J Grijp uw kans! Zonder Mij niet gezien! licht? 072 - 535 68 88 mm mm mm Het Bestuur en de medewerk(st)ers van de gemeente Heiloo wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Nieuwe afvalkalenders reiniging Openingstijden gemeentehuis en gemeentelijk onderko men met de feestdagen December, Glasbakmaand Kerstboominzameling Telefoonnummer meldingen grofhuisafval PAGINA 4 UITKIJKPOST - 23 DECEMBER 6 HEILOO II Koop de eenmalige uitgave van de Monumentenkalender XET OP! LET OP! LET OP! Gewijzigde vuilophaaldienst rondom komen de feestdagen In verband met Kerst en Nieuwjaar zijn er wij zigingen met betrekking tot de vuilophaal dienst. Rondom de Kerstdagen De (grijze) rolemmers die normaliter op vrij dag 25 december zouden moeten worden geleegd, worden nu op donderdag 24 december a.s. geleegd. Rondom Oud en Nieuw De (groene) rolemmers die normaliter op vrij dag 1 januari zouden moeten worden geleegd, worden nu op donderdag 31 december a.s. geleegd. De leging die al voor 31 december 1998 stond gepland wordt gewoon uitgevoerd. Maandag 4 januari 1999 In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentepersoneel start de vuilophaal dienst op maandag 4 januari 1999 om 09.30 uur. Alle rolemmers worden die dag wel geleegd, maar dit gebeurt op een later tijd stip. Wilt u uw rolemmer iets langer buiten laten staan, zodat de vuilophaaldienst zijn werk op deze dag zo snel en goed mogelijk kan uitvoeren? Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met nummer 072 - 535 68 68. U bent gewend om eind december/begin januari de ophaalkalender voor het nieuwe jaar te ontvangen. Wanneer krijgt u de nieuwe ophaalkalender U ontvangt de nieuwe afvalkalender met de Uitkijkpost op woensdag 30 december 1998. Adressen met een zogenaamde Nee-Nee-sti- cker ontvangen geen Uitkijkpost, en dus ook geen afvajj<cjender. Heeft u na 30 december a.s. geeri kalender ontvangerT, 'dan kunt u deze tijdens dè geldende openingsuren afha len bij de receptie van het gemeentehuis of bij de bibliotheek. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 072 - 535 68 68. Rondom de Kerstdagen In verband met de Kerstdagen zijn het gemeentehuis en het gemeentelijke onderkomen aan het Rosendaal op vrij dag 25 en zaterdag 26 december a.s. gesloten. Rondom Oud en Nieuw Op donderdag 31 december a.s. zijn het gemeentehuis en het gemeentelijke onderkomen vanaf 12.30 uur gesloten. Ook op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 1999, zijn het gemeentehuis en het gemeentelijke onderkomen gesloten. Op zaterdag 2 januari 1999 is de Afvalbrengplaats aan het Rosendaal tevens gesloten. De eerstvolgende zater dagopenstelling van de Afvalbrengplaats in het nieuwe jaar is op zaterdag 9 januari 1999. Op maandag 4 januari zijn het gemeente huis en het gemeentelijke onderkomen aan het Rosendaal pas vanaf 09.30 uur geopend voor het publiek in verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor het gemeentepersoneel. Ook de reinigings dienst begint wat later dan normaal. Wilt u in verband hiermee uw rolemmer wat lan ger buiten laten staan? Avondopenstellingen Op maandag 28 december 1998 en maandag 4 januari 1999 is er géén avondopenstelling. De eerstvolgende avondopenstelling in het nieuwe jaar is op maandag 11 januari 1999. December, een gezellige maand vol feestdagen, waarbij de inwendige mens niet wordt vergeten. Met deze consumptie stijgt ook het aanbod van eenmalige glasverpakkin gen bij de glasbak. De gemeente en de glasinzamelaar doen er alles aan om deze drukte bij de glasbakken op te vangen. Zo worden de glasbakken extra vaak geleegd. Toch kan het gebeuren dat hier en daar glasbakken vol raken. Gevolg hiervan is, dat de glasbak-omgeving vol komt te staan met dozen en tassen met glas die niet meer in de glasbak passen. Wat kunt u zelf doen? Om te voorkomen dat deze niet-feestelijke taferelen ontstaan, vragen wij u om het glas niet allemaal tegelijk naar de glasbak te brengen. Wanneer u een paar dagen wacht met uw bezoek aan de glasbak voorkomt u de proble men al voor een groot deel. Mocht een glas bak onverhoopt toch nog vol zitten, bel dan de gemeente, zodat de glasbak zo snel mogelijk geleegd kan worden. Hieronder geven wij u nog een paar belangrijke glasbak-tips: Alleen glas hoort in de glasbak! Gooit u dus geen plastic, porselein, aarde werk, kristal, vuurvaste ovenschalen, (TL-)lam- pen, of spiegels in de glasbak. Klein glas is ook glas! Vergeet u daarom ook niet de potjes van babyvoeding, sambalpotjes, kruidenpotjes, parfum- of deodorantflesjes, koffiemelkflesjes enzovoort. Doppen, deksels en kurken! Wilt u doppen, deksels en kurk verwijderen? Deze horen niet in de glasbak thuis. Is de glasbak vol? - De glasbakken hebben meer dan één opening. Als de ene opening "vol" zit, -probeer-dan- eens de-andere kant. - Als de glasbak echt vol zit, bel dan even met de gemeente, nr. 072 - 535 68 68. De belangrijkste tip: Al het glas hoort in de glasbak! Al vele jaren houdt de gemeente een kerst boominzameling. Deze keer wordt de inzame ling gehouden op woensdag 6 januari 1999. De eerste bomen kunt u aanbieden vanaf 11.30 tot 16.00 uur op de volgende plaatsen: de parkeerplaats bij Zwembad Het Baafje; het parkeerterrein aan De Loet; het parkeerterrein bij de Hucht (Ypsalon). Al vele jaren worden de kerstbomen niet meer verbrand, maar versnipperd. Dit met het oog op voorkoming van luchtverontreiniging. De belasting voor het milieu is op deze manier minder groot. Wij hopen dat u uw boom aanlevert op 6 janu ari a.s., zodat weinig of geen kerstbomen bij het huisafval of in de plantsoenen terechtko men. Voor iedere ingeleverde kerstboom krijgt u een bon. Zo 'n bon geeft recht op een versna pering. Tien bonnen kunt u ter plaatse inwis selen voor een boeken- of CD-bon ter waarde van 5, Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met de heer H. Bake van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, tel. 072 - 535 68 04. Ingediende bouwaanvragen Burgemeester en wethouders maken bekend op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet, dat de hieronder vermelde bouwaanvragen zijn ingediend. In dit stadium is nog niet bekend of aan de verzoeken mee gewerkt kan worden. Eventuele bouwvergun ningen en voornemens om vrijstelling te ver lenen worden te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid de bouw plannen in te zien en eventuele bezwaren in te dienen. Kennemerstraatweg 286 - vergroten woning; Vossenakkers 51 - vergroten woning (gewijzigd); Westerweg 17 - vergroten woning; Tulpencroftlaan 31 - vergroten woning; E.J. Potgieterweg 53 - vergroten woning; Vennewatersweg 18 - oprichten woning; Baetenburg 143 - vergroten woning; Westerweg 269 - veranderen woning; Termijen 117 - vergroten garage; Heerenweg 13 - vergroten woning; Zevenhuizerlaan 106 - vergroten woning. Nieuw bouwplan Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn een bouw vergunning te verlenen aan de heer P.J. de Korte te Heiloo voor het vergroten van de woning op het perceel Westerweg 186. Ter inzage Het ontwerpbesluit ligt met het bouwplan en de daarbij behorende stukken vanaf donder dag 24 december 1998 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur, en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 47). Indienen van bedenkingen Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen kan een ieder tegen het voor nemen om voor bovenvermeld bouwplan vrijstelling te verlenen schriftelijk bedenkin gen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 185Q AA Ueilop. Verleende bouwvergunning en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Door het college van burgemeester en wet houders zijn de hieronder vermelde bouwver gunningen verleend en meldingen postitief bevonden: Westerweg 293 - veranderen winkel- en woonruimte; Vredenoord 53 - vergroten woning; Baetenburg 93 - vergroten woning; Het Malevoort 3 en 9 - plaatsen van noodlo- kalen voor de duur van een half jaar. Ter inzage Deze bouwvergunningen/meldingen liggen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 37 of 535 67 38). Procedure Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaam heden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld. Dit kan telefonisch onder de nrs. 072 - 535 67 37 of 535 67 38. Indienen van bezwaar Als u het niet eens bent met het besluit tot het verlenen van een bouwvergunning of het accepteren van een melding dan kunt u hier tegen binnen 6 weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij bur gemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Wanneer u bezwaar maakt, kunt u ook om een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Nadere infor matie over de mogelijkheden om bezwaren in te dienen of een voorlopige voorziening te vragen kunt u inwinnen bij de afdeling VROM. Met dank aan de eigenaren van de panden brengt de gemeente Heiloo een unieke, kleur rijke Monumentenkalender uit. In ons dorp staan zulke prachtige monumenten en dat wil len wij graag onder uw aandacht brengen! Op de monumentenkalender ziet u twaalf bij zondere panden uit Heiloo in kleur afgebeeld. Van Landhuis Hackfort, de portierswoning van landgoed Nijenburg, Landhuis Drechterland en het Zaadpakhuis aan de Holleweg staat een grote afbeelding met beschrijving op de kalender. Wist u bijvoorbeeld dat landhuis Drechterland zijn naam ontleent aan Enkhuizen als hoofd stad van Drechterland en dat het het enige houten landhuis in Heiloo is van een dergelij ke afmeting met een vrijwel symmetrische opbouw? U leest het op de monumentenkalender! Onder het motto "Zonder licht? Mij niet gezien!" is de gemeente Heiloo in samenwer king met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Heiloo, de politie en de plaatselijke fietsbran- che een campagne gestart om het gebruik van fietsverlichting bij duisternis te stimuleren. De eerste honderd mensen die bij een van de plaatselijke officiële fietshandelaren hun fiets verlichting laten controleren of er een verlich tingssetje aanschaffen krijgen daarom van de gemeente een bijdrage van 2,50. De deel nemende fietshandelaren zijn: Bosman Tweewielers, Westerweg 295; Fietsenhandel Boersen, Stationsweg 79 en, vanaf 2 januari 1999, George Vlaar Tweewielers, Stationsweg 2. Daarnaast worden langs de weg op een aan tal strategische plaatsen posters geplaatst met bovengenoemd motto. Gedurende de actie controleert de politie verscherpt op het gebruik van fietsverlichting en zal zonodig bekeuren. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met de heer R. van der Meer van het Ingenieursbureau, verkeerszaken, tel. 072 - 535 67 63. Ook staan deze vier monumenten plus nog acht andere panden in Heiloo in het klein afgebeeld, te weten de boswachterswoning aan de Westerweg, het Raadhuis, De Hutkoffer, een statig woonhuis aan de Heerenweg, de Wipwatermolen, Betsy's Hof, De Witte Kerk en Huis Nijenburg. Een kaartje met de plaats van deze twaalf monumenten ontbreekt ook niet. De kalender heeft een lig gend A3 formaat, is in kleur uitgevoerd bevat drie maanden per kalenderblad over 1999. Wacht niet te lang, want het gaat om een eenmalige uitgave! De kalender is een uniek cadeau voor bijvoor beeld de komende feestdagen of verjaarda gen, die alleen voor het jaar 1999 wordt uitge geven. Wat kost de kalender en waar kunt u hem kopen? De kalender kost 24,95 en is te koop bij de volgende boekhandels/kantoorboekhandels: BoekhahdeTÜèljtekbm, Heerenweg 67/69 Bruna 't Loo, 't Loo 29 De Schrijverij, Heerenweg 140 Bruna Avis, Stationsplein 4. Ook kunt u de kalender kopen bij de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met mevrouw W.H. Smith-Barth van bureau Voorlichting, tel. 072 - 535 66 41. Vorig jaar heeft de gemeente een nieuwe telefooncentrale gekregen. Daardoor zijn destijds alle telefoonnummers gewijzigd. Ook het telefoonnummer voor grofhuisaf- valmeldingen is veranderd. Wilt u grofhuisafval aanmelden, bel dan U kunt meldingen doorgeven van maan dag tot en met woensdag tussen 08.00 en 12.00 uur. Vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om te stoppen met het versturen van kerst- en nieuwjaarskaarten. Op deze manier wil de gemeente een bijdra ge leveren aan de (bedrijfsinterne) milieuzorg. Vandaar dat de gemeente u via deze weg gelukwenst voor Kerst en Nieuwjaar. Raadhuisplein I Pb. I I850 AA Tel. Afd. Voorlichting 5356641. Gemeentehuis is open van 8.00 tot 12.30 uur Maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur, tel. 5356666. Informatierubriek GvJ-'X -■>'r'- ■fryi: imi>7 •ja>jer.y>>>xiig>? wjtvax; c-n»x «iisc- tesf' r.ic-t; f<«cis<-.v 'n ctetfe k->|: uofcvw.Ji&s spit# riKiy<a vnaritig imwws. riet f«t!> f«rf! ïpfiftgt m hstoro .S.or !.<*zw»:t-gefc«Rte kut,km«ii o-ap-por^t n»: «.new er. >»ii U.'4m wirr<;r<»; cVx-l van 'fc- Op :i:* ->:J ^■■irden tw«# «.'ter* r.vï yrtte'.-w xr}er\*Y+ J&fci «er. hstf Uf!Ul»kis mat %•?£(*&->. AJte >,%ret*fs .«in I'd! ie r«::i»r. mv*m vf- w tt ff Of i* 30 ft x* •- •••j 07 14 ,3'1 01 Of 1» ff ff 0* ff 1f ff -ff zstercög Of 10 1? 24 51 SMS* 04 i1 1f «0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 4