kaarten voor dit koffieconcert a f 25,- (CJP en 65+ f 22,50) zijn verkrijgbaar aan de kassa van De Beun, geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 17.00 uur. Philippe Elan. foto Elisabeth Melchior) Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Bij vier proefopgravingen werden oude stenen en aardewerk-scherven naar boven gehaald. Bij verder onderzoek vond de werkgroep enkele weken gele den een put met een diepte van 1.70 meter onder het maaiveld en een door snede van 1.60 meter. „Het is waar schijnlijk een in onbruik geraakte waterput," vermoedt Arsene Haver man. „Hij is opgebouwd uit een groot wijnvat waarop een rand van boeren- geeltjes, een bepaald soort stenen, is gemetseld. Bij het graven begon de put meteen weer te werken en stroomde binnen de kortste keren vol water." Op oudejaarsdag werd er door vijf le den van de werkgroep 'getroffeld' om de put leeg të halen. Er kwamen slacht afval, een kaak van een hond en resten van het putdeksel tevoorschijn. Boven dien werd er veel aardewerk geborgen. „Bijna allemaal keukengerei," vertelt Haverman, „Delfts blauw, maar ook stukjes echt Chinees porselein." Hij •concludeert daaruit dat de boeren die er woonachtig zijn geweest, waaar- schijnlijk redelijk welvarend waren. Opgetogen vertelt Haverman over de piepkleine theekopjes die gevonden werden. „Prachtig om te zien, het lijkt wel een poppenservies. Die kopjes zijn vermoedelijk zo klein omdat in de acht tiende eeuw de thee heel duur was." Eerdere opgravingen in het noordwes telijk deel van De Egelshoek, waar bin nenkort de eerste spade de grond in gaat voor de bouw van twintig bosvil- la's, leverden geen belangrijke vond sten op. Maar op oude kaarten vond de archeologische werkgroep het bewijs dat er op deze plek in elk geval tussen 1560 en 1796 mensen woonden. De amateur-archeologen vonden een ge schrift uit 1553 waaruit bleek dat het perceel met een huis erop toen 'Wil- bort Dirckzoon-kroft' heette en later ook wel 'Dè Hofstee' werd genoemd. In samenwerking met de gemeente werd besloten om verder te gaan gra ven. Historisch belang De amateur-archeoloog legt uit dat op de plek waarschijnlijk meerdere boer derijen hebben gestaan. „Er werd boer derij op boerderij gebouwd, de latere vaak weer uit stenen en puin van de eerdere. Dat is ook de reden dat het moeilijk exact te dateren is." Bij de ver moedelijke locatie van de boerderij vonden de werkgroepleden ook nog een ingegraven ton en een poer, een fundament waarop het houten frame van de boerderij gestaan moet hebben. Daarnaast werd nog een aantal oude munten opgegraven. Volgens J. van den Broek, medewerker monumentenzorg en archeologie van de gemeente Heiloo, zijn de vondsten die tot nu toe zijn gedaan vooral van lokaal historisch belang. „We zouden de vondsten in de toekomst bijvoor beeld in een speciale vitrine tentoon kunnen stellen." Wat er met de oude waterput gaat gebeuren is nog niet bekend. „We moe ten eerst de plaats nog nauwkeuriger inmeten op de kaart," aldus Van den Broek. „Voor zover we het nu kunnen zien ligt de put niet op grond van de bosvilla's. Het zou kunnen dat de watergang die op deze plek op de bouwtekening ingevuld staat, de put gaat raken. En het moet natuurlijk niet zo zijn dat de afwatering, waterleiding of funderingen van het bouwplan en de loop van het water van de oude put elkaar in de weg zitten. Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. .De projectontwikkelaar zal er ook nauwkeurig naar moeten kijken.' De komende maanden zal de archeolo gische werkgroep Oud Heiloo de bouwactiviteiten in elk geval op de voet volgen. „Als er nieuwe belangrijke vondsten gedaan worden is het moge lijk om een korte pauze in de bouw in te lassen voor nader onderzoek," aldus Van den Broek. „Maar voorlopig wor den de bouwactiviteiten uitgevoerd zoals gepland staat." HEILOO - Muziekvereniging Eens gezindheid bestaat dit jaar honderd jaar. De festiviteiten daaromtrent gaan van start op zaterdag 17 januari met een groot winterconcert. Eensgezind heid zal de avond openen, waarna het Noordhollands Fanfare Orkest (NFO) onder leiding van Jan Schut aat vervol gens met een geheel eigen programma horen dat de fanfaremuziek nog ruim in de belangstelling staat bij zowel beroepsmusici, componisten als luiste raars. Het NFO is samengesteld uit amateur-muzikanten, vakstudenten en afgestudeerde musici. De werken die dit orkest voor haar rekening neemt, zijn muzikale hoog standjes. Zo spelen zij het solostuk 'Fantaisie' van Jules Demersseman in en arrangement van Josef Hastreiter met een solo van altsaxofonist Gerben Jansen en het speciaal voor fanfare gecomponeerde werk Composition VII van Leon Vliex. Speciaal voor de musi cal liefhebbers zal de muziek uit de Westside Story van Leonard Bernstein ten gehore worden gebracht. Eensgezindheid zal onder leiding van dirigent Henk van Veldhuizen een impressie geven van de vele muziekstij len die mogelijk zijn binnen een ama teur fanfare-orkest. De muziekstijlen worden tot uitdrukking gebracht door werken als La Pluie d'Or van Bouillon- Mol, maar ook met het speciaal voor fanfare-orkest gecomponeerde werk 'African Symphony' van de Japanse arrangeur Naohiro Iwai. De typische Afrikaanse ritmiek zal door een aparte Afrikaanse slagwerksectie onder lei ding van Frank de Vrijer worden geac centueerd. Ook zal het swingende 'It don't mean a thing' van Duke Ellington in een arran gement van Dick Ravenal worden gespeeld. Voor een impressie van een typisch Hollandse operettestijl uit de jaren veertig zal Eensgezindheid 'Win terfeesten' spelen. 'Winterfeesten' werd speciaal voor Eensgezindheid door de befaamde oud-dirigent Albert Meijns geschreven in de hoogtijdagen van de vereniging. Het concert is dankzij de steun van sponsors vrij toegankelijk. U kunt tele fonisch plaatsen reserveren (tel. 072- 5334851). Het concert, dat gehouden wordt in het ontmoetingscentrum van PC Willibrord, begint om 20.00 uur. Spreekstalmeester is Wouter Koele- maij. HEILOO - Op donderdag 15 januari ondertekenen de gemeente Heiloo, J.G. Nelis Projektmaatschappij bv en de politie Noord-Holland Noord een overeenkomst, waarin de partijen zich vastleggen om het nieuwbouwplan Egelshoek uit te voeren volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De overeenkomst zal namens het gemeentebestuur worden ondergete kend door burgemeester A. H. den Boon, W. Schaafsma namens Nelis Projektmaatschappij bv, en namens de politie door A. Spel, korpschef van poli tie Noord-Holland-Noord. Het nieuw bouwproject de Egelshoek omvat in totaal 185 nog te bouwen woningen. Bij het ontwerpen van de woningen en de woonomgeving is al rekening gehou den met de eisen die gesteld worden door het Politiekeurmerk Veilig Wo nen. Het gaat erom een sociaal veilige omgeving te bouwen. HEILOO - Op donderdag 15 januari kunnen de skates weer uit de kast, want dan houdt tienercentrum Tendenz weer een echte 'Wheels on steel'. Iedereen tussen de 12 en 15 jaar die van skaten houdt of het leük vindt om naar te kij ken is welkom. Wheels on steel wordt gehouden van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is een piek. Verder zoekt Tendenz toneeltalent. Vanaf zondag 18 januari wordt er gere peteerd voor een toneelproductie, die in april drie keer wordt uitgevoerd in Buk Buk. Het toneelstuk gaat over Buk Buk en Tendenz. Jongeren van 12 jaar en ouder die graag mee willen doen, kunnen zich telefo nisch opgeven bij Buk Buk en Tendenz tel. 072-5335242 (vragen naar Maria) of via de inschrijfformulieren die bij Buk Buk en Tendenz aan de Pastoor van Muyenweg 12 verkrijgbaar zijn. HEILOO - De gemeenteraad heeft maandagavond een voorbereidingsbe sluit genomen voor de eerste fase van de bouw van Egelshoek. Het gaat om twintig bouwblokken met in totaal 85 woningen, de zogenaamde bosvilla's. De gemeente heeft haast met het afge ven van de bouwvergunning, omdat het merendeel van de woningen, voor het eind van dit jaar moet worden opgele verd. Dit is een voorwaarde om de sub sidie van het ministerie van VROM voor deze bosvilla's binnen te slepen. Voor CDA'er Martin Groot ging het 'allemaal wat te snel. Hij pleitte ervoor de woningen met dc laagste prijzen als eerste te bouwen. Woningen die later gebouwd worden, worden immers duurder? Ook wilde hij eerst praten over de verdere invulling van het plan. Wethouder Juup Wuijster-Schudde- boom (VVD) liet zich echter niet ver leiden tot een inhoudelijke discussie over Egelshoek. Die komt in de com missievergadering grondgebiedzaken van woensdag aan de orde. Het voorbe reidingsbesluit moet worden genomen, want 'zonder subsidie is iedereen de pineut', aldus de wethouder. HEILOO - Op zaterdag 17 januari houdt biologe Carla Teune voor het Nivon-Heiloo een dialezing over haar reizen door China. Zij deed daar on derzoek naar de flora en maakte ook kennis met de rijke historie en cultuur van dit grote land. Zo kan zij, behalve over planten en bloemen, ook veel vertellen over haar kijk op het leven in het moeilijk bereis- bare binnenland. Op boeiende wijze maakt zij haar luisteraars deel van haar onvergetelijke ervaringen. De lezing wordt gehouden in het Open Huis en begint om 20.00 uur. Nivon- leden betalen f 2,50; anderen f 4,-; jon geren tot 18 jaar f 1,-. Zoals gebruike lijk verzorgt de bibliotheek een collec tie boeken. Wethouder T. ten Hoope (Heiloo 2000): 'Zwaan, kleef aan'. HEILOO - De gemeenteraad heeft maandagavond een principebesluit ge nomen voor het oprichten van een gemeenschappelijke dienst afvalinza meling met de gemeenten Alkmaar en Bergen. Een principebesluit, omdat eerst verder onderzoek gedaan moet worden naar de haalbaarheid van het plan. Een bedrag van f 16.000,- trekt de raad uit voor een extern onderzoeksbu reau. Arend Pleizier (GroenLinks) vroeg zich af wat de consequenties zijn als Bergen fuseert met Egmond en Schoorl. Volgens Ton ten Hoope (Hei loo 2000) was er geen reden tot onge rustheid. 'De bedoeling is zwaan kleef aan, Egmond en Schoorl zullen zich na een fusie er bij aansluiten'. Ernest ten Hacken (VVD) vroeg zich af of dit betekent dat het systeem-diftar (gedifferentieerde tarieven voor de afvalinzameling, ofwel de vervuiler betaalt) daarmee van de baan is. Wethouder Ten Hoope was er duidelijk over. 'Als Heiloo diftar wil afnemen, zal dat ook geschieden.' HEILOO - Geen toespraak tijdens de drukbezochte gemeentelijke nieuw jaarsreceptie vorige week maandag avond in de Witte Kerk, maar wel een kort woordje van burgemeester Henk den Boon voorafgaand aan de raads vergadering van afgelopen maandag. Hij blikte kort terug op de voorbije periode. 'Vooral ter leeringh en slechts weinig tot vermaeck', zo omschreef hij de kritiek op het college, die de opposi tiepartijen in de Heilooër gemeente raad geregeld uiten. Ook de C-20 discussie, het versterken van centrumgemeenten, bracht hij in herinnering. 'Ter versterking van de po sitie van onze gemeente heeft de raad besluiten moeten nemen die grote ge volgen hebben voor de inwoners van de Boekelermeer'. En over de fusiebe sprekingen: 'Vrijwillige samenvoe gingsdiscussies vertonen een grote ma te van wisselvalligheid.' Volgens Den Boon is de slagvaardige en daadkrach tige uitstraling van Heiloo wellicht een belemmering voor gemeenten in de directe omgeving om een open dialoog over een gezamenlijke toekomst aan te gaan. En subtiel voegde hij daaraan toe dat er dit jaar ongetwijfeld duidelijk heid komt over de toekomst. 'Ik ver wacht dat bij het invullen daarvan het provinciaal bestuur ons een krachtige hand toesteekt'. HEILOO - De weekmarkt wordt uitge breid van 42 naar 54 kramen. Deze maatregel heeft de gemeenteraad ge nomen om de tanende markt een nieu we impuls te geven. De markt ging in november '95 van start met 23 kramen, in juni '96 werden dat er 42. Met de nieuwe uitbreiding zullen er ook meer artikelengroepen aan bod kunnen komen. Arend Pleizier (GroenLinks) pleitte er nog eens voor de markt voor al het ver keer af te sluiten. Ad van IJperen (PvdA) benadrukte het belang van anti-parkeermaatregelen. Janneke Cahn -Vogel (VVD) betwijfelde of uit breiding van de markt meer publiek zal trekken. 'Misschien heeft Heiloo niet zo'n behoefte aan een markt', formu leerde ze fijntjes. Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Ié Tel. (072) 533 34 81 Installatiebedrijf HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een groen-blauw kinderschoen tje, een fietscomputer, een sleutel aan een geel label, een gouden schakelket ting en closed forever armbandje, een blauw-groene kinderbril en een groene portemonnee. r i Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 /Vinkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 De uitgegraven waterput op de Egelshoek liep meteen vol met water. De put wijst op bewoning in vroeger tijden. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1