I G HEILOO 072 535 68 88 Telefoonnummer meldingen grofhuisafval PAGINA 4 UITKIJKPOST - 5 AUGUSTUS o> l^tNTf HEILOO Legitimatie Afvalbrengplaats De Afvalbrengplaats aan het Rosendaal is iedere zaterdag geopend tussen 09.00 en 12.00 uur. Op de Afvalbrengplaats staan bakken voor ijzerschoon hout, schoon puin, plat glas, grof snoeiafval, grof afval, klein chemisch afval (KCA), groente-, fruit- en tuinafval (gtf) en restafval. U kunt géén bouw- en sloopafval brengen bij de Afvalbrengplaats. Hiervoor kunt u iedere eerste zaterdag van de maand tussen 09.00 en 11.30 uur terecht bij de stortplaats van GP Groot, Kanaaldijk 13 te Heiloo. Van de zaterdagopenstelling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Zoveel zelfs, dat het ver moeden is gerezen, dat ook niet- Heilooënaren met afval komen. Omdat de hoeveelheid afval die wordt gebracht van invloed is op de hoogte van de tarieven, wil de gemeente er zeker van zijn dat alleen de inwoners van Heiloo hun afval komen brengen. Daarom kunnen medewer kers van de Afvalbrengplaats u om een geldi ge legitimatie vragen. Onder legitimatie wordt verstaan uw paspoort, rijbewijs of identiteits kaart. Bent u niet in staat om aannemelijk te maken dat u daadwerkelijk een inwoner van Heiloo bent, dan kan de medewerker van de Afvalbrengplaats u mededelen dat u geen afval kunt inleveren. Als duidelijk is dat u in Heiloo woont, dan kunt u gewoon bij de Afvalbrengplaats terecht. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met tel.nr. 072 - 535 68 68. Bestemmingsplan 'Landelijk Gebied' Burgemeester en wethouders van Heiloo maken op grond van artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 16 juni 1998, nr. 97-715027, gedeeltelijk goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan "Landelijk Gebied". Ter inzage Het besluit van Gedeputeerde Staten en het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van 6 augustus 1998 gedu rende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 46). Indienen van beroep Gedurende deze zes weken kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten schriftelijk beroep worden ingediend door: a degenen die tijdig bij Gedeputeerde Staten schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan hebben ingebracht; b belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig schriftelijk bedenkingen tegen hét bestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten in te brengen; c een ieder voor zover het besluit van Gedeputeerde Staten strekt tot onthouding van goedkeuring. Het beroepschrift moet worden verzonden aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepster mijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit niet in wer king voordat op dat verzoek is beslist. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met de heer L. Bas van de afdeling VROM, tel. 072 - 535 67 46. Wet geluidhinder Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maken bekend, dat zij voornemens zijn om, ingevolge artikel 88, eerste lid van de Wet geluidhinder, woningen in de gemeente Heiloo die, vanwege verkeerslawaai, voor geluidisole- rende maatregelen aan de gevel in aanmerking komen, aan te melden bij het Ministerie van VROM. Het gaat om de categorie woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting ondervonden vanwege een aanwezige weg van tenminste 60 dB(A) en niet meer dan 64 dB(A) dan wel ten minste 56 dB(A) ingeval de woningen deel uit maken van een complex waarvan op dat tijd stip, tenminste één woning een geluidbelasting ondervond van 60 dB(A). Genoemde woningen staan op een lijst (B-lijst). Waarom deze zogenaamde B-lijst? Het aanmelden van deze woningen via de B- lijst dient ertoe om te verzekeren dat woningen die op deze B-lijst voorkomen in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor gevelisolatie. Echter, eerst moeten alle woningen geïsoleerd worden die op de zogenaamde A-lijst voorko men. Op de A-lijst staan woningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting ondervonden van tenminste 65 dB(A). Veel gemeenten in Nederland, waaronder Heiloo, hebben een A-lijst ingediend, derhalve worden, om in de toekomst een eventueel bud get veilig te stellen, de woningen toch aange meld bij het ministerie van VROM. Ter inzage De B-lijst ligt gedurende vier weken, vanaf 5 augustus 1998, ter inzage bij de afdeling VROM op het gemeentehuis. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur. 's Middags kunt u na telefonische afspraak terecht, tel. 072 - 535 67 34. Zienswijze Een ieder kan tot uiterlijk vier weken na 5 augustus 1998 zijn of haar zienswijze omtrent de opgestelde B-lijst schriftelijk of mondeling kenbaar maken aan het college van de gemeente Heiloo. Als u uw zienswijze monde ling kenbaar wilt maken, dan kunt u een afspraak maken met mevrouw K. Coenen van de afdeling VROM, Milieu, tel. 072 - 535 67 34. Ziektes in bomen Heiloo is een groen en bomenrijk dorp. Helaas moeten we veel bomen verwijderen. We hebben veel iepziekte, maar daarnaast hebben we ook last van de schimmelinfectie zwart rot'. Deze schimmelinfectie verspreidt zich onder de sierperen. Het ziektebeeld doet er jaren over om zich te tonen. Als de schim melinfectie zich eenmaal in de boom heeft genesteld, is de boom niet meer te genezen. De schimmel komt via de lucht en tast zwak ke bomen aan. U kunt de schimmelinfectie 'zwarte rot' herkennen aan het zwartworden van de stam en takjes. Het blad krijgt een zwartachtige kleur en gaat verdrogen. Ook blijken een aantal sierkersen (prunus) op ster ven na dood te staan in ons dorp. Niet geheel duidelijk is wat er met deze bomen aan de hand is. Wel is duidelijk dat ook deze sierker sen verwijderd moeten worden. De bomen zijn aan het afsterven. Gezien het besmetting gevaar worden eerst alle zieke iepen verwij derd en daarna de andere soorten bomen. U hoeft zich niet direct zorgen te maken dat een bijna dode boom omwaait. Natuurlijk is het wel van belang dat de bomen adequaat wor den verwijderd. We houden de bovenge noemde ziektes goed in de gaten, zodat de verspreiding zo veel mogelijk binnen de per ken wordt gehouden. Informatie en melding Voor meldingen kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, mw. W. de Waard, telefoon 072-535 68 01. Oefenbaan golfsport aan de zuidzijde van de Lagelaan Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn om op grond van arti kel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen voor de inrichting van een gedeelte thans nog agrarische grond aan de zuidzijde van de Lagelaan als oefenbaan en de plaatsing van een overkapping ter hoogte van deze weg ten behoeve van de uit oefening van de golfsport en dit terrein gedu rende een periode van 5 jaren te gebruiken voor dit doel. Ter inzage Het verzoek ligt met de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 6 augustus 1998 gedurende vier weken voor een ieder ter inza ge in het gemeentehuis, afdeling VROM. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur en op maan dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 's Middags kunt u na een telefonische afspraak terecht, nr. 072- 535 67 46. Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder tegen dit voornemen om tijde lijk vrijstelling te verlenen schriftelijk beden kingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Plankgas naar de pomp? Met het gaspedaal diep ingetrapt wegtrekken voor het groene verkeerslicht. Als de uitlaat- dampen opgetrokken zijn, blijkt de tijdwinst bij het volgende rode licht minimaal. Het zijn niet alleen koeriersdiensten die zich aan dit gedrag schuldig maken. Als een agressieve rijstijl omgebogen wordt tot een zuinige, rusti ge manier van rijden is het mogelijk om 40% brandstofkosten te besparen. Vooral in de stad valt er veel te besparen, omdat het verkeer hier veel optrekt en afremt. Scheuren in de stad kost veel extra benzine, terwijl de tijdwinst niet opweegt tegen de extra brandstofkosten. Tips om zuinig te rijden Rij na het starten rustig weg. Laat de motor niet onnodig stationair draaien. Dat kost veel benzine. Trek niet door in hoge toerentallen. Vlot en zuinig rijden betekent met matig gas wegrijden en tijdig schakelen. Scheur niet zo snel mogelijk naar het vol gende verkeerslicht. Laat bij rood licht de auto zoveel mogelijk uitrollen. Ook afremmen op de motor kost brand stof. Een hoog toerental in een lage versnelling kost ook brandstof. Sneller rijden kost nog meer brandstof. Boven de honderd kilometer per uur neemt het brandstofverbruik progressief toe. Vermijd onnodige luchtweerstand. Demonteer imperiaals en laat aanhangwa gens thuis als ze niet echt nodig zijn. Houd afstand in de verkeersstroom. Dit voorkomt heftig reageren bij zowel het remmen als optrekken. Zet bij een wachttijd die langer duurt dan dertig seconden de motor af. Opnieuw starten is dan al goedkoper. Neem voor een bocht gas terug en versnel soepel en gelijkmatig halverwege de bocht. Hard remmen vóór en stevig accelereren na de bocht jaagt het brandstofverbruik omhoog. Met een cruise-control kan bij ongewijzigd rijgedrag een brandstofbesparing van minimaal 4% worden behaald. Kijk zover mogelijk vooruit tijdens het auto rijden. Benut maximaal de mogelijkheden om rustig en daarom zuinig te rijden. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met mevrouw K. Coenen van de afdeling VROM, Milieu, tel. 072 - 535 67 33. Woonzorgloket in Heiloo Inwoners van Heiloo kunnen bij het Woonzorgloket terecht voor informa tie, advies en vragen over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Woon- en Zorgvoorzieningen zoals: *Wonen Bijvoorbeeld een traplift, douchezit je, aangepast toilet, verhuizing naar een seniorenwoning of indicatie voor een "koppelwoning". *Welzijn Bijvoorbeeld voor dagverzorging, alarmeringssysteem, warme maal tijdvoorziening, vervoersvoorzienin gen en invalideparkeerkaart. Zorg Bijvoorbeeld voor Thuiszorg (ver pleegkundige en/of huishoudelijke hulp), Zorgcentrum Overkerck of De Loet, Amberhof of verpleeghuis. Meer weten? Het Woonzorgloket is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur. Het Woonzorgloket is telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur onder nummer 072 - 535 67 03. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt de volgende werkdag teruggebeld. Noodgevallen Heeft u direct thuiszorg nodig en is het Woonzorgloket telefonisch niet meer bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen met nummer 072 - 567 00 50. Ook het telefoonnummer voor grofhuis- afvalmeldingen is veranderd. Witt u grofhuisafval aanmelden, bel dan U kunt meldingen doorgeven van maan dag tot en met woensdag tussen 08.00 en 12.00 uur. Wekelijkse avondopenstelling gemeentehuis De gemeente Heiloo heeft een wekelijkse avondopenstelling. Het gemeentehuis is iedere maandag avond van 18,00 tot en met 20.00 uur geopend. Maatschappelijke voorzieningen Bouw- en Woningtoezicht - inzien van bouwplannen - indienen van bouwaanvragen - informatie over bouwplannen etc. Voorlichting Meer informatie heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met bureau Voorlichting, 072 535 66 41 Verleende bouwvergunning en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwver gunningen verleend en meldingen postitief bevonden: Schuine Hondsbosschelaan 44 - vergroten dakkapel (achterzijde); De Brink 42 - plaatsen overkapping; Het Zevenhuizen 57- veranderen/vernieuwen atelier/expositieruimte in woning met artsen praktijk. Ter inzage Deze bouwvergunningen/meldingen liggen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nummer 072 - 535 67 37 of 072 -535 67 38 Procedure Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen, mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld. Dit kan telefonisch onder de nummers 072 - 535 67 37 of 072- 535 67 38. Indienen van bezwaar Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding dan kunt u hier tegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening vragen bij de pre sident van de rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Nadere informatie over de mogelijkheden om bezwaren in te dienen of een voorlopige voorziening te vra gen kunt u inwinnen bij de afdeling VROM. Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de hieronder vermelde bouwaanvragen zijn ingediend. In dit stadium is nog niet bekend of aan de verzoeken mee gewerkt kan worden. Eventuele bouwvergun ningen en voornemens om vrijstelling te verle nen, worden te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid de bouwplan nen in te zien en eventuele bezwaren in te dienen. Breedelaan 34 - vergroten woning; Baetenburg 31- veranderen woning; Egelenburg 1- vergroten woning; Laan van Frans 22 - vergroten dakkapel en kozijn gevel. Nieuw bouwplan Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn een bouwvergunning te verlenen aan de familie De Wildt te Heiloo voor het vergroten van de woning met een dakopbouw op het perceel Middelhof 25. Ter inzage Het ontwerpbesluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf donder dag 6 augustus 1998 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur alsmede iedere maandagavond tus sen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 47). Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn dat de stukken ter inza ge liggen, kan een ieder tegen het voorne men om voor bovenvermeld bouwplan vrij stelling te verlenen, schriftelijk bedenkingen naar voren brengen bij het college van burge meester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Raadhuisplein I Pb. I I850 AA Tel. Afd. Voorlichting 5356641. Gemeentehuis is open van 8.00 tot 12.30 uur Maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, tel. 5356666. Informatierubriek ii ij V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 4