Oppositie verontrust over plannen om deel Oosterbos op te offeren voor de aanleg van een golfbaan Nieuw onderkomen voor archeologie-werkgroep Oude beuk neergehaald Expositie JOSEPH Broekman /BcIkma Wonen in Egelshoek ir mr a WELKO iiili Van der Plaat tui Vos Makelaardij Cooooool! c al Vrüftac 6 maart A P E L L A VAN SCHAGEN Redactieacquisitie en administratie MAART 1998 liU^J Drukkerij uitkijk post bv NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 63e JAARGANG NO. 10 Nieuw psychiatrisch onderzoek in proces rond dood tuinder ÊÊt Moteleigenaar overvallen Oibibio radio sesfsi Gevonden voorwerpen Straatnamen Egelshoek Arnold de Lange bij Inzet Nieuwe plannen Zevenhuizerlaan Sterrenkij kdagen Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN Aquarellen in het Trefpunt reclameproaucties - van 10.00 tot 17.00 nnr tonen 4 mannequins doorlopend de nieuwste modellen uit onze collectie Lente en Zomer 1998. U bent van harte welkom. elaJrsgroep Kijk snel op de achterpagina SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 *1 CEES HACHMANG LOODGIETERS De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) »v. %v. ...w/5 w.w.w v.v.v. :-»»:• De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. ItJO verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! ALKMAAR - Verdachte R. el M. moet opnieuw door een andere psychiater onderzocht worden. Dat was gistermid dag de conclusie van de Alkmaarse recht bank in de zaak rond de dood van de Heiloose tuinder J. Nanne vorig jaar sep tember. De zaak wordt om die reden voorlopig aangehouden. De zeventigjarige Nanne werd op 11 sep tember dood aangetroffen in de koelcel in de schuur van zijn bedrijf met zware ver wondingen aan hoofd en borst. Door getuigenissen van buurtbewoners kon enkele dagen later de negenendertigjari- ge R. el M. als verdachte worden aange houden. El M., die al eerder tot zes jaar gevange nisstraf werd veroordeeld wegens dood slag, werd gisteren door officier van justi tie B. Wind doodslag en diefstal ten laste gelegd. Ruim zes weken lang is hij psychiatnsch onderzocht in het Pieter Baancentrum in Utrecht, maar volgens het psychiatrisch rapport is het niet mogelijk om op grond van het onderzoek een advies te geven over de verdachte. Psychologe J. Kruit van het Pieter Baancentrum, opgeroepen als getuige-deskundige in deze zaak, gaf tijdens de zitting aan dat El M. als 'een zaam, wantrouwend en terughoudend' uit het onderzoek komt. Verder concludeer den de onderzoekers dat 'voor El M. een geringe aanleiding al voldoende kan zijn om tot buitenproportioneel agressief gedrag over te gaan'. Volgens de psycho loge is er echter te weinig informatie over de reden van dit gedrag van verdachte, onder andere omdat El M. gedeeltelijk niet erg wilde meewerken tijdens het onderzoek en weinig over zichzelf wilde vertellen. El M. zelf beweerde dat hij 'geen kans had gehad in het Pieter Baancentrum'. Hij gaf aan dat hij zich bedreigd voelde door de onderzoekers en dat ze te weinig tijd aan hem hebben besteed. Verder voerde hij aan dat de tolk die tijdens de onderzoe ken aanwezig was, een Algerijnse was in plaats van een Marokkaanse. Over de gebeurtenissen op 10 september vertelde R. el M. op de zitting dat hij naar Heiloo was gegaan om werk te zoeken. Toen hij Nanne aansprak, die volgens hem op dat moment aan het werk was met een hark, zou die El M. daarmee meerdere malen geprikt hebben om hem weg te jagen. El M. beweerde dat hij zich bijna niets herinnert van wat er daarna precies is gebeurd. 'Er kwam een waas voor m'n ogen'. Wel weet hij dat hij de hark gepakt heeft en dat het slachtoffer op een gegeven moment gevallen is op een compressor. Toen hij zag dat de tuin der niet meer bewoog, heeft hij het lichaam naar de schuur gesleept. Volgens zijn eigen zeggen was hij toen zo bang en in paniek dat hij Nannes fiets heeft gepakt om zo snel mogelijk weg te vluchten. Dat hij ook nog andere spullen van het slachtoffer zou hebben gestolen, zoals een horloge en een portemonnee met bank pas, ontkent El M. in alle toonaarden. Dat hij het horloge van Nanne bij zich had was volgens hem 'per ongeluk'. Hij zou het hebben meegenomen omdat het erg op zijn eigen horloge leek dat hij daar was kwijtgeraakt. De rechtbank honoreerde het verzoek van advocaat C. Starmans om als nieuwe psychiater de Haagse deskundige pro£ dr. D. Zeegers te benoemen omdat het hier volgens de rechtbank gaat om 'een bui tengewoon ernstige zaak en omdat het Pieter Baancentrum zelf ook aangeeft dat het onderzoek zijn beperkingen had.' HEILOO - De fracties van het CDA, D66 en GroenLinks hebben maandag een woedende brief gestuurd aan het college van burge meester en wethouders van Heiloo, Gedeputeerde Staten en het bestuur van het Noordhollands Landschap. De briefschrijvers zijn woest over het plan van B en W om een deel van het Oos terbos op te offeren voor de aanleg van een golfbaan tussen Ypestein en La- gelaan. Een mogelijke tak aan de A9 zou dan in het landschappelijk waarde volle gebied tegen de grens van Lim men aan moeten komen. De fracties voelen zich behoorlijk ge passeerd, zo valt verder uit hun brief op te maken. In een schrijven van het col lege van B en W aan Gedeputeerde Staten komen volgens hen zaken naar voren die bij geen van deze partijen bekend zijn, terwijl daar in de raads commissievergaderingen van januari en februari uitdrukkelijk naar gevraagd is. Ze zijn van mening dat de gemeente raad zich eerst eens uit moet spreken of de komst van een tak aan de A9 wel gewenst is, en zo ja, wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Verder blijkt volgens CDA, D66 en GroenLinks uit dezelfde brief dat de sectordirecteur Grondzaken overleg zal voeren met het Noordhollands Landschap over het eventueel beschik baar stellen van een gedeelte van het Oosterbos voor de aanleg van de oms treden golfbaan. Zij noemen het merk waardig dat het college zich hier op werpt als schijnbaar belanghebbende in deze zaak. Mocht er al overleg nodig zijn met het Noordhollands Landschap, dan is dat een zaak ,voor de Golf Countryclub Heiloo, die de baan wil oprichten, zo stellen zij. Over de proce dure die het college tot nu toe gevolgd heeft zijn de briefschrijvers behoorlijk ongerust. 'Het college doet ingrijpende voorstellen aan Gedeputeerde Staten die bij de gemeenteraad op geen enke le manier bekend zijn. Behalve de plan nen voor het Oosterbos, zijn er plannen voor een aansluiting aan de A9 in het zogenaamde Aln-gebied, agrarisch ge bied, met grote landschappelijke waar de. Dit tart alle vormen van democra tisch bestuur', aldus de brief op poten. Volgens wethouder Juup Wuijster- Schuddeboom wordt de soep niet zo heet gegeten als-ie wordt opgediend. „Toen we de golfclub toestemming gaven, was een van de randvoorwaar den dat een eventuele tak aan de A9 niet gefrustreerd zou worden. De pro vincie houdt ons hieraan, wij moeten aantonen dat dat niet gebeurt. Maar HEILOO - Onlangs heeft de archeolo gische werkgroep van de Vereniging Oud Heiloo (AWHe) een nieuw onder komen betrokken in het souterrain van PC Willibrord aan de Kennemerstraat- weg 464. Tegelijk met de verhuizing is de werkgroep ondergebracht in een nieuwe stichting onder de naam 'Stich ting Regionale Archeologie Baduhen- na'. De stichting wil het archeologisch on derzoek in Heiloo en omgeving stimu leren en ook het publiek meer op de hoogte stellen van de resultaten van archeologisch onderzoek. De naam Baduhenna is afkomstig uit een ge schrift van een Romeinse geschied schrijver en betekent 'heilig woud'. Waarschijnlijk was het een open plaats in het bos van de Friezen, een volk dat in deze omgeving leefde in de periode van ongeveer 50 voor Christus tot 400 na Christus. De werkgroep benadrukt overigens dat de organisatorische scheiding zeker niet betekent dat er een einde komt aan de jarenlange nauwe samenwerking met de Vereni ging Oud Heiloo. In het nieuwe onderkomen heeft de werkgroep de beschikking over een werkruimte die aanzienlijk groter is dan hun vorige werkruimte in de Oude Pastorij. Naast de werkruimte heeft de groep ook de beschikking over een ruime expositieruimte. De werkgroep wil er, naast een expositie van archeo logische vondsten uit Heiloo en omge- HEILOO - Een honderdvijftien jaar oude beuk aan de Kennemerstraatweg tegenover de Kattenberg moest er aan gelovenafgelopen donderdagDe boom, met een stam van ongeveer een meter dikte, had honingzwammen op de stamvoet. Deze hebben het wortelgestel aangetast, waardoor het gevaar van omvallen te groot werd. De boom werd eerst van alle zijtakken ontdaan, waarna de oude reus neer werd gehaald, (foto André Drescher) dat wil niet zeggen dat we instemmen met een tak aan de A9 op die plek. Daar is nog helemaal geen besluit over genomen. Met de golfclub is afgespro ken voorlopig de driving range aan de zuidzijde van de Lagelaan te handha ven. Zou er een tak aan de A9 komen, dan moet deze alsnog een kwartslag gedraaid worden." Volgens Wuijster is er geen sprake van dat een deel van het Oosterbos opge offerd wordt aan de golfbaan. „In die mogelijke tak aan de A9 moet ook een keerlus komen. De golfclub heeft toen aangeboden op te schuiven in de rich ting van het Oosterbos, maar het colle ge wil dat beslist niet. Die lus moet in het golfbaan-plan zoals het er ligt inge past worden." Van een gesprek tussen de sectordirecteur Grondzaken en het Noordhollands Landschap is Wuijster niets bekend. Aantijgingen als 'geen democratisch bestuur' wijst ze beslist van de hand. „Die moet je denk ik zien in het licht van de komende gemeente raadsverkiezing." In de commissievergadering grondge biedzaken 1 van 11 maart zullen de plannen verder besproken worden. HEILOO - Afgelopen vrijdagavond werd de eigenaar van Motel Heiloo aan de Kennemerstraatweg slachtoffer van een. roofoverval. Drie gemaskerde mannen bedreigden de eigenaar, zijn echtgenote en een derde persoon met een vuurwapen. Volgens de politie zijn er ook schoten gelost. De overvallers richtten vernielingen aan en zijn er uiteindelijk lopend met een geldbedrag van doorgegaan. De politie startte onmiddellijk een zoek tocht met een speurhond, tot nu toe zonder resultaat. REGIO - Oibibio Radio is momenteel ook in Heiloo, Limmen, Akersloot en Egmond via kabel 90.9 FM te beluiste ren. Het nieuwe radiostation draait dag en nacht new age georiënteerde mu ziek. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 ving en over het onstaan van de strand- wal, wisselende tentoonstellingen hou den met een regionaal karakter. Momenteel is de stichting bezig met fondsenwerving om de inrichting van het museum te financieren. In afwach ting van de eerste tentoonstelling houdt de werkgroep alvast een open dag op zaterdag 21 maart. Bezoekers kunnen dan vanaf 11.00 uur terecht om de werkruimte te bezichtigen. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: een nerts sjaal en een fietssleu- tel aan een witte hanger. HEILOO - Voor de nieuwe wijk Egelshoek, waarvoor dit voorjaar de eerste spade de grond in gaat, zijn vijf nieuwe straatnamen vastgesteld. Vier straten zijn vernoemd naar plaatselijke politici, die in het verleden veel voor Heiloo betekend hebben, te weten het Jan Boltenhof, de Wethouder Kuijper- hoek, de Jan Schuijtlaan en de Wethou der Tomsonbos. De vijfde straat is ver noemd naar de onlangs overleden ont werper van het plan, de Alle Hosper- vijver. Betsy's Hoeve van Arnold de Lange. HEILOO - Komende vrijdag opent bij lijstenatelier Inzet een expositie van beeldend kunstenaar Arnold de Lange. De Lange werd in Wormerveer gebo ren. Op de lagere school en later ook in het voortgezet onderwijs tekende hij illustraties en strips voor de school krant. Op latere leeftijd maakte hij kennis met het werk van de inmiddels overle den Henk Tol uit Midden Beemster. Dit inspireerde hem tot het maken van landschappen en dorpsgezichten van Noord-Holland. Hij maakt vooral aquarellen, maar werkt ook met olie verf en oostindische inkt. De expositie bij Inzet loopt tot en met 26 april. HEILOO - Nieuwe ontwikkelingen volgen zich in snel tempo op in de kwestie rond de spoorwegovergang Ze venhuizerlaan Westerweg. De ge meente is al geruime tijd bezig met plannen om deze plek veiliger te maken. Aanvankelijk verschilden be woners en ondernemers nog van mening, maar na overleg vonden beide groepen in een nieuwe oplossing. Beide partijen willen dat het doorgaan de verkeer in de Zevenhuizerlaan ont moedigd wordt. Het verkeer moet meer gestimuleerd worden om de Ven- newatersweg te gebruiken. De partijen zien een T-splitsing aan het einde van de Zevenhuizerlaan wel zitten. De Hoogeweg en Heerenweg zouden dan rechtgetrokken moeten worden, zodat de Zevenhuizerlaan als het ware dood loopt op deze beide wegen. Het ver keer op de Zevenhuizerlaan moet dan voorrang verlenen aan deze kruisende wegen. Verder willen zij dat er in- en uitritcon structies komen aan het begin en einde van de Zevenhuizerlaan, glooiende drempels en een versmalling van de straat door aanleg van trottoir of fiets strook. Andere ideeën zijn het aanleg gen van meer parkeerplaatsen rond de Aalsmeerse bloemenhal en bloemiste rij Houtenbos, afspraken van de onder nemers aan de Westerweg en Heeren weg met hun leveranciers om de Ze venhuizerlaan niet als doorgaande route te gebruiken en een verbod voor vrachtwagens (bestemmingsverkeer uitgezonderd). Op de langere termijn willen de partij en dat de spoorwegovergang verbreed wordt met gescheiden fietsstroken of met een aparte fiets- of voetgangers overgang. Bij de spoorwegovergang op de Vennewatersweg tenslotte moet een tunneltje komen, zo vinden zij. Als de plannen technisch realiseerbaar blijken te zijn, willen ze deze aan de wethouder voorleggen. HEILOO - Op 6 vrijdag en zaterdag 7 maart worden voor de tweeëntwintig ste maal de landelijke sterrenkijkdagen gehouden. U bent dan van harte wel kom bij volkssterrenwachten en vereni gingen, maar ook bij amateurastrono men thuis. In Heiloo staan de drie ama teur-astronomen Simon van Leverink, Jan Tromp en René Marchand op Vrieswijk 122 op beide dagen van 20.00 tot 23.00 uur voor u klaar. Als het weer meewerkt, kunnen tal van hemellichamen door de telescoop be keken worden. De maan is nabij eerste kwartier ën toont door de kijker een weelde aan details. U ziet haarscherpe beelden van kraters. Laag boven de westelijke horizon bevinden zich drie planeten. De meest heldere is Mercu- rius met vlak daarboven Mars. Door de kijker ziet men ze als kleine bolletjes: Mars heeft een rode kleur, maar staat te ver weg om verdere details op het oppervlak te zien. Saturnus is altijd een spectaculaire verschijning in de kijker: duidelijk ziet men de ringen. Verder zijn de sterrenbeelden Orion, Twee lingen en de Stier aan de hemel te zien Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Van 5 maart tot 5 mei Locatie: het Trefpunt Abraham, du Bois-hof 2, Heiloo A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Installatiebedrijf Borst/GUUS DE JONG Westerweg 198 a Heiloo Tel. (072) 533 34 81 AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 8 Open Huis Winkelcentrum t Loo 30 Heiloo Kennemerstraatweg 129 te Heiloo telefoonnummer: 072 533 533 0 V^Tevens twee kantoren in Alkmaary/ talen bedrijfsopleidingen DUTCH COURSES f Beginners *Advanced SPECIAL INTRODUCTORY MEETING No Commitment! SATURDAY 7 MARCH 10.00 - 11.00 hrs. Information: 072-5405543 RUUSBROECHOF 37, ALKMAAR Erkend schilder- wandatwerkingsbedrijt. Bel voor vrijblijvend otterte en ook de grote gasnevel in Orion en de Pleiaden (een open sterrenhoop). Bezoekers hoeven niet met lege han den naar huis. Er zijn gratis draaibare sterrenkaarten en exemplaren van het maandblad Zenit en kaartjes met daar op de totaliteitszone van de zonsver duistering die op 11 augustus 1999 in Noord-Frankrijk en midden-Europa te zien zal zijn. Toch is er een hemelver schijnsel op handen dat nog meer indruk zal maken: een zogenaamde meteorenregen. Gedurende een aantal nachten in november 1998 en 1999 zul len er mogelijk tienduizenden of zelfs honderdduizenden vallende sterren in een nacht te zien zijn. Ook hier kunt u gedetailleerde informatie over krijgen. Wie een lege diskette mee neemt kan hierop informatie krijgen en astrono mische programma's en een bouwplaat van een satelliet om zelf te printen. Er zullen drie middelgrote telescopen klaar staan, waaronder een Zeiss-lën- zenkijker met een lensdiameter van vijftien centimeter. Bij slecht weer wor den dia's vertoond van een zonsver duistering en er is een prachtige collec tie sterrenfoto's van de zuidelijke ster renhemel. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1