Heiloo krijgt VVD-CDA college Viering tienjarig contact met Duits Melaune m Heiloo Houden zo! blijft slapend waken Het Beestenboetje viert Pasen Claw Boys Claw Goed ra 1 aa l^oo os nn W dames blouses NU 10,- KORTING THUIS IN ZAKEN LiLüJ UW V! wi Vos Makelaardij i FALKLAND TONEEL APELLA grenzeloze service J>U JDrukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO. 16 KEM UWSBLAD VOOR 15 APRIL 1998 Prijswinnaars puzzel Winkeldief gepakt Opnieuw waterput op Egelshoek Brand gesticht in boerderij Tuinkeuringen Groei en Bloei Nivon excursie Zwanenwater PRESENTEERT: Assepoes en de verloren schoentjes 1 korte mouw, maat 38/52 reclameBra^ucties Getuigen aanrijding gezocht FSH wijzigt ophaaltijden oude kranten Enthousiast Gediplomeerd Personeel JOHN MOEN GOED GEZIEN SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 ff\ Collectanten gezocht Hockeyfestijn bij Terriërs Dé Hypotheekwinkel, vindingrijk in Hypotheken! Dé Hygj||heekwinkel CEES HACHMANG LOODGIETERS anneveld De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072 515 79 00 (Interholland verspreiders) HEILOO - Veel inzendingen kwamen binnen met de goede oplossing van de grote voorjaarspuzzel, die eind maart samen met de modebijlage in de Uitkijkpost was opgenomen. De goede oplossing luidt: 'Een kleine vonk kan een groot vuur ontsteken' en Een ou de vogel is niet licht te vangen.' Onder de goede inzendingen zijn drie cadeau bonnen van f 50,- verloot. De winnaars zijn W.R. Domper, Vos- senakkers 43 in Heiloo; F.G. Tromp, Vrieswijk 69 in Heiloo en G.C. Frerks, Hogeweg 113 in Limmen. Deze geluk kigen krijgen hun prijs binnenkort thuisgestuurd. HEILOO - Een 41-jarige man uit Heiloo werd vrijdagmiddag op de Torenlaan aangehouden. Hij had in een warenhuis in 't Loo voor f 30,- aan goe deren gestolen. Bij het verlaten van het warenhuis was het alarm geactiveerd, waarop de man er als een haas vandoor ging. Aanvakelijk probeerde het win kelpersoneel er achter aan te gaan, het geen door een politiesurveillance werd gezien, die kort daarop de man kon aanhopden. De dief betaalde even later aan het bureau een bekeuring van f 240,-. HEILOO - De fracties van VVD en CDA leveren beide twee wethouders in het nieuwe college, dat samen met de burgemeester de komende vier jaar het dagelijks bestuur van de gemeente Hei loo vormt. Met dit besluit kwam don derdagavond laat op de valreep een eind aan moeizame collegeonderhan delingen. VVD (zes zetels) en CDA (vier zetels) hebben samen een meer derheid in de gemeenteraad. Beide partijen leveren een full-time en een part-time wethouder. Hierdoor heeft de uitbreiding van drie naar vier wethouders geen financiële consequen ties voor de gemeente. Full-time wethouder van de VVD wordt wederom Juup Wuijster-Schud- deboom, die tevens loco-burgemeester is. Zij heeft in haar portefeuille ruimte lijke ordening, volkshuisvesting, grond zaken, ouderenbeleid, wet voorziening gehandicapten en bibliotheek. Part time wethouder namens de VVD wordt Ernest ten Hacken. Hij beheert milieu en reiniging inclusief riolering, onder wijs, sport en recreatie. Voor het CDA neemt Anne-Marie Worm-De Moei als full-timër zitting in het college. Haar portefeuille omvat in frastructuur inclusief verkeer en ver voer, onderhoud en beheer van open bare ruimten inclusief groenvoorzie ning, volksgezondheid, jeugdbeleid, monumentenbeleid en emancipatiebe leid. Part-time wethouder namens het CDA wordt Evalyn Schoutsen-Bolten, met in haar portefeuille maatschappelijke voorzieningen en sociale vernieuwing, welzijn en mondiaal beleid. Burgemeester Henk den Boon, ook van CDA-huize, beheert de volgende portefeuilles: openbare orde en veilig heid inclusief integraal veiligheidsbe leid, voorlichting, omroep en kabeltele visie, financiën, economische zaken, toerisme en werkgelegenheid, bestuur lijke zaken inclusief regionale samen werking, bestuurlijke vernieuwing en stedenband, personeel en organisatie en facilitair inclusief automatisering. Opmerkelijk Met deze verdeling is een einde geko men aan een vertegenwoordiging van 'links' in het college. Op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, want bij de ge meenteraadsverkiezingen boekten zo wel PvdA (van twee naar drie zetels) als GroenLinks (van een naar twee) winst. Volgens Juup Wuijster was het echter niet mogelijk een combinatie te vinden Van drie partners. Volgens Roelof Bos (PvdA) is er op het allerlaatste moment een kink in dë kabel gekomen. „Er was zo goed als overeenstemming bereikt. Samen met het CDA hadden we ingezet op een college van VVD, CDA en PvdA. Totdat het CDA de PvdA liet schieten, omdat ze bang was anders zelf niet in het college te komen." En strijdvaar dig: „Ik ga mijn democratische taak op pakken en weer in de gemeenteraad zitten. Samen met de twee andere PvdA-raadsleden gaan we op construc tieve wijze oppositie voeren." Van het CDA verwacht Bos de komende perio de 'een progressieve opstelling' in het college, in de lijn van de onderhande lingen zoals die gevoerd zijn. De nieuwe gemeenteraad is dinsdag avond geïnstalleerd. Omdat de Uit kijkpost toen al ter perse was, staat een verslag hiervan in de krant van volgen de week. Donderdagmiddag wordt tij dens een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. Aansluitend is er in de Witte Kerk een receptie voor de schei dende wethouders Tom ten Hoope en Roelof Bos. HEILOO - Afgelopen zaterdag hebben amateur-archeologen opnieuw een wa terput blootgelegd op het Egelshoek- terrein. Het gaat om een ruim drie eeu wen oude put die waarschijnlijk hoorde bij een boerderij, waarvan resten enige tijd geleden werden opgegraven. De leden van de werkgroep verwachtten dat ze in de put eventueel'aardewerk zouden aantreffen, maar dat bleek niet het geval. Dit in tegenstelling tot eerdere vond sten op de Egelshoek, toen archeolo gen ook al een stenen put en vijf inge graven houten tonnen aantroffen die gevuld waren met zeventiende en acht tiende eeuws aardewerk, slachtafval en leren schoenen van volwassenen en kinderen. Verder werd een grenssloot ontgraven die gedempt was met onder meer aardewerk en slachtafval. Boven dien werden inheems Romeins ver brand botafval en resten van aarde werk uit de periode van 50 voor tot 400 na Christus gevonden. De belangrijkste vondsten worden be waard in de nieuwe werkruimte van de archeologische werkgroep in het sou terrain van PC Willibrord. Voor verder onderzoek van de vondsten is de werk groep afhankelijk van subsidies en fondsen. HEILOO - De oecumenische Werk groep voor Contacten met Oost-Duits- land viert het tienjarig bestaan van con tacten tussen Melaune en Heiloo. Van 1 tot 11 mei zal op verschillende manie ren aandacht wordt geschonken aan dit jubileum. Eén van de doelen van dit feest is on. vanuit beide gemeenten geld in te zamelen voor een eenmalig diaconaal project in Wroclaw (het voormalige Breslau) in Polen. Door de overstro mingen van het vorig jaar is in het bejaardentehuis in Wroclaw de sanitai re voorziening op de begane grond vol ledig verwoest. De bewoners zijn nu op verschillende plaatsen ondergebracht, maar de directie van het huis hoopt met hulp van de kerken in binnen- en bui tenland zo spoedig mogelijk de schade te kunnen herstellen. Onder het motto 'Het water is weg, maar de nood is gebleven' hebben beide gemeenten plannen ontwikkeld om het nodige geld bij elkaar te krij gen. Het streefbedrag is f 10.000,-. Daartoe wordt er onder andere een fietstocht vanuit Heiloo gehouden. On geveer tien fietsers zullen in acht dagen naar Melaune fietsen. Vanuit Melaune fietst er een groep de laatste honderd kilometer mee om zo gezamenlijk de eindstreep te bereiken. Op vrijdag 8 mei worden de fietsers feestelijk ingehaald in Melaune. Op zaterdag wordt er naast een bezoek aan Dresden gezamenlijk teruggekeken op de ontwikkelingen in dit contact en worden er plannen voor de toekomst gemaakt. Daarnaast wordt er een ten toonstelling ingericht met foto's en tek sten die een beeld geven van de afgelo pen tien jaar. .Op zondag wordt er tij dens de oectimensiche kerkdienst in Melaune ^an een vertegenwoordiger van het bejaardenthuis in Wroclaw een cheque overhandigd. Wie dit project een warm hart toedraagt kan zijn gift storten op bankrekeningnummer 327032928 van de Rabobank Heiloo ten name van de Oost-Duitslandcom- missie Heiloo, onder vermelding van Melaune-Heiloo 10 jaar. Voor vragen kunt u bellen met Corry Valk, tel. 072- 5332748. HEILOO - Een aangestoken brandje in de onbewoonde boerderij aan de Laan van Muijs is zaterdagmiddag bij toeval ontdekt. Een kennis van de voormalige bewoner ging zaterdagmid dag even een kijkje nemen bij het pand. Op de bovenverdieping trof hij op de vloer, onder het rieten dak, het brandje aan. Hij kon het vuur uitmaken en wist daarmee te voorkomen dat de boerde rij verder vlam vatte en totaal afbrand de. HEILOO - Zoals elk jaar zal Groei en Bloei alle voortuinen in Heiloo keuren. In dertien wijken wordt Heiloo ver deeld en per wijk worden tien tuinen uitgezocht, die meedingen naar de kampioenstitel. Het hangt natuurlijk van de smaak af van degenen die keu ren welke tuinen er op die lijst worden geplaatst. Dit jaar kunt u zich ook zelf opgeven, zowel leden als niet-leden. Elke tuin waarin met liefde wordt gewerkt is een kanshebber. Aanmelden kan vóór 22 april bij Anneke Kempers, tel. 072- 5337747. HEILOO - De laatste donateursavond van de Stichting Heiloo houden Zo!, die vorige week donderdag gehouden werd, had aanvankelijk wel wat weg van een politieke bijeenkomst. Want de toehoorders konden voor de pauze vra gen afvuren op burgemeester Henk den Boon. En zo.gebeurde het dat deze in moest gaan op kwesties als de par keerdruk rond 't Loo, de gevolgen van een mogelijke herindeling of fusie, de overlast op de Pastoor van Muijenweg, vliegtuig- en verkeerslawaai en zwerf vuil. Allemaal zaken die de inwoners van Heiloo kennelijk in hoge mate blijven bezighouden en waarvoor waarschijn lijk nooit echt een oplossing komt. Want wat voor de één een oplossing is, wordt voor een ander vaak weer een nieuw probleem. Iets dergelijks moet ook het bestuur van de Stichting Heiloo Houden zo! voor ogen hebben gestaan, toen zij besloot er - voorlopig - mee op te hou den. De financiële middelen van de stichting worden in een fonds gestort. Hierop kunnen donateurs een beroep doen wanneer zij in actie willen komen tegen een besluit van de gemeente of de provincie. Zo blijft de stichting slapend bestaan, want 'men weet maar nooit', aldus scheidend voorzitter Pros van der Meulen. „Want stel het gemeentebe stuur haalt een 'move' uit van een superstructuurvisie, met wolkenkrab bers en bouwplannen tot aan zee. Dan zijn er, zoals bij extreme gevallen voor komt, altijd mensen die het voortouw nemen. De Stichting Heiloo houden zo! ligt dan klaar." Als een waakhond volgde Van der Meulen de afgelopen jaren (sinds de oprichting van Heiloo Houden zo! in - Scheidend voorzitter A. van der Meulen. 1991 als protest tegen de toen gepre senteerde Structuurvisie) de handel en wandel van de gemeente en bracht daardoor vele uren zoek in de raads zaal. Twee jaar geleden kondigde Van der Meulen ook al eens aan te zullen stoppen, maar bedacht zich toen de C20 discussie ging spelen. Op deze laatste donateursavond was ook de vereniging Oud Heiloo present. Aan de hand van oude foto's en dia's werd een beeld geschetst van de geschiedenis van Heiloo. Aan het eind van de avond mocht de heer Van Tiel een donatie van Heiloo Houden zo! in ontvangst nemen. Waarschijnlijk met de onuitgesproken bedoeling om Heiloo 'zó' te bewaren voor het nage slacht. HEILOO - Bij het Beestenboetje was het zaterdag een drukte van belangJonge dieren lieten zich vol trots bekijken, de Paashaas huppelde vrolijk in het rond en de kinderen konden eieren beschilderenMet een pril voorjaarszonnetje erbij leek het zowaar eventjes lente, (foto André Drescher) HEILOO - Op zaterdag 18 april houdt de afdeling Heiloo van het Nivon een excursie naar het Zwanenwater bij Pet ten. Onder leiding van een gids wordt een rondwandeling gemaakt door dit bekende duingebied dat rijk is aan plantensoorten en een belangrijk vo- gelbroedgebied vormt. De excursie voert ook naar delen van het terrein die normaal voor het publiek niet toegan kelijk zijn. De excursie begint om 10.00 uur en duurt ongeveer 2 a 2,5 uur. Leden van Natuurmonumenten betalen f 3,-, niet- leden f5,-. Aanmelden (noodzakelijk in verband met carpoolen en bespreken gidsen vóóraf) tot en met donderdag 16 april op tel. 072-5333127 of 072- 5336427. FALKLAND TONEEL voor de kinderen Van Liva Willems in theater De Beun. (Zie adv. elders in dit blad). Zaterdag 18 april locatie: Buk Buk vanaf 21.oo uur entree: ƒ12,50 aankondiging aangeboden door: MAKELAARS Si TAXATEURS ONROEREND GOED 1 1 1 1 AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 HEILOO - Afgelopen zaterdagmorgen werd rond twaalf uur een grijze Opel Corsa aangereden, vermoedelijk door een terreinwagen. De Corsa stond op de parkeerplaats bij de woninginrichter op de hoek van de Willibrordusweg en de Van de Veldenstraat. Na de aanrij ding is de veroorzaker doorgereden. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie in Heiloo, tel. 072-52337676. HEILOO - Met ingang van 25 april zal Fanfare Showband Heiloo de oude kranten in de wijk Ypestein op elke vierde zaterdag van de maand gaan ophalen, met uitzondering van de maand juli. Om te voorkomen dat ze onnodig lang aan de weg blijven staan, zullen de kranten vanaf 8.30 uur worden opge haald. De ophaaldienst komt dan niet meer op de eerste woensdag van de maand langs. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte r w* Eengezinswo n i hg Stolpboerderij Rijtjeshuis Waardeert uw... Kennemerstraatweg 129 1JS50 AC Heiloo Telefoon: (072) 533 53 30 Tevens twee vestigingen in Alkmaar HEILOO - De Hartstichting zoekt voor de Nationale Hartweek van 19 tot en met 25 april nog zeven enthousiaste medewerkers. Met deze zeven vrijwilli gers kan in geheel Heiloo gecollecteerd worden. Het collecteren kost ongeveer twee uur. Belangstellenden kunnen contact opnemen met van J. van Zeist, tel. 072-5335388. HEILOO - Op zaterdag 18 april wordt bij hockeyvereniging de Terriërs het honderdjarig bestaan gevierd van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. 'Frockey in Wonderland' vormt daarbij een van de hoogtepunten. Dit is een sprookjesverhaal waarbij de kinderen spelletjes en oefeningen doen in een decor van sprookjesfiguren en kaste len. Een ander onderdeel is 'Race tegen de 100', een spei tegen de klok waarbij ook quizvragen beantwoord moeten worden. De oudere jeugdleden doen mee aan een straathockeyfestival en krijgen een speciale clinic om de behendigheid te testen. De festiviteiten duren van 10.30 tot 15.30 uur en ook niet-hockeyers kun nen dan met deze sport kennismaken. Ook ouderen, want die kunnen met trimhockey bij de Terriërs iets aan hun conditie doen. Iedereen is van harte welkom op het sportcomplex bij het Vennewater. Kennemerstraatweg 125 1851 BC Heiloo tel. 072 5320322 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 5 3 2 0 3 45 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. De grenzeloze service van RVO® beperkt zich niet tot onze eigen winkel. Met de Euro-servicepas kunt u voor onderhoud of reparatie van uw bril terecht bij alle opticiens in Nederland die herkenbaar zijn aan het RVO® vignet. En ook in het buitenland krijgt u service. U kunt met uw bril terecht bij iedere Europese opticien die is aangesloten bij het European Optical Comity, EOC. In binnen- of buitenland, altijd uw opticien bij de hand! (rvo) ptiek Contectlensspeciabst Heerenweg 151, 1851 KN Heiloo Telefoon (072) 533 12 75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1