Grote betrokkenheid uit zich in hoge respons Gemeente presenteert resultaten milieu-enquête CDA Blast Off Broekman 4 Verzamelingen verzameld LA ii St S3 UlTNOPICINC Ju) Vos Makelaardij W8* COLLEGE KfiS plt)U JDrukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO. 7 uw s B LA P VOOR 11 FEBRUARI 1998 Mini-braderie Heiloo Wereldwijd Geslaagd Bos uitgedund Samen leven doe je niet alleen HEILOO Het CDA op de bres voor goede kinderopvang reclameproaucties Uw Oogmerk Opticien JOHN MOEN GOED GEZIEN Kindermusicalvereniging De Hanswijckers speelt. Speelt u met vuur? Bank overvallen Inbraak Hoekstuk Expositie Robert Heindel Open dag op het PCC Lionsclub financiert Verwendagen Big Buk Buk Band Battle Muziekreis op grootbeeld Inbreker betrapt Kerstactie Kroatië CEES H AC HM ANC LOODGIETERS Huug Zentveld exposeert JAC. P.THIJSSE VOOR DIE INFORMATIEAVOND DE OPEN DAG LAAT U INFORMEREN OVER: Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoon maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) -.-n-mVmWmW-'-A- De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Het platform voor interna tionale samenwerking Heiloo Wereld wijd houdt op zaterdag 14 februari een mini-braderie in winkelcentrum 't Loo ten behoeve van de stichting Sarana. Verschillende organisaties in Heiloo houden zich bezig met internationale samenwerking. Om die krachten te bundelen hebben deze organisaties in 1996 de handen ineen geslagen en wer ken nu samen in het platform Heiloo Wereldwijd. Dit ontwikkelt projecten die door de verschillende organisaties worden uitgewerkt met ondersteuning van de gemeente. De inkomsten van de mini-braderie komen ten goede aan de stichting Sa rana. Deze stichting werkt mee aan de bouw en inventaris van een school voor jonge kinderen in Sri Lanka. De ge meente heeft toegezegd de opbrengst voor het project te verdubbelen tot een maximum van 8000 gulden. Tijdens de braderie wordt informatie gegeven over Heiloo Wereldwijd en het schoolproject in Sri Lanka, er worden artikelen uit Sri Lanka verkocht plus kaarten voor een lunch in restaurant Klein Varnebröek. De opbrengst hier van komt ook ten goede aan het pro ject. HEILOO - Oud-plaatsgenoot Frank Post is geslaagd voor het doctoraal exa men interne geneeskunde in Kaapstad, Zuid-Afrika. HEILOO - Medewerkers van de Ver eniging Natuurmonumenten zijn klaar met het zagen van bomen langs de Kennemerstraatweg. Een strook bos schuin tegenover de Kattenberg is flink uitgedund. Eiken en meidoorns blijven staan. Esdoorns zijn er tussenuit gezaagd. De belangrijkste reden voor deze ingreep is de veiligheid langs het fiets pad. Een flink aantal bomen groeide gevaarlijk schuin over de weg. Tege lijkertijd vond Natuurmonumenten het een mooi moment om dit deel van het landgoedbos te verjongen. Zo kan er weer zonlicht op de bodem komen waardoor een gevarieerde struiklaag ontstaat. Hier en daar zullen hazelaars geplant worden om dit proces te ver snellen. De groep vrijwilligers die maandelijks meehelpt met het beheer van het Heilooërbos heeft onder begeleiding van medewerkers van Natuurmonu menten de takken er tussenuit gezaagd en iets verder in het bos op lange sta pels gelegd. Deze takkenrillen zijn zo gestapeld dat kleine zoogdieren hier prachtig kunnen schuilen-en vogels hier kunnen broeden. Dit werk is zeer arbeidsintensief, maar geeft veel resul taat voor de natuur. De dikke stammen zijn door medewerkers van Natuur monumenten met motorzagen er tus senuit gehaald. Het hout is als timmer hout verkocht. HEILOO - Inwoners van Heiloo vin den een selectief gebruik van chemi sche bestrijdingsmiddelen acceptabel; de gemeente moet de komst van een kringloopbedrijf stimuleren en een meerderheid wil een afvaltarief op basis van het aantal kilo's vuil dat men aanbiedt, waarbij dan wel eventuele effecten van afvaltoerisme moeten worden voorkomen. Dat zijn enkele conclusies naar aanlei ding van de onlangs gehouden milieu enquête, die door 622 van de 1.000 aan geschreven huishoudens is ingevuld. Deze hoge respons geeft aan dat de betrokkenheid bij het milieu(beleid) groot is. De resultaten van deze enquê te werden vorige week woensdag gepresenteerd. De gemeente Heiloo heeft vorig jaar het bureau SPM uit Den Bosch opdracht gegeven een milieubelevings- enquête te houden onder de inwoners van Heiloo. Aanleiding hiervoor was het voornemen om een nieuw milieu beleidsplan 1998-2001 op te stellen. Op suggestie van inwoners van Heiloo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de bevolking mid dels cën enquête meer te betrekken bij het ontwikkelen van het milieubeleid. De resultaten van de milieu-enquête, die verwerkt zullen worden in dat milieubeleidsplan, leveren naast infor matie over het huidige milieubeleid ook informatie op over onderwerpen die de inwoners van Heiloo belangrijk vinden. In de enquête werden vragen gesteld over onder meer de woonom geving, het groen en groenbeheer, afval, informatie, energiebesparing en verkeer en vervoer. Woonomgeving De inwoners van Heiloo zijn zeer tevreden over de totale woonsituatie, slechts 4 procent is ontevréden. Onge veer 20 tot 25 procent van de Hei- löoënaren vindt de aanwezigheid van ontmoetingsplekken voor de jeugd, het onderhoud van het groen en de aanwe zigheid van openbaar vervoer in de buurt slecht of onvoldoende. Daaren tegen vindt een groot deel van de inwo ners de hoeveelheid groen (90,3 pro cent), de netheid (74,9 procent) en de openbare verlichting (82,2 procent) in de buurt voldoende of goed. De top 3 van de frequentie van overlast in de omgeving betreft lawaai van weg verkeer (18,4 procent heeft vaak over last), lawaai van vliegverkeer (15,8 pro cent heeft vaak overlast) en tot slot heeft 14,5 procent vaak overlast van vervuiling door hondenpoep. Ook geven de resultaten hiervan de mate van hinder weer. Een op de drie inwoners van Heiloo heeft het afgelopen jaar een milieu klacht gehad. Hiervan had de helft betrekking op geluidsoverlast. De helft van het aantal klachten wordt ook daadwerkelijk gemeld bij een instantie. De tevredenheid over de afhandeling van milieuklachten door diverse instan- Ji i (zie pag 6) Hero Veger Martin Groot KIES 4 MAART I"l6t CDA LIJST 3 mu AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 o Een parkeer plaatsje zoeken rond 7 Loo valt soms niet mee, en dus wordt de auto nog wel eens geparkeerd waar het niet mag. Toch voelt 78,5 procent van de inwoners niets voor het invoeren van betaald parkeren in het centrum, (foto Kitty Hoogland) Ti c Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 13 en 14 februari a.s. Theater De Beun aanvang vrijdag: 20:15 uur aanvang zaterdag: 13:00 en 16:00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED ties is laag, slechts 17,7 procent. De reden hiervoor is in de helft van de gevallen gelegen in het niet goed ver helpen van de klacht. Dit kan echter ook betekenen dat de oorzaak van de klacht niet verholpen is, bijvoorbeeld in het geval van overlast van vliegverkeer. Groen en groenbeheer De meningen zijn verdeeld over de vraag of het acceptabel is dat er (vaker) onkruid tussen de stoep- en straattegels groeit. Dezelfde verdeeldheid tekent zich af bij de vraag of het een taak van de bewoners is om samen met de gemeente actief te zijn in het onder houd van het groen in de buurt. Minder verdeeld zijn de meningen over het gebruik v.an chemische bestrijdings middelen. Verreweg de meerderheid, namelijk 74,1 procent van de inwoners van Heiloo, vindt het acceptabel dat de gemeente in sommige gevallen chemi sche bestrijdingsmiddelen gebruikt. Een kwart van de respondenten gebruikt zelf chemische bestrijdings middelen. Bijna alle inwoners van Heiloo zijn op de hoogte van de wijze waarop alle soorten afval gescheiden worden inge zameld. Het meewerken aan het schei den van afval is eveneens groot. Bij de mate van tevredenheid ten aanzien van het scheiden van de diverse afvalsoor- ten scoort de inzameling van glas het hoogst (84,8 procent tevreden of zeer tevreden) en de inzameling van oude kleding het laagst (64,5 procent tevre den of zeer tevreden). De redenen voor ontevredenheid zijn zeer divers en heb ben onder meer betrekking op het ver verwijderd zijn van inzamelpunten, bij voorbeeld oud papier/karton en kle- dingbakken, en de rommel bij bijvoor beeld glasbakken. Daarnaast wordt als reden aangegeven dat er rommel ach terblijft bij het inzamelen van grof huis vuil en dat men niet alle soorten grof afval mag aanbieden. De ideeën om nog meer afval geschei den in te zamelen betreffen het inza melen van plastic, blik en het scheiden van glas op kleur. Maar liefst 57,9 pro cent van de inwoners van Heiloo wil dat de komst van een kringloopbedrijf wordt gestimuleerd. Energiebesparing en informatie Er bestaat behoefte aan informatie over de plannen van de gemeente over afvalinzameling (32,1 procent) en inle veringmogelijkheden voor nog bruik bare spullen (35,9 procent). Verder is er behoefte aan informatie over mogelijk heden om in huis energie te besparen (52,7 procent). Maar liefst 65 procent is bereid mee te betalen voor ecostroom. Bijna evenveel respondenten zijn voor- of tegenstander van 30 kilometer-zones in wijken. Betaald parkeren in het cen trum wordt niet ondersteund door de inwoners (78,5 procent). Slechts 23 pro cent van de bevolking is van mening dat de gemeente, onvoldoende doet om het gemotoriseerde verkeer in de gemeente te beperken. Installatiebedrijf I Borst/GUUS DE JONG «5 Westerweg 198 a Heiloo jHi' I Tel. (072) 533 34 81 NVM MAKELAAR RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo telefoonnummer: 072 533 533 0 \^Tevens twee kantoren in Alkmaar^/ HEILOO - Verzamelen, heerlijk om te doen. Sigarenbandjes, suikerzakjes, maar ook perforators, takelblokken en natuurlijk poppen uit alle windstreken. In de Oude Pastorij is momenteel de tentoonstelling 'Verzamelingen verzameldte zien, waarover u meer kunt lezen elders in deze Uitkijkpost, (foto Starfield) HEILOO - Vorige week donderdag ochtend is rond half tien een bank aan de Westêrweg overvallen. Een man in een geel jack en met een bivakmuts op zijn hoofd eiste van een van de mede werkers geld. Daarbij dreigde hij met een vuurwapen. De bankmedewerker gaf de man daar op geld, waarna de overvaller in een gereedstaande metallic blauwe Opel Kadett verdween in de richting van de Zeeweg. De wagen is later in Castricum teruggevonden. HEILOO - In de nacht van vrijdag op zaferdag is ingebroken in een horeca gelegenheid in 't Hoekstuk. Een raam werd vernield en het gehele pand werd doorzocht. De buit bedroeg de inhoud van de kassa en een gokkast plus twee boeddhabeeldjes. HEILOO - Van 15 februari tot en met 8 maart houdt The Obsession of Art de expositie 'Still Moving' met werken van de Amerikaanse schilder Robert Hein- del. De expositie maakt deel uit van een serie tentoonstellingen in Tokio, Washington en Birmingham en biedt een actueel overzicht van de verschil lende stijlen in het moderne werk van deze hedendaagse meester. Still Moving toont werk uit drie ver schillende inspiratiebronnen. Afrikaan se 'wall paintings' en het decorontwerp voor de Amerikaanse dansvoorstelling Dance House hebben geleid tot twee prachtige series van modern abstract werk. De opera Carmina Burana inspi reerde Heindel tot een indrukwekken de serie krachtige figuratieve doeken. De expositie is van donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 18.00 uur. Op zondag 15 februari vindt om 17.00 uur de officiële opening plaats. The Obsession of Art vindt u aan de Kennemerstraatweg 382. HEILOO - Op zaterdag 14 februari, Valentijnsdag, opent het PCC zijn deu ren wagenwijd voor nieuwsgierige toe komstige brugklassers en hun ouders, voor een speelse en interessante ken nismaking. In alle lokalen van het com plex aan De Dors staan docenten klaar om de bezoekers te informeren over het voortgezet onderwijs en de vernieu wingen daarin. Terwijl hun ouders voorgelicht worden over belangrijke onderwijskundige aspecten die horen bij de ingrijpende overstap naar het voortgezet onderwijs, gaan de leerlingen zelf, met behulp van een vragenlijst, op speurtocht door het PCC-gebouw. Om ook ouders met klei ne kinderen de gelegenheid te bieden deze belangrijke dag bij te wonen, is er gezorgd voor kinderopvang. In het kin derdagverblijf Poppejans, gehuisvest in het PCC-gebouw, kunnen de allerklein sten, onder het toeziend oog van een aantal meisjes uit de examenklas, zich vermaken met speelgoed of een slaapje doen. HEILOO - Lionsclub Heiloo, Limmen en de Egmonden heeft vorige week f 1.000,- overgemaakt aan Stichting de Opkikker. De Lions verdienden dit geld in samenwerking met hockeyclub De Terriërs uit Heiloo door rond kerst en nieuwjaar wenskaarten te verkopen. De ontwerpen van' de wenskaarten waren gemaakt door leerlingen van negen basisscholen in Heiloo in het kader van het Vredesposter-project. Stichting de Opkikker organiseert zo geheten Verwendagen voor langdurig zieke kinderen in deze regio en hun broertjes, zusjes en ouders om de moed erin te houden. HEILOO - Op vrijdag 13 februari gaan in Buk Buk de voorrondes van start van Noord-Hollands Glorie onder de naam Big Buk Buk Band Battle. Noord-Hollands Glorie is een provinci aal popconcours waarvan de finale tra ditiegetrouw gehouden wordt in 't Patronaat te Haarlem. De winnaar aldaar is meteen afgevaardigde voor de provincie bij de Grote Prijs van Nederland. In Buk Buk worden twee voorrondes en een finale gehouden. Bij deze eerste voorronde doen vijf bands mee. Captain Kangaroo is een voortzetting van het ter ziele gegane Rompe- stomper, dat vorig jaar Nieuw Alk- maars Peil won. Captain Kangaroo mag echter rekenen op nieuwkomer Michiel Van Horssen achter de potten en pan nen. Captain Kangaroo haalt zijn inspi ratie bij bands als Red Hot Chili Peppers, Tool, Smashing Pumpkins en Tori Amos. Op Harry Na speelt lekkere commer ciële muziek. Een aantal leden is tevens bezig met lucratieve produktiewerk- zaamheden voor bands als Skyline en Spatzuiver. Feathers, afkomstig uit Volendam en Wormerveer, speelt expe rimentele poprock. Hunt For Noise bestaat uit een aantal leden van Strange Day. Wegens de 'informele sfeer' die zich van het gezel schap meester maakt tijdens de repeti ties heeft Hunt For Noise nog maar één keer opgetreden. Jack Moltan Distor tion bestaat uit Jack' Moltan zelf die, samen met zijn drie familieleden Robert, Sil en Wiebe, gespierde gitaar klanken laat horen. Het café gaat open om 21.00 uur en de entree bedraagt f 7,50. HEILOO - Op donderdag 19 februari verzorgt J. Neefjes onder de titel 'Een reis door de muziek' een presentatie op groot scherm. De mooiste fragmenten uit diverse opera's, operettes en ballet ten heeft hij tot een geheel gearran geerd (onder meer Rigoletto, Aïda, Carmen, Bolero, Carmina Burana en Het Zwanenmeer). Een verzoeknummer kan vóór de uit voering en tijdens de pauze worden opgegeven. De heer Neefjes bekijkt dan de mogelijkheden. De presentatie wordt gehouden om 14.00 uur in het Trefpunt, Abraham du Boishof 2. Entree is f 3,- inclusief koffie of thee. HEILOO - In de nacht van zondag op maandag werd een bewoner van de Zeeweg gewekt door zijn autoalarm. Toen hij op onderzoek uitging zag hij een man bij zijn auto staan, die hem eerst uit begon te schelden en er ver volgens vandoor ging. Behalve in de wagen, bleek later ook in de woning te zijn ingebroken. Een mapje met een kentekenbewijs en een bos sleutels worden vermist. HEILOO - De schoenendozen kerstac tie voor Kroatië van de Sri Sathya Sai Baba Organisatie Nederland was een succes. De opbrengst van Heiloo en Castricum was ongeveer 350 pakjes en de totale opbrengst van heel Nederland was ruim 5000 pakjes. De organisatie is zeer tevreden met dit resultaat. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Koeien bij de Zandersloot. HEILOO - Na Erik Baart en Jos Apeldoorn exposeert Huug Zentveld als derde en laatste lid van schildersge nootschap Hallem in de Hema Heiloo. Zijn schilderijen hangen in de maanden februari en maart in de koffieshop. Het inmiddels bekende genootschap uit Egmond-Binnen heeft de laatste jaren met veel succes geëxposeerd in zowel Nederland als België, en natuur lijk in hun eigen Hallemhuis in Eg mond-Binnen waar naast kunstenaars uit de regio, altijd werk van Hallem te zien is. Zentvelds werk mag wat zijn gedempte kleuren betreft vrij ingetogen worden genoemd. Hij wordt in hoge mate geïnspireerd door de Bergense school en werkt voornamelijk figuratief. Men sen en stillevens hebben vooral zijn voorkeur. Zentveld is volledig autodi dact en streeft er naar in kleur en stijl zoveel mogelijk een eigen identiteit te vinden. openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (VOOR OUDERS) OP DONDERDAG 12 FEBRUARI 1998 OM 20.00 UUR a OP ZATERDAG 14 FEBRUARI 1998 VAN lO.OO TOT 13.00 UUR GOED ONDERWIJS IN EEN VRIENDELIJKE SFEER HET STREVEN OM ERUIT TE HALEN WAT ER IN ZIT' DE GOEDE DOORSTROOM- EN EXAMENRESULTATEN DE BLOEMEN 65 CASTRICUM TEL. (0251) 65 75 71

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1