INK Lintjesregen in Heiloo 0p Zolder Tendenztoneel laat publiek meeleven met avonturen in jongerencentrum Bewoners Vrieswijk en Termijen niet blij met omhoogkomende boomwortels u 0251-6625 00 ZAKELIJK GEZIEN Jftj Vos Makelaardij Dé Hy^heekwinkel uu Omdat geen twee ogen gelijk zijn inI JOHN MOEN Vrijdag 8 en zaterdag 9 mei Toneelgroep Tendenz speelt reclameproaucties CEES HACHMANG LOODGIETERS Drukkerij uitkijkpost bv 6 MEI 1998 M I E UWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 63e JAARGANG NO. 19 GOED GEZIEN Gevonden voorwerpen Kampioenschappen haringhappen Voetbalclinic HSV Ringsteken Stationscentrum Expositie en demonstra ties papierknipkunst Open dag Trias Kleurenpracht Klankschalenconcert bij Arbor Vitae Boeken- en platenmarkt Jaap Besteman exposeert SS55 Grachtenpand Bedrijfspand Eengezinswoning Waardeert uw. T i n AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Rijtjeshuis Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125 1851 BC HEILOO tel. 072 5320322 Kennemerstraatweg 129 1850 AC Heiloo Telefoon: (072) 533 53 30 Tevens twee vestigingen in Alkmaar Met ingang van maandag 11 mei a.s. zijn allé kantoren van Rabobank Weft-Kennemerland bereikbaar via een nieuw telefoonnummer: Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 16.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - 'Heiloo, fijn wonen in het groen'. Met deze slogan treedt de gemeente Heiloo graag naar buiten. Heiloo is trots op het vele groen dat de gemeente rijk is. Niet voor niets won de gemeente in 1995 de Entente Florale, een internationale groenprijs. En nog Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072 515 79 00 (Interholland verspreiders) HEILOO - Vorige week heeft burge meester Henk den Boon in de raadzaal van het gemeentehuis aan twee inwo ners van Heiloo een koninklijke onder scheiding uitgereikt ter gelegenheid van Koninginnedag. Mevrouw C.G. Stikkel-Sigling is be noemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. Zij ontving deze onderschei ding mede op grond van haar maat schappelijke inzet. Mevrouw Stikkel is vice-voorzitter van de VVD, afdeling Heiloo. Zij wordt door een fractiegeno te gekenschetst als een voorvechtster van de emancipatie. Mevrouw Stikkel was lid van de gemeenteraad in een tijd waarin het aantal politiek actieve vrou wen veel kleiner was dan tegenwoordig het geval is. Mevrouw Stikkel was lid van Provin ciale Staten van Noord-Holland van 1975 tot juni 1978. Vanaf de oprichting in 1962 is zij lid geweest van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen (NVVH), afdeling Heiloo. Van 1966 tot 1974 was zij hier presiden te van* en vertegenwoordigde zij de NVVH in de Federatieve Vrouwen raad. De heer drs. J. Roelofs is tevens benoemd tot Lid in de Orde van Oran- je-Nassau. Ook hij ontving deze onder scheiding mede op grond van zijn maat schappelijke inzet. De heer Roelofs is voorzitter van de VVD, afdeling Heiloo. Hij heeft zich, mede als ge meenteraadslid, sterk ingezet voor de Heilooër politiek en daarmee aan de HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het politiebureau als gevonden aangemeld: Een fietssleutel, een zwarte rugtas met een paar schoenen, een trouwring met inscriptie, twee sleutels. locale Heilooër gemeenschap als ge heel. Hij was van juni 1968 tot zijn VUT in januari 1986 werkzaam als afdelings directeur bij de Kas-associatie N.V. te Amsterdam. Verder was de heer Roelofs secretaris van het Bestuur van de Heilooër Stich ting voor Bejaardenzorg/De Loet, secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Volksmuziekschool Heiloo, lid van de Algemene Raad Gasbedrijf. Na zijn pensionering was de heer Roelofs bestuurslid van de Stichting Kunststof atletiekbaan Heiloo. TEILOO - Op zaterdag 30 mei vindt er n Heiloo een bijzonder kampioen schap plaats. Vanaf 14.00 uur gooien bij de Egmondse Visspecialist Michel in het Hoekstuk deelnemers zich in de strijd om de titel 'Nederlands kam pioen haringhappen'. Degene die de meeste haringen weet te verorberen is winnaar en mag een welverdiende prijs in ontvangst nemen. Deelname aan dit evenement is gratis. Opgeven kan bij Michel, tel. 072- 5341014. HEILOO - Op maandag 11 mei wordt bij HSV een voetbalclinic gehouden door Jan Olde Riekerink, trainer van Ajax. Deze demonstratie is vooral bestemd voor trainersjeugdtrainers en overige belangstellenden. De selectie B junioren van HSV verleent medewer king. Na het praktijkgedeelte op het veld geeft Jan Olde Riekerink een toe lichting en is er gelegenheid om vragen te stellen. m-mm TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 -505 37 51 E-mail: Locatie: Buk Buk .anvang: 20.00 uur Entree: f7,50 aankondiging aangeboden door: MAKELAARS 4 TAXATEURS ONROEREND GOED Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Vinkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 tummers.limmen@accountnet.nl De dag van de première nadert en de spanning stijgt. Mellissa vertaalt de angst die bij alle acteurs sluimert: „Ik ben toch wel bang dat ik zomaar opeens m'n tekst vergeet." Toch hopen ze allemaal dat er flink veel publiek naar de voorstelling komt, die overi gens geschikt is voor alle leeftijden. Het plein in Termijen dat volgens de wijkvereniging dringend opgeknapt moet worden, (foto Starfield) onlangs verscheen, ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Tom ten Hoope, de prachtige brochure 'Monu mentale bomen in Heiloo', waarin een aantal beeldbepalende bomen is opge nomen. Maar er is ook een keerzijde aan het vele groen en aan de vele bomen in de gemeente. Dat ondervinden tenminste de bewoners van Vrieswijk en Ter mijen. Zij maken zich zorgen over de boomwortels, die het plaveisel van de binnenpleinen omhoog werken. Steeds meer klinkers komen daardoor los te liggen en over de pleinen lopen dikke ribbels van omhooggekomen bestra ting. „Er hebben zich nog geen onge lukken voorgedaan, maar ik vraag me af wie er dan aansprakelijk is," zegt Anne Amsterdam, waarnemend voor zitter van de wijkvereniging. Eigenaar verantwoordelijk Het plein, inclusief de bomen die erop staan, is eigendom van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB), die de woningen in Vrieswijk en Termijen ver huurt en verkoopt. Tot voor kort had het SFB een contract met de gemeente Heiloo, die het onderhoud van de bomen voor haar rekening nam. Woordvoerder Ch. van Voorst van de gemeente: „Het SFB heeft nog niet zo lang geleden het contract met ons opgezegd en is nu dus zelf verantwoor delijk voor de pleinen en de bomen die er op staan." Een verzoek van de wijkvereniging aan de gemeente om het plein op te knap pen, werd daarom met een kort, afwij zend briefje afgedaan. Amsterdam: „En dat juist is ons enorm tegengevallen. De gemeente zegt altijd dat ze veel waarde hecht aan aan spreekpunten in de wijken en aan goed overleg. Wij als bestuur van de wijkver eniging zouden graag zien dat de gemeente dan tenminste voor ons bemiddelt bij het SFB." Van een derge lijk verzoek om bemiddeling is bij de gemeente echter niets bekend, laat de woordvoerder desgevraagd weten. Meebetalen aan renovatie De buurtbewoners pleiten al jarenlang voor renovatie van de pleinen, maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. Er lag een plan van het SFB voor renovatie van de binnenpleinen en onderhoud aan de woningen, maar dat zou op het laatste moment zijn teruggetrokken. Volgens Amsterdam heeft dat te ma ken met het feit dat nieuwe kopers gevraagd is een bedrag van duizend gulden te betalen voor het onderhoud van het plein. „Maar vervolgens moch ten die mensen niet meepraten over de plannen. Dan kun je toch ook niet ver wachten dat ze 'zomaar' de knip open trekken." Amsterdam kan er sowieso niet over uit. Volgens hem bezit het SFB miljar den. „En dan kan er geen f 30.000,- voor de renovatie van die pleinen af?" De wijkvereniging is dan ook niet van plan het er bij te laten zitten. Desnoods stappen ze naar het programma Breekijzer, heeft iemand al geopperd. Bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid was voor een toelichting op de kwestie niemand bereikbaar. HEILOO - Op zondag 10 mei trappe len de paardenvoetjes weer door het Stationscentrum tijdens het ringsteken. De organisatie verwacht een groot aan tal deelnemers met Oud-Hollandse rij tuigen en concourswagens, met daar voor de mooiste paarden en pony's uit de omgeving. Er zal ook een wedstrijd worden verre den 'onder de man', ofwel met het losse paard, hetgeen een grote deskundig heid vereist van ruiters en amazones. Het ringsteken met het losse paard gaat van start om 13.00 uur. Na de prijsuit reiking starten dan de aangespannen paarden. Voor opgeven of informatie kunt u terecht bij R Veldt, tel. 072-5336229 en G. Pranger 5338233. Wie na afloop dorst gekregen heeft van het opdwarrelend zand kan deze gaan lessen in de nabijgelegen cafés, die voor deze gelegenheid ook nog eens leuke muziek geregeld hebben. Vanaf 16.00 uur speelt in de Oud Inn de formatie Carp en bij buurman Aris de Wit speelt het Aronde Kwintet muziek uit de jaren '60. In verband met het ringsteken zal de Heerenweg tussen de Butterlaan en de Stationsweg zondag afgesloten zijn voor alle verkeer. Op het Stationsplein mag die dag niet geparkeerd worden. HEILOO - In mei is in de foyer van het Open Huis een tentoonstelling inge richt van papierknipkunst, vervaardigd door de knipwerkgroep van het Nivon Heiloo. Enkele leden van de groep zul len demonstraties geven van deze kunstvorm. De expositie is een onderdeel van de landelijke Atelierroute die is georgani seerd door de Nederlandse Vereniging voor Papierknipkunst ter gelegenheid van haar derde lustrum. Ook de afde ling Heiloo van het Nivon heeft daarbij haar medewerking toegezegd. Grotere werkstukken, vervaardigd door leden van de Nivon-groep zijn te bezichtigen in de foyer van het Open Huis tot het einde van deze maand. Vervolgens worden in de vitrine aldaar nog tot de afloop van het cursusseizoen enkele kleinere voorbeelden van knip werk getoond. Tevens geven enkele leden van de groep demonstraties van het knippen op donderdagmorgen 7, 14 en 28 mei tussen 9.30 en 12.00 uur. De toegang is gratis. HEILOO - Onder het motto 'Atletiek, jouw sport' wordt zaterdag 9 mei bij atletiekvereniging Trias de jaarlijkse open dag gehouden. Lopen, springen en werpen zijn de onderdelen waar het om draait. Daarom is atletiek geschikt voor iedereen en niet leeftijdsgebon den. Tijdens de open dag wordt het accent gelegd op de jeugd van 7 tot 12 jaar. Van 10.30 uur tot 13.00 uur kunnen de jongens en meisjes van die leeftijd mee doen aan enkele onderdelen van het lopen, springen en werpen, die op speelse wijze worden aangeboden. Na afloop hiervan ontvangt elke deelne mer een herinnering aan deze dag. Verder biedt Trias nieuwe jeugdleden een maand gratis training aan, binnen een groep van je eigen leeftijd. Voor meer informatie over de open dag of over Trias in het algemeen kun je contact opnemen met Ben Brouwer, tel. 072-5332647. HEILOO - Vogelvereniging Kleuren pracht houdt dinsdag 12 mei om 20.00 uur een bijzondere maandelijkse con tactavond in het clubgebouw aan Het Zevenhuizen 50, achter sporthal Het Vennewater. Uitgenodigd is de heer van Rooy uit Lage Mierde die een lezing zal houden over planten in relatie met vogels. U zult dan in het clubgebouw vele soorten kamerplanten aantreffen die eetbaar zijn voor vogels (zaden, kruiden etc.). De entree is gratis en leden en belang stellenden zijn welkom. HEILOO - Op uitnodiging van de stichting voor natuurgeneeskunde Ar bor Vitae verzorgen Georgien Wijben- ga en Frank Eijsker op maandag 11 mei in de gereformeerde kerk, Noorder geeststraat 9, een klankschalenconcert. Daarbij maken ze gebruik van onder andere Tibetaanse klankschalen, gong en kleine cimbalen. Georgien en Frank geven al vele jaren dreamtime-healingconcerten waarin ze klank als helende kracht laten ervaren. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De aanvang is om 20.00 uur en de entree bedraagt f 10,-. Voor inlichtin gen kunt u bellen met Henk Lambeek, tel. 072-5330523. HEILOO - Op zaterdag 9 mei wordt weer een tweedehands boeken- en pla tenmarkt gehouden in het Hoekstuk. Van 10.00 tot 16.00 uur wachten vier kramen vol boeken en platen op een nieuwe eigenaar. De prijzen zijn f 1,- en f 2,50 voor de boeken en f 1,- voor de platen. De Stichting Ouderenwerk Heiloo zamelt de boeken en platen in die u niet meer leest, maar ook niet wilt weg gooien. Wie oude boeken en platen kwijt wil, kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen naar tel. 072- 5331297. HEILOO - In het Trefpunt aan het Abraham du Bois-hof 2 exposeert tot 30 juni Jaap Besteman met pastelschil derijen. De onderwerpen zijn voorna melijk landschappen. Jaap Besteman is 60 jaar oud. Hij is geboren en getogen in Alkmaar en woont sinds 1963 in Schoorl. Vanaf 1975 is hij lid van de amateurschilder- club Jan van Scorel. In het begin hield Besteman zich alleen bezig met tekenen en aquarelleren. De laatste jaren is hij met pasteltëkenen begonnen. Het werken met pastel is volgens hem een techniek waarin hij zich heel goed kan uiten. HEILOO - „Mensen, mag ik volüme, dit is echt te zacht hoor!" De verma ning die regisseur Hugo J. Vasbinder richt aan het adres van de elf acteurs van Toneelgroep Tendenz klinkt be hoorlijk streng. „Streng zijn moet af en toe, zeker als je in maar tien weken tijd een toneelproductie op de planken wilt zetten." Er wordt nog hard gerepeteerd om de laatste puntjes op de i te zetten. Op vrijdag 8 en zaterdag 9 mei speelt Tendenztoneel in Buk Buk de eenakter Op Zolder, over de verwikkelingen in een jongerencentrum. In het stuk, dat Hugo Vasbinder zelf in het tijdsbestek van een maand schreef in opdracht van Tendenz, vormen elf vrijwilligers de drijfveer achter een jon gerencentrum. Twee van hen hebben al een jaar een relatie met elkaar en om dat te vieren organiseren de anderen een surpriseparty. Het lijkt allemaal feestelijk te beginnen, alleen de werke lijke feeststemming laat nogal^ op zich wachten. Eerst wordt nog gedacht dat alcohol en drugs misschien een steentje kunnen bijdragen om het ultieme partygevoel te bereiken, maar schijn bedriegt. Een aantal personen mengt zich in een situ atie die aanvankelijk onschuldig lijkt, maar later grote gevolgen heeft. Door twee voorwerpen die de volgende dag bij het schoonmaken op de zolder wor den gevonden, wordt een roddel gebo ren die al gauw een enorme omvang aanneemt. Het draait om overspel, maar hoe het precies in elkaar zit komt pas later door veel speurwerk en stom toeval aan het licht. Het is echter de vraag of daardoor de rust op zolder terugkeert. Opvallende karakters „Hoewel het stuk best ernstig is, denk ik dat er toch ook gelachen kan wor den, omdat er een paar nogal opvallen de, karikaturale karakters in zitten," vertelt Hugo Vasbinder. Op Zolder vormt voor Vasbinder (21) zijn debuut als regisseur. Wel al kan hij bogen op een behoorlijke acteerervaring bij diverse toneelgezelschappen, de Natio nale Opera en in een aantal kleine rol len in tv-series. De elf acteurs met wie hij in deze productie werkt zijn tussen de 14 en 28 jaar oud en hebben over het algemeen weinig toneelervaring. De meesten van hen hadden toch ergens in hun achterhoofd een idee dat ze ooit eens toneel wilden spelen en zagen dit project als een goede kans daarvoor. En ook al is de voorberei dingstijd kort, inmiddels is er toch al een band ontstaan tussen de spelers. „Dat vind ik ook het leuke aan mee spelen in dit stuk: het is een leuke groep," zegt Tjitso. „Natuurlijk moeten we serieus repeteren, maar evengoed wordt er veel gelachen." Sjoerd wilde 'altijd al iets artistieks doen' en het toneel bevalt hem tot nu toe goed. Mellissa deed al veel bij Buk Buk, maar had niet direct het idee om mee te doen aan het toneelstuk. „M'n vriend heeft er eigpnlijk een beetje op aangedrongen, die vond het wel wat voor mij. Nu vind ik het hartstikke leuk en ik zie in Lara, de rol ik speel, wel overeenkomsten met mezelf." Sophie is een van de weinigen die al meer podiu mervaring had. Zij vindt het leuke van toneel vooral 'om in de huid van ie mand anders te kruipen.' Hoofdrolspeler Martin had zich niet opgegeven voor het stuk, maar werd tot zijn verbazing tijdens zijn werk bij een supermarkt benaderd door Hugo Vas binder en regie-assistente Maria Ru pert. „Eerst dacht ik dat ze van een of andere religieuze overtuiging waren en met mij wilden praten, maar dat was dus niet zo." Volgens het regie-team had Martin 'het perfecte theater- hoofd', hoewel hij uiteindelijk een andere rol speelt dan ze eerst voor hem in gedachten hadden. „Ik stond wel ingeschreven bij een casting-bureau, maar deed daar eigenlijk niks mee omdat ik het te druk had met school en werk. Maar nu ik dan min of meer toe vallig meespeel, ben ik wel blij dat ik een hoofdrol heb, dat wil ik het liefst." De hoofdrolspelers uit Op zolderv.l.n.r. Mellissa, Martin en Maria. Op beide dagen begint Op Zolder om 20.00 uur. De kassa is open vanaf 19.00 uur en de entree bedraagt f 7,50.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1