krant Tentoonstelling in Oude Pastorij toont Boekelermeerpolder in woord en beeld Vacature voor burgemeester opengesteld Hypotheek nodig? NU OOK OP INTERNET! A P E L L A Schout e n c n1 d a p hn ek i"eftEmmely Baafj ebezoekers baden in zinderende zonneschijn j Drukkerij uitkijkpost bv 22 JULI 1998 63eJMRGAN^^ÖJ Concours hippique Landelijk rijvereniging Heiloo www.tummersaccountants.nl Dé Hy^Jtheekwinkel SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Expositie Janny Veenstra Orgelconcert Geslaagd Geslaagd Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN Kunst van water Tannesjeugdtoernooi Veertien jaar voor moord op tuinder Heilooër turnsters geselecteerd DVW jeugd vis wedstrijd Rommelmarkt Zwemdiploma's Hollands Noorden Toer Verkoop bibliotheekmaterialen CEES HACHMANG LOODGIETERS (Rodi verspreiding bv) full-color brochures. Vraag offerte! De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 HEILOO - Op 25 en 26 juli houdt de landelijke rijvereniging HeilcJo en oms treken haar jaarlijkse concours hippi que. Alle rubrieken worden op het ei gen terrein van de vereniging aan Het Maalwater afgewerkt. Op zaterdag worden de B- en de L- dressuur gereden. Aanvang van dit onderdeel is 13.00 uur. Op zondag vin den de dressuurproeven in de klasse Ml, M2, Z1 en Z2 plaats. Op zondag worden eveneens de springrubrieken in de klasse B tot en met ZZ afgewerkt. Het gaat daarbij om de klassieke par- coursen en voor de B- en L-ruiters als extra een progressief parcours. Voor de M- en Z-ruiters is er nog het bijzondere parcours 'Speel uw spel'. Het KWPN heeft Heiloo aangewezen als een voorselectie-wedstrijd in het kader van de sportmerrie-competitie. De finale van deze competitie vindt plaats op de centrale keuring te Mid- denbeemster op 8 augustus. De wedstrijden op zondag beginnen om 9.00 uur en eindigen om ongeveer 17.00 uur. Het aantal aanmeldingen is ook dit jaar weer erg hoog, zodat de wedstrijdleiding een aanmeldingsstop heeft ingevoerd. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.Iimmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOO tel. 072 5320322 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte EGMOND - Van 26 juli tot en met 12 september exposeert Janny Veenstra acryl-schilderijen, aquarellen en iconen in de Nederlands Hervormde kerk aan de Abdijlaan in Egmond-Binnen. De kerk is geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 53 2 0 3 45 CASTRICUM - Het derde orgelcon cert van de gezamenlijke orgelcomités vindt plaats op 27 juli in de Hervormde Kerk te Castricum. De organist Haite van der Schaaf zal dan het beroemde kabinetorgel bespelen. Het orgel is gebouwd door Christiaen Müller in Amsterdam in 1740. De organist zal ook zijn echtgenote Annelies van der Schaaf (alt) begelei den bij enkele aria's van Vivaldi, Wil lem Pijper en zijn eigen Friese Cantate. Verder worden werken uitgevoerd van Scarlatti, Piet Post, Rynoldus Popma, Van Oevering en Handel. Haite van der Schaaf (1927) werd te Amsterdam geboren. Hij studeerde bij Hessel de Vries, Jacques Kort en aan het Amsterdams Conservatorium bij Jacob Bijster. Hij gaf les in barokmu ziek, concerteerde in diverse Europese landen en in Israël en maakte verschil lende grammofoonplaten. Tot 1989 was hij docent hoofdvak orgel aan het Hilversums Conservatorium. Annelies van der Schaaf-Bos (1947), geboren te Bussum, volgde haar zang opleiding bij Catharina Hessels, Trees Orri en Catharine Patriasz. Zij was lange tijd lid van de Nederlandse Han- delvereniging en het Bachkoor Hol land en is dat nu nog van het Liszt Ferenc Koor en het Nederlands Thea terkoor. Ze werkt als soliste mee aan verschillende kooruitvoeringen en aan de orgelconcerten van haar echtgenoot Haite van der Schaaf. Het concert begint om 20.00 uur. Toegangsprijs bedraagt f 7,50, en voor houders van passen 65+ en CJP en kin deren f 6,- (inclusief programma). Kaarten zijn voorafgaande aan het con cert verkrijgbaar aan de kerk die vanaf 19.30 uur open is. HEILOO - Aan de Haagse Hogeschool (sector informatica) is vorige week aan plaatsgenoot Dagmar Boelhouwer het ingenieursdiploma uitgereikt aan de opleiding Management en beheer van de informatievoorziening. HEILOO - Aan de Hogeschool En schede is plaatsgenoot Gideon Sanstra geslaagd aan de faculteit Informatie Technologie en Computer Processing. f I c Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Regio Noord- Kennemeriand Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad,Aikmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. CASTRICUM - In juli tot en met sep tember is in bezoekerscentrum De Hoep aan de Johannisweg 2 in Castri cum de wisselexpositie 'Kunst van water' te zien. De expositie bestaat uit foto's van water, gezien door de micro scoop. De foto's zijn gemaakt van waterdrup pels, condens, ijs en luchtbellen in water bij een vergroting van 20 tot 60 keer. Drinkwater is doorzichtig en kleurloos. De kleur van deze foto's is ontstaan door het gebruik van filters in de microscoop die het licht manipuleren. Bij de foto's van bijvoorbeeld ijs gebeurt dit door polarisatie of lichtbre king, omdat ijs is opgebouwd uit kris tallen. Door het licht met filters te bespelen komt ook de structuur tot zijn recht. Bij geen enkele foto zijn kleur stoffen of digitale bewerkingen ge bruikt. Loes Modderman uit Nijmegen heeft de foto's gemaakt. Naast de verschij ningsvormen van water maakt zij foto's van andere stoffen en materialen, voor al kristallen van chemicaliën. Steeds staat daarbij het vastleggen van de schoonheid van kleur en vorm voorop. Bezoekerscentrum De Hoep is geo pend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Inlichtingen en informatie kunt u krijgen op tel. 0251- 662235. HEILOO - Van 27 juli tot en met 2 augustus vindt op de banen van tennis vereniging Het Vennewater het Tannes jeugdtoernooi plaats voor de jeugd van 8 tot en met 16 jaar. De finales zijn op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Publiek is van harte welkom. ALKMAAR - Veertien jaar onvoor waardelijke gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Dat was de straf die de Alkmaarse rechter de negenendertigja- rige R. el M. gistermiddag oplegde voor diefstal en doodslag op de Heiloose tuinder J. Nanne vorig jaar september. De officier van justitie had twee weken geleden een gevangenisstraf van zes tien jaar geëist. De rechter gaf in zijn motivatie aan dat hij bij de hoogte van de straf heeft gelet op de ernst van het feit en de omstan digheden waaronder het feit werd ge pleegd. Volgens de rechter heeft El M. het slachtoffer zonder aanleiding ge dood. Ook het feit dat El M. al eerder was veroordeeld voor een zelfde delict speelde mee. Wel achtte de rechter El M. enigszins verminderd toerekeningsvatbaar van wege zijn gebrekkige geestvermogens. Hij baseerde zich daarbij op de onder zoeksresultaten van het Utrechtse Pie- ter Baancentrum. Advocaat en officier van justitie kun nen binnen veertien dagen hoger be roep aantekenen tegen het vonnis. HEILOO - Heilooër turnsters Marijn Hoijtink en Mayra Kroonen zijn door de Koninklijke Nederlandse Gymnas tiek Bond uitgenodigd om mee te doen in een nationaal selectieteam. Marijn Hoijtink werd gevraagd voor de oranje-selectie damesturnen, Mayra Kroonen voor de oranje jong talent selectie. Beide turnsters trainen bij turnvereni ging Victory in Alkmaar. HEILOO - Twee weken geleden werd de vijfde jeugdviswedstrijd gehouden van De Vroegte Wint in de lange vijver in plan Oost. Het weer was fantastisch en daardoor kwamen veertig kinderen naar de waterkant. Er werden in totaal 181 vissen gevan gen en de uitslag is als volgt: 1. Paul Zwart 19 stuks, 2. Pieter Nijst en Emiel Kuijs 13 stuks en 3. Mark Algra 11 stuks. De volgende viswedstrijd is op woens dag 26 augustus. Dit is alweer de laatste viswedstrijd van het jaar, de kam pioenswedstrijd met mooie prijzen en voor de beste drie een beker. HEILOO - 'Een aardig mens, maar vastberaden en een zwaargewicht om de discussie in de regio te kunnen stu ren.' Zo wordt namens het Heilooër college van B en W het profiel van de toekomstige nieuwe burgemeester van de gemeente in het kort beschreven. Vorige week donderdag werd tijdens een extra gemeenteraadsvergadering de vacature voor het burgemeesters ambt opengesteld. Behalve de vaststel ling van het profiel werd door de raad ook een vertrouwenscommissie be noemd die kandidaten zal beoordelen. De vacature voor burgemeester werd opengesteld omdat Heiloo na onder zoeken en overleg met andere gemeen ten heeft aangegeven in de toekomst als zelfstandige gemeente verder te wil len gaan. Eerder gaven de fractievoor zitters aan dat de gemeenteraad het liefst de huidige waarnemend burge meester Henk den Boon direct in de functie zou benoemen. Maar volgens commissaris van de Koningin J. van Kemenade, die bij de raadsvergadering aanwezig was, is het wettelijk verplicht om een open sollicitatieprocedure te voeren, waarbij in elk geval twee kan didaten voorgedragen moeten worden. Wel staat in de vacature dat ook de waarnemend burgemeester aan de pro cedure zal deelnemen en dat daarom gevraagd is door de gemeenteraad. Gewicht en gezag Uit de beschrijving van het profiel dat de raad vaststelde staat dat Heiloo een overtuigende en vasthoudende onder handelaar zoekt, die plannen en projec ten kan opstarten en afronden en de afstand tussen burger en bestuur kan verkleinen. Ook moet de kandidaat voldoende gewicht en gezag uitstralen in bestuurlijk overleg. Ook stelt het profiel als eis dat de nieuwe burge meester al volledig is ingevoerd in de discussie over bestuurlijke organisatie, zoals de C20-discussie en samenwer king en fusie in de regio. In de vertrouwenscommissie zitten Juup Wuijster-Schuddeboom als onpar tijdig voorzitter en Gerrit-Jan Stokreef (VVD), George Borst (CDA), John Daas (Heiloo 2000), Roelof Bos (PvdA), Arend Pleizier (GroenLinks) en Hans van Halem (D66). Zij zullen de kandidaten die door Van Kemenade worden geselecteerd beoordelen in een aantal gesprekken. Daarna geeft de commissie advies over haar voorkeur aan Van Kemenade en hij zal mede aan de hand daarvan een voorstel doen aan de minister van Binnenlandse Zaken, die de burgemeester uiteindelijk zal be noemen. De sollicitatietermijn sluit op 10 augus tus. Het advies van de vertrouwens commissie aan Van Kemenade wordt begin september verwacht en half sep tember volgt waarschijnlijk zijn voor dracht aan de minister. De nieuwe bur gemeester zal dan in het najaar kunnen worden benoemd. HEILOO - De Stichting Wao, Aaw en Ug Belangen houdt op zaterdag 19 sep tember weer de jaarlijkse rommel markt. Deze vindt plaats bij de stichting op de Bergeonstraat 22 en duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Mocht u nog overtollige spulletjes en prulletjes beschikbaar willen stellen, komt de stichting dat graag bij u opha len. Voor meer informatie kunt u bellen 072-5331840,5334861 of 5336939. HEILOO - Vorige week zwom Sander Groot, leerling van zwembad Loos, af voor het diploma op de 5 kilometer. Door de peuters werd afgezwommen voor het kikker- en het teddybeerbre vet. Voor het kikkerbrevet slaagden Jarno Roemer, Juliette Smit en Joep de Koning. Voor het teddybeerbrevet slaagden Natascha Koning, Ramon van Bui- REGIO - Op zaterdag 25 juli houdt Le Champion een nieuwe fietstoertocht door het noordelijk deel van Noord- Holland. De afstand van deze tocht bedraagt 130 km. De start is tussen 8.30 en 9.30 uur vanuit Hotel Spijkerman, Neckerdijk 2 te Purmerend. Iedereen kan in eigen tempo de tocht volbren gen. Vanuit Purmerend wordt gefietst naar Graft-De Rijp, dan via Abbekerk en het voormalige eiland Wieringen naar Den Oever. De terugweg gaat via Medemblik, Hoorn en een groot deel van de IJsselmeerdijk naar Purmerend. Onderweg is er in de dorpen en steden die aangedaan worden voldoende gele genheid om te pauzeren. Maar ook degene die niet pauzeren komen niets tekort: aan iedereen wordt door de organisatie onderweg een verfrissing aangeboden. De prijs bedraagt f 4,-; voor f 10,- krij gen deelnemers een herinnering aan deze tocht. Inschrijving geschiedt aan de start. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Jan Versteeg, tel. 0251-235910. HEILOO - Op vrijdag 31 juli houdt de bibliotheek aan Het Malevoort 13 een verkoop van afgeschreven materialen. Tussen 15.00 en 17.30 uur en van 18.00 tot 20.30 uur worden jeugdboeken en boeken voor volwassenen verkocht (vooral veel romans), maar ook tijd schriften, puzzels en cd's zijn te koop. De boeken voor volwassenen kosten f 3,-, die voor de jeugd f 1,50 en cd's gaan weg voor f 5,-. Verder houdt de bibliotheek van 23 tot en met 31 juli een actieweek waarin video's en cd-roms voor een lager tarief dan normaal te huur zijn. In de week van 3 tot en met 8 augustus is er speci aal voordeel voor nieuwe leden. Meer informatie is verkrijgbaar bij de biblio theek. aldus mevrouw Groot. „Herinneringen aan familieleden die al zijn overleden, maar ook namen van straten en wegge tjes worden weer opgehaald." Polderwonder Maar ook wie niet bekend is met de Boekelermeer en zijn bewoners vindt op de tentoonstelling heel wat interes sante wetenswaardigheden. Aan de hand van oude landkaarten en docu menten is te zien hoe het veengebied van de Boekelermeer in 1567 werd bedijkt en twee jaar later droogviel. Overigens heeft de polder daarna nog één keer onder water gestaan, toen de Spanjaarden in 1573 tijdens de tachtig jarige oorlog Alkmaar bezetten en de dijken ter verdediging werden lekge- stoken. In dit gebied, waar tegenwoordig zowel melkveehouderijen, tuin- en akker bouw (met naar verluidt de beste kool uit de omgeving) te vinden zijn, ont stonden uitgebreide rietlanden toen het veertien jaar later opnieuw droog viel. „Omdat de kwaliteit van de bo dem nogal te wensen overliet, is er lang getwijfeld of de grond wel in cultuur gebracht moest worden," vertelt me vrouw Groot. „In elk geval trok het riet behoorlijk wat vogels aan en werd het interessant om er een eendenkooi neer te zetten." De eendenkooi wisselde diverse malen van eigenaar, zo blijkt uit de verschil lende documenten die afkomstig zijn uit het regionaal archief in Alkmaar. En ook hier is de grote invloed in Heiloo van de familie Van Foreest te zien: ruim anderhalve eeuw lang had den zij de kooi in hun bezit. Toch is de Boekelermeer boven alles een typisch voorbeeld van een polder, een gebied dat zo'n anderhalve meter onder NAP ligt, zoals er in Nederland zoveel zijn. En als er iets duidelijk wordt op de tentoonstelling in de Oude Pastorij, dan is dat wel de indrukwek kende geschiedenis van ons eigen land. Van bemaling met windmolens, via een stoomgemaal in de vorige eeuw tot elektrische bemaling nu. En van alle wetten en regels die nodig zijn om dit alles in goede banen te leiden. Mevrouw Groot klinkt vol ontzag wan neer ze langs de vitrines loopt. „De ou de contracten, reglementen en kada strale kaarten die hier liggen vormen tezamen een prachtige illustratie van hoe honderden jaren geleden het inge nieuze bestuur van polders en waterwe gen werd geregeld. En het is toch fan tastisch om te zien dat het eigenlijk vandaag de dag nog precies hetzelfde gaat?" De tentoonstelling over de Boekeler meer is nog te zien tot en met zaterdag 15 augustus op dinsdag van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur in de Oude Pastorij aan de Nicolaas Beetsweg 94. HEILOO - Eindelijk eventjes zomer,Afgelopen maandag grepen velen de kans om te genieten van water en zon en togen naar zwembad het BaafjeDie dag noteerden de medewerkers 1311 bezoekersIn totaal zijn er dit seizoen tot en met afgelopen zondag ruim 24.000 bezoekers geweest. HEILOO - De Boekelermeer. Polder gebied tussen Heiloo, Alkmaar en Akersloot. Vorig jaar was het gebied flink in het nieuws in verband met de grenscorrecties die de drie gemeenten doorvoerden. 116 Inwoners van het gebied kwamen op die manier van Heilooër bodem op Alkmaars grondge bied terecht, 29 gingen van Alkmaar naar Heiloo en 6 Akersloters zijn sinds dien Heilooër geworden. En dat alle maal vanwege regionale afspraken met het oog op toekomstige woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen. In elk geval staat het vast dat het aanzien van de Boekelermeer daarmee behoor lijk zal veranderen. Voor de Vereniging Oud Heiloo waren de ontwikkelingen aanleiding om een expositie samen te stellen in de Oude Pastorij over heden en verleden van deze polder. Eén ding is mevrouw Groot tijdens het samenstellen van de tentoonstelling, duidelijk geworden: de Boekelermeer is als een dorp op zich. „Iedereen kent elkaar en kent eikaars geschiedenis, zeker de oudere mensen. Om de twee jaar is er zelfs een reünie van Boe- kelermeerbewoners. Dat zegt toch ge noeg?" Van de bewoners kreeg de vereniging een groot aantal foto's ter beschikking. Foto's vanaf de jaren dertig die het landschap en het leven van de mensen die in de Boekelermeer woonden en wonen laten zien. Plaatjes die bij heel wat bezoekers van de expositie blijken van herkenning losmaakten. „Mensen die er als kind hebben gewoond vinden hier als het ware weer bevestiging van hun herinnering, van hoe het was," Het oude Oosterzij-stoomgemaal in de Boekelermeer in 1930 met op de voorgrond de molenaarsfamilie Heinis. Het gemaal werd afgebroken in 1992. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1