«i I mtvm Woonzorgloket blijft Haagbeuk geplant Heiloo Houden zo! op laag pitje gezet Dubbel wraak Caecilia-festival Goed c5 ra 75 Lente voordeel "5 4 B&G erenambulan Dierenbescherming presenteert lespakket Pf r f 00 Zie voor diverse aanbiedingen Winkelhof 't Loo I.v.m Pasen uiterlijk 10 april 15.00 uur lui Vos Makelaardij (O NU 10,- KORTING CQ KOOPZONDAG IN HET STATIONSCENTRUM IN HEILOO TERZAKE KUNDIG Dé Hy^heekwinkel bfcSk\ dames- 0Wm\ herenmode Van Osmode le etage APELLA Exclusieve Collecties LnJu J Drukkerij uitkijk post bv 63e JAARGANG NO. 14 UWSBLAD 1 APRIL 1998 Paddenwerkgroep gedupeerd Vijfhoek zoekt oudgedienden Weidevogelbescherming hofü>p cuIuesU&nUeA, itdevesvett reclameproaucties Dé Hypotheekwinkel, vindingrijk in Hypotheken! toneelgroep Falkland presenteert Bij aankoop van een heren" en/of dames pantalon vanaf 100,- Winkelhof 't Loo Heiloo CEES HACHMANG LOODGIETERS (Teze zaken zijn 5 april a.s. van 12.00 tot 17.00 uur geopend) Johan Alleman Mascotte Simon Peek Renée Smithuis Unique Wildschut herenmode damesmode juwelier kunsthandel damesmode brasserie ^CHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Koopzondag in 't Loo Bij voederen vogels niet langer nodig JOHN MOEN p r I cA* GOED GEZIEN Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072 515 79 00 (Interholland verspreiders) v-y-v* De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot fulbcolor brochures. Vraag offerte! HEILOO - Verontwaardiging alom bij de Heilooër Paddenwerkgroep vorige week donderdag, 's Morgens werd ont dekt dat hele stukken van het ingegra ven gaas langs de Zanderslootweg in het Heilooërbos, dat dient om te voor komen dat padden zelf de weg overste ken, vakkundig waren weggeknipt. On middellijk deed de werkgroep aangifte van diefstal bij de politie. „Dit is niet zomaar een vernieling," weet Els Swart zeker. „Hier is iemand doelbewust aan het werk geweest en heeft de beste stukken over een lengte van honderd meter uit het gaas wegge haald, waarschijnlijk met een ijzer- schaar. Vermoedelijk kon iemand het gaas wel gebruiken voor een kippenren of iets dergelijks. Die moet 's nachts langsgekomen zijn, want woensdag avond om half elf was alles er nog." Donderdagmiddag werd met man en macht gewerkt om zo snel mogelijk nieuw gaas aan te brengen. Vanwege het vochtige weer en de temperatuur verwachtte de paddenwerkgroep een grote trek van de padden richting sloot. Tot dan toe waren er door de leden van de werkgroep al zo'n 1100 padden en andere amfibieën veilig overgezet, maar volgens Els Swart moeten zeker nog eens duizend dieren de oversteek maken. Tot eind april is daarom 's avonds de Kuillaan nog afgesloten voor verkeer. De schade die is aangericht bedraagt volgens Els Swart f 320,-„We hebben zes rollen gaas moeten kopen en die kosten f 5^50 per stuk." Ze hoopt dat getuigen van het voorval zich nog zul len melden bij de politie, of dat de dader tot inkeer komt en een gift doet aan de paddenwerkgroep. HEILOO - Orthopedagogisch Dagcen trum de Vijfhoek bestaat op 1 novem ber 25 jaar. Eind oktober wordt er een feestweek georganiseerd. In die fees- tweek is er ook een reünie voor kinde ren die de Vijfhoek hebben bezocht en voor medewerkers die op de Vijfhoek hebben gewerkt. Als uw kind in de afgelopen 25 jaar op de Vijfhoek heeft gezeten of als u op de Vijfhoek heeft gewerkt en u de reünie wilt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met de administratie van het dagcentrum. Een uitnodiging voor de reünie volgt dan in het najaar. De administratie is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur op tel. 072-5333366 (Astrid Duinmayer). Het dagcentrum werd op 1 november 1973 gesticht door de toenmalige Stich ting Dagverblijf Gehandicapten en biedt sinds die tijd begeleiding aan kin deren met een verstandelijke of meer voudige handicap. Momenteel bege leidt het dagcentrum kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 17 jaar op diverse locaties. Verder bieden ze ambulante begeleiding aan kinderen met een handicap die een gewone peu terspeelzaal, kinderdagverblijf of school bezoeken. 11 HEILOO - Met de instelling van het Regiobureau Zorgindicatie Noord- Kennemerland, dat vandaag van start is gegaan, verandert er niets voor de inwoners van Heiloo die een aanvraag voor verpleeghuis-, verzorgingshuis-, of thuiszorg doen. Zij kunnen nog gewoon terecht bij het Woonzorgloket in het gemeentehuis. Wel wordt de gemeentelijke indicatie commissie opgeheven. De zorgindica^ ties worden vanaf nu gesteld door de regionale indicatiecommissie. Het regiobureau houdt zich bezig met het beoordelen van zorgaanvragen. Het is ingesteld om de indicatiestellingen onafhankelijker en meer geïntegreerd te maken voor de verschillende gemeentes. Bovendien wordt zo de specialistische kennis uit de diverse gemeentelijke indicatiecom- missiës die er tot nu toe waren, gebun deld. Het regionale bureau is actief voor de gemeenten Heiloo, Limmen, Akersloot. Egmond, Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Lan- gedijk. Schermer en Schoorl. Op één plek terecht Volgens wethouder J. Wuijster-Schud- deboom zijn de inwoners van Heiloo nog steeds aan het goede adres bij het Heilooër Woonzorgloket voor vragen over alle zorgmogelijkheden en aan vraag van thuiszorg (zowel verpleeg kundige hulp als huishoudelijke hulp), verpleeghuis, verzorgingshuis en toe passing van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). „Het enige verschil is dat indicatiestelling vanaf nu door de regionale commissie wordt HEILOO - Vorige week woensdag werd met behulp van een grote telekraan een enorme haagbeuk geplant bij basisschool De Spring- schans in OostAlle leerlingen van de groepen vijf en zes van de basisscholen in Heiloo waren er ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag bij. (foto André Drescher) HEILOO - Donderdag 2 april vindt in het Open Huis de startavond plaats van de weidevogelbescherming in Heiloo. Onno Steendam van Landschapsbe heer Noord-Holland is aanwezig met dia's en infoTmatie. Op deze avond worden afspraken ge maakt over hoe de weidevogels rond om Heiloo de beste bescherming gebo den kan worden tijdens het grootbren gen van hun jongen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn 'de beste stra tegie als het gras al wat langer is', 'eierzoekers versus nestbeschermers', 'waarom doen niet alle boeren mee' en 'is de vos ook in de wei'. Belangstellenden zijn van harte wel kom. HEILOO - Eind april stopt de Stich ting Heiloo Houden zo! met de werk zaamheden zoals die tot nu toe door de pressiegroep werden uitgevoerd. Op 29 april houdt voorzitter Pros van der Meulen het voor gezien en met hem een aantal andere bestuursleden. De stichting blijft 'slapend' voortbe staan en er wordt een fonds opgericht waar donateurs gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld wanneer ze zaken van algemeen belang bij de rechter wil len aankaarten. Een en ander wordt besproken op de jaarlijkse donateurs vergadering op donderdag 9 april. Na zeseneenhalf jaar Heiloo Houden zo! vindt Van der Meulen het welletjes. „Het is tijd om andere dingen te gaan doen." Een opvolger was niet direct beschikbaar en ook andere bestuursle den leek dit het juiste moment om te stoppen. De secretaris en de penning meester blijven en zullen zich bezig houden met het beheer van het fonds. Het motto van de donateursavond, die vanaf 20.00 uur wordt gehouden in het Golden Tulip Hotel aan de Kenne merstraatweg 425, is vanwege deze ver anderingen 'heden, verleden en toe komst'. Na de opening kunnen bezoekers eerst van gedachten wisselen met burge meester Henk den Boon over alle onderwerpen die in Heiloo spelen. Vragen of opmerkingen voor deze dis cussie kunnen ook al vooraf schriftelijk aan het bestuur worden doorgegeven. In de pauze van de bijeenkomst her leeft het verleden van Heiloo door mid del van foto's en dia's van de Vereni ging Oud Heiloo. Na de pauze zal wor den gepraat over de vorm waarin Heiloo Houden zo! in de toekomst de donateurs van dienst wil zijn. Rijtjeshuis Eengezi nswo ning Waardeert uw... gedaan." Dat geldt overigens nog niet voor de WVG, die wordt daar pas per 1 januari 1999 in opgenomen. Verder kunnen cliënten bij het ge meentelijk Woonzorgloket terecht voor informatie over en'aanvraag van zaken als warme maaltijdvoorziening, alarme ring, dagopvang en invalide-parkeer- kaarten. Wuijster benadrukt dat de gemeente Heiloo het Woonzorgloket ziet als een extra service naar de cliënten toe, waar ze groot belang aan hecht. „Juist het feit dat mensen persoonlijk met al hun vragen op het gebied van wonen en zorg op één plek bij één en dezelfde persoon terecht kunnen, vinden we heel belangrijk. Daarbij komt dat we ook graag willen weten wat er speelt op dit gebied onder de Heilooër bevolking en dat we met ons cliëntenvolgsysteem in de gaten willen houden hoe het ver der gaat met de mensen die een aan vraag doen." Aanvragen die bij het Woonzorgloket worden gedaan, worden doorgespeeld naar de regionale indicatiecommissie. Als deze een bepaalde vorm van zorg voorschrijft, wordt de betreffende zorg verlener (zoals bijvoorbeeld Thuiszorg) ingeschakeld. De zorgverlener is er uit eindelijk verantwoordelijk voor dat de cliënt ook inderdaad de geadviseerde zorg krijgt. Het Woonzorgloket is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur en te bereiken op tel. 072- 5356703. Het informatienummer van het nieuwe Regiobureau Zorgindicatie is tel. 072-5670050. Lifir AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Kennemerstraatweg 125 1851 BC Heiloo tel. 072 5320322 Vrijdag 3 en zaterdag 4 april locatie: De Beun aanvang: 20.15 uur A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS ^TAXATEURS ONROEREND GOED 1 HEILOO - Op zaterdag 4 en zondag 5 april houdt Heilooër Harmonie-orkest Caecilia voor de veertiende keer in suc cessie een festival voor leerlingen- en jeugdorkesten (LOF). Dit vindt plaats in de Muziek en Dansschool aan 't Veld 1. Dit festival heeft ondertussen ook lan delijke bekendheid gekregen. De laat ste jaren bestaat er grote belangstelling van verenigingen van buiten de provin cie. Het LOF is een evenement waar jeugdige muzikanten laten horen wat ze hebben geleerd na één tot enkele jaren muziekles en repetities in een orkest. Omdat er zich dit jaar maar liefst twin tig orkesten hebben aangemeld en het evenement maar twee dagen duurt, is er een wachtlijst aangelegd waarmee plaatsen opgevuld kunnen worden wanneer groepen zich op het laatste moment hebben teruggetrokken. Stichting de Kunst, Centrum voor ama teurkunst Noord-Holland, heeft dit jaar samen met de festivalorganisatie een extra element toegevoegd: de orkesten is gevraagd om aandacht te besteden aan de podiumpresentatie en ze zijn uitgedaagd om bijvoorbeeld een zang of een dans toe te voegen. Van de in totaal 610 deelnemers zijn de meesten in de leeftijdsgroep van 12 tot 20 jaar. Enkele orkesten hebben zeer jeugdigen (van 8 tot 12 jaar) in hun gelederen, maar er zijn ook oudere leerlingen die op latere leeftijd een ins trument bespelen. De orkesten zijn divers samengesteld wat betreft de grootte. Er is meestal enige versterking van ervaren leden uit de vereniging, bij voorbeeld bij de wat grotere instru menten. Het motto van het orkesten festival is steeds geweest 'samen muziek maken'. De jury met Kees Vlak en .Theo Janssen geeft geen punten maar beoordeelt de orkesten op muzi kaliteit, spelplezier en presentatie. Buiten een wisselbeker zijn er waarde bonnen te winnen, die besteed kunnen worden voor aanschaf van nieuwe muziek. Zondagmiddag worden om 17.30 uur de prijzen uitgereikt door wethouder Roelof Bos. De aanvang van het festival is op beide dagen om 11.00 uur en de toegangsprijs is f 2,50. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte HEILOO - Komende zondag zijn de winkels in 't Loo geopend van 12.00 tot 17.00 uur. Op het binnenplein bij Al- bert Heijn zal het showballet van Heiloo elk half uur tonen wat er zoal aan mode in de winkels te koop is. HEILOO - Met het intreden van de lente is het bijvoederen van de buiten vogels niet langer nodig en zelfs onver standig. Hella Dekker van de Dieren bescherming legt uit waarom. „De meeste vogels zijn nu in de weer met het maken van een nest voor hun jon gen, die over een aantal weken geboren worden. Die jonge vogeltjes groeien op een menu van insecten en wormen. Daarom is het belangrijk dat pinda- snoeren, vetbollen en spek- en kaaskor- sten, die nu nog her en der in de tuinen liggen, opgeruimd worden. Als de vogels dit voedsel aan hun jongen blij ven voeren, zullen maag en darmen van de kleine vogeltjes verstopt raken. Een pijnlijke dood is dan het gevolg." Hella Dekker vraagt tevens kattenbe zitters hun beesten vooral in de vroege ochtend in huis te houden. „Na een lange nacht zijn de oudervogels in de vroege ochtend koortsachtig bezig voedsel voor hun jongen te zoeken. Vaak hebben ze dan niet in de gaten dat ze door een kat beslopen worden, met als gevolg verminkte oudervogels en verweesde jongen die de honger dood sterven." TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.11mmen@accountnet.nl OMDAT IEDER VA AR Wh EEN BIJZÓNDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 De dierenambulance kon van binnen en van buiten worden bekeken door de kinderen van de Paulusschool (foto André Drescher) Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 HEILOO - Een heuse ambulance arri veerde vorige week donderdag voor de Paulusschool aan De Hucht. Gelukkig ging het hier niet om ernstig gewonden: de dierenambulance was speciaal uitge rukt om de leerlingen de auto van bui ten en van binnen te laten bekijken. Dat allemaal vanwege het lespakket van de dierenbescherming dat momen teel door de werkgroep Natuur- en milieueducatie van de gemeente op basisscholen wordt aangeboden. Zeven basisscholen in Heiloo zijn al aan de slag geweest met het lespakket van de Dierenbescherming. Gedurende drie weken wordt op school met de les middelen van de Dierenbescherming aandacht beste'ed aan allerlei facetten van het beschermen van dieren. Met onder meer videobanden, een compu terspel, knutselspelletjes, een informa tiemap en werkboeken over de meest uiteenlopende onderwerpen die met dieren te maken hebben, probeert de Dierenbescherming een duidelijk doel na te streven. „Het gaat erom kinderen uit de groe pen 1 tot en met 8 van de basisscholen respect bij te brengen voor dieren," legt jeugdbegeleidster Hinke Geuts- kens van de Dierenbescherming uit. „De Dierenbescherming houdt zich bezig met het beschermen van dieren, in allerlei situaties. We pleiten ervoor dat dieren een goed leven hebben en dat ze, als het zover is, op een goede manier worden geslacht." De Dierenbescherming in Heiloo werkt nauw samen met de Stichting Dierenambulance, die in actie komt als er gewonde of dode dieren worden gevonden. Bij alle uitleg die de kinde ren van de Paulusschool al kregen met het lespakket van de Dierenbescher ming hoorde tot slot ook nog een uitge breide uitleg over de functie van de ambulance en over alle apparatuur, kooien en de brancard die in de wagen aanwezig zijn. elders in dit blad A n WINKELHOF Kennemerstraatweg 129 1850 AC Heiloo Telefoon: (072) 533 53 30 Tevens twee vestigingen in Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1