mmmk Jeugd wacht met smart op skatebaan Geen bezwaar provincie tegen golfbaan UITVERKOOP tot 50% KORTING krant Witte Kerk decor voor zomeravondconcerten Mascotte Mode ruimt op! M/ascotte /Mode THUIS IN ZAKEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Egelshoek? Dé Hy^ffheekwinkel Voor een Eerlijk Advies A P E L L A mm 24 JUNI 1998 JU Drukkerij uitkijk post bv 63e JAARGANG NO. 26 Afvalbrengplaats gesloten Kaartverkoop Zomerspelen Darten in het Oosthonk Opbrengst collecte epilepsiebestrijding Geslaagd Tannes jeugdtoernooi minê)- Open dag bij De Boscrossers Openluchtconcert afgelast Muziek- en Dansschool Mayra Kroonen turnkampioen met kortingen tot wel ïJCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Kennemeriand Geslaagd Gevonden voorwerpen HSV straatvoetbaltoernooi JOHN MOEN GOED GEZIEN Donderdag 25 juni begint onze CEES HACHMANG LOODGIETERS Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De afvalbrengplaats aan Het Rosendaal is in verband met asfal- teringswerkzaamheden gesloten van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 juni. HEILOO - Ook dit j^ar worden er voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar weer de Zomerspelen gehouden. De middagen zijn op 3,5,10 en 12 augustus en duren van 13.30 tot 15.30 uur. Er zijn een schildermiddag, een fotospeur tocht, een creatieve middag en een trommelmiddag gepland. Deze laatste middag eindigt om 17.00 uur met een speciale voorstelling, waar ook de ou ders bij uitgenodigd zijn. In de boekjes die deze week op de scholen zijn uitgedeeld, staan alle bij zonderheden over het programma. De kaartverkoop is op zaterdag 27 juni tus sen 10.00 en 12.00 uur in de lokalen van de Hobbyfarm in de Hofdijkschool in Mariënstein. Elke middag kost f 2,50 per kind. Vrijwilligers die er voor voe len om bij de Zomerspelen te komen helpen, zijn ook nog van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse Plasmeijer, tel. 072- 5338838. HEILOO - Zaterdag 27 juni wordt vanaf 20.00 uur gedart in het Oosthonk. Het toernooi heeft als naam 'Oosthonk 601' meegekregen en de spelsoort is dan ook 601 (601 punten gooien en dubbel uit). Bij de vier toernooien die jaarlijks in het Oosthonk gehouden worden, wordt er gestreden om de titel '180 king of the Oosthonk'. Degene die de meeste 180 worpen gooit, krijgt .een leuke prijs en op deze avond is de ontknoping. Verder zijn er de gebruikelijke bekers in de winnaars- en verliezersronde en voor de hoogste finish voor dames en heren. De zaal is open vanaf 19.00 uur en het inschrijfgeld bedraagt f 7,50. In augustus begint de nieuwe competi tie. Wie mee wil gooien kan op zaterdag of op,,maandag terecht vanaf 19.30 uur. Vóór 1 augustus vindt de inschrijving van deelnemende teams plaats. Inlich tingen bij Paul Pesser, tel. 072-5335179 (tussen 17.30 en 19.30 uur). HEILOO - Het ziet er niet naar uit dat er in Heiloo op korte termijn een ska tebaan komt. Het wachten is volgens de gemeente op het herinrichtingsplan voor het terrein van PC Willibrord. Eind vorig jaar trad het psychiatrisch centrum naar buiten met plannen voor een openbaar park op het eigen terrein. PC Willibrord bood toen aan om voor de jeugd een skatebaan in het park aan te leggen. Woordvoerster M. Vernoy van PC Willibrord laat desgevraagd weten dat het definitieve ontwerp voor het park in de loop van dit jaar verwacht wordt. Met de aanleg van het park en dus ook van de skatebaan wordt dan begin vol gend jaar gestart. Dat betekent dat de jeugd van Heiloo al meer dan twee jaar op haar skate baan moet wachten. In 1996 kwam er een jeugdgemeenteraad bij elkaar, die samen het terrein aan De Omloop koos als locatie voor een golfbaan. Ómdat omwonenden naderhand bezwaar maakten tegen deze locatie, kwam het parkeerterrein van Het Baafje in beeld, maar ook die plek leverde weer bezwa ren op. De gemeenteraad had inmid dels wel een krediet van f 40.000,- beschikbaar gesteld voor de aanleg van een skatebaan. Bij jeugd- en jongerencentrum Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg ligt sinds dit voorjaar wel een geïmprovi seerde skatebaan, een zogeheten quar- terpipe. Volgens Frans Langedijk is dat min of meer een probeersel: „Die baan is destijds in elkaar gelast door iemand van Buk Buk en is een aantal malen gebruikt voor de skateparty's van Tendenz. Toen kinderen uit de buurt vroegen of zij hem mochten gebruiken, zagen we daar geen kwaad in. Maar er zijn inmiddels wel klachten gekomen uit de buurt, want het geeft natuurlijk geluidsoverlast. Dus als er trammelant komt, weg." halen we hem meteen weer Quarterpipe Afgelopen maandagmiddag maakte een groepje skaters enthousiast ge bruik van de quarterpipe bij de Buk Buk. Hun leeftijd varieert van 7 tot 16 jaar. Een van hen was indertijd aanwe zig bij de jeugdgemeenteraad. De jon gens zijn allemaal zwaar teleurgesteld in het optreden van de gemeente. „We snappen er niks van. Eerst komen we bij elkaar en worden er afspraken gemaakt. Maar uiteindelijk doet de gemeente niets voor ons." De jongens hebben niet veel meer op met de poli tiek in Heiloo. „Ze doen hier hartstikke veel voor oude mensen, maar voor ons doen ze niks.". Eentje wijst er naar het Trefpunt, even verderop gelegen aan de Pastoor van Muijenweg. „Moet je kij ken. Ze hebben er pas bankjes neerge zet, maar nooit gaat er iemand zitten. En dat schaakbord dat aangelegd is, wij hebben er nog nooit iemand zien scha ken!" De jongens begrijpen niet waarom die bankjes en het schaakbord wel kunnen, maar een skatebaan nog steeds niet. Des te blijer zijn ze dat ze de skatebaan van Tendenz mogen gebruiken. Ook over de locatie bij de Buk zijn ze wel te spreken. „Maar het maakt ons echt niet uit waar die skatebaan komt. Wij heb ben er best wel wat voor over, om te kunnen skaten." De jongens zijn gek van hun hobby en bestrijden dan ook dat skaten allang weer uit zou zijn. „Maar misschien wel tegen de tijd dat die baan er komt!" Een kinderhand is gauw gevuld: blij met een quarterpipe. HEILOO - De collecte van het Natior naai Epilepsie Fonds, die plaatsvond van 7 tot en met 13 juni, heeft in Heiloo f 9.950,- opgebracht. HEILOO - Plaatsgenote Jessica de Groot is onlangs aan de Hogeschool in Alkmaar afgestudeerd als lerares basis onderwijs. HEILOO - Tot en met 1 juli kan de ten- nisjeugd zich inschrijven voor het vier de Tannes jeugdtoernooi dat gespeeld wordt bij TV Het Vennewater van 27 juli tot en met 2 augustus. Net als bij de voorgaande edities is er weer een activiteitenprogramma opge steld met onder meer beachtennis op het strand van Egmond aan Zee, zwem men in een subtropisch zwemparadijs, flipperen, een filmprogramma, tennis- clinics, luchtkastelen bouwen en een zeskamp. Ook een barbecue staat weer op het programma. Naast al deze activiteiten wordt er natuurlijk ook getennist in het enkel en dubbelspel. Beide onderdelen wor den met het poulesysteem gespeeld, zodat iedere deelnemer minimaal vijf wedstrijden zal spelen. Na de poule wedstrijden zal volgens het afvalsys- teem worden uitgemaakt wie de tan- nestitels voor zich op zullen eisen. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de clubhuizen van de diverse tennis verenigingen. HEILOO - Vorige week heeft de pro vincie een zogeheten 'verklaring van geen bezwaar' afgegeven voor de aan leg van een golfbaan in Heiloo. De Golf- en Countryclub Heiloo kan nu haar definitieve plannen met de aan vraag voor een bouwvergunning indie nen bij de gemeente. De Golf- en Countryclub Heiloo wil een 9 hioles-golbaan aanleggen, die voornamelijk gesitueerd is aan de noordzijde van de Lagelaan. De golf baan wordt grofweg gezegd begrensd door de wijk Ypestein, de A9, de Lage laan en de Oosterzijweg. Aan de zuid zijde van de Lagelaan is een voorlopige driving range gepland, die verplaatst zou moeten worden indien daar een aantakking op de A9 komt. Met de aanleg van de golfbaan is een bedrag van 6,5 miljoen gulden ge moeid. De golfclub wil dit bijeen bren gen met leningen van leden, aangevuld met donaties en lidmaatschappen uit het bedrijfsleven. Woordvoerder Henk van der Ham van de Golf- en Countryclub Heiloo rea geert verheugd op het afkomen van de 'verklaring van geen bezwaar' van de provincie. „Het betekent voor ons dat we weer een stap verder zijn. Wij gaan nu een vergunning aanvragen voor de bouw, en we rekenen erop dat de ge meente die afgeeft. Daar is immers die artikel 19 procedure voor gevolgd." Ook wat betreft de aankoop van de be nodigde grond is Van der Ham optimis tisch. „We hebben inmiddels bijna alle grond verworven en kunnen dus aan de gang. De boeren zijn al weg, de koeien van Jan Pepping zijn zelfs al naar de slacht." De grond voor de driving range, ten zuiden van de Lagelaan, wordt door de Golf- en Countryclub gepacht. Niet zonder slag of stoot De aanleg van de 9 holes-golfbaan ver loopt beslist niet zonder slag of stoot. Aanvankelijk leek niets de plannen van de Golf- en Countryclub in de weg te staan. In augustus '96 gaf de commissie grondgebiedzaken groen licht voor de verdere ontwikkeling van de plannen, maar later stemde dezelfde commissie toch niet in met het voeren van een artikel 19 procedure (om de agrarische bestemming van het gebied te wijzigen in een recreatieve en sportbestem- Een aantal politieke partijen wilde eerst afwachten of er in dat gebied woningbouw zou moeten komen, ande re waren van mening dat het gebied juist een open weidelandschap moest blijven. In mei '97 ging de raad toch overstag, met 11 tegen 8 stemmen werd besloten om een artikel 19 procedure te beginnen. Ingediende bezwaren van onder meer agrariërs uit het betreffende gebied, de WLTO, GroenLinks, Milieucontact Heiloo en golfclub Sluijspolder uit Alk maar en Amoco werden op één na ongegrond verklaard en in oktober '97 werden de stukken voor een 'verkla ring van geen bezwaar' naar de provin cie gezonden. In november '97 werd door de gemeen teraad het bestemmingsplan Landelijk Gebied aangenomen om 'het landelijk gebied veilig te stellen wat betreft na tuur, landschap en recreatie'. Met de 'verklaring van geen bezwaar', die vorige week door de provincie is afgegeven, kan de gemeente nu een voorlopige vrijstelling aan de Golf- en Countryclub verlenen en kunnen de procedures voor het verlenen van bouwvergunningen in gang gezet wor den. Voor de tegenstanders blijft het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. HEILOO - Zaterdag 27 juni wordt op de fietscrossbaan van FCC De Bos crossers bij het Vennewater een open dag gehouden. Vanaf 15.00 uur kunnen alle jongens en meisjes uit Heiloo en omgeving kennismaken met deze tak van de fietssport. Tevens wordt er een wedstrijdje verreden voor alle liefheb bers. De deelname is gratis en er zijn crossfietsen en helmen beschikbaar. De jeugd die geïnteresseerd is kan ook komen kijken op de fietscrossbaan tij dens de trainingen op dinsdag en don derdag van 18.45 tot 20.15 uur. Op woensdag kan iedereen van 13.30 tot 15.00 uur meedoen. Op deze middagen zijn er crossfietsen en helmen beschik baar en voor één gulden mag je op de baan crossen. Verdere informatie is ver krijgbaar bij E. de Groot, tel. ,072- 5334661. HEILOO - Het openluchtconcert dat muziekvereniging Eensgezindheid vo rige week vrijdag bij 't Loo zou geven, is op het laatste moment afgelast. Eens gezindheid beschikte niet over vol doende leden om een concert te kun nen geven. Ook het optreden van harmonie-orkest Caecilia, dat voor komende vrijdag gepland stond, gaat wegens te weinig animo van de leden niet door. Het optreden van de Fanfare en Showband Heiloo op vrijdag 3 juli vindt wel door gang en zal plaatsvinden van 19.00 tot 21.00 uur op het plein aan de noord kant van 't Loo. HEILOO - Tot en met dinsdag 30 juni is er veel te horen en zien in de Muziek- en Dansschool Heiloo. Veel leerlingen zullen op de komende speelavonden hun beste kunnen laten horen op het gebied van de klassieke muziek, jazz- en popmuziek. Woensdag 24 juni zijn het de hoorn leerlingen van Coriene Brakeboer en keyboard-leerlingen van Marja Kraak man die een uitvoering geven. Don derdag 25 juni belooft een zeer geva rieerd programma te worden van klas siek saxofoonspel en hedendaagse jazz en popmuziek door slagwerklecrlingen van Will van Toor en saxofoonleerlin gen van Jack Kat. Maandag 29 juni is er een speciale speelavond ter afsluiting van de oriën tatie- en muziek tussen de oren cursus. Docente Tineke Groot heeft voor deze avond met deze kinderen het een en ander ingestudeerd. Naast ouders en familie is natuurlijk iedereen welkom om te komen luisteren en kijken naar deze nog zeer jonge leerlingen. Om 19.00 uur begint de uitvoering van de oriëntatie-leerlingen en om 19.45 uur starten de muziek tussen de oren-leer lingen. Dinsdag 30 juni zijn de strijkers aan de beurt. Vioolleerlingen van Roel Steeman en cellolleerlingen van Berna van der Hulst zijn bezig om de puntjes op de i te zetten. Behalve op maandag 29 juni vangen alle avonden aan om 19.30 uur. HEILOO - Tijdens het nationaal kam pioenschap turnen voor dames, dat afgelopen zaterdag en zondag werd gehouden in Opmeer, behaalde de de Heiloose Mayra Kroonen een gouden medaille bij het allround-turnen in de categorie pupillen 2a. Met haar sprong en brug-, balk- en vloeroefening be haalde de Victory-turnster in totaal 37.4 punten. In de categorie jeugd moest turnster Marijn Hoijtink uit Heiloo verstek laten gaan vanwege een blessure aan haar elleboog. De nationale titel ging daar naar Suzanne Harmes. Interesse om te kopen in plan Laat u alvast informeren, GRATIS en VRIJBLIJVEND! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 [5Ö%] Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Unique Heerenweg 174, Heiloo, tel. 072 5332091 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. HEILOO - Aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam is oud- plaatsgenote Ester Koot op vrijdag 19 juni geslaagd voor haar doctoraal exa men Bedrijfskunde met als afstudeer variant Marketing Management. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een sleutel met label VBM, een gouden halsketting met hartje, een snoeischaar, een wit etui met bril, een geldbedrag en een grijs vest Champion. De Golf- en Countryclub heeft inmiddels de benodigde grond voor de golfbaan in handen, (fojo Starfield) HEILOO - De zomeravondconcerten in de Witte Kerk gaan hun zesde jaar gang in met een gevarieerd program ma. Traditiegetrouw is er voor de komende zomeravonden gekozen voor niet al te zware muziek. De nieuwe serie start op vrijdag 3 juli met een schitterende uitvoering van het oratorium 'Auferstehung und Himmel- fahrt Jesu' van C.Ph.E. Bach, door on der meer het vocaal ensemble Came- rata onder leiding van Gerard Leeg water. Dit werk is zeer toegankelijk van klank en lijkt een prima start van de serie. Op vrijdag 17 juli staan 'Myths and Mysteries of the world' op het pro gramma. De uitvoerenden zijn Paul Joe Fisch Gamma (natuurfluiten, so praansax, gitaren, toetsen en percussie) en zij brengen een programma van Iers aandoende volksmuziek. Vrijdag 31 juli is Bart van Oort aan de beurt. Hij geeft een pianorecital op een fortepiano (kopie naar Walter uit 1795, gebouwd in 1995 door Chris Maene, Brussel). Van Oort, een jonge, getalen teerde pianist die al diverse cd's op zijn naam heeft staan, heeft gekozen voor stukken van Mozart, die goed passen bij deze piano. Op vrijdag 14 augustus klinkt er En gelse koormuziek van het Choir of the Taverham Hall School uit het Engelse Norwich in de Witte Kerk. Dit koor zal een week in Nederland zijn om concer ten te geven. Dit optreden is onder voorbehoud. Het laatste concert van de zómer- avondserie op vrijdag 28 augustus is een concert voor en door twee orgels, die bespeeld worden door Hendrik Timmerman en Gerard Leegwater. Enkele jaren geleden heeft eveneens een dergelijk concert plaatsgevonden en op verzoek van de toehoorders volgt nu een reprise. Het belooft een aparte belevenis te worden om tussen beide spelende orgels in te zitten. Stereo in optima forma. De concerten beginnen allemaal om 20.30 uur. De toegang bedraagt f 12,50 (voor 65+, CJP'ers en kinderen ,tot en met 12 jaar f 10,-). Bezoekers van drie of meer concerten krijgen reductie. Abonnementen en losse kaarten kun nen worden besteld op tel. 072-5334804 of 5335852. Wie de concertavond wil uitbreiden met een diner in de Loocatie (tegenover de Witte Kerk), kan een speciaal concertdiner reserveren. Diner en concert samen kosten dan f 42,50. Reserveren hiervoor kan uitsluitend via tel. 072-5334804. HEILOO - Op zaterdag 4 juli houdt HSV een straatvoetbaltoernooi voor de jeugd aan De Hucht in Ypestein. Er wordt gespeeld in de leeftijdsklassen van 5 tot en met 7 jaar, van 8 tot en met 10 jaar en van 11 tot en met 13 jaar. De voorrondes beginnen om 12.00 uur en duren tot 16.00 uur. Niemand hoeft de kwartfinales van de WK voetbal in Parijs te missen, want de straatvoetbal- finales worden vanaf 19.00 uur ge speeld. Opgeven voor het toernooi kan bij Fred Benner, tel. 072-5340537. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 E-mail: tummers.Iimmep@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl 1**1 r i c Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 532 03 45 (ivm de voorbereidingen 's ochtends tot 1 uur GESLOTEN) O U T/ I Q U E BERGEN HEILOO HOORN Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1