Nipte meerderheid raad neemt voorjaarsnota en meerjarenbeleidsplan aan Paul Joe Fish en Gamma swingen in Witte Kerk Heiloo wil zelfstandig blijven met Den Boon als burgemeester Reconstructie van kruispunt Zeeweg ZONNENSCHERM Hypotheek nodig? Mascotte Mode ruimt op! /Mascotte /Mode Dé Hy^theekwinkel NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Exclusieve Collecties ««vogÉÉl Gratis af te halen voor achter de voorruit van uw auto. Zolang de voorraad strekt onneveld i ptiek met kortingen tot wel reclameproaucties CEES HACHMANG LOODGIETERS Egmond-Binner markt 15 JULI 1998 Raad akkoord met krediet huisvesting basisscholen Geslaagd Kijkdooswedstrijd Zomerzangdienst Ricciotti Ensemble speelt in Egmondse Slotruïne Broers exposeren brons Geslaagd Erik Couzijn wint zilver op scheikunde Olympiade r* JDrukkerij uitkijkpost bv Geslaagd 63e JAARGANG NO. 29 Heilooër harpiste derde op internationaal concours Raad stemt in met verbouwing raadhuis GOED GEZIEN Register Ootometnst "««WK»' (.id A.N.V.O HEERENWEG 151 - HEIIOO - TEL 072 533 12 75 Contactlensspeoelist imu AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. [50%] EGMOND- Op vrijdag 17,24 en 31 juli is er de Egmond-Binner markt. U kunt er diverse artikelen vinden. Zo staan er sieradenkramen, is er de Klompen Hoeve rhet onder meer kaas en echte Egmondse bollen en zijn er verschillen de creatieve stands. Voor de kinderen is er een gratis springkussen, ze kunnen touwtje-trek ken en voor de liefhebbers staat er een draaimolen. De markt wordt gehouden van 15.00 tot 21.00 uur Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOO tel. 072 5320322 Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. HEILOO - Vorige week donderdag boog de Heilooër gemeenteraad zich over het voorstel een krediet van bijna 4,7 miljoen gulden beschikbaar te stel len voor het project Huisvesting Onder Eén Dak (HOED) van de basisscholen in Heiloo-West. De raad ging unaniem akoord met het voorstel. Het gaat om de herhuisvesting van de Freinetschool en De Zuidwester in Boekenstein. Momenteel is staat daar al een gebouw van De Zuidwester, maar het tweede gebouw van deze school aan Het Malevoort moet daar, samen met een onderkomen voor de Freinetschool, bij worden gevoegd. HEILOO - Onlangs is plaatsgenote Suzanne Broeke geslaagd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de richting Bouwmanagement. HEILOO - Voor kinderen tot 12 jaar houdt de bibliotheek deze zomer een heuse kijkdooswedstrijd. Het is dit jaar het jaar van het wonen in de Ne derlandse bibliotheken en de kijkdoos moet dan ook iets met het thema wo nen te maken hebben. Je kunt bijvoor beeld denken aan een ingerichte kamer. De mooiste en de meest verrassende kijkdoos winnen een prijs. Alle inge zonden werkstukken worden tentoon gesteld in de zorgcentra De Loet en Overkerck en in november in de bibli otheek. Inleveren kan tot 1 september bij de bibliotheek aan Het Malevoort. Paul Joe Fish en Gamma. HEILOO - De gebruikelijke volksmu ziekavond in de serie zomeravondcon certen in de Witte Kerk wordt op vrij dag 17 juli verzorgd door Paul Joe Fish en zijn muziekgroep Gamma. De groep bestaat al meer dan twintig jaar. Na een periode van stilte is de groep vorig jaar opnieuw gestart met het maken van een cd, Minstrel of the Flu te. Deze prachtige cd heeft veel succes en sindsdien toert Gamma weer door Nederland en België. Gamma bestaat uit Paul Joe Fish, die de natuurfluiten en sopraansaxofoon bespeelt, Cees Swart op gitaar, Jelle Walt aan de toetsen en Sherwin Kirin- dongo die de percussie verzorgt. Paul Joe Fish (Paulus Vis) is een ware kunstenaar op natuurfluiten. Hij stu deerde fluit aan het Sweelinck Con servatorium in Amsterdam bij Walter van Hauwe en Kees Boeke. Als één van de weinigen speelt hij niet alleen oude muziek (onder meer in het Delta Barok ensemble), maar componeert en voert hij ook swingend werk uit met veel improvisatie. Met zijn composities wil Fish de sfeer van mythen, legenden en verhalen over goden, tovenaars en de natuur aan de luisteraar overbrengen. De muziek van deze avond is daarom niet de traditio nele volksmuziek. Het is het best te omschrijven als poëtische muziek met invloeden en kenmerken van vele muzikale stromingen als volksmuziek (vooral Ierse), barokke en Middel eeuwse sferen en Zuid-Amerikaanse muziek. EGMOND - Zondag 19 juli vindt de tweede zomerzangdienst plaats in de Nederlands Hervormde kerk in Egmond aan Zee. Iedereen is van harte welkom om de zangdienst rond het thema Groeien mee te vieren. Aanvang is om 19.15 uur. Het concert begint om 20.30 uur. Toegangskaarten a f 12,50 (CJP en 65+ f 10,-) zijn vooraf telefonisch te reser veren op de nummers 072-5334804 of 5332598. Ook zijn kaarten in voorver koop verkrijgbaar bij de VVV Heiloo (hoek Stationsweg/Heerenweg). Daar naast kan (uitsluitend via tel. 5334804) worden gereserveerd voor het concert diner (drie-gangenmenu in restaurant de Loocatie tegenover de Witte Kerk, inclusief toegangskaart, waarvan de kosten f 42,50 bedragen. EGMOND - Kwalitatief hoogstaande muziek brengen voor iedereen: dat is wat het Ricciotti Ensemble zich ten doel heeft gesteld. Ze treden op op de meest uiteenlopende plaatsen en op dinsdag 21 juli spelen ze om 20.00 uur in de Slotruïne in Egmond aan den Hoef. Bij een optreden van het Ricciotti Ensemble is niets voorspelbaar. Vóór elke uitvoering wordt een keuze ge maakt uit een lange lijst zeer divers repertoire. Zo trekken vier eeuwen mu ziek aan het publiek voorbij. Mozart naast Michael Jackson is bij dit ensem ble de gewoonste zaak van de wereld en een swingend Rock aroud the clock wordt moeiteloos afgewisseld met een evenzo toegewijd gebracht lied van Gustav Mahler. De leden van het Ricciotti Ensemble zijn conservatoriumstudenten en ge vorderde amateurs die communicatie met het publiek als uitgangspunt heb ben. De toegang tot het concert is gratis. De organisatie raadt hef publiek aan zelf een stoeltje mee te nemen. HEILOO - De tien van de in totaal negentien zetels die de collegepartijen CDA en VVD in de Heilooër gemeen teraad hebben waren vorige week don derdag precies voldoende om de door het college opgestelde voorjaarsnota 1998 en het meerjarenbeleidsplan 1999-2002 definitief vast te stellen. De oppositiepartijen Heiloo 2000, PvdA en D66 stemden tegen omdat ze het finan ciële perspectief dat het college aan geeft onvoldoende vinden, terwijl GroenLinks de nota en het beleidsplan slechts voor kennisgeving aannam. Zij waren niet tevreden over de beant woording door het college van de vra gen die de partij in de eerste termijn van de behandeling stelde. In de voorjaarsnota en het meerjaren beleidsplan geeft het college van burge meester en wethouders een beeld van de financiële positie van de gemeente voor 1998 en de eerste jaren erna. In het meerjarenbeleidsplan voorziet het college een groeiend tekort op de begroting van bijna veertigduizend gul den yplgend jaar tot ruim anderhalf miljoen in 2002. Dat komt omdat het college geld heeft uitgetrokken voor intensivering van beleid, nieuw beleid en vermindering van bezuinigingen die eerder werden vastgesteld in de Kerntakennota. Inhu ren van extra uren voor politiesurveil- lance, het in fases verhogen van vergoe dingen voor minima van gemeentelijke heffingen en belastingen en de vermin dering van bezuinigingen voor het Open Huis, theater de Beun en de muziekschool zijn daarbij belangrijke posten. Verder wil het college tachtigduizend gulden uittrekken voor de brandweer en wil het een ambulante jongerenwer ker aantrekken die het contact tussen gemeente en jongeren verbetert. Ver bouwing van het gemeentehuis, een nieuwe bibliotheek en de huisvesting onder één dak van basisscholen De Zuidwester en Freinetschool brengen ook behoorlijke investeringen met zich mee. Moties Dat de grootte van de gemeentelijke 1 financiële reserves, waaruit de tekorten voor een groot deel betaald zouden moeten worden, twee weken voor be handeling in de raad nog werd bijge steld, verrastte de partijen nogal. Ze waren niet overtuigd dat de ruim tien miljoen gulden, die bij de reserves wer den geteld door onder meer de op brengsten van uitgifte van kavels in het Oosterbos in Ypestein al mee te reke nen, voldoende financieel perspectief zouden geven. Tijdens de behandeling van nota en beleidsplan in de raad werden door PvdA en Heiloo 2000 ook een aantal moties ingediend, die overigens alle met een meerderheid van 10 tegen 9 stemmen door CDA en VVD werden afgewezen. De PvdA wilde f 25.000,- reserveren voor aanloopkosten vóór een door de gezamenlijke winkeliers te organiseren boodschappenservice. Zo zou het autogebruik binnen de ge meente kunnen worden teruggedron gen. Wethouder Annemarie Worm-de Moei gaf aan het een sympathiek idee te vinden, maar was van mening dat het geen taak voor de gemeente is om een financiële bijdrage daarvoor te leveren. Ook wilde de PvdA dat het college ook een bescheiden subsidie voor profes sionele voorstellingen in theater de Beun blijft geven, omdat ook de bezui nigingen bij andere culturele voorzie ningen werden teruggedraaid. Wet houder Evalyn Schoutsen-Bolten zei dat een nieuw subsidiebeleid bij haar in de maak is. Heiloo 2000 vond dat de raad moest beloven dat bij de ontwikkeling van inbreilocaties ten minste tweederde deel van woningen in de categorie sociale huurwoningen en extra goedkope koopwoningen gebouwd zouden moeten worden. Wethouder Juup Wuijster-Schudde- boom was het er niet mee eens. Volgens haar is er in Heiloo al extra aandacht voor deze groepen en zijn al meer goedkope woningen gebouwd dan in andere gemeenten in de omgeving. EGMOND - In juli is er een expositie te zien van bronzen beelden van de broers Erik en Theo van Eldik bij de Abdij van Egmond. In de bronzen beel den van Erik van Eldik uit Ede zijn de emoties, tussen vrees en hoop, van de kunstenaar gestold. In de beelden van Theo van Eldik uit Waddinxveen is zijn levensverhaal voelbaar. De bronzen beelden zijn te zien samen met een tentoonstelling van schilderij en en keramiek van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur. Abdij kaarsen vindt u aan de Vennewaters- weg 27 te Egmond-Binnen. De toegang is vrij. HEILOO - Aan de Haagse Hogeschool (sector Informatica) is plaatsgenoot Rogier Hagen onlangs afgestudeerd aan de opleiding Management en be heer van de informatievoorziening. Ro gier is oud-leerling van de Hasebroek- school en de Kennedy mavo. HEILOO - Afgelqpen maandag won Heilooër Erik Couzijn een zilveren me daille op de internationale chemie Olympiade die vorige week werd ge houden in Melbourne, Australië. In totaal deden 204 scheikundetalenten uit 51 landen mee aan deze Olympiade. De deelnemers die bij de eerste tweeëntwintig eindigden kregen een gouden medaille. De 32ste plaats van Couzijn was goed voor zilver. Hij was daarmee tevens de beste Ne derlandse deelnemer. Twee van de in totaal vier landgenoten wonnen brons, een vierde kreeg een eervolle vermel ding. Couzijn keert volgende week woens dag terug in Nederland. Dan starten de voorbereidingen voor zijn deelname aan de internationale wedstrijd voor Jonge Onderzoekers, waarvoor hij in september naar Portugal reist. HEILOO - Linksaf kon gisteren even nietvoor wie komende vanaf het spoor op de Zeeweg bij de kruising de Westerweg op wildeStraks kan dat weer welhoewel de linksaf-strook is weggehaald en verhoogde uitritconstructies zijn aangelegd bij de Westerweg. De gemeente Heiloo wil de kruising met de reconstructie overzichtelijker en verkeersveiliger maken. Ook moet de Westerweg op deze manier verkeersluw worden gemaakt. De gemeente hoopt de werkzaamheden voor de bouwvakantie te hebben afgerond. Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. HEILOO - Plaatsgenote Annemarie Vriesman is geslaagd aan de PABO in Amsterdam voor de opleiding voor onderwijzeres. Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Heiloo als zelfstandige ge meente met Henk den Boon als burge meester: dat is de wens die de Heilooër politiek vorige week uitte in een brief en tijdens een overleg aan de Noord- Hollandse commissaris van de Konin gin J. van Kemenade. Daarbij gaf Hei loo aan dat het gebied Zandzoom tus sen Heiloo en Limmen, bestemd als gebied voor toekomstige woningbouw, geheel in handen zou moeten komen van de gemeente Heiloo. Vorige week dinsdag maakte het Hei looër college van burgemeester en wet houders na een informeel overleg met het college van Uitgeest zijn standpunt bekend in een brief aan de commissa ris. Het college liet er overigens geen twijfel over bestaan dat Heiloo eigen lijk het liefst met Limmen zou samen gaan. Limmen koos echter voor samen voeging met Castricum en Akersloot (CAL). In de brief aan Van Kemenade maakte Heiloo duidelijk dat het best onder zoek had willen verrichten naar diverse mogelijke samenvoegingsvarianten van de CAL-gemeenten, Heiloo en Uit geest, maar dat de stuurgroep van de CAL dat afwees. Daaruit'concludeerde Heiloo dat de stuurgroep dit voorstel als een gepasseerd station beschouwde. Alleen een koponderzoek naar CAL met Heiloo en eventueel Uitgeest doet volgens Heiloo 'onvoldoende recht aan de uitgangspunten die gebruikt zijn in de discussie over de bestuurlijke orga nisatie .in het zuidelijke deel van de regio'. Heiloo vindt dat niet duidelijk is wat de meerwaarde is van de CAL voor de regio. Daarbij haalt het in de brief de woningbouwtaakstelling aan waar over in regionaal verband overeen stemming werd bereikt: aan de zuid kant van Alkmaar zullen maximaal aan te gaan. „Die is geweest, er is geko zen voor de CAL en men wil niet meer terug." Volgens Huisman is de beslis sing van Heiloo om als zelfstandige gemeente verder te Willen, niet onlo gisch. Daarentegen noemt hij het voorstel om de Zandzoom in zijn geheel bij Heiloo onder te brengen, een 'vergaande maatregel' die wat hem betreft niet in verhouding staat tot het probleem dat door Heiloo wordt geschetst. „In de brief aan Van Kemenade vind ik dat onduidelijk wordt geformuleerd om welk gebied het precies gaat. Natuurlijk is het moeilijker om te besturen als een gebied in twee verschillende gemeen ten ligt, maar tot nu toe gaat alles in goed overleg. Wat mij betreft kan dat zo blijven." In de brief aan Van Kemenade pleit het Heilooër college ervoor om de waarne mende status die er momenteel is voor het ambt van burgemeester op te hef fen en een vacature voor burgemeester open te stellen. De fractievoorzitters van de diverse politieke partijen in de gemeenteraad pleitten in een overleg met Van Kemenade unaniem voor de benoeming van waarnemend burge meester Henk den Boon tot burge meester, maar volgens de procedure moet er een vacature komen. Morgen wordt in een extra raadsverga dering, die om 20.00 uur begint, een profiel voor de burgemeestersfunctie ongesteld en wordt een vertrouwens commissie benoemd. Henk den Boon wilde vorige week nog niet zeggen of hij eventueel zou sollici teren op de burgemeestersvacature. „Heiloo is een prachtige gemeente en ik heb het er erg naar m'n zin, verder laat ik me er niet over uit." HEILOO - Tijdens het eerste Concours International de Harpende la Commu- nauté Francophone te Lausanne in Zwitserland haalde de 16-jarige Giselle Boeters uit Heiloo de derde prijs. De prijs bestaat uit een geldbedrag. De finale van het concours vond plaats van 9 tot 12 juli. Aan het concours de den harpisten tot 23 jaar mee uit Duits land, Frankrijk, Hongarije, Japan, Zwit serland en Nederland. Tot de verplichte werken behoorden tijdens de halve fi nale een compositie van Julien Zbin- den en tijdens de finale Introduction et Allegro van Maurice Ravel. Giselle Boeters is leerling van Erica Waardenburg. Ze studeert aan de afde ling Jong Talent van het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Giselle Boeters is te beluisteren tijdens een benefietconcert op 1 oktober in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Dit concert wordt georganiseerd door hpt Prinses Christina Concours. Het oude gedeelte van het raadhuis uit 1927. HEILOO - Vorige week donderdag ging de gemeenteraad akkoord met de verbouwing van het gemeentehuis, waarvoor een krediet van 1,6 miljoen gulden ter beschikking wordt gesteld. Volgens het college van burgemeester en wethouders is het interieur van de villa aan de Raadhuisweg uit 1927 sterk verouderd en voldoet het niet meer aan de hedendaagse normen. D66 vond de investering, gezien de financiële positie en vooruitzichten van de gemeente, op dit moment nog niet geschikt en stemde tegen. PvdA en Heiloo 2000 vonden de 1,6 miljoen te veel en meenden dat niet aan alle eisen financieel voldaan kan worden. De ver bouwing zou zich volgens hen moeten beperken tot modernisering van de raads- en trouwzaal en aanleg van een lift. GroenLinks, CDA en VVD gaven ech ter aan dat ze verbouwing noodzakelijk vinden, ook vanwege de moderne eisen die de Arbo-wet stelt. De raad ging ook akkoord om tijdens de verbouwing restaurant Klein Varne- broek aan De Omloop aan te wijzen als 'locatie om huwelijken te sluiten. Ook de Witte Kerk blijft daarvoor in ge bruik en zal tijdens de verbouwing voor hetzelfde tarief als het gemeentehuis worden verhuurd. 2500 woningen gebouwd worden. Hei loo geeft aan te betreuren dat dit nu als een bezwaar wordt opgevoerd als gepraat wordt over een eventuele sa menvoeging van Heiloo met Limmen. Vergaande maatregel Burgemeester Henk den Boon ver klaarde in een reactie een zelfstandig Heiloo zeker geen te hoge inzet te vin den. „We hebben de indruk dat we het kunnen waarmaken, dat we sterk ge noeg zijn en genoeg energie hebben." Toch was Heiloo ook volgens hem lie ver samengegaan met Limmen. „Lim men met Heiloo betekent meer voor de regio dan Limmen in de CAL-variant." Burgemeester Enno Huisman van Lim men gaf aan dat men in Limmen niet meer bereid is die discussie opnieuw Waarnemend burgemeester Henk den Boon. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1