Beeldentuin Akermare zoekt naar het evenwicht in de kunst Beach volleybaltoernooi in Het Baafje mm krant Van Oort brengt publiek in de ban van Mozart I ALBERT HEIJN I NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN i I De Allerbeste Service JOHN MOEN GOED GEZIEN ZAKELIJK GEZIEN ^APELLA Redactieacquisitie en administratie: 5 AUGUSTUS 1998 JrL JU j Drukkerij uitkijkpost bv 63e JAARGANG NO Brandstichters opgepakt Film op Zondag opgeheven Gevonden voorwerpen Fietsster beroofd Pakketten voor Polen Kermiskat nog steeds vermist Excursie NVVH Gezondheidstelefoon Voortaan is I fn Winkelhof 't Loo I ook zaterdagavond I I tot 20.00 uur geopend. I SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 Regio Noord* Kennemeriand CEES HACH MANG LOODGIETERS Meisjes beroven vrouw De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Op verschillende plaatsen in Heiloo werd vorige week brand ge sticht. Woensdag werden twee groene brievenbussen en een afzetpaaltje aan de De Wildtlaan in brand gestoken. Donderdagnacht stonden twee fietsen in een fietsenrek bij een café aan de Kennemerstraatweg in brand. Vlak daarna werd een brand gemeld bij een woning aan de Stationsweg. Daar bleek dat er brand was gesticht in een hout- hok emeen afvalcontainer. Met behulp van de in de politieauto aanwezige brandblusser, scheppen zand en een tuinslang van de buurman kon de brand worden geblust. De brandweer bluste de brand na. Vervolgens kwam een getuige melden dat hij een jongeman met een branden de aansteker bij een infobord op de Oudburgerlaan, hoek Malevoort had gezien. Op het Malevoort bleken enke le boompjes te zijn vernield en er was geprobeerd het infobord op de Oud burgerlaan in brand te steken. De poli tie kon even later op het Malevoort een 30-jarige Heilooër aanhouden. Op de Zeeweg werd een 24-jarige inwoner van Krommenie aangehouden. Zij wor den ervan verdacht de brandstichtin gen en vernielingen te hebben ge pleegd. HEILOO - Met ingang van het ko mend seizoen houdt de activiteit Film op Zondag van de Stichting Ouderen werk Heiloo op te bestaan. ïn een brief aan de honderdveertig leden van de filmclub schrijft de organisatie dat financiële redenen de oorzaak zijn. Vooral de huurverhoging van theater De Beun speelt daarbij een rol. Film op Zondag draaide maandelijks de films die ook bij de Filmliga Heiloo werden vertoond, speciaal voor vijfen vijftig-plussers op zondagmiddag. Vorig jaar werd het abonnement flink duur der vanwege die huurverhoging van De Beun. Ouderenwerk geeft in haar brief aan dat dit voor een aantal' deelnemers reden was om het abonnement op te zeggen en er dienden zich niet voldoen de nieuwe abonnees aan. Ouderenwerk diende bij de gemeente een verzoek in tot compensatie van de huurverhogingen, maar dat werd tot nu toe niet gehonoreerd. De Stichting Ouderenwerk overlegt nog over een eventueel alternatief op de zondagmid dag. FIEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: vier foto's, een kanarie eri een trouwring met inscriptie. Frits en Emmy Bcingert in de galerie, (foto Starfield) AKERSLOOT - Geruisloos drijven grote, witte wolken door de lucht. Het ruisen van de wind door de hoge bomen en het klotsen van het water tegen een steiger: dat is alles wat hoor baar is. Verder heerst er rust en stilte in de rustieke tuin aan de Uiterdijk 2 in Akersloot. Temidden daarvan staan zestig beelden te pronken, sommige kolossaal en prominent aanwezig, bescheiden verscholen in een lommer rijk hoekje. Vele ervan vormen een eenheid met het aangrenzende Alk- maardermeer: Emmy en Frits Bangert kozen het thema 'Maritiem' voor de expositie die momenteel in hun beel dentuin en galerie Akermare te zien is. De beelden van diverse Nederlandse en buitenlandse kunstenaars verschil len aanzienlijk in stijl en materiaal. Toch zijn ze zo opgesteld dat abstract en figuratief zonder moeite in elkaar overvloeien en dat brons, keramiek, kalksteen, marmer, gietsteen en graniet stijlvol harmoniëren. Imposante viking schepen, beelden van vissen en vissers, klaterende fonteintjes en vondsten uit zee in kunstzinnige vormen samenge bracht, laten kust, strand en water op deze idyllische plek tot leven komen. Het is alweer het negende jaar dat Emmy en Frits Bangert hun tuin, woon kamer en een aangrenzende garage die tot galerie is verbouwd, openstellen voor het publiek. Toen Emmy Bangert stopte met haar werk als fysiotherapeu te bij De Vijfhoek in Heiloo vulde ze een deel van haar tijd met tuinieren. Haar echtgenoot ontdëkte in die perio de de kunst en begon met het bewer ken van hout en steen. Samen volgden ze diverse cursussen en hun interesse voor de beeldhouwkunst was definitief gewekt. „We zijn samen op stap gegaan orri een beeld voor onze tuin te kopen. Dat was nog helemaal niet zo gemak kelijk, want toentertijd waren er nog niet veel beelden die geschikt waren om buiten neer te zetten. Tegenwoordig besteden mensen veel meer aandacht aan hun tuin en de decoratie ervan. Nu is die het verlengde van het huis gewor den." Met ongeveer vijfentwintig beelden, onder meer werk van de hand van Frits Bangert zelf, begonnen ze hun eerste expositie en vanaf die tijd is het geheel Een voorgaande editie van het Beachvolleybaltoernooi in Het Baafje. HEILOO - Zondag 9 augustus wordt weer de vierde keer het Baafje Beach volleybaltoernooi gehouden op de zon neweide van zwembad Het Baafje aan De Omloop. Net als voorgaande jaren is dit toernooi opgenomen in de serie strandtoernooi- en die 's zomers op de stranden van de diverse Noord-Hollandse badplaatsen wordt georganiseerd. Na Egmond en Hargen is komend weekend dus Heiloo aan de beurt. De zonneweide wordt omgetoverd tot een bijna echt zand strand. Voor de volleyballers, die graag op dit zwembadstrand hun kunsten vertonen, heeft Heiloo de plezierige bi jkomstigheid dat in de beschutting van de fraaie bomen geen overlast wordt ondervonden van de soms toch wel harde zeewind. De organisatie verwacht bij een beetje redelijk weer minimaal dertig ploegen aan te treffen. Op dit moment is nog niet bekend of er ook één of twee ploe gen met prominenten, zoals bijvoor beeld Ron Zwerver met vrienden die twee weken geleden in Egmond acte de présence gaven, aan dit Baafje Beach- voileybal zullen deelnemen. De wedstrijden beginnen zondag om 12.00 uur. Inschrijven kan tot een kwar tier vóór aanvang bij de kassa van het zwembad Het Baafje. Afhankelijk van de deelname worden vier tot tien veld jes uitgezet. Ploegen bestaan uit drie spelers/speelsters (inschrijfgeld per ploeg f 30,-) en er wordt gespeeld in de categorieën geoefenden en recreanten. Alle deelnemers ontvangen na inschrij ving een fraai T-shirt en hebben de gehele dag gratis toegang tot het zwem bad. steeds verder uitgebreid. Vorig najaar is de galerie aanzienlijk vergroot, waar door nu ook een behoorlijke collectie kunstobjecten voor in huis te zien en te koop is. In de lichte ruimte met veel hout heerst nagenoeg dezelfde rust en stilte als in de beeldentuin. „We hebben geprobeerd om de galerie een huiselij ke sfeer mee te geven, een beetje in het verlengde van d'e sfeer uit de woonka mer." Zaken en emoties Akermare is geopend van mei tot en met september en houdt twee exposi ties per seizoen. „We hebben er ook wel eens drie gehad, maar dat werd teveel. Zo'n tentoonstelling vergt aar dig wat voorbereiding, ongeveer drie kwart jaar van tevoren begin ik er al mee," legt Emmy Bangert uit. „Mensen hebben er vaak een romantisch beeld bij, bij een galeriehoudster. 'Oh, leuk, een beetje theedrinken en rondlopen tussen de kunst', zeggen ze dan. Maar zo is het natuurlijk niet. Het is gewoon hard werken, veel poetsen, ramen lap pen en hapjes en drankjes serveren." Emmy Bangert houdt zich vooral bezig met de zakelijke aspecten van Aker mare, echtgenoot Frits bekijkt het meer van de kunstzinnige kant. „Frits heeft veel meer een museale instelling, ik laat me meer leiden door wat de bezoekers leuk vinden. Een enkele keer leidt dat wel eens tot botsingen." Ze kan er zelf wel om lachen. Toch heeft ze een zeer uitgesproken mening over kunst en over de samenstelling van de exposities in Akermare. „Mijn man kan heel goed ruimtelijk denken en kijken, ikzelf heb dat gewoon niet in me. Maar ik heb door de jaren heen wel goed naar kunst leren kijken. Ik denk dat we hier niet uitslui tend abstracte beeldhouwkunst moeten laten zien. Het figuratieve werk spreekt de meeste mensen toch het meest aan, daar kunnen ze emotie bij voelen. Wie hier komt moet een leuke middag heb ben. En je moet niet vergeten dat we hier op het platteland zitten en niet in de luxe grachtengordel in Amsterdam." Al met al blijft het samenstellen van een expositie steeds weer een afweging tussen het kunstzinnige en het zakelij ke aspect. „Het werk dat geëxposeerd wordt en te koop is moet wel spannend blijven, ik wil niet teveel in de amateur sfeer blijven. Daarbij Vind ik dat je emotie moet voelen als je een kunstob ject bekijkt. Weten waarom een kunste naar dingen doet, dan ga je het ook waarderen. Maar vaak knap je af omdat je te weinig uitleg krijgt. Hoewel, te veel uitleg is ook niet goed, je moet nog wel wat aan de fantasie overlaten." Beeldentuin en galerie Akermare, opge nomen in de Kunstfietsroute,is geopend op vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur, op de eerste en derde zondag van de maand en op afspraak. Op 16 augustus is er om 14.00 uur een tuincon- cert met salonmuziek door het ensemble Flamboyant. De toegang bedraagt f8,- kinderen f 1,-). Akermare vindt u tus sen het pontje en de jachthavens. Meer informatie is verkrijgbaar op tel. 0251- 312598. HEILOO - Vorige week dinsdag avond werd op het fietspad van de Kennemerstraatweg tussen half twaalf en kwart voor twaalf een fietsster van haar tas beroofd. De vrouw fietste ter hoogte van nummer 388 in de richting van Alkmaar toen zij een bromfiets hoorde naderen. Zij ging zoveel moge lijk aan de kant om de brommer te laten passeren. Plotseling werd zij aan de rechterzijde ingehaald. Tijdens het passeren rukte de bromfietser dehand- tas van haar rechterschouder. De vrouw probeerde haar tas nog vast te grijpen, maar de bromfietser trapte tegen haar heup waardoor zij viel. In de tas zat onder meer een portemonnee met inhoud. De bromfietser droeg een witte helm en hij reed op een scooter model. Eventuele getuigen wordt ver zocht met de politie van Heiloo contact op te nemen, telefoonnummer 072- 533767. HEILOO/ALKMAAR - Er is weer gelegenheid tot het inleveren van pak ketten voor familie, vrienden en ken nissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afgeleverd. Inleveren van pakketten kan geschie den bij Annette Velthuis in Alkmaar, op de Rhijnvis Feithlaan 94, op woens dag 12 augustus van 16.00 tot 19.30 uur (tel. 072-5400467). De pakketten moeten goed verpakt zijn, bij voorkeur in een stevige karton nen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseerde en afzen der dienen duidelijk leesbaar op de doos geschreven te worden. De pakket ten mogen ook brieven en tijdschriften bevatten, echter géén geld. Het maximale gewicht van een pakket is 25 kilogram, de kosten zijn f 7,50 per pakket plus f 2,50 per kilo. Bij inleveren van het pakket is men verplicht een legitimatiebewijs te tonen. HEILOO/WEERT - De familie Korte uit Weert zal haar standplaats op de kermis in Heiloo nog lang heugen. Tenminste, als niet snel hun poes Vlekje teruggevonden wordt, die bij die gele genheid weggelopen is. De familie Korte reist de Nederlandse kermissen af met een botsautootjes-attractie, en heeft altijd een poes mee. Een makke lijk beestje, die Vlekje. Niet bang voor het lawaai van de kermis, zelfs niet vöor het afsluitende vuurwerk. Vlekje liep altijd vrij rond. Maar tijdens de eerste kermisdag in Heiloo, op 2 juli, ging het mis. Vlekje ging 'op route' en kwam niet meer te rug. Hoe haar baasjes ook zochten, geen spoor. Op 6 juli was ze nog niet terug en het gezin moest zonder poes naar een volgende gemeente. Afge lopen weekend was de familie in Groo tebroek. Niet echt in de buurt, maar dichtbij genoeg om vroeg op te staan om nog eens in Heiloo te gaan zoeken. Ook dit keer weer zonder resultaat. Daarom nog eenmaal Vlekjes signale ment: een flinke lapjespoes, drie jaar oud, met veel wit met oranje en donke re vlekken. De ene kant van haar kop is wit, de andere kant is oranje. Vlekje heeft een witte staartpunt en is geta toeëerd. Wie meent deze poes gezien te hebben kan contact opnemen met de Die renbescherming, 072-5332879 of 072- 5616106. HEILOO - Ook gedurende de zomer maanden houdt de NVVH .(Neder landse Vereniging Van Huisvrouwen), voor haar leden een aantal activiteiten. Woensdag 12 augustus is er een cul tuur-historische wandeling door Am sterdam. Onder leiding van een gids zullen de meest fraaie gevelstenen be keken worden. In het verleden werden die gebruikt om de te verkopen nering onder de aandacht van de voorbijgan- gersle brengen. Ook meningen werden zo naar buiten gebracht. Bijbelse voor stellingen werden hier veel voor ge bruikt. Het vertrek per trein is om 9.16 uur vanaf station Heiloo. In het Noord- Zuidhollands koffiehuis voor het Centraal Station in Amsterdam wacht de koffie. Vanuit het Bijbels Museum, Herengracht 366, start om 11.00 uur de wandeling en deze duurt ongeveer anderhalf uur. De kosten voor de rond leiding zijn f 7,50. Opgave voor deze excursie kan tot 10 augustus bij Riet Putter, tel. 072- 5116415 of bij Marianne van der Heijden (tussen 18.00 en 19.00 uur) tel. 072-5336838. REGIO - In het artikel over de Gezondheidstelefoon voor ouderen dat vorige week verscheen in de Uitkijk post, werd het nummer van de Gezond heidstelefoon niet vermeld. De Ge zondheidstelefoon is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.30 uur op nummer 0900-8212183 (22 cent per minuut). Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 OMDAT IEDER VAARWEL EEN BIJZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Het derde concert in de serie zomeravondconcerten in de Witte Kerk werd gegeven door de (forte)pia- nist Bart van Oort. Het programma bestond uitsluitend uit pianowerken van Mozart, waarbij een gerichte keuze was gemaakt uit het complete piano- oeuvre van deze componist. ,Zo stonden er twee sonates (KV 330 en KV 397), twee fantasieën (KV 396 en KV 397) en een variatie-compositie over 'Salve tu, Domine' (KV 398) op het programma. Deze muziek werd gespeeld op een door Van Oort meege brachte fortepiano. De fortepiano is een voorloper van de moderne piano en gezien zijn sterkte en klankkleur vooral geschikt voor niet al te grote ruimten. Het instrument, een kopie naar een model uit ongeveer 1790, kwam in de Witte Kerk uitstekend tot zijn recht. Bart van Oort is een voortreffelijke pianist, die zich vooral op de fortepiano heeft gespecialiseerd. De vertolking van het Mozartprogramma was dan ook een adembenemende belevenis, waarin de muziek van Mozart kon wor den beluisterd zoals die in zijn tijd waarschijnlijk zal hebben geklonken. Juist het gebruik van de fortepiano maakt de muziek zeer doorzichtig. Wanneer de pianist dan ook nog de stemming van de componist, zoals de hartstochtelijke innerlijke bewogen heid in de mineurstukken, op een juiste wijze weet te vertolken, dan mag gesproken worden van een muziek avond van uitzonderlijk mooie schoon heid. Het is Bart van Oort gelukt zijn gehoor geheel in de ban van Mozart te brengen en vast te houden. Ook de uit leg over het instrument en de uitge voerde werken waren zeer verhelde rend en maakten deze avond tot een bijzondere muziekbelevenis voor het in groten getale opgekomen publiek. Het langdurige applaus was dan ook zeker verdiend. Het vierde zomeravondconcert op vrij dag 14 augustus zou worden verzorgd door het Choir of the Taverham Hall School. De tournee-reis van dit koor ging echter niet door. Een alternatief is gevonden in de persoon van de in Duitsland woonachtige Rus Peter Gerter. Hij bespeelt dan de bajan, een Russische versie van de knopaccor- deon. Het instrument heeft aan beide kanten van de balg een volledig knop- klavier en heeft daarmee de toonom vang van bijvoorbeeld een vleugel. Daardoor is het mogelijk op dit instru ment ook alle klavier-, orgel- en klave- cimbelmuziek te spelen. Daarnaast kan met behulp van de registers een grote menging van klankkleuren worden bereikt. Kaarten a f 12,50 (houders van CJP eri pas 65+ f 10,-) voor dit concert, dat om 20.30 uur begint, zijn telefonisch te bestellen via de nummers 072-5334804 of 5335852 en zijn in voorverkoop ver krijgbaar bij de VVV Heiloo. Reser veren voor een concertdiner (f 42,50) kan uitsluitend via tel. 5334804. HEILOO - Vorige week dinsdag is op de Butterlaan omstreeks 15.00 uur een 85-jarige vrouw van haar tas beroofd. De vrouw liep daar met haar hond, toen zij van achteren werd aangereden of geduwd. De vrouw viel tegen een geparkeerde personenauto en haar tas werd uit haar handen gerukt. De daders, twee meisjes van ongeveer 15 a 16 jaar, fietsten vervolgens weg in de richting van de Breedelaan. Het achter op zittende meisje had piekerig zwart haar in een staartje. Zij had een zwarte blouse aan. Van het meisje dat de fiets bestuurde is geen duideljk signalement bekend. De geroofde tas werd een dag later leeg teruggevonden op de Ype- steinerlaan. Eventuele getuigen van deze overval wordt verzocht met de politie van Heiloo contact op te nemen. Het telefoonnummer is 072-5337676.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1