Winkelcentrum 't Hoekstuk dringend aan uitbreiding en opknapbeurt toe Aanleg golfbaan onzeker krant SI De Witburger 1 ERA CÏ3 S3 December specials met nieuwe collecties /Mascotte /Mode Broekman 'Bókma Intercity'90 Ifti Vos Makelaardij NU OOK OP INTERNEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN sasm is het kerst. Bij Silhouet VAN DER BORDEN 0 7 2 - 5 3 5 1 0 0 0 APELLA iPiii lr% cJU Drukkerij uitkijkpost bv 9 DECEMBER 1998 63e JAARGANG NO. 50 Bibliotheek krijgt extra subsidie Geslaagd Jaarvergadering ijsbaan Hondenbelasting weer niet door de raad Raad trekt geld uit voor onderhoud scholen Jeugdtheater vanaf zaterdag 12,december vrijdag 11 december 1 [NVMj Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Dé HygEÉ|heekwinkel www.tummersaccountants.nl .e wersVW811 Speette - toVl SXWi°uet Yl decern^ zaterdag V *onda9 iQ decemtoer zaterd%decel^er zond oo uur „9 he\Vo° SILHCUET Met 3 kantoren actief in de regio Een groot deel van onze monturencollectie is spectaculair afgeprijsd. Dus kom snel langs en maak uw keuze. Dat is pas echt goed bekeken! 10 tot 50% KORTING op monturen (rvo) G. HACHMAIMG onneveld ptiek en zaletdag 12 en zateidacj 19 decenvSet j van 11.00 tot 16.00 uut in onze winJiefm DCeiCoo e.xlta jeoüetljd met onze ünitópiauwt, 2 inamiajuiiw, een pa-wenJe catering en ,it ij ('volle mode. Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Om ontstane tekorten te dekken wordt de subsidie voor de bibli otheek voor 1998 verhoogd met f 98.502,-. De subsidie voor volgend jaar is voorlopig vastgesteld op f 879.355,-. Dit is maandagavond beslo ten door de gemeenteraad. De financiële problemen van de biblio theek moeten structureel opgelost wor den, zo waren de raadsleden van me ning. Het financieel management moet verbeterd worden. De bibliotheek en ProBiblio, dat de financiële en salaris administratie doet, hebben geen duide lijkheid kunnen verschaffen over een onverklaarbare kostenstijging in de personeelslasten van f 25.000,-. Verder moet de bibliotheek met een plan van aanpak voor 1999 komen. Deze maatregelen zijn genomen naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek naar de financiële positie van de bibliotheek. Dit rapport moest ook ondersteuning geven bij de ont wikkeling van een visie op de toekomst van de bibliotheek en een pakket van eisen voor een nieuwe locatie voor de bieb opstellen. Hans van Halem (D66) benadrukte nog eens dat de gemeente het gewens te kwaliteits- em ambitieniveau van de bibliotheek beter moet omschrijven, aan de hand hiervan kan de bibliotheek dan een plan van aanpak maken. Hij kreeg bijval van George Borst (CDA), die dat ook als taak van de gemeente zag. Esther Rommel (VVD) was blij met het rapport, maar zette wel haar vraagtekens bij de rol van ProBiblio. Ook John Bos (Heiloo 2000) had graag wat meer duidelijkheid gekregen over de raadselachtige stijging van de perso neelslasten. PvdA en GroenLinks wa ren beide van mening dat een ambtelijk advies ook voldoende was geweest. Een duur rapport was volgens hen niet nodig geweest. Wethouder Evalyn Schoutsen-Bolten benadrukte dat Heiloo over een uitste kend functionerende bibliotheek be schikt, die dan ook moet worden be houden. De financiële nood moet nu gelenigd worden. Bibliotheek en ge meente hebben samen een 'traject' afgesproken, zodat er nog voor de zomer een plan van aanpak kan liggen. Winkelcentrum 't Hoekstukvolgens het onderzoeksrapport onderhevig aan verpaupering, (foto Starfield) HEILOO - Om niet verder achterop te raken, is winkelcentrum 't Hoekstuk dringend aan uitbreiding toe. Zowel in de food- als in de non food-sector moe ten er winkels bij komen. Door deze uitbreiding kan er geld vrijkomen om het winkelcentrum een flinke opknap beurt te geven. En die is hard nodig, want 't Hoekstuk oogt behoorlijk ver ouderd, om niet te zeggen ouderwets. Boven een eventuele uitbreiding aan de zuidzijde van het centrum zouden woningen gebouwd moeten worden, zodat er wat meer sociale controle is. Dit zijn de voornaamste uitkomsten van het onderzoek naar de toekomst van winkelcentrum 't Hoekstuk. Het HEILOO - Het is nog maar de vraag of Gedeputeerde Staten de juiste proce dure heeft gevolgd om de aanleg van de golfbaan in de Oosterzijpolder moge lijk te maken. De Milieufederatie Noord-Holland, Milieu Contact Hei loo, agrariër Rotteveel en A. Pleizier en G. Helder, beiden raadsleden van GroenLinks, vroegen vorige week bij de Raad van State om schorsing van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo. Zij vinden dat door de aanleg van de golfbaan de natuurwaarden in dit gebied worden aangetast. Volgens hen is het plan is strijd met het Streek plan Noord-Holland Noord, waarin staat dat de natuur in dit gebied moet worden versterkt en beschermd. De provincie verweerde zich door aan te voeren dat het plan uitstekend past binnen dit streekplan, maar rechter J. de Vries was daar niet zo zeker van. Volgens hem tast een golfbaan de natuurlijke omgeving eerder aan, dan dat zij bij natuurontwikkeling aansluit. Voor een golfbaan van achttien holes moet zelfs standaard een MER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt worden. GCH blijft positief Donderdag zal de Raad van State uit spraak over de schorsing doen. Als de rechter de handelswijze van de provin cie afkeurt, dan zal om de aanleg van de golfbaan mogelijk te maken het streek plan gewijzigd moeten worden. De inhoudelijke behandeling van de be zwaarschriften zal naar verwachting in februari door de Raad van State behan deld worden. In een reactie laat voorzitter G. Eve- leens van de Golf- en Countryclub (GCH) weten de toekomst voorlopig nog positief in te zien. „Als het goed gaat donderdag, dan gaan we gewoon door. Als de schorsing er komt, dan zul len we ons samen met de gemeente en de provincie moeten beraden over hoe we de wijzinging van het Streekplan in gang kunnen zetten." De GCH, die inmiddels drie miljoen in het plan geïn vesteerd heeft en door de schorsing f 20.000,- per maand kwijt is, kan het volgens Eveleens financieel nog wel een tijdje uitzingen. Stel dat het plan uiteindelijk moet wor den afgeblazen, zijn die drie miljoen gulden dan weg? „Dat bedrag verte genwoordigt natuurlijk een hoeveel heid grond. Daar zou je bijvoorbeeld huizen kunnen bouwen. Dat mag wel niet volgens het bestemmingsplan, maar dat kan altijd gewijzigd worden. Misschien wil de gemeente er wel asiel zoekers huisvesten, wie weet." De golfclub heeft nog niet alle grond in bezit, een deel is nog van de gemeente. Volgens Eveleens kan de GCH al wel over die grond beschikken, maar de gemeente ontkent dat. Woordvoerder Ch. van Voorst: „Er zijn diverse ge sprekken geweest met de Golf- en Countryclub Heiloo, maar de grond is nog steeds van de gemeente. De club mag er dan ook niet over beschikken." HEILOO - Plaatsgenote Wendy Jager studeerde onlangs af als bedrijfskundig econoom aan de Faculteit der Econo mische Wetenschappen en Econome trie van de Vrije Universiteit van Am sterdam. HEILOO - De Heilooër ijsbaan houdt op dinsdag 15 december haar jaarver gadering in de kantine van de ijsbaan aan de Zandersloot. De vergadering begint om 20.00 uur. rapport werd vorige week woensdag avond gepresenteerd tijdens een bij eenkomst, waar behalve de winkeliers en vertegenwoordigers van het onder zoeksbureau namens de gemeente bur gemeester H. den Boon aanwezig was. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau MKB Reva. De Losten ervan (f 45.000,-) zijn gedeeld door de winkeliersvereniging, de gemeente, de eigenaresse van het centrum en Schui- tema (C1000). Het rapport is gebaseerd op de uitkomsten van een onderne mersenquête, een .telefonische enquête onder consumenten en een zogeheten passanten-enquête, gehouden onder bezoekers van het winkelcentrum. Aan populariteit ingeboet 't Hoekstuk, dat gebouwd is in 1975 en zeven jaar geleden nog werd gereno veerd, heeft de afgelopen jaren flink aan populariteit moeten inboeten. De grootste concurrent lijkt winkelhof 't Loo, waar veel mensen niet alleen naar toe gaan om even de dagelijkse bood schappen te halen, maar ook om wat langer en vooral ook gezelliger te gaan winkelen. Ook de op stapel staande herinrichting van het Stationscentrum kan voor de winkelstand in 't Hoekstuk een bedreiging vormen. Van de veertien ondernemers hebben er tien meegedaan aan de enquête. Veertig procent van hen zag de winst de afgelopen tijd alleen maar dalen, bij dertig procent bleef deze op hetzelfde peil. Slechts dertig procent zag de winst stijgen. Dit is volgens de ondernemers te wijten aan de veiligheid in en rond het winkel centrum, de inrichting en de aantrekke lijkheid ervan. De consumenten en de passanten oor deelden iets positiever over het winkel centrum. De veiligheid (rapportcijfer 7,4) vindt men wel meevallen, een vijf de vindt dat er wat aan de hangjeugd gedaan moet worden en ook een vijfde wil een gezelliger inrichting. Bijna een kwart van de bezoekers komt dagelijks naar 't Hoekstuk om boodschappen te halen. De gemiddelde klant brengt vijf tien minuten in het winkelcentrum door. Over de parkeervoorzieningen zijn de meeste klanten goed te spreken. Alleen de zaterdag wil nog wel eens problemen geven. Veel mensen komen overigens lopend of met de fiets hun boodschappen halen. Een kleine dertig procent van de bezoekers geeft aan meer winkels te willen, ruim twintig procent wil wat meer 'gezelligheid'. De cijfers die consumenten en passan ten aan 't Hoekstuk geven, werden woensdagavond door de winkeliers bestempeld als 'vrij positief'. Een verte genwoordiger van het adviesbureau temperde dit enthousiasme wat. Vol gens hem is de waardering hoog omdat het winkelcentrum het enige in de wijk is. Mensen zijn dan sneller geneigd een hoger rapportcijfer toe te kennen. Ook benadrukte hij dat er een verschil is tussen wat de consument zegt en wat hij daadwerkelijk doet. Compleet, comfortabel, compact De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn in drie steekwoorden samen te vatten: compleet, comfortabel en compact, 't Hoekstuk moet comple ter worden door een uitbreiding van circa achthonderd vierkante meter. Driehonderd aan de kant van de C1000, maximaal vijfhonderd aan de kant van de bank en het restaurant. Uitbreiding is gewenst op het gebied van vlees- en vleeswaren en ook de supermarkt kan groter worden. Op non food-gebied is er ruimte voor (meer) parfumerie en drogisterij, een rijwiel zaak, videoverhuur, dierbenodigdhe- den, een hakkenbar en een reisbureau. Boven de uitbreiding aan de zuidzijde moet woningbouw komen, ter voorko ming van criminaliteit en om meer sociale controle te kunnen uitoefenen. De parkeercapaciteit moet gehand haafd blijven, wel moeten de parkeer plaatsen beter - efficiënter - ingericht worden. Om het winkelcentrum van de ondergang te redden moet de uitbrei ding binnen twee jaar een feit zijn. Comfortabel, dat moet het nieuwe inte rieur van 't Hoekstuk ook zijn. Met be tere verlichting binnen en buiten, een hoger plafond en modernere kleuren. De boeiborden aan de buitenkant zou den vervangen moeten woorden door strakke gevelplaten. Het winkelcen trum zou van buitenaf niet goed zicht baar zijn, mede door het vele groen in de omgeving. Wat minder groen er om heen en een duidelijke 'eyecatcher' en bewegwijzering moeten het winkelcen trum meer zichtbaar maken. En com pact, dat slaat vooral op het aantal in- en uitgangen van 't Hoekstuk, waarvan er nu te veel zijn. De mensen moeten gedwongen worden om langs alle win kels te lopen, daarmee houd je ze wat langer in het centrum vast. De winkeliers waren woensdagavond zichtbaar blij met het rapport. Zij ho pen met deze 'steun in de rug' bij de gemeente gehoor te vinden voor hun plannen. Burgemeester H. den Boon kon geen toezeggingen doen, maar be loofde dat hij 'zeker wil meewerken'. Het wachten is op nieuwe cijfers van een distributie-planologisch onder zoek, waarin de totale ontwikkelingen op winkelgebied in Heiloo worden meegenomen. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HEILOO - Het (herziene) voorstel van het college om de hondenbelasting voor volgend jaar met tien procent te verhogen, haalde het maandagavond wederom niet in de raad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van novem ber staakten de stemmen met negen tegen negen, bij het voorstel om de hondenbelasting met twintig procent te verhogen. De oppositie (Heiloo 2000, PvdA, GroenLinks en D66), door afwe zigheid van J. Wuijster-Schuddeboom even groot in getal als de collegepartij en VVD en CDA, kon daar toen niet mee akkoord gaan. Met een verhoging van tien procent zou de eigenaar volgens het nieuwe voorstel f 148,20 (was f 135,-) per hond moeten gaan betalen, maar ook dit plan bleek voor de oppositie onbespreek baar. Aad van Yperen (PvdA) was het niet duidelijk waarom het tien procent moet zijn. Hans van Halem (D66) vroeg zich af wat er voor de hondenbe zitter tegenover een dergelijke verho ging staat. George Borst (CDA) noem de het nog een compromisvoorstel, maar de oppositie was niet te vermur wen. Het voorstel zal in een volgende raadsvergadering opnieuw aan de orde komen. HEILOO - De gemeenteraad heeft maandagavond een bedrag van f 285.751,- uitgetrokken voor onder houd aan scholen. Het gaat om basis school De Springschans met vestigin gen aan de Breedelaan en de Sluijsweijdt, en om het gebouw De Kring aan De Hucht, waarin de Meander en de Paulusschool gevestigd zijn. Het geld komt uit de pot onderwijsre- serves preventief onderhoud en andere voorzieningen. De gemeente weet nog niet precies wat ze kwijt zal zijn aan het groot onder houd; voor grote klussen als schilderen, vervangen van plafonds en verlichting moet nog offerte worden aangevraagd. Reden genoeg voor de oppositie voe rende oppositie om ook hier kritiek op te hebben. Een vaag voorstel werd het genoemd, maar wethouder Ernest ten Hacken weerlegde de kritiek door erop te wijzen dat dit de gebruikelijke pro cedure is om geld beschikbaar te stel len. De opbouw van het krediet heeft voor de commissieleden ter inzage gelegen en is gebaseerd op eerdere er varingen. De oppositie kon dan ook niet veel anders doen dan - sputterend - akkoord te gaan. HEILOO - Jeugdtheater Heiloo is bezig met de laatste voorbereidingen van de nieuwe familie-voorstelling Een zwarte regenboog. De kostuums zijn bijna klaar en aan het decor wordt hard gewerkt. De speeldagen zijn zaterdag 30 en zondag 31 januari en vanaf 15 december zijn kaarten te koop bij de kassa van de Beun, tel. 072-53333156. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Een kaartje voor een volwassene kost f 10,-, kinderen tot en met 12 jaar/CJP en 65+ pashouders betalen f 8,50 en donateurs f 7,50. Donateurskaarten zijn te koop bij de kassa van de Beun a f 10,-. Regio Noords Kennemerfand Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Kennemerstraatweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 1 1 99 Heerlijke hapjes, drankjes en natuurlijk sfeervolle kerst decoraties en mooie cadeaus. SILHOUET HZV Sporthal Het Vennewater Aanvang bekerwedstrijd: 20.40 uur A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS 4 TAXATEURS ONROEREND C0ED VERKOCHT MAKELAAR Makelaars sinds 1933 Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HE1L00 tel. 072 5320322 OMDAT 'IEDER VAARWEL EEN BijZONÖERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl NVM ;f:|A ARS GROEP INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats. Holleweg 19 Contactlensspecialist Heerenweg 151, 1851 KN Heiloo, Telefoon (072) 533 12 75

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 1