^)PRE|^ ft* Brandpreventie begint elke dag Legitimatie Afvalbrengplaats Woonzorgloket in Heiloo PAGINA 8 UITKIJKPOST - 28 OKTOBER Vervolg informatierubriek Het alarmnummer 1-1-2 wordt elke dag ruim honderd maal gebeld om een kleinere of gro tere brand te melden. Dat zijn in één jaar bijna 40.000 meldingen. Ruim 50.000 mensen lopen per jaar brandwonden op als gevolg van ongevallen. Die brandwonden zijn zo ernstig dat ze tenminste door de huisarts of poliklinisch moeten worden behandeld. In 1996 bedroeg de schade door brand bijna 1,2 miljard. Dit zijn kille cijferswaar een onbeschrijflijke hoeveelheid leed achter schuilgaat. Brand en brandwonden, het zal je maar gebeuren. Een brand verwoest alles. Niet alleen je huis kan in vlammen opgaan, je hele bezit gaat verlo ren in een brand. Bij een brand verliezen mensen hun geschie denis. Maar mensen, die een brand overko men, zijn altijd weer blij dat zij zelf de dans zijn ontsprongen. De materiële schade is één; zelf slachtoffer worden van brand en brand wonden kan nog veel erger zijn. Voorkomen is beter dan blussen Er valt iets aan te doen. De meeste ongeluk ken, met brand en brandwonden als gevolg, kunnen worden voorkómen en vaak met sim pele en goedkope maatregelen. Niet roken in bed kost niets. En daarmee zou het percenta ge brand(wonden) slachtoffers al kunnen wor den verminderd. Bij het kopen van doe-het- zelf materiaal letten op de brandbaarheid ervan vergt evenmin een grote financiële investering. Het installeren van rookmelders in uw woning, zodat u op tijd uw huis uit kunt komen, hoeft niet meer dan een paar tientjes te kosten. Negen van de tien ongevallen met brand en brandwonden tot gevolg kunnen worden voorkómen, als u zelf voldoende aan dacht heeft voor preventie. Brandpreventieweek Voor de brandweer in Nederland, het Nationaal Centrum voor Preventie, de Stichting Consument en Veiligheid, de Nederlandse Brandwonden Stichting en het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding NIBRA is dat ook een reden om gezamenlijk een Nationale Brandpreventieweek te organiseren. Van 26 tot en met 31 oktober organiseren deze organisaties veel extra activiteiten die het belang van het voorkómen van brand en brandwonden dik onderstrepen. Doel van deze acties is het omlaag brengen van het aantal doden en gewonden als gevolg van brand en brandwonden. Daarnaast telt uiter aard ook het terugbrengen van de materiële schade door brand. Door u attent te maken op de mogelijkheden, die u hebt om brand te voorkomen. Wij geven u hier alvast enkel tips. Brand!!! Bij brand is het van groot belang niet in paniek te raken. Het beste is om direct de brandweer (1-1-2) te bellen en iedereen in huis te waarschuwen. Begin zo mogelijk zelf met blussen, maar neem geen enkel risico. Sluit ramen en deuren van het brandende vertrek als het blussen niet lukt. Als er veel rook vrijkomt, blijf dan laag bij de grond als u het huis verlaat. Rook verspreidt zich razend snel en maakt de meeste slachtoffers. Rookmelders Een belangrijke voorwaarde om te voorkomen dat er slachtoffers vallen, is dat de brand tij dig wordt ontdekt. Vooral 's nachts kunnen rookmelders hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Want veel slachtoffers stikken in hun slaap door de rook. Plaats minstens één rook melder per verdieping. Bijvoorbeeld op de overloop, in de slaapkamer, in de woonkamer of het trapgat. Controleer eerst of het signaal van de rookmelder overal in huis goed hoor baar is. Let bij de aanschaf van een rookmel der altijd op het Goedmerk. Deze rookmel ders zijn uitvoerig getest en goede werking is dan gegarandeerd. Brandblussers en branddekens In veel gevallen is water het beste blusmiddel (alleen nooit voor de frituurpan). Een brandblusser in huis is dan ook geen overbodige luxe. Brandblussers moeten jaar lijks gecontroleerd worden. Als u een brand blusser nodig hebt, moet u er razendsnel bij kunnen. Bevestig hem op een makkelijk bereikbare plaats en zorg dat de blusser snel uit zijn houder te halen is. Een ander middel voor de keuken is een branddeken. Slaat bij voorbeeld de vlam in de pan, dan kan deze brand hiermee gemakkelijk worden gedoofd. Brandwonden Wat moet u doen als iemands kleding vlam heeft gevat en het vuur is niet één-twéé-drie te stoppen? Als er geen water in de buurt is, sla dan een jas, deken of kleed om de per soon heen. Het vuur krijgt geen zuurstof meer en dooft. Trek het kleed bij de hals dicht om te voorkomen dat de vlammen en rook het gezicht bereiken. Wanneer iemand toch brandwonden heeft opgelopen, zorg dan zo snel mogelijk voor langdurige koeling met koel stromend water. Belangrijke tips voor het voorkomen van brand in huis - Houd lucifers en aanstekers buiten bereik van kinderen. - Rook nooit in bed. - Zet geen kaars in de buurt van brandbaar materiaal zoals gordijnen en gebruik onbrandbare kaarsenstandaards. - Schuif bij vlam in de pan een deksel over de pan en draai het gas uit. Nooit water gebruiken of met de pan lopen. - Reinig regelmatig het filter van de afzuigkap, zodat geen brandbare vetresten aanwezig zijn. - Ventileer goed bij gebruik van vluchtige schoonmaak-, plak- en oplosmiddelen en rook niet. - Vul de brander van fondue-en gourmetstel len niet in de nabijheid van vuur. Vul pas bij als deze helemaal is afgekoeld. - Schakel na het kijken de televisie uit met de aan/uit-schakelaar. Het toestel staat nog aan als alleen de afstandsbediening is gebruikt. - Houd halogeenverlichting, in verband met warmteproductie, uit de buurt van brandbaar materiaal en schakel deze uit bij uw afwezigheid. - Laat een strijkbout nooit onbewaakt achter. - Leg geen elektriciteitssnoeren onder het tapijt. Gebruik zo min mogelijk verlengsnoeren. - Let bij de aanschaf van meubilair en doe-het-zelf materiaal op brandbaarheid. - Laat gastoestel en schoorsteen regelmatig schoonmaken en controleren. Uw brandweer Heeft u nog vragen over brandpreventie? Neemt u dan gerust contact op met de plaatselijke brandweer. Zij zullen u graag informeren. De Afvalbrengplaats aan het Rosendaal is iedere zaterdag geopend tussen 09.00 en 12.00 uur. Op de Afvalbrengplaats staan bakken voor ijzer, schoon hout, schoon puin, plat glas, grof snoeiafval, grof afval, klein chemisch afval (KCA), groente-, fruit- en tuinafval (gtf) en restafval. U kunt géén bouw- en sloopafval brengen bij de Afvalbrengplaats. Hiervoor kunt u iedere eerste zaterdag van de maand tussen 09.00 en 11.30 uur terecht bij de stortplaats van GP Groot, Kanaaldijk 13 te Heiloo. Van de zaterdagopenstelling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Zoveel zelfs, dat het vermoeden is gerezen, dat ook niet- Heiloo'naren met afval komen. Omdat de hoeveelheid afval die wordt gebracht van invloed is op de hoogte van de tarieven, wil de gemeente er zeker van zijn dat alleen de inwoners van Heiloo hun afval komen brengen. Daarom kunnen medewer kers van de Afvalbrengplaats u om geldige legitimatie vragen. Onder legitimatie wordt verstaan uw paspoort, rijbewijs of identiteits kaart. Bent u niet in staat om aannemelijk te maken dat u daadwerkelijk een inwoner van Heiloo bent, dan kan de medewerker van de Afvalbrengplaats u mededelen dat u geen afval kunt inleveren. Als duidelijk is dat u in Heiloo woont, dan kunt u gewoon bij de Afvalbrengplaats terecht. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met tel. nr. 072 - 535 68 68. Verleende collectevergunning Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instelling vergunning verleend voor het houden van een collecte in de volgende periode: - Nederlandse Brandwonden Stichting voor de periode van 25 tot en met 31 oktober 1998; - Diabetes Fonds Nederland voor de periode van 1 tot en met 7 november 1998. De collectanten horen een legitimatiebewijs bij zich te hebben, waaruit blijkt, dat zij bevoegd zijn te collecteren. Verleende bouwvergunning en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwver gunningen verleend en meldingen postitief bevonden: Kennemerstraatweg 464 - plaatsen loods; Handelsweg 17 - uitbreiden bedrijfsruimte; Het Zevenhuizen 36 - oprichten woning; Oudburgerlaan 55 - plaatsen dakkapel; Romplaan 18 - plaatsen dakkapel op het voordakvlak; Sluijsweijdt 1 - veranderen voorgevel woning (plaatsen luifel); De Kuilenaar 31 - vergroten woning; Kennemerstraatweg 578 - vergroten dakkapel; Vennewatersweg 21, hs. 63 - aanbouwen berging; Groot Barlaken 66 - vergroten garage; Geestakker 39 - vergroten«woning met bijkeu ken en dakkapel; Swanendael 9 - veranderen dak; Wentholtlaan 3 - plaatsen berging; De Waard 87 - vergroten woning; Oosterzijweg 16 - vergroten woning; Wentholtlaan 8 - plaatsen tuinhuis; Johan Blokkerhof 5 - plaatsen berging; Ypesteinerlaan, nabij Rosendaal (Grosmarkt) - plaatsen ondergrondse milieustraat. Ter inzage Deze bouwvergunningen/meldingen liggen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 37 of 072 -535 67 38). Procedure Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd krijgt bericht van de afdeling VROM wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaam heden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld. Dit kan telefonisch onder de nummers 072 - 535 67 37 of 072 - 535 67 38. Indienen van bezwaar Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding dan kunt u hier tegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Nadere infor matie over de mogelijkheden om bezwaren in te dienen of een voorlopige voorziening te vragen kunt u inwinnen bij de afdeling VROM. Inwoners van Heiloo kunnen bij het Woonzorgloket terecht voor informa tie, advies en vragen over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Woon- en Zorgvoorzieningen zoals: *Wonen Bijvoorbeeld een traplift, douchezit je, aangepast toilet, verhuizing naar een seniorenwoning of indicatie voor een "koppelwoning". *Welzijn Bijvoorbeeld voor dagverzorging, alarmeringssysteem, warme maal tijdvoorziening, vervoersvoorzienin gen en invalideparkeerkaart. Zorg Bijvoorbeeld voor Thuiszorg (ver pleegkundige en/of huishoudelijke hulp), Zorgcentrum Overkerck of De Loet, Amberhof of verpleeghuis. Meer weten? Het Woonzorgloket is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur. Het Woonzorgloket is telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur onder nummer 072 - 535 67 03. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt de volgende werkdag teruggebeld. Noodgevallen Heeft u direct thuiszorg nodig en is het Woonzorgloket telefonisch niet meer bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen met nummer 072 - 567 00 50. Verleende sloopvergunning Door het college van burgemeester en wethouders is de hieronder vermelde sloop vergunning verleend: Kennemerstraatweg 73 - slopen van een gedeelte van de woning. Ter inzage Deze sloopvergunning ligt met de bijbeho rende tekening en overige stukken ter inza ge bij de afdeling VROM van de gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tus sen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 37 of 535 67 38). Indienen van bezwaar Voor de procedure van het eventueel indie nen van bezwaren verwijzen wij u naar de de tekst van het artikel 'Verleende bouwvergun ningen/meldingen'. Het circus komt... Hobbybeurs in Hans wijk Lezing Chinese woonfilosofie Sans Atout Informatie-ochtend Gevonden voorwerpen Freinetschool Geslaagd Doris Groeneveld exposeert Geslaagd SV Oppositie Lezing NVVH Kunstijsbaan De Meent I co ALKMAAR - Clownsjongleurs, acro baten en dieren: van dinsdag 3 tot en met zondag 8 november kan het hoog geëerd publiek weer zien hoe ze door de circustent buitelen, springen en hup pelen. Dan staat de tent van het beroemde Circus Renz namelijk aan de Olympiaweg in Alkmaar, vlakbij De Meent. Circus Herman Renz presenteert een nieuwe show 'Renz het circus voor u\ waarin jongleurs, dansers, dieren en acrobaten elkaar in razend tempo afwisselen in een sensationele show. Een modern circusprogramma met een knipoog naar het circus van de zon. Als rode draad in het programma zijn er de populaire clowns Milko en Christiaan, die zowel met hun muzikale kwaliteiten als met hun humor en mimiek bewijzen dat circusclown zijn een vak apart is. In de show zitten vier dierennummers: honden, tijgers, een leeuwin, twee reus achtige Indische olifanten en acht Friese paarden laten zien wat ze kun nen. De Italiaanse familie Biasini laat de Nederlanders zien wat fietsen is: met z'n allen gaan ze op één fiets. Bloedstollende act De Tsjech Robert Berousek doet een evenwichtsnummer op een vrijstaande ladder en circus-prinses Linda van Gooi zweeft hoog door de nok aan de trapeze. Hoogtepunt is ongetwijfeld de bloedstollende act aan de vliegende trapeze van The Flying Ciobanu uit Roemenië. Verder gaat een groep acrobatische dansers helemaal los met een voorstel ling op het ritme van house- en break- dance-muziek en natuurlijk ontbreekt een echte 'Grand finale' niet. De reusachtige tent heeft maar liefst 1200 zitplaatsen en het terrein met daarop de karavaan van ruim vijftig voertuigen is buiten de voorstellingen om vrij te bezoeken voor belangstellen den. De premièrevoorstelling vindt plaats op dinsdag 3 november om 19.30 uur. Op woensdag en zaterdag zijn er voor stellingen om 15.00 en om 19.30 uur en op donderdag en vrijdag om 16.30 en 19.30 uur. Zondag 8 november is de laatste voorstelling om 14.00 uur. Kaarten zijn te koop bij de kassa van het circus, die deze dagen geopend is vanaf 11.00 uur. In de voorverkoop kunt u kaarten reserveren bij het VVV- reserveringsnummer, tel. 0909-5030060. EGMOND - Op zaterdag 7 november wordt Dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef omgetoverd in een hob bybeurs. Zo'n dertig deelnemers zijn present met de meest uiteenlopende hobby's. Te zien zijn onder meer glas graveren, 3-D kaarten maken, houtbe- werken, gips, bloemschikken, wandde coraties en fotografie. Ook zijn er materialen voor de hobby's te koop. De beurs duurt van 10.00 tot 16.00 uur. De entree bedraagt f 2,50, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang en kun nen zich gratis laten schminken. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Annelies Glas, tel. 072-5064188 of 5061492. HEILOO - Op maandag 16 november houdt Caroline Hoekx een lezing over de Chinese woonfilosofie Feng Shui in de openbare bibliotheek Heiloo. Caroline Hoekx is oprichtster van de Feng Shui Society of Holland. Ze werd geïnspireerd door de Amerikaanse top- expert in Feng Shui: Stephen Devine. Feng Shui betekent letterlijk 'Wind en Water'. Het is een studie naar de invloed die materialen, kleuren en vor men in woon- en werkomgeving heb ben op de kwaliteit van het leven. Door de toepassing van Feng Shui in de woning ontstaat een meer uitgebalan ceerd geheel, waardoor mensen zich prettiger zouden gaan voelen. Feng Shui gaat over energie en intuïtie en is voor iedereen toepasbaar in huis. De aanvang van de lezing is 20.00 uur en toegangskaarten a f 10,- zijn ver krijgbaar bij de klantenservice van de bibliotheek. HEILOO - Sans Atout heeft maandag avond als volgt gespeeld: A-lijn: 1. Nuijens-Poland en Fam. v Diepen 55,8. B-lijn: 1. Fam. vd Klis 55,3. 2. Bruyckere-de Waal en Vd Linden-V Twuijver 55,2. C-lijn: 1. Bolweg-V Steeg 62,5. 2. Corlien en Hermiel Boersen 60. D-lijn: 1. Fam. H. Toby 59,6, 2. Fam. Schreiber 55,4. E-lijn: 1. Fam. Keesen en Slemmer-Vendel 56,3. F-lijn: 1. V Toornburg-De Vries 68,3, 2. Vd Horst- V. Leeuwen 58,9. HEILOO - Op dinsdag 3 november wordt op de Freinetschool een infor matieochtend gehouden om ouders en andere belangstellenden de gelegen heid te geven kennis te maken met het Freinetonderwijs. De informatieoch tend begint om 9.15 uur. Na een kort welkomstwoord wordt u rondgeleid en kunt u een kijkje nemen in de verschillende groepen. De leerlin gen volgen op deze ochtend het norma le lesprogramma, zodat u een indruk kunt krijgen hoe op deze school les wordt gegeven. De Freinetschool onderscheidt zich doordat de leer kracht vooral de ervaringen van de kin deren oppikt, om zo een uitdagende weg door de leerstof te kunnen bieden. Daarbij wordt het eigen onderzoek van kinderen sterk gestimuleerd. Ieder kind werkt binnen de leeftijdsgroep in zijn eigen tempo, eventueel met extra ondersteuning. Belangstellenden die op deze ochtend verhinderd zijn, kunnen een afspraak maken voor een gesprek. Informatie kunt u krijgen bij de directeur van de school, Wim Blom. De Freinetschool is te vinden aan Het Malevoort 9, tel. 072- 5321585. HEILOO - Onlangs behaalde plaatsge- note Marjolein Zoetelief haar diploma Bewegingsagogie-zwemonderwijzer aan het Cios in Heereveen. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een bril met een dun montuur in diverse kleuren, een herenhorloge met het Hoogovens-logo, een rode langhari ge kat, een goudkleurig herenhorloge met een zwart bandje, een geblokte grijszwarte muts, een rode speelgoed tractor met gele wielen en een rood bakje, een envelop met geld en een zak met kleding. EGMOND - Van vrijdag 30 oktober tot zaterdag 28 november exposeert Doris Groeneveld in Hoeve Overlot aan de Slotweg 42 in Egmond aan den Hoef een overzicht van werk van de afgelo pen twintig jaar. Te zien zijn schilderij en, objecten, werk op papier en panelen van het project 'Tijdgenoten'. De officiële opening wordt op 30 okto ber om 16.00 uur verricht door wethou der F. Mesu en Jacob Veenhuysen. Muzikale bijdrage wordt geleverd door drummer Han Bennink, saxofonist Rinus Groeneveld en duo Roy en Martien Groeneveld. De expositie is te bezichtigen van woensdag tot en met zondag tussen 12.00 en 18.00 uur. HEILOO - Oud-plaatsgenoot Arjen Gosman is onlangs aan de Universiteit van Utrecht geslaagd voor het docto raal examen biologie. HEILOO - In de zevende ronde van de interne schaakcompetitie van SV Oppositie gebeurde het dan toch: kop loper Groot moest zijn eerste neder laag incasseren tegen zijn directe ach tervolger Manni. Eigenlijk had Groot het verlies aan zichzelf te wijten. Hij dacht de partij efficiënt uit te maken, maar overzag een venijnig tussen- schaakje van zijn tegenstander, wat hem direct de das om deed. Naast Manni kon ook nummer drie, Van de Werff, profiteren van Groots misstap. Met energiek spel zette hij Folkertsma opzij. Van Etten stond algauw beter tegen Heeringa, liet de teugels wat los toen Heeringa tegen spartelde, maar maakte toch betrekke lijk snel de partij elegant uit. Kracht speelde een voorspelbare remise tegen Sauer en datzelfde resultaat bereikte ook De Jager tegen nieuweling Dahi. Maas kreeg alle vrijheid van Hassing om druk uit te oefenen in een stelling, waarin Hassing naliet te rokeren. Omdat hij daar niet meer aan toekwam was verlies niet meer te vermijden. De jeugdigde Bik maakte het G. vd Brink erg lastig. Bik had zicht op de overwin ning, maar door een slordigheidje liet hij zijn tegenstander nog ontsnappen naar remise. Ligthart verloor al gauw van Horninge. Huffnagel hield het hoofd koel in een ingewikkelde partij tegen Ranzijn en Bosma is op de goede weg terug met een sprankelde overwinning op Blom. De uitslagen: Groot-Manni 0-1, Folkertsma-Vd Werff 0-1, Van Etten- Heeringa 1-0, Sauer-Kracht remise, Niehaus-Jongkind 0-1, Maas-Hassing 1- 0, De Jager-Dahi remise, G. vd Brink- Bik remise, Koenders-A. vd Brink 0-1, Huffnagel-Ranzijn 1-0, Bosma-Blom 1- 0, Andersson-Jonkheer 0-1, Ligthart- Horninge 0-1, Koedijk-Tuinstra 1-0, Kraayenbrink-Lamers 1-0. HEILOO - Dinsdag 3 november wordt voor de NVVH om 13.45 uur in het Open Huis door Marcel van Binnendijk een lezing gegeven met als titel 'Vrouwen hoeven niet alles te slik ken'. Binnendijk is apotheker en werkt samen met het Geneesmiddelteam. Onderwerpen zullen zijn de werking en bijwerking van geneesmiddelen, het combineren van medicijnen en gevaar voor gewenning. Ook zal er kritisch gekeken worden naar allerlei reclames op dit gebied. Deze lezing is vrij toe gankelijk. ALKMAAR - Na een sluiting van enkele dagen vanwege het slechte weer, is sinds maandag de ijsbaanpoort van De Meent weer geopend. Zowel de binnen- als de buitenbaan kunnen door de recreatieschaatsers worden ge bruikt. Voor informatie over opening stijden en tarieven kunnen geïnteres seerden bellen met tel. 072-5120718 of 5128724. sgsgags 7"- '0r?vj NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 8