WVG-reserve en hogere hondenbelasting brengen verdeeldheid in gemeenteraad Marktkooplui boos over uitblijven verankering Mariska Buys wint voorlees wedstrijd 1 na I0K i Dagboek van een gek Broekman Bókma NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN De Allerbeste Service 4 NOVEMBER 1998 jpliJU jj Drukkerij uitkijkpost bv Golf- en Countryclub moet stoppen met aanleg golfbaan Lezing Plattelandsvrouwen m Lulu Wang Literair Jazz-café J Lezing over flora in Australië Werkzaamheden Kapelbos 63e JAARGANG NO. 45] Binnenkort bij Centerdisc JOHN MOEN GOED GEZIEN SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-52893094/072-5338472 CEES HACHMANG LOODGIETERS Heilooër schrijft tijdschrift over West-Friesland Met 3 kantoren actiefin de regio reclameproaucties Cursus Stem Gevonden voorwerpen Subsidies vastgesteld Redactieacquisitie en administratie'. De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De Golf- en Countryclub Heiloo moet onmiddellijk stoppen met de aanleg van de golfbaan. Dat heeft bestuursrechter M. Zijp maandagmid dag bepaald. De Milieufederatie, Mi lieu Contact Heiloo en agrariër J. Rot teveel hadden de rechter vorige week woensdag om een voorlopige voorzie ning gevraagd, omdat zij tegen de aan leg van de golfbaan zijn. De milieuver enigingen vrezen schade aan het na tuurgebied. Zij vinden dat eerst de be zwaarprocedure moet worden afge wacht, die bij de Raad van State loopt. De agrariër ziet onder meer zijn bedrijf bekneld raken door de komst van de golfbaan. Tevens vreest hij verkeers overlast. De Golf- en Countryclub Heiloo had onlangs van de gemeente Heiloo vrij stelling gekregen voor de aanleg van de baan, plus een bouwvergunning voor een clubhuis/restaurant en een schuil hut. Op de gronden die reeds in bezit waren van de golfclub, was inmiddels met voorbereidende werkzaamheden gestart. Opgetogen Els Swart van Milieu Contact Heiloo was maandagmiddag opgetogen over de uitspraak. Zij denkt dat de recht bank de urgentie van de aanleg van de golfbaan niet inziet. Ook denkt ze dat de rechter heeft meegewogen dat er nog geen structuurvisie voor het gebied Zandzoom, tussen Heiloo en Limmen, ligt. De golfclub heeft in een persbericht laten weten dat ze aangeslagen is door het besluit van de rechter, maar dat de club vastbesloten is om door te vech ten. Volgens het bestuur is er in Heiloo een breed draagvlak voor een golfcom- plex. De gemeente wacht op de motivering van de uitspraak van de bestuursrech ter. Deze wordt binnen twee weken verwacht. De bezwaarprocedure - er kunnen nog steeds bezwaren worden ingeleverd - loopt binnen enkele weken af. Half december zullen er hoorzittin gen gehouden worden, waarna het col lege met een advies komt. HEILOO - De afdeling Heiloo van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen houdt op donderdag 5 novem ber een lezing over het leven van zigeu ners in Zuidoost-Europa. Spreker is J. Verkerk. Deze ochtend vindt plaats in het Open Huis, aanvang 9.30 uur. Introducées betalen f 5,-. HEILOO - De gemeenteraad was maandagavond bijeen om de produk- tenbegroting 1999 en de belasting- en andere tarieven voor volgend jaar vast te stellen. De onroerend-zaakbelasting' wordt verhoogd met 5,25 procent (2,5 procent trend en 2,75 procent reële ver hoging). De tarieven worden dan f 5,18 voor gebruikers en f 6,30 voor eigena ren per f 5000,- waarde. Het tarief voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt met ruim 5 procent verhoogd. Eenpersoons huis houdens betalen voor hun afval vol gend jaar f 325,20, meerpersoons huis houdens komen op f 529,20. Daarnaast gaan huishoudens 3,8 procent meer rioolrecht betalen. Het hebben van een hond zou voor de inwoners van Heiloo een flink stuk duurder kunnen worden. De tarieven moeten volgens het college stijgen met 20 procent naar f 162,- per hond (was f 135,-). Ook de toeristen ontkomen niet aan een verhoging. Per persoon moet per overnachting f 0,93 worden betaald, vier cent meer dan vorig jaar. De kosten voor een paspoort (f 117,-) en rijbewijs (f 60,-) gaan volgend jaar niet verder omhoog, voor de Europese identiteitskaart moet welgeteld 65 cent meer betaaald worden (f 37,25). Oppositie in de contramine Na een lange, avondvullende vergade ring kon de begroting uiteindelijk wor den vastgesteld, met uitzondering van de post Wet Voorziening Gehandicap ten (WVG) en de voorgestelde verho ging van de hondenbelasting. De oppo sitie kon het niet verkroppen dat er 532.000 gulden uit de WVG-reserve werd gehaald om de begroting mee te dekken. Aad van Yperen (PvdA) bleef er op hameren dat structurele bedragen, zoals de uitgaven voor de WVG, struc tureel moeten worden opgenomen in de begroting. Volgens hem zijn de reserve WVG-gelden bedoeld voor onvoorziene uitgaven, en niet om de algemene middelen te dekken. Een opvatting waarvoor hij bijval kreeg van Heiloo 2000, Groen Links en D66, kort om de gehele oppositie. Burgemeester Henk den Boon bes treed deze opvatting met klem. WVG- gelden worden niét ingezet om de begroting sluitend te maken, maar om aan de toenemende vraag naar voorzie ningen voor gehandicapten te kunnen blijven voldoen. De voorgestelde over heveling van vijf ton uit de WVG-reser ve, bedoeld voor niet-voorziene effec ten, is volgens hem nodig om de grote stijging in één jaar op te vangen. Den Boon wist de oppositie echter niet te overtuigen. Een stemming bracht ook geen uitkomst, want wegens afwe zigheid van wethouder J. Wuijster staakten de stemmen bij negen tegen negen, waarmee de kwestie van de WVG-reserve naar een volgende ver gadering werd geschoven. Dure hond Datzelfde lot was ook de hondenbelas ting beschoren. Volgens John Daas (Heiloo 2000) kan een tarief van f 162,- per hond bezwaarlijk zijn voor een minder draagkrachtige eigenaar. Wat krijgt de burger voor deze verhoging terug, zo vroeg ook Hans van Halem (D66) zich af. Den Boon antwoordde Waarnemend burgemeester H. den Boon. dat het uitgangspunt bij de berekening kostendekking is geweest. Meer uren toezicht kosten meer geld. Het kon de oppositie niet over de streep trekken en ook hier gooiden de fracties van Heiloo 2000, PvdA, Groen Links en D66 wederom de kont tegen de krib. Het voorstel wordt in een volgende vergadering opnieuw besproken. Ook over de verhoging van de OZB- tarieven was de oppositie niet te spre ken. Niet uit te leggen aan de burger, zo werd er door onder meer D66 en Groen Links geoordeeld. Maar hier hield het college zijn poot stijf. De ver hoging van de OZB-tarieven is afge sproken in de Kerntakennota in '94, en staat dus niet langer ter discussie, zo benadrukte Den Boon. De oppositiepartijen waren over het geheel genomen bijzonder teleurge steld dat het college hun voorstellen bij de algemene beschouwingen niet heeft meegenomen in de begroting. Ook dit werd door Den Boon bestreden. De begroting is een uitwerking van be staand beleid, gebaseerd op het meerja- renbeleidsplan, zo betoogde hij. Verder drongen verschillende fracties aan op een discussie over de omvang en bestemming van de pot algemene re serve en de pot nader te bepalen be stemmingen. Burgemeester Den Boon beloofde deze discussie in december in de verschillende raadscommissies te gaan voeren. HEILOO - Alweer voor het tiende sei zoen wordt het Literair Jazz-café Hei loo gehouden. Op zondag 15 november opent de Chinese schrijfster Lulu Wang, met muzikale medewerking van het Opus 4 Kwartet. Lülu Wang is geboren in Peking in 1960. In 1986 kwam ze naar Nederland Lulu Wang (foto Erik Spaans) om als docente Chinees aan de Hoge school van Maastricht les te gaan ge ven. Daarnaast begon ze ook met schrijven. Vorig jaar verscheen haar de buut-roman Het lelietheater, een jeugd in China, waaraan Lulu Wang zeven jaar werkte. Het boek beschrijft de belevenissen van het meisje Lian ten tijde van de culturele revolutie aan het begin van de jaren zeventig. Het boek stond vóór de verschijning al volop in de belangstelling: op de Frank furter Buchmesse van 1996 werden de vertaalrechten verkocht aan maar liefst elf landen, wat uniek is voor een nog te verschijnen debuutroman. In Neder land en Vlaanderen werden in korte tijd meer dan 100.000 exemplaren van het boek verkocht. Het jazz-café vindt plaats in restaurant Klein Varnebroek aan de De Omloop 22. Aanvang is 11.00 uur, de zaal is open om 10.30 uur. De entreeprijs bedraagt f 12,50 inclusief kopje koffie. Kaart verkoop vindt plaats bij Boekhandel Avis in het Stationscentrum, en telefo nisch kunt u kaarten bestellen en infor matie krijgen op 072-5115511. HEILOO - Spannend en ook best een beetje eng: het is niet zomaar wat om vanuit een grote stoel met een micro foon voor je neus voor een hele groep kinderen, ouders, oma's, juffen, mees ters en een heuse jury een stuk voor te lezen uit een boek. Afgelopen maandag gingen zeven kinderen uit de groepen 7 en 8 van de diverse Heilooër basisscho len de uitdaging aan. In de bibliotheek deden ze mee aan de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. De deelnemers hadden al enige erva ring, want alle zeven waren ze als beste voorlezer uit de bus gekomen op hun eigen school. Toch waren de zenuwen er nu niet minder om: het ging deze middag om de finale, waarvan de eerste drie doorgaan naar de regionale finale. Alle voorlezers deden hun uiterste best om het zelfgekozen fragment uit een boek naar voorkeur zo mooi, spannend en goed mogelijk voor te lezen. En daar was, zo te horen, ook flink op geoefend. Het bleek dat schrijver Roald Dahl bij zonder populair is bij de (voor)lezende jeugd. Drie van de deelnemers lazen voor uit zijn werk, waarvan twee het boek Matilda hadden uitgekozen. Toen iedereen aan de beurt was geweest was de moeilijke taak voor de jury om uit te maken wie de beste drie voorlezers wa ren. Het begrip van de tekst die werd voor gelezen. het tempo, het stemgebruik en het contact van de voorlezer met het publiek waren zaken waarop gelet werd. Na een pittige discussie kwam de jury tot een verdeling van de prijzen, twee boekenbonnen en een stripboek. De eerste prijs ging naar de twaalfjari ge Mariska Buys van basisschool De Duif. Ze las voor uit Het grote boek van Madelief van Guus Kuijer. Het ver schil met de nummer twee, Thijs Prein (11) van de Willibrordschool die voor droeg uit Matilda van Roald Dahl, was maar heel klein. De derde prijs ging naar Stephan de Graaf (11) van De Zuidwester. Hij boeide het publiek met een fragment uit het boek 'Hou je taai' van Lineke Dijkzeul. De regionale finale, die begin april wordt gehouden, wordt nog gevolgd door een provinciale finale. In mei wordt de uiteindelijke Nationale Voor- leeskampioen gekozen in een landelij ke finale die wordt gehouden in Utrecht. HEILOO - De storm en regen van afgelopen week zijn ook niet onge merkt voorbij gegaan aan de markt vorige week woensdag rond winkelcen trum 't Loo. Een aantal standhouders stelde zich uit voorzorg al op bij de ingang van de Hema, om op die manier wat meer bescherming te hebben. Maar goed ook, want op een bepaald mo ment kreeg de wind vat op de zuivel- kraam, die op zijn normale plek stond. De kraam ging daardoor tegen de vlak te. Het indident leidde hier en daar tot verontwaardigde reacties onder de marktkooplui. Koopman R. Bakker van de stofzuigerzakken-kraam vertel de dat hij een maand geleden een brief aan de gemeente Heiloo stuurde met een verzoek om de marktkramen bij slecht weer te verankeren. ,,En dat was niet de eerste brief," aldus Bakker. „Vorig jaar al hebben we de gemeente gevraagd om grondankers te plaatsen. Ik heb de gemeente een half jaar geleden zelfs een grondanker op zicht gegeven, maar we hebben nooit meer iets gehoord." Half bezette markt Bakker legt uit dat het in de herfst, van wege de vaak slechte weersomstandig heden, beter is om grondankers te plaatsen. „Kooplieden lopen dan min der kans dat hun kraam wegwaait, met alle gevolgen van dien voor hun waren. de de maar ook voor de veiligheid van klanten. Bovendien is het voor bezettingsgraad van de markt beter als de kooplieden weten dat ze veilig kun nen staan." Hij vervolgt: „Afgelopen woensdag zijn er diverse marktlieden al meteen bij aankomst in Heiloo weer vertrokken omdat ze het niet verantwoord vonden onder deze weersomstandigheden hun kraam zonder ankers op te zetten. Gevolg is wel dat onze klanten maar een half bezette markt aantreffen." Volgens marktmeester A. Vennik van de gemeente Heiloo is het ontbreken van verankering geen reden geweest voor het vertrek van een aantal koop lieden. „De kooplui die weg zijn ge gaan, verkopen waren die absoluut niet tegen de regen kunnen. Omdat die regenval wel heel zwaar werd, hebben zij uit voorzorg besloten om in te pak ken." Verder meent Vennik dat het ongeval met de zuivel-kraam vooral veroor zaakt is doordat de eigenaar de kraam zelf niet goed gezekerd had, en door gebruik van een zeil meer wind ving. Volgens Vennik is er een brief naar Bakker onderweg waarin de gemeente aangeeft dat Ze de gravel-bestrating voor 't Loo in de toekomst aan wil pas sen en tegelijkertijd ankers in de grond wil plaatsen voor de markt. Over de termijn waarop de aanpassingen plaats gaan vinden is nog niets bekend. De deelnemers aan de voorleeswedstrijd, afgelopen maandagmiddag in de bibliotheek. De winnares, Mariska Buys, staat rechts naast de stoel, (foto Starfield) HEILOO - Op de ledenavond van Groei en Bloei, afdeling Heiloo, die wordt gehouden op dinsdag 10 novem ber, houden Tiny en Gerrit de Graaff uit Barneveld een diapresentatie over hun tocht door Australië. Deze leidt langs botanische tuinen met prachtige tropische planten en bloemen. Zij laten hun publiek ook kennismaken met de tropische regenwouden van het Atherton Tableland en de sinaasappel plantages en flessebuikbomen in de buurt van Brisbane. Ook de fauna van Australië wordt niet vergeten. De lezing wordt gehouden in de grote zaal van de Gereformeerde kerk, Noorder geeststraat 9. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is vrij. HEILOO - Momenteel wordt weer kei hard gewerkt in het Kapelbos. Naast schoffelen, harken en snoeien worden de bomen ook dit jaar weer uitgedund. Dit werk wordt gedaan door vrijwilli gers. Mensen die hun energie kwijt wil len in het Kapelbos, zijn van harte wel kom om mee te helpen. Ook zoekt de organisatie nog naar een aantal fazanten, bij voorkeur een paar tje, voor in het bos. Verder kan iedereen die op zoek is naar openhaardhout terecht bij het Kapelbos: het gesnoeide hout is te koop en bij elke kuub hout wordt gratis een kist aanmaakhout meegeleverd. Wie meer informatie wil, kan bellen met Jan Swart, tel. 072-5051477. dubbel CD. met al zijn hitsnieuwe nummers LADIES 6< GEN i LEMAN ik} •»<>-; crosofc MiCHA; Alléén bi| voorintekening krijgt u Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 hk. Heerenweg/ Slimpad 072 5334906 Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Het eerste nummer van het achttiendelige maandelijkse tijdschrift 'Ach lieve tijd West-Friesland', met de titel 'West-Friesland, twintig eeuwen Westfriezen en hun rijke verleden', om vat de geschiedenis vart West-Friesland in vogelvlucht en is geschreven door de Heiloose amateur-historicus Jaap Raat. Raat heeft al meerdere historische publicaties op zijn naam staan. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde afgelopen donderdag voorzitter Klaas Bant van het Westfries Genootschap het eerste exemplaar aan de commissaris van de Koningin van Noord-Holland, J. van Kemenade. De overige tijdschriftnummers zijn the manummers, zoals Verkeer en Vervoer, Ziel en Zaligheid, Vertier en Vërmaak, De strijd tegen het water en Boeren leven. Elk nummer bevat foto's en prenten uit het verleden. Geïnteres seerden kunnen deze week het eerste nummer bij de plaatselijke boekhandel bestellen. NVM MTvjc elaIrsgroep AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL.072-5337143 ALKMAAR - De cursus 'Stem' van Gré Braaksma start, in tegenstelling tot eerdere berichten, op 11 november. De cursus wordt gegeven in De Ruimte aan de Verdoesstraat 2a te Alkmaar. Informatie en opgave bij Gré Braaks ma, tel. 072-5124014. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: een gehoorapparaat, twee autosleutels van een Suzuki, een foto camera en twee sleutels aan een hanger 'B'. HEILOO - Maandagavond zijn door de gemeenteraad de subsidies voor 1999 voor de daarvoor in aanmerking komende kleine en grote verenigingen en instellingen vastgesteld. Geen gerin ge kwestie, want in totaal gaat het om een kleine 2,5 miljoen gulden. De grootste 'happen' daaruit gaan naar het beroepsmatig welzijnswerk, zoals f 594.437,- voor de Muziek- en Dans school, een bedrag van f 246.896,- voor de kinderopvang en nog eens f 99.642,- voor het peuterspeelzaalwerk. Voor ouderenbeleid en zorgvernieu wing wordt f 205.490,- uitgetrokken, het jeugd- en jongerenwerk toucheert f 225.617,-. Voor maatschappelijke zorg en gezondheidszorg is f 441.760,- begroot. Maar er worden ook kleinere bedragen verstrekt. Zo kan het vrijwil ligerswerk in Heiloo rekenen op een bijdrage van in totaal f 4000,-. De subsidie voor de bibliotheek kon maandagavond nog niet vastgesteld worden. Het wachten is op het finan cieel onderzoek naar de bibliotheek. Het rapport hierover wordt volgende week dinsdagavond in de commissie Wel zijnszaken en Burgerij behandeld. De fracties van Groen Links en D66 waren wel van mening dat het tot nu toe aan een duidelijk subsidiebeleid ontbreekt. 'Het zal wel zo', oordeelde Van Halem (D66). Henk van Ulsen. (foto Gijs Haak) HEILOO - Op zaterdag 14 november worden de planken van de Beun beklommen door niemand minder dan Henk van Ulsen. Hij speelt dan 'Dag boek van een gek',éen toneelklassieker die in 1965 in Amsterdam première ging, met dezelfde Van Ulsen in de rol van ambtenaar Propritsjin. Deze solovoorstelling werd indertijd een immens succes en daarmee was de naam van Henk van Ulsen voorgoed gevestigd. Dagboek van een gek wordt nu opnieuw door hem gespeeld, ter ge legenheid van zijn vijftigjarig acteurs jubileum, dat gevierd wordt aan het einde van het toneelseizoen. Het stuk speelt zich af in Sint-Peters burg, waar de kleine ambtenaar Pro pritsjin vecht tegen het uitzichtloze en saaie bestaan waartoe hij voor de rest van zijn leven veroordeeld lijkt. Een verzengende liefde voor de dochter van zijn directeur brengt hem in zijn ver beelding tot het koningsschap van Spanje. De kracht van deze verbeelding is zo hevig dat hij, kaalgeschoren en gemarteld, in een krankzinnigenge sticht het einde tegemoet gaat. Sylvie Luneau en Roger Coggio maak ten op basis van de novelle 'Aanteke ningen van een krankzinnige' (1835) van Nikolaj Gogol dit toneelstuk. De regie van deze nieuwe versie is in han den van Jan Ritsema. Kaarten voor deze voorstelling zijn a f 27,50 (CJP en 65 plus f 25,-) te koop aan de kassa van de Beun, van maan dag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Voor inlichtingen kunt u bel len met 072-5333156.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1