Natuurwerkdag Heilooërbos S3 k v a n t KennemeHand ERA Winterkoude doet intree in Heiloo Broekman werkdag Spanning, vreugde én commotie bij intocht van Sint-Nicolaas peek^Yj^ Vos Makelaardij zaterdag 28 november VAN DER BORDEN boinhoéfferb/^ Dé Hy^fheekwinkel APELLA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN juuuelier reclameprocLcties Protestactie Laat de kust met rust Gevonden voorwerpen Hakkühbar gestopt CEES HACHMANG LOODGIETERS Subsidie voor Stichting Baduhenna B0NH0EFFER BOUWT Pieter Kieftstmt 20, Postbus 316 1900 AH Castricum Tel. 0251 659119-Fax0251 655243 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! L> d=JU Drukkerij uitkijkpost bv 25 NOVEMBER 1998 63e JAARGANG NO. 48 College wijzigt voorstel hondenbelasting Tweedehands boekenmarkt Base dance Rechter acht aanleg golfbaan niet van spoedeisend belang jongeren fl - in het Heilooërbos Met 3 kantoren actiefin de regio Kom naar de Seiko KineticSHOW De Vijfhoek schenkt aan Hongaars kinderhuis Verkoop handwerken Rode Kruis AUTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL. 072-5321065 Makelaars sinds 1933 Hout zagen door jonge natuurliefhebbers HEILOO - Natuurliefhebbers tussen de vijftien en dertig jaar oud kunnen hun hart ophalen, want voor hen houdt het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie, op zaterdag 28 novem ber een werkdag in het Heilooërbos. In dit natuurgebied van Natuurmonumen ten is het goed toeven. Het bos, gelegen op een strandwal, is zeer gevarieerd. Er zijn eiken- en beukenlanen, naaldbos en hakhout. De bedoeling is dat de jon geren in het hakhoutbos aan de slag gaan. Om dit hakhout in stand te houden hel pen deelnemers mee met onderhouds werk, waar Natuurmonumenten anders niet zo snel aan toekomt. Deelnemers gaan esdoorns omzagen om zo ruimte te maken voor de ontwikkeling van inheemse struik- en boomsoorten. Dus wie van zagen houdt is van harte wel kom. Tijdens deze dag zal voor koffie, thee en soep gezorgd worden. Deelnemers moeten zelf een mok en een lunchpak ket meenemen. Ook zijn werkkleding en laarzen handig. Verzamelen voor deze werkdag is om 9.30 uur bij de REGIO - Tot nu toe zijn er 4.348 kaar- ten ingezonden voor de protestkaar tenactie die het samenwerkingsver band 'Laat de kust met rust' momen teel houdt. Met de kaarten van 'Laat de kust met rust' kunnen bewoners en bezoekers van de kustregio protesteren tegen een nieuw vliegveld in de Noordzee en tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart. Èr kwamen 439 kaarten uit Egmond, 295 uit Heiloo en 140 uit Limmen bin nen. De meeste kaarten tot nu toe zijn afkomstig uit Katwijk, 1.056. In de tweede week van december wordt het eindresultaat van de actie op ludieke wijze kenbaar gemaakt aan minister Netsf/nbos. werkschuur van Natuurmonumenten aan de Stetlaan 1, mi3den in het Hei looërbos. Ook vertrekken deelnemers om 9.15 uur vanaf station Heiloo naai de werkschuur. Om ongeveer 16.00 uur wordt gestopt met de werkzaamheden. Opgeven vooraf is niet nodig. Voor informatie over deze werkdag of ande re activiteiten van het IVN kan worden gebeld met Marc van Schie, tel. 023- 5351239. HEILOO - Vorige week werden bij het bureau als gevonden aangemeld: drie sleutels aan een hanger met afstandsbe diening waarvan één van een Chrysler, een dameshorloge met een bruin band je, een fietssleutel, een leesbril en der tien dia's. HEILOO - Eigenlijk zou vrijdag weel een Hakkühbar gehouden worden bij Buk Buk, maar na de laatste editie op 6 november hebben medewerkers van het jongerencentrum besloten om te stoppen met de Hakkühbar. De medewerkers zien zich daartoe onder meer genoodzaakt omdat bezoe kers van het evenement al vaak vernie lingen hebben aangericht in Buk Buk. Er werden al een lamp, een toilet en een wastafel gesloopt. Ook kwamen er dikwijls klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast en rondhangende bezoekers. Nu Buk Buk goed contact heeft met die buurtbewoners wil het jongerencentrum hen ook tegemoet komen, aldus een medewerkster. Enige tijd geleden lanceerde Buk Buk een nieuwe house-activiteit, de TNT club. Deze wordt eens per maand ge houden en moet ook enigszins gezien worden als vervanging voor de hous- liefhebbers.Tot nu toe loopt dat evene ment volgens de medewerkers goed en zonder incidenten en is Buk Buk tevre den over het aantal bezoekers. Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Het college van burgemees ters en wethouders stelt de gemeente raad voor f 25.000,- beschikbaar te stel len aan de Stichting Regionale Archeo logie Baduhenna. Deze eenmalige sub sidie is bedoeld voor de inrichting van een permanente expositie- en maga zijnruimte in het souterrain van het hoofdgebouw van Psychiatrisch Cen trum Willibrord. Op 23 april van dit jaar ging de raads commissie voor Grondgebiedzaken II akkoord met een principe-toezegging van deze subsidie, zodat de Stichting Baduhenna de mogelijkheid ook elders subsidie te krijgen kon vergroten. Voor waarde was, dat de stichting een uitge breide exploitatie-opzet en statuten zou overleggen. Dit in imiddels ge beurd en de Stichting Baduhenna is volop aan het werk. Een in eerste instantie niet gehono reerd subsidieverzoek dat de stichting indiende bij de provincie Noord- Holland. is opnieuw in behandeling genomen. Het Anjerfonds heeft inmid dels financieel bijgedragen aan de vloerbedekking in de nieuwe ruimte. Het college vindt het belangrijk het ini tiatief van Baduhenna te steunen om de rijkdom uit het verleden onder de aandacht van onder meer de jeugd te brengen. oscum«fiïc».e schooi vow t\»vo tbvc Het Bonhoeffercotlege gaat, ria de brand van afgelopen zomer, ver der bouwen aan de toekomst. Op zaterdag 28 november organi seert het Bonhoeffercollege onder het motto 'BONHOEFFER BOUWT' een open huis van 10.00 tot 12.00 uur. Er is gelegenheid om de tijdelijke nieuwe Zuidvleugel te bezichtigen en in de aula is een expositie inge richt rond de nieuwbouwplannen, waaronder een maquette. De manifestatie draagt een informeel karakter. U bent van harte welkom. Namens alle medewerkers J. van Waarden, rector. NVM MAKELAAR Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Regio Noord* VERKOCHT Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop lel. 072 - 532 03 45 Redactieacquisitie en administratie'. De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! nog wel even demonstreren: met bege leiding van de Heilooër muziekvereni gingen worden Sint en Pieten uit volle borst toegezongen door de menigte. Een mooi voorproefje van wat die mid dag bij de wijkverenigingen en in de komende dagen op de scholen en bij de verenigingen nog allemaal te wachten staat... HEILOO - Het zal niemand ontgaan zijnook in Heiloo kondigde koning Winter zich afgelopen dagen onverbiddelijk aanEen stevige laag rijp op daken van huizenbomen en grasvelden en automobilisten die hun krabbertjes weer tevoorschijn konden halen voor de ruitenOp sloten en plassen groeide al een be hoorlijk laagje ijs, en voor de eenden zat er dan ook niets anders op dan zich te verzamelen bij de open wakken. Toch werd er nog niet geschaatst, en als de weersvoorspellingen uitkomen, duurt dat ook nog wel even: vermoedelijk zet de dooi binnenkort weer in... HEILOO - Het college van burgemees ter en wethouders van Heiloo stelt de gemeenteraad voor de hondenbelas ting met tien procent te laten stijgen. Dit nieuwe voorstel vervangt het vorige plan om de hondenbelasting met twin tig procent te verhogen. In de gemeen teraadsvergadering van november staakten de stemmen bij dit voorstel. Heiloo 2000, PvdA, GroenLinks en D66 waren toen tegen, VVD en CDA waren voor het plan. B en W hebben haast met het nieuwe voorstel. Omdat belastingen niet met terugwerkende kracht verhoogd mo gen worden, moet de gemeenteraad ui terlijk in de raadsvergadering van december een beslissing nemen over de uiteindelijke verhoging. De gemeente Heiloo hanteert bij de hondenbelasting het uitgangspunt van honderd procent kostendekking, ofte wel 'de vervuiler betaalt'. Door een verwachte hogere inzet van de honden wacht voor controles worden de kosten voor 1999 hoger geraamd. Het college heeft zich nogmaals bera den over deze situatie en heeft nu be sloten de gemeenteraad voor te stellen het eerdere raadsvoorstel in te trekken. Tevens stelt het college de raad voor het toezicht op de aangiftebereidheid van de hondenbezitters te intensiveren om zo meer inkomsten te krijgen. Sinterklaas werd afgelopen zaterdag feestelijk ontvangen bij het gemeentehuis door muziekverenigingen en een grote schare kinderen en ouders. foto Starfield) Verder worden de mogelijkheden en omvang van de werkzaamheden van de hondenwachter nog eens in de commis sievergadering besproken. Ook wordt de mogelijkheid van een huis-aan-huis- controle overwogen. Wanneer het nieuwe voorstel door de raad aangenomen wordt, zal de hon denbelasting verhoogd worden van f 135,- naar f 148,20 per hond per jaar. Dit betekent dat een hondenbezitter per maand f 12,35 voor zijn hond gaat betalen. Het kenneltarief wordt van f 606,- verhoogd naar f 666,60. HEILOO - Op zaterdag 28 november houdt Stichting Ouderenwerk van 10.00 tot 13.00 uur weer een tweede hands boekenmarkt in het Trefpunt aan het Abraham du Bois-hof 2 in Heiloo. Dit is de laatste boekenmarkt van dit jaar. De opbrengst is zoals altijd bestemd voor de door de stichting georganiseer de sociaal-culturele activiteiten en goede doelen. Als u nog boeken en pla ten heeft die u eigenlijk wel kwijt wilt, dan heeft Ouderenwerk daar dus een bestemming voor. Voor ophalen kunt u bellen met tel. 072-5331297, maar bren gen naar het Trefpunt kan ook. HEILOO - Zaterdag 28 november is er weer base dance in Tendenz, een disco voor kinderen uit groep 8 van de basis school. Je kunt er lekker dansen, tafel voetballen of ie favoriete hit aanvra gen. Base dance begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur weer afgelopen. De toe gang is gratis en consumpties kosten een gulden. Base dance is rook- en alcoholvrij. HEILOO - De gemeente Heiloo had niet voldoende dringende redenen om de Golf- en Countryclub Heiloo alvast vrijstelling te verlenen om met de aan leg van de golfbaan en bijbehorende gebouwen te beginnen. Dit, en het feit dat er nog verschillende bezwaren te gen de komst van de golfbaan lopen, waren voor bestuursrechter M. Zijp re denen genoeg om de aanleg van de golfbaan voorlopig stil te leggen. Milieufederatie Noord-Holland, Milieu Contact Heiloo en de firma Rotteveel hadden in oktober de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd. Zij zijn tegen de komst van de golfbaan. In november gelastte de rechter de opschorting van de werkzaamheden. Deze blijven in elk geval stilliggen tot dat het college opnieuw een standpunt heeft bepaald. De ingediende bezwaren tegen de aanleg van de gofbaan zullen naar verwachting in januari tijdens een hoorzitting behandeld worden. Voor natuurliefhebbers van 15 t/m 30 jaar Van 9.30 tot 16.00 uur Organisatie: IVN A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS <fr TAXATEURS ONROEREND GOED RSGROEP HEILOO - Uitgelaten en vol spanning staan ze langs de route van de sinter klaasoptocht in Heiloo: Patrick van 10, Angelique (6), Dennis (7) en Mariska van 2. Ze hebben Sinterklaas nog niet eerder gezien, de tv-uitzending van de aankomst in Wijk bij Duurstede heb ben ze gemist. Hun schoen hebben ze al weLgezet. maar wat er inzat zijn ze van opwinding even vergeten, evenals hun verlanglijstje voor 5 december. Alleen Jeroen van vijf heeft het allemaal pre cies op een rij: zijn grootste wens is een tractor. De massa's kinderen en ouders die op zaterdag 21 november langs de route staan, trotseren allen een flinke kou om de aankomst van de Goedheiligman en zijn zwarte Pieten in Heiloo met eigen ogen te aanschouwen. Maar zeker de kinderen lijken die niet of nauwelijks te voelen, helemaal niet meer wanneer fietsende politieagenten het begin van de stoet aankondigen. De zwarte Pieten op crossfietsen wor den meteen bestormd door de kinde ren, hoewel een enkel kind de spanning toch teveel wordt en in huilen uitbarst. Ijverig delen de Pieten pepernoten en ander snoep uit en Laura en Marloes van vijf liggen helemaal in een deuk wanneer één van Sints knechten van zijn fiets valt. Als dan eindelijk Sinter klaas zelf arriveert, imposant gezeten op zijn schimmel, wordt het zelfs een beetje stil: daarvan zijn de meesten toch wel onder de indruk. Robert van vier kijkt bewonderend toe en laat er geen twijfel over bestaan: het aller mooiste is toch het paard van de Sint. Veldslagen Verderop bij het gemeentehuis, waar burgemeester en wethouders Sint- Nicolaas op het bordes staan op te wachten, weten Brian (7), Kim (4), Maybrit (5) en Marnix (7) te vertellen dat de naam van dat alom bewonderde paard Amerigo is. Ook zij verheugen zich bijzonder over de komst van de Sint en weten haarfijn te vertellen wat voor cadeaus ze hem vragen voor 5 december. Ondanks alle vreqgde bij de jonge bewonderaars van de kindervriend, blijkt de Goedheiligman ook nu weer niet alle Heilooërs tevreden te kunnen stellen. Waren het vorig jaar zijn rode sportschoenen die bij sommigen tot onthutste reacties leidden, nu onstaat er onder ouders en oudere kinderen flinke commotie als blijkt dat de Pieten het traditionele zakje sndep dat altijd aan de zijkant van het raadhuis werd uitgedeeld, niet meer hebben meegeno men. Omdat op die plek in vorige jaren heuse veldslagen werden gevoerd door ouders en grotere kinderen om het snoep te bemachtigen, waardoor klei nere kinderen letterlijk en figuurlijk in de verdrukking kwamen, heeft het Heilooër sinterklaascomité besloten dat het snoep uitdelen niet laqger ver antwoord is. Daarom is Sint dit jaar op pad gegaan met maar liefst 115 kilo strooigoed, twintig kilo meer dan vorig jaar, om de chaos uit voorgaande jaren te voorkomen. Gelukkig lijken de kleinste fans Van de Sint weinig te merken van al dit onge noegen. Zij luisteren geboeid naar de toespraak van Sinterklaas, waarin hij de Heilooër kinderen prijst om hun gewel dige zangkunst. En dat willen ze best Om ruimte te maken voor nieuwe arti kelen verkoopt het Rode Kruis alle Beiersbont-geborduurde tafelkleden, inclusief kerstkleden met korting. Voor informatie over deelname aan het handwerken of als vrijwilligster bij de sociale activiteiten kunt uibellen met coördinatrice J. Poppes, tel. 072- 5332102. zondag 29 nov. KOOPZONDAG van 12.00 u. t/m 17.00 u. Stationsweg 85a - 1851 LJ Heiloo - tel. 072 533 57 30 HEILOO - Stapels cadeaus en een geldbedrag van duizend gulden. Ortho pedagogisch dagcentrum De Vijfhoek ontving al deze giften ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van het cen trum voor kinderen met een verstande lijke en meervoudige handicap. Van middag, woensdag 25 november, wordt dit alles overhandigd aan de heer en mevrouw Mioch ten bate van het pro ject Kinderhuis Hongarije. De familie Mioch zet zich in voor dit kindertehuis, waar 140 zwakbegaafde kinderen wonen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Zij gebruiken het geld onder andere voor het behoud van een vakan tiehuis en een personenbus die met opbrengsten van eerdere acties zijn aangeschaft. Verder staan nieuw lesma teriaal en een video-camera voor een nieuw onderwijsproject op het verlang lijstje van het kindertehuis. HEILOO - De verkoop van de hand werken, vervaardigd door de deelne mers van de Welfare van de Heilooër afdeling van het Nederlandse Rode Kruis, vindt plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 november in 't Loo vanaf 9.00 uur, op vrijdag ook tijdens de koopavond. Met het oog op de komen de feestdagen zal ook een speciale kersttafel opgesteld staan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1