Limmer raad houdt zwembad nog open en schaft hondenbelasting niet af X De Egmonden Egmond neemt eerste skatebaan in gebruik X Adressen Limmen Programmering locale radio P 0 L I T I E 'Senic&teti Agenda Limmen limmen in woord en beeld Agenda Open Huis PAGINA 12 UITKIJKPOST - 23 DECEMBER Raad wijst voorstel voor skeelerbaan af College besluit voor uitbreiding basisschool Limmers scoren niet in Nationaal Dictee Limmer ondernemer van het jaar POLITIE Mk 072- Flair in De Vriendschap De Uitkijkpost. Hét ptis weekblad voor Heiloo en omstreken. Krediet voor herinrich ting J. Scholplantsoen Vliegveld in zee PWN winterexcursies One Eyed Snake bij Joeb Ondergrondse glascontainer in Egmond-Binnen Streekradio Excellence O SU Radio 80 wd tlmmebSUe LIMMEN - Tijdens de behandeling van de begroting in de Limmer raad diende Rob Schijf namens de LG een amende ment in om f 28.138,- uit het Sport Stimulering Fonds (SSF) te gebruiken voor de aanleg, nog vóór de zomer, van een skeelerbaan in het Enterij-park. Hij baseerde zijn voorstel op een wens van de Limmer jeugd. De andere partijen gaven aan dit voor stel op de agenda te willen plaatsen van een commissievergadering. Wel al lie ten CDA en PvdA weten dat ze het geld liever willen besteden aan het zwembad, volgens het CDA omdat 'een skeelerbaan een modegril is'. Het colle ge van B en W had waardering voor het idee, maar meende dat het niet verstan dig is nieuwe dingen aan te pakken omdat de financiering van bestaande zaken al moeilijk genoeg is, aldus het college. LIMMEN - Het college van burge meester en wethouders heeft besloten om basisschool Sint Maarten uit te breiden met nieuwe lokalen om het ruimtegebrek van de scholen op te los sen. Er was ook een plan om de oude Corneliusschool te renoveren en opnieuw te gaan gebruiken. Omdat de kosten ongeveer hetzelfde zijn, opteert het college nu, volgens de wens van het bestuur van de school, voor aanbouw van lokalen. Het voorstel komt in het begin van het nieuwe jaar in de raad. LIMMEN - Vorige week werd in Limmen druk meegeschreven met het Nationaal Dictee, dat door bovenmees ter Philip Freriks op televisie voorgele zen werd. In de achterzaal van De Lantaarn waren een kleine dertig deel nemers bijeengekomen om, geschaard rond een grootbeeldscherm, de strijd aan te gaan met woorden als guichel heil, bucolisch, bellettrie en fluiten- kruid. Na een uur van zuchten en steunen bleek dat veel deelnemers konden wedijveren met de besten in Den Haag. Onder de winnaars bevonden zich evenwel geen Limmers. De eerste prijs ging naar Bill van Beusichem uit Haarlem met zeven fouten. De tweede prijs ging naar de winnaar van vorig jaar, Wim Kruize uit Castricum, met elf fouten. Op de derde plaats eindigde ook een Castricummer, J. de Vries, met veertien fouten. De Vries was degene die Van Beusichem de wisselbeker overhandig de. De winnaar verklapte dat hij een jaar lang elke dag geoefend heeft, iets wat zijn vrouw niet altijd prettig had gevonden. Niet bekend is of hij zich komend jaar nog verder in de spelling gaat bekwamen, zeker is wel dat hij vol gend jaar weer meedoet. LIMMEN - De Bedrijven Groep Limmen en de Limmer Ondernemers Vereniging houden op 13 januari vanaf 20.00 uur hun nieuwjaarsreceptie in de Burgerij. Daar zullen onder het genot van een hapje en een drankje de gebeurtenissen van het afgelopen jaar de revue nog eens passeren. Tevens wordt op deze avond de Limmer ondernemer van het jaar 1998 bekend gemaakt. De leden kunnen hun stem uitbrengen in twee categorieën: eenmanszaken en overige ondernemin gen. Het soort onderneming maakt niet uit. Om jong, ondernemend Limmen te sti muleren wordt op deze avond tevens een aanmoedigingsprijs voor de star tende Limmer ondernemer uitgereikt. Hiervoor in aanmerking komen onder nemingen jonger dan vijf jaar, die in Limmen gevestigd zijn. Aan de beide onderscheidingen zijn geen prijzen verbonden. De winnaars gaan met een beker en de eeuwige roem naar huis. 112 'Noord-Holland Noord 072- 5122222 •LIMMEN LIMMEN - Het zwembad blijft nog een seizoen open tot 15 september en de hondenbelasting blijft gehandhaafd als aparte belasting voor hondenbezit ters. Dat waren vorige week donderdag twee opzienbarende beslissingen van de Limmer gemeenteraad na het indie nen van twee amendementen bij de behandeling van de begroting 1999- 2002. Beslissingen die duidelijk in gin gen tegen de oorspronkelijke voorstel len van het college van burgemeester en wethouders om het zwembad per 1 januari te sluiten en de hondenbelas ting af te schaffen vanwege de hoge kosten om hondenbezit te controleren. In plaats daarvan zou de ozb dan met 18 cent verhoogd moeten worden. In de begroting is een bedrag van een ton opgenomen, waarmee het college particulier initiatief wil ondersteunen om het zwembad open te houden na 1 januari. Maar bij onderling overleg van de raadsfracties voordat de raadsverga dering begon, bleek dat alle fracties dat bedrag te laag vonden en bereid waren om daar eventueel meer geld voor uit te trekken. Dit leidde tot een amende ment dat door alle fractievoorzitters werd ondertekend. dige gemeente is. Ze waren daarmee de enigen die tegen het amendement stemden. Bruschke had overigens meer problemen met begrotingsvoorstellen en stemde daarom, als enige, tegen de hele begroting. Hondenbelasting Het voorstel om de hondenbelasting niet af te schaffen kwam uit de gelede ren van de Limmer Gemeenschap. Fractievoorziter Gerard Min betoogde dat de kosten van hondenbezit voor de gemeente hetzelfde blijven en dat het niet eerlijk is die kosten op alle burgers te verhalen. Bovendien vond hij dat het weinig zin heeft om de belasting nu af te schaffen omdat die bij een fusie hoogstwaarschijnlijk toch weer opnieuw ingevoerd wordt. CDA, PvdA en VVD waren het daarmee eens en stemden ook voor het amendement. Burgemeester E. Huisman stelde dat het handhaven van de hondenbelasting wel meebrengt dat het hondenbezit volgend jaar scherper gecontroleerd moet worden. De burgemeester ver wacht dat de extra kosten hiervoor (ongeveer achtduizend gulden) gedekt worden door een hogere belastingop- Om particulier initiatief meer tijd te gunnen, werd daarin ook voorgesteld om de administratieve sluiting van het bad tot half september uit te stellen en initiatieven vanuit de bevolking om het zwembad ook op langere termijn open te houden, te stimuleren. Daarmee komt er wel een extra tekort op de begroting te staan van f 25.000. Om de mogelijkheden te onderzoeken voor het ondersteunen van initiatieven van particulieren zou een commissie van raadsleden en deskundigen ingesteld moeten worden, vonden de partijen. Voor de raadsleden Rob Schijf en Otto Bruschke van de Limmer Gemeenschap ging het amendement nog niet ver genoeg. Zij wilden het zwembad nog door de gemeente open laten houden tot een 'nader te bepalen datum', waarmee ze doelden op de periode dat Limmen nog een zelfstan- G. Min (LG): 'Geen vertrouwen meer in CDA'. 1 12 5122222 •Noord-Holland Noord AKERSLOOT LIMMEN - Op woensdag 16 december werd omstreeks 00.50 uur op de Rijksweg de bestuurder van een perso- neauto gecontroleerd op het gebruik van alcohol. Het bleek dat de man teveel alcohol had gedronken. Op 19 december omstreeks 05.30 uur trof de bestuurder van een vrachtauto op de Uitgeesterweg zes loslopende koeien aan. De koeien werden in afwachting van de eigenaar in een land aan de Uitgeesterweg gezet. Inmiddels zijn de koeien weer bij de eigenaar terug. Op 20 december brak er een schoor steenbrandje uit in een woning aan de Dusseldorperweg. De brandweer heeft het brandje geblust. Gevonden: een dameshorloge en een bos met vijf sleutels. Verloren: een draagtas met inhoud. AKERSLOOT - Op 17 december deed de bestuurder van een Range Rover aangifte van bedreiging en vernieling van zijn auto door een medeweggebrui ker. De bestuurder van de Range Rover reed omstreeks 09.00 uur op de linkerrijstrook van de A9 in de Velsertunnel in de richting Alkmaar. Voor hem reed een grijze Fiat Cinquecento met kenteken SF-TF-92. Beide auto's haalden vrachtverkeer in. Omdat de Fiat met een vaartje van ongeveer 60 kilometer per uur reëd, maande de Range Rover de bestuurder met lichtsignalen om zijn snelheid te verhogen. Dit viel waarschijnlijk in slechte aarde. Nadat de tunnel gepasseerd was, zette de Fiat de achtevolging in. Daarbij ging hij links en rechts naast hem rijden en maakte gebaren. Bij de afslag Akersloot moest de bestuurder van de Range Rover stoppen voor het overige verkeer. De bestuurder van de Fiat stapte uit en begon tegen de Range Rover te schoppen. De Range Rover kon verder rijden en werd weer achter volgd door de Fiat. Onderweg werd er nog enkele malen tegen de Range AKERSLOOT - Zaterdag 26 decem ber treedt de Noord-Hollandse forma tie Flair op in De Vriendschap in Akersloot. Flair is de laatste jaren uit gegroeid tot een veel gevraagde band. Onlangs heeft de groep een nieuwe cd uitgebracht. Flair is een zesmans formatie met een grote uitstraling, mede door de aanwe zigheid van de drie zangeressen. Hun repertoire is veelzijdig, zelfs de aller laatste hits uit de top 40 spelen ze. Aanvang van dit optreden is 21.00 uur en de zaal gaat om 20.30 uur voor het publiek open. Gemeentehuis Limmen In december expositie van foto's, colla ges en schilderijen van project 'Facelift' van Stichting de Kunst, te zien van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en van 14.00 tot 17.00 uur, behalve vrijdagmiddag. Galerie Ainber Tot en met 3 januari tentoonstelling van kerststukken en bloemenschilderijen van Marije van den Brink en natuurfoto's van Carry Munter, te zien aan de Dusseldorperweg 18 in Limmen van don derdag tot en met zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur en op zondag 1 januari. Stichting Doorstroom Elke eerste en derde zaterdag van de maand verkoop van tweedehands spul len aan de Koningsweg 36 te Akersloot, open van 9.30 tot 15.00 uur. Opbrengst voor renovatie van meisjesschool in Uganda. Mensen die bruikbare spullen hebben kunnen contact opnemen met W. Broersen. tel. 0251-312778 Rover geschopt op momenten dat men voor het overige verkeer moest stop pen. Uiteindelijk reed de bestuurder van de Range Rover naar het politie bureau van Heiloo. De bestuurder van de Fiat reed vervolgens een andere richting uit. De politie van Heiloo zoekt getuigen van dit voorval. Tel. 072- 5337676. Gevonden: een mobiele Motorola tele foon. brengst, juist vanwege die extra contro les. Met een normale belastingverho ging van vier procent moeten honden bezitters volgend jaar f 101,50 neertel len voor de eerste hond en f 125,- voor de tweede. De ozb wordt daarmee ten opzichte van het begrotingsvoorstel weliswaar weer met achttien cent verlaagd, maar daarmee blijft het feit dat de ozb in totaal verhoogd wordt met 25 procent om de tekorten van de gemeente omlaag te brengen. De ozb-tarieven worden volgend jaar voor het gebrui kersgedeelte f 5,58 en voor het eigena- rengedeelte f 6,97 per vijfduizend gul den waarde. Alleen Rob Schijf en Otto Bruschke (LG) stemden tegen. Wat Schijf betreft is een verhoging van tien procent maxi maal, terwijl Otto Bruschke vond dat de gemeente bij het terugbrengen van de tekorten eerst maar eens moet snij den in de eigen organisatie. Hij opper de om een wethouder in te leveren. Aanvaring De grote tekorten voor 1999 van de gemeente (die zonder de bezuinigings maatregelen en de ozb-verhoging ongeveer 1,2 miljoen gulden zouden zijn) leidden overigens nog tot een aan varing tussen CDA-fractievoorzitter Dekker en LG-voorzitter Min. Dekker gaf aan dat de raad bij het opstellen van het collegeprogramma onverstandig is geweest om de financiële gevolgen niet door te laten rekenen. Hij kwam terug op de fusiediscussie en gaf te kennen dat Limmen vanwege de zwakke finan ciële positie het beste af is met een samenvoeging met een financieel ster ke gemeente. Daarbij doelde hij op Heiloo. Min reageerde geschrokken. Hij con cludeerde dat 'het CDA het collegepro gramma alleen ondersteunt als het haar uitkomt'. Wat hem betreft is een fusie met Heiloo na uitgebreid overleg niet meer aan de orde. 'Het vertrouwen in het CDA heeft wat mij betreft door deze uitlatingen een grote deuk opge lopen'. EGMOND - De Woningstichting Egmond en de gemeente Egmond heb ben besloten om samen 72.000 gulden beschikbaar te stellen voor de herin richting van het Jacob Scholplantsoen te Egmond aan Zee. Van het bedrag neemt de woningstichting vijftigdui zend gulden voor haar rekening, omdat zij zich mede verantwoordelijk voelt voor het in stand houden en het verbe teren van de leefbaarheid in de woon omgeving. Het plan wordt uitgevoerd in overleg met de bewoners in de omgeving van de Schokker, Logger, Jacob Schol plantsoen en Watertorenweg. Het doel is om de leefomgeving in deze buurt te verbeteren, door het Jacob Schol plantsoen weer de functie van ontmoe- tings- en speelplek te geven. De werk zaamheden starten in januari. Dit voorjaar hebben buurtbewoners de gemeente verzocht de bestaande speel- voorziening aan de Schokker/Logger te vernieuwen (ondersteund met dertig handtekeningen) en speelvoorzienin- gen te creëren aan het J. Schol plantsoen. De speelvoorziening aan de Schok ker/Logger vormt al jaren een aan dachtspunt vanwege extra onderhoud door vernielingen. De oorzaak is het ontbreken van sociale controle. Ondanks regelmatig onderhoud was het volgens de gemeente niet langer verantwoord door te gaan met deze voorziening op deze locatie. Vervolgens heeft de gemeente onderzocht op welke plaats wel een speelvoorziening gerealiseerd zou kunnen worden. Gekozen is voor het J. Scholplantsoen vanwege aanwezigheid en spreiding van kinderen jonger dan 11 jaar. Voordeel van deze locatie is de sociale controle door het zicht van omwonen den op het plantsoen. EGMOND - De colleges van Egmond, Bergen en Schoorl hebben in een brief aan de vaste kamercommissie verkeer en vervoer hun grote bezorgdheid uit gesproken over de mogelijke locatie keuze voor de luchtvaart op zee. De burgemeesters en wethouders van deze drie gemeenten vinden dat een vliegveld voor de kust datgene wat het meest schaars is in ons land zou aantas ten, namelijk schone lucht, rust en natuur. Deze elementen maken de kuststrook tot een uniek recreatiege bied, zo vinden zij. Volgens de briefschrijvers is in de loca tiestudies tot nu toe met geen woord gesproken over de maatschappelijke waarde van de kuststrook en de moge lijke gevolgen voor dit gebied wanneer er een vliegveld in zee wordt aange legd. Ook vrezen zij de gevolgen voor de recreatieve ontwikkeling van de kustgemeenten en de gevolgen voor het milieu. De gevolgen van een zeelo catie voor de erosie van de kust is tot op heden rniet serieus onderzocht, zo vinden dé collegës. CASTRICUM - PWN bezoekerscen trum De Hoep te Castricum houdt in de kerstvakantie winterwandelingen in het Noord-Hollands Duinreservaat. Een deskundige PWN-excursieleider leidt op 27 december de algemene win- terwandeling, 30 december de route royale wandeling en 3 januari de naald- bomenwandeling. Het landgoed Bakkum was ooit bezit van Koning Willem I. In 1903 kocht de provincie het landgoed Bakkum van de prinses Marie, Vorstin von Wied. In die tijd was men van mening dat de 'woes te' gronden, zoals in het duingebied, beter ontgonnen konden worden. Verschillende stukken van die ontgin ningen uit het verleden zijn nog zicht baar. Ze zullen tijdens de route royale wandeling worden aangeduid. Met enige fantasie is daar de geschiedenis van het koninklijk landgoed opnieuw te beleven. Tevens voert de wandeling langs het natuurbouwproject Wei van Brasser, dat begin 1997 is uitgevoerd. Tijdens de naaldbomenwandeling ver telt de excursieleider verhalen en wetenswaardigheden over diverse soorten naaldbomen in het duinreser vaat. Natuurlijk zal ook de fijnspar, in deze tijd ten onrechte dennenboom genoemd, behandeld worden. De weersomstandigheden bepalen de sfeer van het duin in het winterseizoen. Afhankelijk van het weer zal de excur sieleider tijdens de winterwandeling aandacht vestigen op de vormenrijk dom van de bomen of de sporen van leven in het duin. Aanmelden voor de excursies kan tot tenminste een dag voor de wandeling bij bezoekerscen trum De Hoep, Johannisweg 2 in Castricum, of op tel. 0251-662235. Deelname aan de excursie kost f 2,50. Het bezoekerscentrum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De Hoep is gesloten op 25 december en 1 januari. Huisartsen Onder tel. 5051272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Tandartsen Tijdens het weekend en in de avondu ren, uitsluitend voor spoedgevallen: tel. 06-53937620. Apotheek Limmen Kerkweg 29a. Geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Tijdens het weekend en in de avonduren, uitsluitend voor spoedge vallen: tel. 5052620. Uitvaartverzorging Uitvaartverzorging Lia Groot, tel. 5053009. Fysiotherapie Maatschap voor fysiotherapie Waal, Vuurbaak 9, tel. 5051796 (bgg 5331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M. Donker, Het Achtkant 12, Limmen, tel. 5053369. Praktijkadres: Rijksweg 47A, tel. 5053219. Regionale Instelling Maatschappelijke Dienstverlening Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 5051250. Stichting Regionale Thuiszorg Tel. 072-5127127 (24 uur per dag, 7 dagen per week), zie verder de rubriek Medische diensten. Artsenlaboratorium Trombosedienst (Starlet) Prikpunt Kruisgebouw, Middenweg 26A, dinsdag en vrijdag tussen 8.00 en 8.30 uur. Verloskundige M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (5052635). Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek, Ellen van der Dussen, tel. 5052126. Zwangerschapsyoga Voor zwangerschapsyoga en babymas sage, Carien van Diepen, Hogeweg 73, tel. 5052757. Logopedie Nita te Nuijl, afspraken tel. 5335148. Telefonische Hulpdienst Voor een gesprek van mens tot mens, dag en nacht bereikbaar: tel. 5613614. Gemeente Limmen Secretarie Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen. Telefoon 5051456. Open van 8.30 tot 12.30 uur. Bureau Burgerzaken Open van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 15.30 tot 17.30 uur. Bureau Huisvesting Open en telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur. Sector Welzijn Voor bijstandsaanvragen en gehandi captenvoorzieningen kunt u terecht (na het maken van een telefonische afspraak) op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Indicatiecommissie Aanvragen voor thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuiszorg bij Regiobureau Zorgindicatie, postbus 9331, Alkmaar, Wat in Heiloo maar niet lukken wilis in Egmond een feit. Wethouder J. Mesu wijdt op skates de eerste van drie half pipe skatebanen in. (foto Starfield) Dinsdag 29 december Oratoriumver. Nieuw Leven 22.00 20.00- EGMOND - Vorige week woensdag middag werd onder grote belangstel ling bij dorpshuis De Schulp in Egmond-Binnen de eerste half pipe skatebaan officieel in gebruik geno men. De openingshandeling werd - op skates - verricht door wethouder J. Mesu van welzijn. Aansluitend werd door een aantal jongelui een demon stratie skaten gegeven. Reeds vanaf 1987 is geprobeerd een skatebaanvoorziening in de gemeente te realiseren. In maart 1998 hebben Ron Zentveld (namens de skategroep), Menno Smoor (namens groep 8 van de RK basisschool De Windhoek te Egmond-Binnnen) en de kinderen van de RK basisschool St. Jozef te Egmond aan den Hoef de gemeente brieven geschreven, ondersteund door zo'n 1200 handtekeningen, waarin nogmaals werd verzocht om in Egmonds zoge naamde half pipes te plaatsen. In juni was er een informatieavond, waar de gemeente met betrokkenen en belangstellenden heeft gesproken over de plaatsing van de skatebaanvoorzie- ningen. Naar aanleiding van dit overleg is besloten in alle drie de kernen een half pipe te plaatsen. Eén skatebaan is nu geplaatst aan de noordkant van dorpshuis De Schulp. In Egmond aan den Hoef wordt de half pipe op het toe komstig industrieterrein De Weidjes (nabij de bunker) geplaatst. Over de locatie in Egmond aan Zee bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid. tel. 072-567005Ó. Burgemeester en wethouders Te spreken na telefonische afspraak. Spreekuur wethouders maandag van 18.30 tot 19.30 uur en dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur, zij-ingang gemeentehuis. Grof vuil Tel. 5413533. Bejaarden welzijn Limmen Secretaris mw. E. Rodenhuis-Janssen, Kerkweg 47, 1906 AV Limmen, tel. 5051410. Unie van Vrijwilligers Voorzitter mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tus sen 18.00 en 19.00 uur) tel. 5051398. Openbare Bibliotheek Zonnedauw 2, 1906 HA Limmen, tel. 5052135. Openingstijden: maandag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur woensdag 10.00-12.00 14.00-17.30 uur vrijdag 14.00-17.30 19.00-20.30 uur H. Corneliuskerk Pastoor S.Tol, Dusseldorperweg 74, tel. 5051275. Spreekuur dinsdag en donder dag van 18.00 tot 19.00 uur, woensdag van 9.30 tot 10.30 uur. Diensten: zater dag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dins dag en donderdag 19.00 uur. Parochiesecretariaat in de Pius, geo pend op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur, tel. 5053793. Ned. Hervormde Gemeente Predikant ds. H.C. van het Maalpad, Ypesteinerlaan 19, Heiloo, tel. 5331473. Scriba J.P. Hartog, tel. 5053403. Dienst: zondag 10.00 uur. Politiebureau Limmen tel. 5053086, geopend maandag van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Politiebureau Akersloot tel. 0251-314075, geopend maandag van 14.00 tot 17.00 uur en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Donderdag 24 december gesloten Vrijdag 25 december gesloten Zaterdag 26 december gesloten Zondag 27 december Kindernevendienst 10.00 Maandag 28 december Sans Atout bridge 20.00-23.00 Falkland toneel 20.00-23.00 EHK klaverjassen 20.00-22.00 EGMOND - Op 26 december is er bij Joeb een optreden van de band One Eyed Snake. Zanger Simon Menting vond zijn roots in de metal, Peter's geeft de voorkeur aan monster-riffs en virtuoos-gitaarwerk; bassist Marco is soul én motown liefhebber en drum mer Marco verloochent zijn liéfde niet voor pop. Dit uit Egmond-Binnen en Winkel afkomstige kwartet vermengt haar eigen stijl in rock en pop covers, het geen een speciaal en smaakvol geluid geeft. Vooral de zang van Simon reikt tot grote hoogte en kan veranderen van een nachtegaal in een stem vervuild met een schep kolen! De entree bedraagt deze avond f 7,50 en de aan vang is om 20.30 uur. EGMOND - Onlangs is in Egmond- Binnen een ondergrondse glascontai ner in gebruik genomen op de hoek van de Abdijlaan en De Krijt. De container vervangt twee bovengrondse glasbak ken en is geschikt voor het gescheiden inzamelen van verschillende kleuren glas. Door het vervangen van de twee glas bakken door een ondergrondse glas container moet het straatbeeld in de omgeving van de Abdijlaan er vriende lijker uit zien. Met het weghalen van de glasbakken is het uitzicht op deze druk ke straathoek sterk verbeterd, wat de verkeersveiligheid ten goede moet komen. Per jaar wordt op deze locatie ruim 20.000 kg glas ingezameld. Woensdag 30 december Sans Atout damesbridge 13.15-16.15 Falkland toneel 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 Zaterdag Info en muziek Geert de Ridder Tm Klein Marfijn Kolkman Rob van.de Berg Nonstop Loolijst Zondag Info en muziek Johon var» 't Veld Frqn$ van der Meer Looi ijst 30 Peter Hermsen Walter Hoogenbosch21.00 Maandag Info en muziek De Frisse morgen Rene van Doorn Jan de Boer Dinsdag Info en muziek De. Frisse morgen Marcel van Leeuwen 1 9.00 Woensdag Info en muziek De Frisse morgen Robbie van Houten Donderdag Info en muziek De Frisse morgen Frank van der Veer Vri|dag Info en muziek Frank van der Veer Mare Vermeulen 00.00 09.00 12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 09.00 12.00 15.00 18.00 00.00 07 00 18.00 19.00 00.00 07.00 00.00 07.00 19.00 00.00 07.00 19.00 00.00 18.00 21.00 Streekradio Excellence is de omroep van Heiloo, te ont vangen op de kabel FM 96.5 in stereo en in de ether op FM 106.3, iedefc* weekend het hele weekend, wat je oren willen horen. Maandag Deficabesse 09.00 QSU continu 1 2.00 AKKU-Kort 19.00 Broodje met 20.00 Subbacultcha 21.00 Nachtprogramma 22.00 Dinsdag OSU continu 09.00 Voor ouderen door ouderen 10.00 OSU continu 1 1.00 Platencollage 18.30 Gemeentevoorl. Akersloot 1 9.00 Platencollage 19.30 OSU-bliem 20.00 OSU-jazz 21.00 Nachtprogramma 22.00 Woensdag Delicabesse 09.00 Broodje met 12.00 OSU continu 13.00 Gemeentevoorl. Iimmenl8.30 Holland Omstreken 19.00 Wegwijzer 20.00 Met Tien tot 10 21.00 Nachtprogramma 22.00 Donderdag Wegwijzer 09.00 OSU continu 11.00 Trammelant ledikant 18.30 AKKU actualiteiten Muziekboetiek OSU continu Nachtprogramma Vrijdag Delicabesse OSU continu 19.00 20.00 21.00 22.00 09.00 12.00 Dat zijn goede berichten 1 7.00 Freak Out! 19.00 Energy! 20.00 House-radio 22.00 Nachtprogramma 23.00 Zaterdag Dat zijn goede berichten09.00 OSU continu 11.00 Mark de Reus 12.00 Wesse! Wichman 14.00 Michael Gorter 16.00 Michelle Vergeer 18.00 OSU top 30 19.00 Arwin Zonneveld 21.00 Nachtprogramma 23.00 Zendag Trammelant ledikant 9.30 Wie wat waar op zondag 10.00 Goudmerk 1 1.00 Ziezozondag 12.00 Grootspraak 14.00 Luisterrijk 16.00 Zendtijd voor de kerken 18.00 KLasse Klassiek 20.00 Nachtprogramma 21.00 De OSU is op de kabel te beluisteren op 89.0 FM in Akersloot en Limmen, op 104.5 FM in Uitgeest en in de ether op 106.7 FM. Maandag Radio 80 Nacht 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 In de middag Factor 80 Avondprogramma Sportfoyer Nighttime Dinsdag Radio 80 Nacht 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag Factor 80 Horoscopen Interactief Late Lazy Woensdag Radio 80 Nacht Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 16.00 Avondprogramma 18.00 Halte 107 Avondprogramma Late Lazy Donderdag Radio 80 Nacht Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag Factor 80 Avondprogramma Uitcafé Tracks Vrijdag Radio 80 Nacht Ochtend in Egmond 07.00 Hits aan de lopende band 09.00 Message from the beach 12.00 In de middag 14.00 Factor 80 16.00 Top Egmond 18;00 De start van het weekend 20.00 19.00 20.00 22.00 00.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 Remsporen Zaterdag Radio 80 Nacht Rik in de morgen De Koffieshop IQ:80 Thee-splitsing Lukraak Evert is er De juiste toon Late Lazy Zendag Radio 80 Nacht Sloot-Wit-Blauw/ Kerkprogramma/ Gertje en Bertje Ronde van Egmond Muziekmuseum Zondagsport 80 Happy hour RS. De echo van het weekend Nighttime 22.00 00.00 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 09.00 10.00 12.00 14.00 17.00 18.00 20.00 22.00 Radio 80 is in de ether te ontvangen op 107 FM en op de Egmondse kabel op 96.5 FM in stereo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 12