ActNT£ fiIn vx wonen HEILOO in't groen Stedelijk Museum gaat te water De Duif trakteert op heerlijke oliebollen Activiteiten Heiloo Agenda De Egmonden Wekelijkse avondopenstelling gemeentehuis Woonzorgloket in Heiloo Burgemeester en wethouders zijn goed te spreken Frituurvet en -olie PAGINA 8 UITKIJKPOST - 23 DECEMBER Vervolg informatierubriek Verleende sloopvergunningen De gemeente Heiloo heeft een wekelijkse avondopenstelling. Het gemeentehuis is Iedere maandag avond van 18.00 tot en met 20.00 uur geopend. Maatschappelijke voorzieningen Bouw- en Woningtoezicht - inzien van bouwplannen - indienen van bouwaanvragen - informatie over bouwplannen etc. Voorlichting Meer informatie heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u telefonisch contact opnemen met bureau Voorlichtingen, 072 535 66 41 Inwoners van Heiloo kunnen bij het Woonzorgloket terecht voor informa tie, advies en vragen over de Wet Voorzieningen Gehandicapten, Woon- en Zorgvoorzieningen zoals: *Wonen Bijvoorbeeld een traplift, douchezit je, aangepast toilet, verhuizing naar een seniorenwoning of indicatie voor een "koppelwoning". *Welzijn Bijvoorbeeld voor dagverzorging, alarmeringssysteem, warme maal tijdvoorziening, vervoersvoorzienin gen en invalideparkeerkaart. Zorg Bijvoorbeeld voor Thuiszorg (ver pleegkundige en/of huishoudelijke hulp), Zorgcentrum Overkerck of De Loet, Amberhof of verpleeghuis. Meer weten? Het Woonzorgloket is geopend van maandag- tot en met vrijdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur. Het Woonzorgloket is telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur onder nummer 072 - 535 67 03. Buiten deze tijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt de volgende werkdag teruggebeld. Noodgevallen Heeft u direct thuiszorg nodig en is het Woonzorgloket telefonisch niet meer bereikbaar, dan kunt u dag en nacht bellen met nummer 072 - 567 00 50. Wethouder mw. A.M. Worm-de Moei, CDA Wethouder mw. Worm-de Moei is verantwoor delijk voor de volgende zaken: infrastructuur (inclusief verkeer en vervoeronderhoud en beheer van openbare ruimten (inclusief groenvoorziening), volksgezondheid, monu mentenbeleid, en emancipatiebeleid. Paulus Vis in Kachelmuseum Inwoners van Heiloo kunnen te allen tijde een gesprek aangaan met de ieden van het colle ge van burgemeester en wethouders. Dat kan op formele en informele momenten: op straat, na een openbare vergadering, tijdens een for meel overleg, tijdens de jaarlijkse nieuwjaars receptie, maar ook in het gemeentehuis. Voor een gesprek met een lid van het college geldt dat u te allen tijde telefonisch een afspraak kunt maken. Die afspraak kan dan op vrij korte termijn plaats vinden. Twee wethouders houden op maandagoch tend een spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur. Dit zijn wethouder mw. A.M. Worm-De Moei en wethouder mw. E. Schoutsen-Bolten. Het is wel wenselijk dat u even telefonisch meldt dat u van het spreekuur van één van beide wethouders gebruik wilt maken en over welk onderwerp u de betreffende wethouder wilt spreken. Dit is in uw eigen belang om te voor komen dat u lang moet wachten. Uiteraard kunt u ook met hen op een ander moment afspreken. Voor een afspraak met een lid van het college kunt u bellen met het secretariaat van het col lege, tel (072) 535 66 09. Om te weten over welke zaken u bij welk lid van het college moet zijn, volgt hieronder de portefeuilleverdeling van het college, zoals die nu geldt in verband met de tijdelijke afwe zigheid van wethouder mw. J. Wuijster- Schuddeboom. Leden college Burgemeester A. H. den Boon, CDA De burgemeester is verantwoordelijk voor de volgende zaken: openbare orde en veiligheid (inclusief integraal veiligheidsbeleid) voorlich- Wethouder mw. E. Th.M. Schoutsen- Bolten, deeltijd (55%), CDA Wethouder mw. Schoutsen-Bolten is verant woordelijk voor de volgende zaken: maat schappelijke voorzieningen en sociale ver nieuwing, welzijn, jeugdbeleid, mondiaal beleid en (in verband met waarneming) de zaken die de Wet Voorziening Gehandicapten en de bibliotheek betreffen. Door het college van burgemeester en wet houders is de hieronder vermelde sloopver gunning verleend: Kerkelaan 39 - verwijderen asbest aan de achtergevel. Ter inzage Deze sloopvergunning ligt met de bijbeho rende tekeningen en overige stukken ter inzage bij de afdeling VROM. Openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.30 uur en iedere maandagavond tussen 18.00 en 20 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 072 - 535 67 37 of 535 67 38). Indienen van bezwaar Zie voor de procedure voor het eventueel indienen van bezwaren de tekst bij het artikel "verleende bouwvergunningen/meldingen". ting, omroep en kabel tv, financiën, economi sche zaken, toerisme en werkgelegenheid, bestuurlijke zaken (inclusief regionale samen werking), bestuurlijke vernieuwing en steden band, personeel en organisatie, facilitair (inclusief automatisering), burgerzaken en (in verband met waarneming) ruimtelijke orde ning, volkshuisvestingsbeleid (incl. toewij zing) en grondzaken. Na de Feestdagen hebben we vaak fri- tuurvetl-olie over. Deze plantaardige oliën en vetten kunt u afgeven bij de Afvalbrengplaats van de gemeente Heiloo en bij de Chemokar. Op de afvalkalen- der staan de openingstijden vermeld van de Afvalbrengplaats aan het Rosendaal 2, en de data wanneer de Chemokar bij u in de buurt komt. De oliën en vetten moet u wel afgeven in de aanschafverpakking, omdat men het ter plaat se niet kan overgieten. Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch con tact opnemen met mevrouw M. Tromp van de afdeling VROM, Milieu, tel. 072 - 535 67 32. Wethouder E.M.I. ten Hacken, deeltijd (55%), WD Wethouder Ten Hacken is verantwoordelijk voor de volgende zaken: milieu en reiniging (inclusief riolering), onderwijs, sport en recre atie en (in verband met waarneming) oude renbeleid. Een detail van 'Slag op de Sont' van Willem van de Velde de Oude. ALKMAAR - Van zaterdag 19 decem ber tot en met zondag 3 januari houdt het Stedelijk Museum Alkmaar weel een extra activiteit. Dit jaar is dat een speurtocht over water: een reis door het museum met de trekschuit, een roeiboot, een zeilschip en zelfs met een Oostindiëvaarder. Deze tocht langs meren, vaarten en verre zeeën is niet zonder gevaar. Er bestaat een grote kans dat de reizigers onderweg zeerovers en piraten tegen komen. Maar iedere deelnemer krijgt en routekaart met aanwijzingen om weer behouden terug te keren. Ook zorgt het museum ervoor dat na de reis warme chocolademelk, koffie en thee klaar staan. De speurtocht 'Alle hens aan dek' is bedoeld voor kinderen en hun begelei ders, vaders en moeders en opa's en oma's. Iedereen die kan lezen kan ermee aan de slag. De tocht duurt on geveer drie kwartier en er zijn geen kosten aan verbonden. Kinderen heb ben gratis toegang tot het museum. Het museum aan de Doelenstraat 5 in Alkmaar is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag gesloten. Abdij kaarsen Tot en met 2 januari expositie van kerststallen aan de Vennewatersweg 27 in Egmond-Binnen, te zien van maan dag tot en met zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur en op tweede kerstdag van 13.30 tot 16.30 uur. Hallemhuis Tot 1 januari slottentoonstelling van schildersgenootschap Hallem in het Hallemhuis aan de Herenweg 45aa in Egmond-Binnen, te zien op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. HEILOO - Het is al 25 jaar traditie op basisschool De Duif dat alle leerlingen op de laatste schooldag vóór de kerstvakantie op oliebollen worden getrakteerd. Een aantal ouders had er op vrijdag de hele ochtend voor vrijgemaakt. Voorzien van een kerstmuts en sterretjes bezochten zij alle negen groepen. Bij groep 1/2 van juf Saskia Butter vielen de oliebollen in elk geval goed in de smaak. Dierenartsen Schaap en De Jong In de praktijk aan de Comman deurslaan 1 in Heiloo expositie van aquarellen van de Nivon-maandag- avondgroep, te zien van maandag tot en met vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur en van 18.00 tot 19.00 uur, op zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hema Heiloo Expositie van aquarellen van Marianne Eugster. Open Huis In december expositie van schilderijen van Wim Twaalfhoven. Trefpunt In december foto-expositie van ama teurfotograaf Cris Bakker. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met zondag 3 januari kinder speurtocht over water door het muse um. Tot en met 21 februari tekeningen uit eigen collectie in het Stedelijk Museum aan de Doelenstraat 5, open van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Regionaal Archief Tot en met maart tentoonstelling van bijbels uit de bibliotheekcollectie aan de Hertog Aalbrechtweg 5 in Alkmaar, open van dinsdag tot en met vrijdag tij dens kantooruren. ALKMAAR - Zondag 3 januari begint het Kachelmuseum het nieuwe jaar met de traditionele nieuwjaarsmiddag, genaamd 'Warm onthaal'. Voor bezoe kers is er een glas champagne, een kopje thee of koffie. Het muzikaal pro gramma wordt verzorgd door Paulus Vis, fluitist, componist en docent aan het ACKV en de muziekschool Dijk en Waard in Alkmaar. Hij zal meerdere muzikale stijlen op diverse soorten fluiten ten gehore brengen. De barokmuziek van Tele- mann staat centraal. Verder speelt Vis eigen werk en is hij als improvisator te beluisteren. De optredens zijn om 13.00,14.00 en 15.00 uur. Het Kachelmuseum is in het wintersei zoen (tot Pasen) zondags geopend van 12.00 tot 16.00 uur, toegang f 2,-. Kinderen tot 12 jaar gratis: museum jaarkaart geldig. Het Nederlands Kachelmuseum, Bierkade 10 in Alkmaar, is de kerstdagen en zondag 27 december gesloten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1998 | | pagina 8