Fondsen helpen Buk Buk een handje bij het realiseren van ambitieuze plannen Operettevereniging speelt HMS Pinafore CDA - HEILOO n Ui i HMS Pinafore Luister naar Juup Wuijster Broekman /Bókma LIJST I n J.G. DAAS PST «R li.: W *Ti E ra Vos Makelaardij VVD-lijsttrekker Radio Excellence A P E L L A Exclusieve Collecties ^L(JU JDrukkerij uitkijkpost bv ft:*:*:* 63e JAARGANG NO NIEUWSBLAD VOOR 18 FEBRUARI 1998 Discussie lijsttrekkers Den Boon spreekt Van Kemenade over fusie Gastgezinnen gezocht - r '/;fj 2 - f - v. r Samen leven doe je niet alleen Het CDA op de bres voor een zorgzame samenleving KIES 4 MAART het CDA LIJST 3 reclam^ra^ucties m -t v Heilooër Operette Vereniging speelt: op donderdag 19 februari om 10 en 16 uur FM 106.3/Kabel 96.5 SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Geen jachtrecht in Heiloo Geslaagd JOHN MOEN GOED GEZIEN Politiek forum Koud kunstje! elaIrsgroep -> CEES HACHMANG LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egpiond aan den Hoef. ,w. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! 9.00-12.00 uur v.v Redactie, ma. t/m vrij. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) HEILOO - Vanavond vindt in de Beun een discussie plaats tussen de lijsttrek kers van de politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezin gen van 4 maart. Deelnemers zijn George Borst (CDA), Hans van Halem (D66), Arend Pleizier (GroenLinks), John Daas (Heiloo 2000), Willem Gomes (N.CPN), Roelof Bos (PvdA) en Juup-Wuijster-Schud- deboom (VVD). Zij lichten hun politieke standpunten toe en gaan met elkaar in discussie aan de hand van onderwerpen die in de ver kiezingsprogramma's zijn opgenomen. Thema's als wonen en werken, milieu, veiligheid, verkeer en jongeren- en ouderenbeleid komen zeker aan de orde. De discussie wordt geleid door burge meester Henk den Boon, die gewapend met een loopmicrofoon, zijn uiterste best gaat doen om de deelnemers aan de discussie waar nodig te prikkelen om de verschillen in de standpunten van de politieke partijen boven tafel te krijgen. Deze hopelijk vlammende discussie begint om 20.00 uur, de zaal is een half uur eerder open. HEILOO - Burgemeester en wethou ders moeten zich, samen met de fractie voorzitters van de politieke partijen, intensief gaan beraden over de positie van Heiloo. Met deze opdracht keerde het college terug van een gesprek met de commissaris van de Koningin en tevens portefeuillehouder bestuurlijke organisatie J. van Kemenade. Het ge sprek ging over de voorgenomen fusie waartoe de gemeenteraden van Castri- eum, Akersloot en Limmen zich uitge sproken hebben. Na een gesprek met deze gemeenten liet Van Kemenade weten in beginsel positief te staan tegenover de voorge nomen samenvoeging. Burgemeester Den Boon verklaarde een aantal weken terug in deze krant dat hij in het gesprek met Van Kemenade uit zou leggen waarom het noodzakelijk is dat Heiloo ook in dat fusieproces betrok ken zou worden. Hij sprak toen de ver wachting uit dat er een koponderzoek gehouden zou worden waarbij Heiloo en Uitgeest betrokken zou worden. Begin maart zal het college een defini tief standpunt innemen en aan de pro vincie overbrengen. HEILOO - De stichting Een Hart voor Polen is dringend op zoek naar gastge zinnen. Van 5 tot 22 augustus worden 22 kinderen verwacht uit de Poolse stad Swietochlowice. Deze kinderen, in de leeftijd van 9 tot 12 jaar met lichte ge zondheidsproblemen of uit -arme en probleemgezinnen, worden door de stichting uitgenodigd voor een gezon de, ontspannen en leerzame vakantie. U kunt informatie inwinnen en zich opgeven bij J. Rood, De Moestuin 19 Heiloo, tel. 072-5335297 of bij het secretariaat, tel. 5157889. HEILOO - Naar eigen schatting zou den ze eigenlijk zo'n tachtig a negentig duizend gulden nodig hebben voor de verbouwingen en aanpassingen die al geruime tijd op hun verlanglijstje staan. Dat neemt niet weg dat de medewer kers van Buk Buk opgetogen zijn over de f 30.000,- die het jongerencentrum onlangs kreeg uit het Juliana Welzijn Fonds voor vervanging van de inventa ris. Met daarbij de f 10.000,- die hen werd toegezegd door het Anjerfonds en de Olga Heldring Stichting zorgt het voor een bedrag waar de Buk-mede- werkers mee aan de slag kunnen. „Dit bedrag moet je zien als extra," betoogt een tevreden voorzitter Selma Stet van de Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo. „We gaan het gebruiken voor de dingen waar we eerder nooit aan toekwamen, dingen die we al heel lang wilden maar waar steeds geen geld voor was." Ze bedoelt de verbouwing van de kleedkamers en de aanleg van douches en toiletten. „Dat is toch wel het het minste wat je de bands die hier optreden moet kunnen bieden." De f 5.000,- van het Anjerfonds is be stemd voor verbetering van licht en geluid. Buk-werkers Frans Langedijk en Wilbert Könning geven aan dat daarmee de gebruiksmogelijkheden van het café uitgebreid zullen worden. „Als we zelf zaken als een zanginstalla tie en een disco-mengtafel in huis heb ben, kunnen we vaker kleinschalige dance-activiteiten organiseren en bands laten spelen. Tot nu toe moesten we geluid en licht altijd inhuren. We hebben ook plannen om meer theater activiteiten te houden en om er maan delijks een speciale trance-dance avond te laten plaatsvinden." Daarnaast is het de bedoeling dat ook de zaal meer mogelijkheden voor dance-avonden krijgt met speciale lichteffecten. Aan de aanpassing van geluid en licht wordt al gewerkt, maar de grote ver bouwing van onder meer de kleedka mers staat gepland voor de zomerva kantie. „Als we er met z'n allen flink de schouders onder zetten, dan moeten we dat in die periode voor elkaar kunnen krijgen," denkt Wilbert. Aangevreten deurpost Tegelijkertijd zou dan de vloer van het jongerencentrum onder handen geno men moeten worden. Daar zit al sinds jaren een zwam in, die langzaam al het hout aantast. „Het is begonnen onder de houten vloer en daar zijn ook al ver schillende delen vervangen," laat Frans zien. „Maar inmiddels zit het ook in de wanden, in de bar en ook zijn sommige deurposten aangevreten. Laatst viel er spontaan een deur uit." De vervanging yan de vloer wordt ove rigens niet gefinancierd uit de fondsen. Al drie jaar lang is er in de Buk-begro- ting jaarlijks f 50.000,- voor opzij gezet en ook de gemeente zal bijdragen. „Maar hoe die verbouwing precies zal worden aangepakt en wat voor vloer er in komt, is nog niet bekend. Dat is de gemeente nu aan het bekijken. Het HEILOO - Op 20,21,27 en 28 februari en 1 maart (matinee) speelt de Hei- looër Operette Vereniging onder bege leiding van het Zaans Opera en Ope rette Orkest HMS Pinafore van Gilbert en Sullivan in theater De Beun fe Heiloo. De regie is van John Lust, de muzikale leiding is in handen van Wim Nooteboom. Voor de Heilooër Operette Vereniging en haar publiek zijn de operettes van Gilbert en Sullivan al lang geen onbe kend terrein meer. In de afgelopen twaalf jaar werden reeds eerder The Mikado, The Gondeliers en The Pirates of Penzance opgevoerd voor uitver kochte zalen en met lovende kritieken. Een goede reden voor de HOV om na La Belle Hélène van Offenbach nu weer eens een werk van dit Engelse duo te presenteren en wel HMS Pina fore. De titel van deze operette is de naam van een Engels marineschip, waarop tekstschrijver William Schwenck Gil- 1 1 Ttl; iiiii "i - y* X X* S V"' r - f (zie pag 6) Anne-Marie Worm-de Moei v J. U-Jte AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 r A A i V',, r Wilbert KönningSelma Stet en Frans Langedijk (vlnr) hebben plannen genoeg voor de Buk. moet natuurlijk wel voldoen aan spe ciale eisen en daarbij ook akoestisch verantwoord zijn." Overigens is Buk Buk in afwachting van nog meer gemeentelijke beslissin gen. In het beleidsplan dat vorig jaar gepresenteerd werd, waren ideeën uit gewerkt voor de aanbouw van een Jongeren Informatie Punt (JIP) bij de Buk waar jongeren met vragen öp allerlei gebied terecht kunnen. Daar naast wordt gesproken over de aanstel ling van een ambulant sociaal cultureel werker. „Dat is iemand die de straat op gaat en de jongeren daar aanspreekt," aldus Wilbert. „Zo kun je er beter ach ter komen wat er1 onder de jongeren leeft." Tevens werd vanuit de politiek zelf een verruiming van de openingstij den van het jongerencentrum geopperd om de 'hangjeugd' een plek te geven. „Er zijn ideeën genoeg en alle plannen liggen keurig uitgewerkt bij de gemeen te," aldus Frans, „maar bij de gemeente gaat het allemaal niet zo snel." Uitwisseling Toch zitten de Buk-medewerkers ondertussen niet stil. Momenteel zijn de voorbereidingen voor een uitwisse ling met jongerencentra in Belfast en Liverpool in volle gang. „Eind april komt er uit deze steden een groep jon geren tussen de 18 en 23 jaar oud voor een week naar Heiloo," vertelt Wilbert. „In die week vinden er allerlei activitei ten en workshops plaats die te maken hebben met een thëtna dat inhoudt dat muziek verbroedert en leefgemeen schappen bij elkaar brengt." Hij verklaart de keuze van dit thema uit de grote verdeeldheid die in de Noord-Ierse stad Belfast heerst tussen protestanten en katholieken en waar hij zelf getuige van was tijdens een bezoek dat hij vorig jaar aan de stad bracht. „Verder is het zo dat ze in Belfast momenteel bezig zijn met de oprichting van een nieuw jongerencen trum. Omdat het jongerenwerk daar heel anders is georganiseerd dan hier in Nederland, willen we hen ook graag in de praktijk laten zien hoe het er bij Buk Buk aan toe gaat." In augustus krijgt het uitwisselingspro ject zijn vervolg met een bezoek van acht Heiloose jongeren voor vier dagen aan Liverpool, waar ze op zoek gaan naar de 'roots' van de muziek, onder meer bij de beroemde popschool van Paul McCartney. Aansluitend volgt een zesdaags verblijf in Belfast. Om de ver broedering waar de jongeren naar stre ven ook voor de buitenwereld zicht baar te maken, is aan de uitwisseling ook nog een speciaal kunstproject gekoppeld. „In alle drie de plaatsen wordt tijdens de uitwisseling gewerkt aan een speciale muurschildering. In Belfast zie je overal in de straten zoge naamde 'murals', levensgrote politieke tekeningen op de muren. Wij willen op die manier een drieluik maken. We beginnen in Heiloo, op de muur van Buk Buk op de hoek van de Pastoor van Muijenweg. Het tweede deel komt dan in Liverpool en het derde in Belfast. Zo levert die uitwisseling ook iets blijvends op." talen bedrijfsopleidingen DE VROLIJKSTE VAKANTIECURSUS in maart en april Frans Duits Engels Spaans Italiaans Bel voor informatie of folder 072-5405543 RUUSBROECHOF 37, ALKMAAR 21,27,28 februari en 1 maart a.s. Theater De Beun Kaarten a ƒ25,- vanaf 30 januari te koop aan de kassa A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 V Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte bert met fraaie teksten (door Joop Fransen in het Nederlands vertaald), de situatie schildert zoals die op de sche pen van de Engelse marine in de twee vorige eeuwen gebruikelijk was. Rangen- en standsverschil spelen de hoofdrol in een kolderiek liefdesver haal dat op geniale wijze door Sir Ar thur Sullivan van zijn muziek is voor zien. Voor de rolverdeling tekenen Jan Winkelaar, Frits Hogerheyde, Michel Fernée, Nan Beers, Peter Boven, Aad van der Kolk, Karin ten Cate, Marry Danko en Gré Olbers. Zij worden ondersteund door het groot HOV-koor en het Zaans Opera en Operette Orkest. Toegangskaarten zijn vanaf 30 januari a f 25,- verkrijgbaar aan de kassa van theater De Beun en bij boekhandel Avis op het Stationsplein te Heiloo. Voor informatie kunt u bellen met tel. 072-5334275. HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders gaat de gemeente raad voorstellen geen jachtrechten meer te verlenen voor het jagen op ge meentegrond. De bestaande jachtrech ten zullen worden gerespecteerd, maar na het aflopen van de afgesproken ter mijn worden ook deze niet meer ver lengd. Het college zegt tot dit stand punt gekomen te zijn 'vanwege de alge mene maatschappelijke discussie over de (on)wenselijkheid van het jagen op wild'. De aanleiding voor dit besluit is een binnengekomen verzoek van een 'hob byjager' uit Alkmaar om te mogen ja gen op schadelijk wild. Daaronder wor den kraaien en meeuwen verstaan. Het jagen gebeurt met een daartoe afge richte havik of slechtvalk. Het verzoek is niet gehonoreerd omdat er geen gemeentegronden beschikbaar zijn. De meeste zijn verpacht of er is al jachtrecht verleend. Daarnaast bestaan er bezwaren tegen deze vorm van jagen. Het college heeft advies ingewonnen van de Stichting Faunabescherming. Deze stichting heeft negatief geadviseerd omdat zij jagen als een een vorm van plezierjacht beschouwt. Het risico dat ook andere vogels en dieren gevangen worden dan het schadelijk wild waarvoor de ver gunning werd aangevraaagd, is volgens de Stichting Faunabescherming te groot. Overigens is in Heiloo niet ge bleken dat er schade veroorzaakt zou worden door meeuwen of kraaien, .waarmee ér dus ook geen noodzaak aanwezig is om te jagen. Wanneer de gemeenteraad met het voorstel instemt, dan zal op termijn het jagen op gemeentegrond geschiedenis zijn. Op het moment dat er wildschade optreedt, zal de gemeente maatregelen treffen in overleg met Staatsbosbeheer. HEILOO - Plaatsgenoot Theo Aufen- acker is op 13 februari aan de Vrije Universiteit te Amsterdam cum laude bevorderd tot arts. 0 p T 1 c f Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - Op woensdag 25 februari wordt ondpr het motto 'Senioren in de politiek' in 't Trefpunt een politiek forum gehouden. De discussie is «en initiatief van de Stichting Ouderen werk en de twee ouderenbonden SOH en KB O. De discussie zal worden gevoerd met Juup Wuijster-Schuddeboom (VVD), Arend Pleizier (GroenLinks), Gré Ris (PvdA), Hans van Halem (D66), Wil lem Gomes (NCPN), Geert Bos (Heiloo 2000) en George Borst (CDA). Bij het begin van de bijeenkomst wordt er een op het ouderenbeleid toegespitst overzicht van de diverse programma's uitgereikt. Onder leiding van een onpartijdige voorzitter wordt daarna een aantal thema's op praktische wijze aan de orde gesteld. De discussie begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. I Bors\ I Wester\ Tel. (07 Installatiebedrijf BorstlGUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo (072) 533 34 81 Kennemerstraatweg 129 te Heiloo telefoonnummer: 072 533 533 0 V^Tevens twee kantoren in Alkmaar^/ HEILOO is het waard om aan te werken. De WD Heiloo werkt! Aanleq - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreimging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1