Heiloo werkt aan veilig wonen met politiekeurmerk en project Beeldhouwen en boetseren Jarig Eensgezindheid geeft groots concert 20% EXTRA KASSAKORTING op onze HALVE PRIJZEN JOSEPH Theater en popmuziek op Buk Buk podium P'apella De Allerbeste Service Verkiezingen gemeenteraad Vakantie met het Rode Kruis Cursus Gezond ouder worden CDA pleit voor gelijke inspraakprocedures JOHN MOEN GOED GEZIEN Speelt u met vuur? VAN SCHAGEN Gevonden voorwerpen Politiek forum bij huurdersvereniging Lezing over Chinese gnosis Muziekcursus NVYH Lezing over bijen Drukkerij uitkijkpost bv 21 JANUARI 1998 63e JAARGANG NO. 4l CEES HACHMANG LOODGIETERS öCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-53384721 Op woensdag 4 maart is het zover. Dan gaan we weer naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. De komende weken heeft de Uitkijkpost daarom ruimte in haar kolommen vrijgemaakt om de politieke partijen zélf aan het woord te laten. Over hun kandida ten, hun idealen, hun plannen en vooral hun beloftes. Zodat u op 4 maart niet onvoorbereid het stem hokje betreedt. De tekstjes die geplaatst worden met het logo van de betreffende partij erboven, staan onder redactie van de politieke par tijen zelf. De redactie van de Uitkijkpost houdt u vanzelfspre kend op haar eigen wijze op de hoogte van de verkiezingscampag ne. HEILOO/LIMMEN - Ook dit jaar organiseert het Rode Kruis weer va kanties voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. Het Rode Kruis houdt vakanties in Nederland en in het buitenland waarbij de gasten goed verzorgd worden door tientallen vrijwilligers. De locaties zijn prachtig gelegen en de accommodaties zijn speciaal aangepast. Er worden uitstapjes georganiseerd. Wie meer wil weten kan contact opne men met de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Bovendien kunt u er een brochure aanvragen met informa tie over alle mogelijkheden. In Heiloo kunt u terecht bij A. Vonk-van Steenis, De Laghe Weijdt 62, tel. 072-5332620. In Limmen is het contactadres A. Meijer-Kors, Bartigon 7, tel. 072- 5051566. HEILOO - Op 11 februari start een cursus' 'Goed ouder worden'. In zes wekelijkse bijeenkomsten leert u wat u kunt doen om gezond en fit te blijven. De kosten voor de cursus zijn f 30,-. De lessen worden gegeven van 14.00 tot 16.00 uur in het Trefpunt. Voor infor matie of opgave kunt u contact opne men met Aktief 55+, Abraham du Boishof 2, tel. 5331297. Ook de bewoners van Vrieswijk wordt gevraagd naar hun gevoelens van veiligheid in de eigen woonomgeving. HEILOO - Onlangs uitte de Heilooër CDA-fractie in een brief aan het colle ge van burgemeester en wethouders haar ongenoegen over de gang van za ken rond de reconstructie van het kruispunt van de Zeeweg met de Wes- terweg en de spoorwegovergang aan de Zevenhuizerlaan. De fractie vindt dat in de procedure van de Zeeweg/Westerweg- reconstruc tie niet voldoende informatie is gege ven aan de inwoners en dat er voor hen geen gelegenheid is geweest voor om hun mening daarover duidelijk te maken. Ook de bedrijven rond het kruispunt zijn volgens het CDA niet vanaf het begin bij de plannen betrok ken, wat wel zo had moeten zijn. Daarbij stoort het CDA zich eraan dat wethouder T. ten Hoope de voortellen voor reconstructie slechts wil publice ren en dan eventuele bezwaren en reac ties af wil wachten. Bij de voorgenomen reconstructie van de spoorwegovergang aan de Zeven huizerlaan is wel een aantal overle grondes geweest met de bewoners. Volgens het CDA hadden in dat over leg ook andere gebruikers van de over gang en omliggende bedrijven betrok ken moeten worden. De CDA-fractie vraagt zich in haar brief af waarom beide reconstructie plannen niet volgens dezelfde procedu re worden behandeld. Het CDA is van mening dat er momenteel met twee maten wordt gemeten en pleit ervoor dat er alsnog een inspraak- en informatiemogelijk heid voor het plan Zeeweg/Westerweg wordt gehouden. HEILOO - Veilig wonen, in je eigen huis maar ook in de wijk. Dat is waar het om gaat bij zowel het Politiekeur merk Veilig Wonen voor nieuwbouw en het project 'Samen werken aan veilig wonen' voor bestaande woningen. Vo rige week donderdag ondertekenden burgemeester A.H. den Boon. korps chef A. Spel van de politie Noord- Holland Noord en Nelis Projektmaat- schappij bv een overeenkomst om het nieuwbouwplan Egelshöek uit te voe ren volgens de eisen van het Politie keurmerk. Tevens is de gemeente ge start met een proefproject 'Samen wer ken aan veilig wonen' in Heiloo West. De overeenkomst óver het Politiekeur merk Veilig Wonen geldt voorlopig alleen voor de eerste fase van hét nieuwbouwplan Egelshöek, dat bestaat HEILOO - Onder leiding van docente Iris Fernée wordt er in de Ypsalon les gegeven in beeldhouwen en boetseren. Verschillende nieuwe technieken ko men aan de orde. Een beeld van (pur)schuim maken bijvoorbeeld, en die bekleden met cement, waardoor je een heel groot beeld kunt make'n dat toch maar een paar kilo weegt. Of beeldhouwen in klei, een hele andere benadering die daardoor ook heel andere beelden oplevert. En er kan gewerkt worden met gas-beton/gibo- blokken. Maar ook met de gewone technieken kan geëxperimenteerd worden. Bij het boetseren wordt er gewerkt met voor namelijk klei en was. Bij beeldhouwen wordt er gewerkt met verschillende steensoorten, zoals speksteen, albast en mergel. Het bewerken van deze ver schillende steensoorten gebeurt door middel van hakken, zagen, vijlen en schuren. Er bestaat een mogelijkheid om uw beeld van klei te gieten in beton. Deze cursus, die op 2 februari start, is zowel geschikt voor beginners als gevorderden. De prijs is f 140,- voor acht lesen. De lessen worden eens in de veertien dagen gegeven. Voor informa tie kunt u bellen met Iris Fernée, 072- 5338223. vV7' uit 85 bosvilla's. Het is het tweede nieuwbouwplan in Heiloo dat gebouwd wordt volgens de maatstaven van het keurmerk. Vorig jaar al verkreeg het nieuwbouwproject De Loet het Politie keurmerk. In de regio zijn er momen teel 64 nieuwbouwprojecten die het predikaat hebben of nog zullen krijgen. Tot nu toe is aangetoond dat het in braakpercentage in een wijk die vol doet aan de keurmerk-eisen ongeveer veertig procent lager ligt dan normaal. Bij het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden al direct bij de bouw van de nieuwe woningen inbraakwerende con structies en maatregelen toegepast, onder andere aan ramen en deuren. Maar ook de woonomgeving moet vol doen aan veiligheidseisen. Het gaat dan vooral om de sociale veiligheid, waarbij bewoners hêt gevoel moeten hebben dat ze in een leefbare en veilige wijk wonen. „Je kunt denken aan goede verlichting van de straten, het vermijden van bouw van bijvoorbeeld tunneltjes en zorgen dat bewoners ook een beetje op elkaar letten," legt A. Jongejan van de politie Noord-Holland Noord uit. „In Egels- hoek wordt een goed verlicht fietspad bijvoorbeeld direct aangelegd naast een weg waar veel auto's rijden om het gevoel van veiligheid te vergroten. En als je daar in de toekomst staat te wach ten bij de bushalte, dan is die zo gebouwd dat je met je rug naar de hui zen staat en dat er geen bosjes achter je zijn." Burgemeester Den Boon noemde Egelshöek het 'paradepaardje van de woningbouw in Heiloo, dat nu naast een speciaal project voor duurzaam en energiezuinig bouwen ook een voor beeldproject van veiligheid moet wor den'. Eind februari start de verkoop van de woningen die in de eerste fase gebouwd worden. De bouw zal naar verwachting in april beginnen. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt zowel voor wonin gen als voor de wijk voor een periode van vijf jaar afgegeven. Samen werken aan veilig wonen Om de veiligheid te vergroten van al bestaande woningen en wijken is de gemeente gestart met het proefproject 'Samen werken aan veilig wonen' in Hëiloo West. Het project is bedoeld om het gevoel van veiligheid en de werke lijke veiligheid te vergroten door de kans op inbraak te verkleinen en te zor gen voor zo weinig mogelijk onveilige plekken in de wijk. Deze week worden door de politie de enquêteformulieren opgehaald die bij het project horen en die bewoners van Termijen, Vrieswijk, Mariënstein, Bos- winde, Bosrank, Bosvaren, Baetenburg, Boekenstein, Vredenoord en Het Hoekstuk onlangs in de bus kregen. In de enquête staan vragen over de bewoners en hun woningen, hun gevoel van veiligheid, hun bereidheid om maatregelen te treffen en welke wen sen en problemen bewoners hebben op dit gebied voor hun eigen woonomge ving. De bewoners krijgen daarna een uitno diging voor een gratis inbraakpreven tie-advies door de politie. Wie daarna de noodzakelijke preventiemaatrege len uitvoert, kan een certificaat krijgen. Daarnaast wordt ook bekeken welke onveilige plekken er zijn in de wijk. Daar wordt dan een plan van aanpak voor opgesteld om de situatie te verbe teren. Het proefproject wordt eerst in Heiloo West gehouden om vervolgens met de resultaten daarvan te beslissen over verdere acties. De resultaten van dit pilotproject zijn naar verwachting eind maart of begin april bekend. Iris Fernée geeft les in beeldhouwen en boetseren. HEILOO - Het honderdjarig jubileum jaar van Muziekvereniging Eensge zindheid is afgelopen zaterdagavond in het ontmoetingscentrum van. PC Willi- brord muzikaal van start gegaan met een spectaculair optreden van Eens gezindheid en het Noordhollands-Fan fare Orkest onder leiding van Jan Schut. Eensgezindheid onder leiding van Henk van Veldhuizen opende de avond met het plechtige en wel zeer toepasse lijke Music for a Celebration van Dirk Brossé. Het verrassend gevarieerde optreden van Eensgezindheid vervolg de met het klassieke werk La Pluie d'Or van Boullion Moll. Het orkest begeleidde de solo van sopraan-saxofo- niste Aline Coolegem op een gedisci plineerde, enigszins ingetogen manier. Ook het swingende It don't mean a Thing van Duke Ellington wist het pu bliek zeer te waarderen, net als de voor velen bekende Tiger Rag van Pi Schef- fer. Na de pauze trad het in de regio zeer gerespecteerde Noordhollands Fanfare Orkest op, dat werd opgericht in 1994. Dit jeugdige orkest heeft zijn ambitieu ze doelstelling op deze avond ^eker waar gemaakt. De weldaad aan muzi kaal spektakel werd met veel enthou siasme toegejuicht. Met name de wer velende compositie Twister van Leon Vliex was imposant. Kenmerkend wa ren de razendsnelle en wervelende technische passages door zacht koper en saxen en de spetterende fanfares door het koper, ondersteund door een strak ritmische slagwerksectie. Ook het spetterende Pachinko van Paul Yoder in een fanfarebewerking van Jan Schut werd swingend uitge voerd. Dit was de muzikale vertaling van het in Japan populaire balspelletje Pachinko. Voor de musicalliefhebbers vertolkte het orkest de Westside Story van Leo nard Bernstein en een selectie van drie songs. Ook opera kwam aan bod met de ouverture La Forza Del Destino van Guiseppe Verdi in een arrangement van Piet Stalmeier. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Te water gelaten Installatiebedrijf A. Borst! GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 UITVERKOOP Winkelhof 't Loo 30 Heiloo HEILOO - De volgende voorwerpen zijn als gevonden bij het bureau aange meld: een sleutel, een dameshorloge met zwart bandje, bankbiljetten, een autosleutel, een gele sjaal, een sleutel met kangaroe-hanger, een fietssleutel aan een rood label en een kinderfietsje. HEILOO - Op dinsdag 27 januari houdt de Huurdersvereniging Heiloo haar eerste jaarvergadering in het Open Huis. De jaarvergadering heeft een bijzonder karakter omdat na de pauze een forumdiscussie over volks huisvesting Heiloo en de regio op de agenda staat, waaraan alle politieke partijen uit de gemeenteraad van Hei loo deel zullen nemen. De forumleden zijn John Daas (Heiloo 2000), George Borst (CDA), Gerrit Jan Stokreef (VVD), Bram Swart (D'66) en Arend Pleizier (GroenLinks). Ieder van hen krijgt eerst maximaal vijf minuten de tijd voor een uiteenzetting van het partijstandpunt over het volks huisvestingsbeleid en alles wat daar mee samenhangt zoals woonlasten en veiligheid. Daarna volgt een discussie met de aanwezigen in ae zaal. De forumdiscussie begint omstreeks 20.30 uur. Het formele deel van de jaarverga dering met de presentatie van het jaar verslag en de jaarrekening, alsmede het beleidsplan begint om 19.30 uur. De jaarstukken liggen vanaf vandaag ter inzage bij de Woningstichting en bij de openbare bibliotheek. HEILOO - Op 27 januari wordt er in het Open Huis een lezing gehouden over de Chinese gnosis. De lezing gaat over het gedachtengoed van de Chi nese gnosticus Lao Tse die 2500 jaar geleden in China leefde. Hij was een boodschapper die de mens wees op zijn voorsprong en bestemming. Zijn ideeën zijn ook vandaag de dag nog actueel. In de Internationale School varr het Gouden Rozenkruis staat de levende gnosis centraal. In en rond deze school vinden mensen elkaar die de gnostieke of universele leringen van de school willen leren kennen en in hun eigen leven willen toepassen. HEILOO - De Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen (NVVH) afdeling Heiloo start op donderdag 19 februari met de muziekcursus 'Een rondreis door Europa'. Deze wordt gegeven door drs. Simina Ruppert. Aan de hand van levensbeschrijvingen en karakteris tieke kenmerken worden de componis ten Moessorgsky, De Falla, Sibelius en Grieg besproken en hun muziek beluis terd. De cursus wordt gegeven in het Open Huis van 10.00 tot 12.00 uur in vier les sen. De data zijn naast 19 februari ook 5,12 en 19 maart, de kosten f 65,-. Voor opgave (voor 1 februari) en nadere inlichtingen kunt u bellen tussen 19.00 en 20.00 uur naar Anneke Kager, 072- 5332935. Ook de leden van andere ver enigingen, aangesloten bij de Fede ratieve Vrouwen Raad, kunnen deelne men. Wel moet u uw lidmaatschaps kaart kunnen tonen. U kunt zich nog opgeven voor de cur sus bridgen voor gevorderden. Voor opgave en nadere inlichtingen kunt u bellen naar eerdergenoemd telefoon nummer. HEILOO - Het nieuwe verenigingsjaar van de Nederlandse Christen Vrou wenbond afdeling Heiloo start op dins dag 27 januari om 20.00 uur. De heer en mevrouw Slagter uit Winkel komen vertellen over het onderwerp 'Het bij envolk en hun producten' in de grote zaal van de gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat. Gasten zijn ook welkom. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Hènny van der Veer-Stoop Tel: 0,72 - 533 19 97 Nilsson in de Buk. HEILOO - Vrijdag 23 januari is het weer tijd voor theater in Buk Buk. Hiermee wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. In het verleden ston den er immers heel wat theatergroothe den bij Buk Buk op de planken. Hans Teeuwen, Dolf Janssen en Wim T. Schippers, om maar wat namen te noe men, gaven ooit acte de présence in Buk Buk. En dan hebben we het nog niet eens over Dogtroep, want daar is Warner Consorten uit voortgekomen. Dit houdt in dat u absurdistisch theater van hoog niveau kunt verwachten. Warner Consorten verzorgt een alles of niets, kijken en bekeken worden, zonder rode draad niet te begrijpen - theater voorstelling. Belangrijk hierin is dat niets belangrijk is en dat het ook niet begrepen hoeft te worden. Verbazing wekkend! De deur gaat om 21.00 uur open en de entree bedraagt f 10,-. Nilsson Zaterdag 24 januari treedt de formatie Nilsson op. Nilsson is oorspronkelijk afkomstig van het eiland Texel, maar verhuisde enkele jaren geleden naar Alkmaar omdat de bandleden dachten dat het dan makkelijker was om succes te krijgen in de popmuziek. Toen heet te Nilsson trouwens nog Vivid. Vivid bracht in 1993 de cd Seed Pearl uit die uitstekend werd ontvangen door de media. Dat is, zoals vele talentvolle bands aan den lijve ondervinden, nog steeds geen garantie tot succes. Die kwam pas toen onder de nieuwe naam Nilsson een 2 meter sessie werd gedaan en de single 'Insane' airplay kreeg op radio 3FM: De verwachtte grote klap per kwam toen medio '97 de single 'Elastic baby' opgenomen werd. Deze single kreeg veel airplay en weerspie gelt ook het karakter van de band op dit moment; rauw, gevoelig, fraaie tek sten en gevoel voor zowel de traditie als het heden. In het voorprogramma speelt Nuff Said, een veelbelovende gitaarband uit Amsterdam. Het trio is afkomstig uit Zeeland maar toog onverschrokken naar Amsterdam om het daar te gaan maken. Begin januari stonden ze samen met Nilsson op het Noorderslag Festi val, dé showcase voor nieuw muziekta lent. Ook de gitaarpop van Nuff Said laat zich omschrijven als rauw, en tege lijkertijd gevoelig. De plannen voor een cd hebben de heren en dame al klaar liggen. De poorten van Buk Buk gaan open om 21.00 uur en de toegang bedraagt f 10,-. Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. k Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1