Van kinderdagverblijf tot orthopedagogisch dagcentrum Jubilerende Vijfhoek ziet gehandicapt kind als mens Heien op Egelshoek begonnen Stratego BÜkma IVK krant /Vlascotte Mode Broekman Vos Makelaardij Redactieacquisitie on administratie OKTOBER 1998 JJ Drukkerij uitkijkpost bv NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 63e JAARGANG NO. 43 Collecte Brandwonden Stichting Gonny van Dongen exposeert Lezing NCVB Activiteiten Tendenz Info over ergotherapie Het Schone Streven Geslaagd Gevonden voorwerpen Theatergroep 18 plus speelt Stratego Uw vertrouwde Contactlens specialist JOHN MOEN GOED GEZIEN 23 en 24 oktober Theatergroep 18plus presenteert: Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Dé Hypjftheekwinkel Met 3 kantoren actiefin de regio SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 KVG St. Monica Geslaagd reclameproaucties Cursus koetsierbewijs CEES HACHMANG LOODGIETERS De volgende Woningkrant verschijnt volgende week Pullovers en sweatshirts Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum A De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De Nederlandse Brand wonden Stichting houdt van 25 tot en met 31 oktober weer een collecte. Sinds 1971 zet de stichting zich in voor brandwondslachtoffers. Dankzij deze inzet en de financiële gif ten van vele Nederlanders is er in de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de behandeling> maar ook bij het voorko men van brandwonden. Ondanks dat blijft er geld nodig voor voorlichting en onderzoek. HEILOO - Vanaf 20 oktober exposeert Gonny van Dongen haar bloemaqua- rellen bij Silhouet binnenhuisarchitec tuur aan de Kennemerstraatweg 99 te Heiloo. Gonny van Dongen legde de basis van haar schilderkunst op de mid delbare school in Den Helder, waar zij teken- en schilderles kreeg van de bekende Helderse kunstenaar M. Beekhuis van Til. Later volgde zij nog aquarelcursussen bij onder anderen Mary Koekenbier en Marianne Eugster. In 1991 hield zij haar eerste grote expositie in het MCA te Alkmaar. Gonny van Dongen werkt met een zekere precisie en vrij droog, waardoor haar aquarellen heel herkenbaar zijn. Zij schildert voornamelijk bloemstille- vens, maar ook dieren en landschap pen. Ze werkt ook in opdracht. De expositie duurt tot medio november en is te bezichtigen tijdens de opening stijden van de zaak. Alle geëxposeerde aquarellen zijn te koop. Voor informa tie kunt u terecht bij Gonny van Dongen, tel. 072-5334033. 'HEILOO - Op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur is er een bijeenkomst van de Nederlandse Christen Vrouwenbond. Hedda Kalshoven-Brester uit Bergen komt een lezing geven over haar boek Tk denk zoveel aan jullie. Een briefwis seling tussen Nederland en Duitsland 1920-1949. Iedereen is welkom in de grote zaal van de Gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat in Heiloo. HEILOO - Bij Tendenz is het seizoen alweer volop aan de gang. Van 20.00 tot 23.00 uur zijn tieners elke vrijdagavond welkom om lekker te dansen, hun favo riete muziek te luisteren en aan te vra gen. Consumpties kosten een-gulden en de entree bedraagt ook een gulden. Om een overzicht te hebben van de bezoekers introduceert Tendenz een pasjessysteem. Een pasje is gratis vei> krijgbaar bij Tendenz. Bij twijfel over gegevens wordt naar een legitimatie gevraagd. Dit seizoen is Tendenz ook op donder dag open van 15.00 tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen dan tafelvoetballen, computeren, een hitkrant lezen of gewoon lekker babbelen. Tendenz is te vinden aan de Pastoor van Muyenweg 12. HEILOO - Indrukwekkend, dat zijn de vele aangepaste hulpmiddelen in de gangen en lokalen van het gebouw aan Het Vierkant 22 in Heiloo zonder meer. Stoelen en tafels die nauwelijks nog lijken op de exemplaren waar we dagelijks gebruik van maken. Uitge bouwde elektrische rolstoelen en inge nieuze loopconstructies, ware staaltjes van technisch vernuft. Het zijn de stille getuigen van een leven dat de meesten van ons niet of nauwelijks kennen, het dagelijks leven van de veertig groten deels meervoudig gehandicapte kinde ren in orthopedagogisch dagcentrum De Vijfhoek. Volgende week vieren de kinderen feest, want De Vijfhoek bestaat vijfentwintig jaar. Een periode waarin heel wat veranderingen hebben plaatsgevonden, zowel voor de kinde ren als voor hun ouders en de mede werkers van het dagcentrum. „Als je nu door het gebouw loopt, ziet het er heel anders uit dan vroeger,'' weet Jet Vos, hoofd van De Vijfhoek. „De hulpmiddelen die er tegenwoordig zijn voor gehandicapte kinderen, die waren er nog niet toen De Vijfhoek een kwart eeuw geleden startte." Bovendien kwamen er destijds andere kinderen naar de instelling, zo blijkt. „Oorspronkelijk is De Vijfhoek opge richt om verstandelijk gehandicapte kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit de regio Noord-Kennemerland een dag opvang te bieden. Maar er is zoveel veranderd, in de maatschappij en in de opvattingen over de opvang van gehan- dicapten, dat nu het merendeel van de kinderen die het dagcentrum bezoeken meervoudig gehandicapt is." Jet Vos legt uit wat dat betekent. „Allemaal hebben de kinderen een verstandelijke handicap en daarbij vaak ook nog één of meer lichamelijke of motorische handicappen of een contactstoornis." Ze constateert dat de bezoekers van De Vijfhoek 'steeds meer gehandicapt' worden. „Vroeger hadden we veel mongooltjes, maar die zitten nu veel vaker op 'gewone' scholen. Bij ons zijn er nu kinderen met bijvoorbeeld ernsti ge epilepsie, sondevoeding en kathe ters. Doordat de medische mogelijkhe den groter zijn, overleven deze kindé ren vaker dan vroeger." Schreeuwende kinderen De eerste ideeën voor een dagopvang voor verstandelijk gehandicapte kinde ren in de regio ontstonden dertig jaar geleden bij een aantal organisaties uit de zorgsector. Tot die tijd werden deze kinderen thuis verzorgd of gingen naar een inrichting. Bij het zoeken naar een locatie toonde de gemeente Heiloo zich onmiddellijk enthousiast. Alleen een deel van de buurtbewoners was niet blij met het idee. „Bij omwo nenden was er stevig verzet. Angst voor 'enge gehandicapten' en het geluid van schreeuwende kinderen in hun achter tuin." Volgens Jet Vos is De Vijfhoek nu, een kwart eeuw later, voor een groot deel geaccepteerd door de omge ving, hoewel er nog steeds mensen zijn die er moeite mee hebben. „Die klagen over geluidsoverlast van schreeuwende kinderen." Toen De Vijfhoek op 1 november 1973 zijn deuren opende, waren alle veertig opvangplaatsen meteen bezet en dat is Muziek kan ie ook voelenzo blijkt tijdens de muziektherapie op De Vijfhoek, (foto Starfield) in de jaren erna altijd zo gebleven. „We hebben steeds een wachtlijst gehad, soms korter, soms langer," weet Jet Vos. „Dat is één van de redenen waarom we twee jaar geleden een zesde groep zijn begonnen op een kinderdagverblijf in Alkmaar." Snoezelruimte Lopend door het gebouw van De Vijfhoek laat Jet Vos de veranderingen en aanpassingen zien die er in de loop van de tijd zijn uitgevoerd. „In 1985 is er een verbouwing geweest waarbij de groepsruimten veel groter zijn gewor den. Wel nodig ook, als je weet dat ook bijvoorbeeld die elektrische rolstoelen erin moeten." Ook de gymzaal is inmiddels gerenoveerd en er is vijf jaar geleden een speciale snoezelruimte bij gekomen, de grote trots van De Vijfhoek. De ruimte met allerlei rustge vende licht- en geluidseffecten werd gefinancierd door de Vrienden van De Vijfhoek, een stichting van een aantal actieve ouders. Momenteel worden plannen ontwikkeld om de tuin te ren overen met nieuwe speelwerktuigen. Terwijl ze wijst op de therapieruimten ■C. - W™ émA,> ww.. ?y JJ. - rr van fysiotherapeute, ergotherapeute, logopediste, spelbegeleidster, muziek- therapeute en orthopedagoog, vertelt Jet Vos over de ontwikkelingen die er in de loop der jaren zijn geweest in de opvattingen over de behandeling van de Vijfhoek-bezoekers. „In het begin waren we puur een kinderdagverblijf waar de kindjes leuk bezig werden gehouden. De omwenteling kwam zo'n tien jaar geleden. Toen kwam het idee op dat het, naast opvang, ook ging om orthopedische ondersteuning van de kinderen. Van kinderdagverblijf wer den we orthopedagisch dagcentrum. De kinderen stimuleren in hun indivi duele mogelijkheden en leren omgaan met de onmogelijkheden die ze hebben door hun handicap, dat is waar het om draait." Zo gewoon mogelijk Die opvatting is vandaag de dag nog steeds het uitgangspunt bij De Vijfhoek. „Een kind dat hier komt is in de eerste plaats mens, en daarbij is het dan toevallig ook nog gehandicapt. In de begeleiding wordt zoveel mogelijk de gewone ontwikkeling van het kind gevolgd en pas als dat niet voldoende is, wordt speciaal begeleid." Bij deze ontwikkelingen is volgens Jet Vos ook de rol van de ouders sterk ver anderd. „Vroeger brachten ouders hun kind hier en dan zeiden wij: 'Kom maar, wij weten, wel wat goed voor het kind is'. Nu wordt voor ieder kind een indi viduele behandeling opgesteld samen met de ouders. Want zij kennen hun kind het allerbeste." Nog steeds staan de ontwikkelingen op het gebied van de zorg voor verstande lijk en meervoudig gehandicapte kin deren niet stil. De Vijfhoek volgt ze op de voet. „Maar we zijn er nog lang niet, want deze tent staat er nog steeds," betoogt Jet Vos. „Een verstandelijk gehandicapte is nog steeds niet gewoon. Het ideaal is dat mensen met een handicap een sociale omgeving krijgen die hen accepteert. Als een dementerende mongool naar een gewoon bejaardenhuis of verpleeghuis kan, dan zijn we pas op de goede weg." De jubileumweek van De Vijfhoek wordt gehouden van 26 tot en met 31 oktober. Er zijn activiteiten georgani seerd voor de kinderen van De Vijfhoek, voor hun broers en zusjes en voor leerlingen van een aantal Heilooër basisscholen. Op zaterdag 31 oktober is er tussen 12.00 en 15.00 uur een reünie voor oud-medewerkers en oud-Vijfhoekkinderen en hun ouders. Degenen die daarvoor nog geen uitno1 diging hebben ontvangen, kunnen con tact opnemen met De Vijfhoek. HEILOO - De afdeling Heiloo van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen houdt op donderdagavond 22 oktober een kennismakingsavond over ergotherapie door W. Korff-Bruntink. Deze avond vindt plaats in de Gereformeerde kerk aan de Noorder geeststraat in Heiloo. Aanvang is om 20.00 uur. Introducées betalen f 5,-. HEILOO - De data van de informatie avonden in het Open Huis van reisor ganisatie Stichting Het Schone Streven zijn gewijzigd. De dia-avonden worden gehouden op 23 oktober, 20 november, 8 januari en 26 februari. HEILOO - Onlangs promoveerde oud- plaatsgenote Carolien Spira aan de Landbouw Universiteit Wageningen op haar proefschrift Analysis of the chic ken Genome: Mapping of Monogenic Traits. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: drie sleutels, een nylon hon- denriem, een blauwe kinderwant, een rood briletui met bril en pen, een rond horloge met blauwe wijzerplaat en een bijzetteugel. HEILOO - Onlangs begonnen op het terrein van nieuwbouwwijk Egelshoek de heiwerkzaamheden voor de eerste twintig bosvillays met daarin 85 appartementen. Eerst zou al in april begonnen worden met de bouwmaar er ontstond vertraging doordat de verkoop van de appartementen minder snel ging dan verwacht. Verder wordt een vertraging bij het bouwrijp maken van de grond als oorzaak genoemd van het uitstel, (foto Starfield) HEILOO - Vrijdag 23 en zondag 24 oktober speelt Theatergroep 18plus in theater De Beun de productie Stratego. Het stuk is geschreven en ontwikkeld door de spelers van de groep. Stel: je bent verliefd op je beste vriend of vriendin. Je durft niets te zeggen of te vragen uit angst dat je de vriend schap om zeep helpt. Toch wil je weten wat de ander voelt. Hoe pak je dat aan? In Stratego belanden vier vrienden in deze situatie. Ze sleuren elkaar onbe wust mee in een avontuurlijk, strate gisch spel om van elkaar te weten te komen wat ze voelen. Onschuldige Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Locatie: de Beun Aanvang voorstellingen: 20.15 uur Entree: ƒ12,50 A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 ELAARSGROEP NVMj MAKELAAR Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte HEILOO - Op woensdag 4 november houdt het Katholiek Vrouwen Gilde zijn jaarlijkse Bezinningsdag. Spreker is oud-plaatsgenoot broeder Dirk Bakker. Het thema luidt 'Missie vroe ger en nu'. Via een inleiding, verluchtigd met dia's, zal broeder Bakker vertellen over de veranderingen die zich de laatste dertig jaar hebben voorgedaan in de missie landen en vooral in het voormalige Nieuw-Guinea, het huidige Irian Jaya. Er is tijd voor discussie. Deze dag staat open voor leden en niet-leden. Kosten zijn f 12,50, inclusief lunch. De bijeen komst begint om 9.30 uur en eindigt, na de woord- en communiedienst, om 14.30 uur. De Bezinningsdag wordt gehouden bij de Zusters van de Heilige Juliana, Hoogeweg 65 te Hejloo. Opgave kan vóór 25 oktober bij G. Panis, tel. 072-5331424 of R. Schaap, tel. 072-5331426. HEILOO - Onlangs behaalde plaatsge- note Lissa Leguijt haar doctoraal Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 HEILOO - De afdeling men; ;i de Landelijke Rijvereniging Heiloo biedt belangstellenden de gelegenheid ken nis te maken met het aangespannen rij den. Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Dan wordt er getraind op het eigen terrein aan Het Maalwater, tegenover het Triasterrein. Binnenkort gaat bovendien weer een cursus van start die opleidt tot het koet siersbewijs. In de wintermaanden wor den de theorielessen gegeven, waarna in het voorjaar, na de praktijklessen, het examen kan worden afgelegd. Ook voor niet-leden die over een eigen aan spanning beschikken bestaat de moge lijkheid deze cursus te volgen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij C. Beentjes-Scholte. tel. 072-5332549. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. Regio Noord* Kennemeriand Mascotte manipulatie van vrienden en kennissen moeten leiden tot ieders tevredenheid, waarbij de ego's van de vier vrienden niet gekrenkt mogen worden. Dat is de bedoeling tenminste. Maar speelt iedereen wel eerlijk? Ongeduld, vals spel, egoïsme, eerzucht, wraakgevoe lens, onverwachte wendingen en irri tante bemoeizieke buitenstaanders maken het de vrienden haast onmoge lijk om tot een vreedzame afwikkeling van het spel te komen. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kassa van De Beun, Willibrordusweg 2 (tel. 072-5333156), van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Entree is f 12,50 (CJP en 65+ f 10,-) en de voor stellingen beginnen om 20.15 uur. ƒ75,-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1