VVV kantoor verhuist tijdelijk naar De Kreek Pridini presenteert 1000 jaar volksdans m m Fotowedstrijd Huis en Tuin krant OPRUIMING CAO/ /Mascotte /Mode Vrijblijvende Waardebepaling t a 7 if - k o NU 20% EXTRA KORTING OP DE OPRUIMING hANRAAds %j ERA STE WENSEN VAN CENTERPISC! ZAKEN RELATIE [BROEKMAN O'TcjiKMA 88 MS*. 10% korting op CD's, video en CD rom! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN t Onze De opruiming van de mooiste collecties is begonnen! Dé Hy^heekwinkel iMiililllli A P E L L A VAN DER BORDEN 072-5351000 Redactieacquisitie eh administratie: 6 JANUARI 1999 LqJU JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO Werkgroep Vrouwen kiezen opgeheven Gevonden voorwerpen Groei en Bloei Cursussen verhalen en poëzie schrijven H K C Extra voorstelling toneelgroep 't Trefpunt Expositie De Kapberg Lezing Arbor Vitae Marianne Eugster exposeert aquarellen Galerie 1719 Gezondheidswijzer Alkmaar Contactavond Kleurenpracht Regio Noord* Kennemeriand is begonnen met kortingen tot W /V Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Kurk-iepenwandeling VERKOCHT NV M De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) .%v.v.v.V.v^\\%v.x;x.;.;.v.;.*.-.-.-.v.v.v.v.v.v. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden rp^, aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! n HEILOO - De werkgroep Vrouwen kiezen is opgehouden te bestaan. Dit heeft de werkgroep meegedeeld in een brief aan de gemeenteraad. De werk groep bestond uit vrouwelijke verte genwoordigers van alle/politieke partij en in de Heilooër gemeenteraad en van de Federatieve Vrouwenraad. De werkgroep werd in 1993, voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994, opgericht met als doef vrouwen te interesseren voor de politiek in Heiloo. Dit na een landelijke oproep van toen malig minister Ien Dales. Ook voor de verkiezingen van de gemeenteraad in maart 1998 was de werkgroep actief, onder meer door een aantal thema avonden te organiseren. Volgens woordvoerster E. van Halem heeft de werkgroep nu moeten erken nen dat het bijzonder moeilijk is om vrouwen van buitenaf, die dus niet al op enigerlei wijze bij de politiek zijn betrokken, voor politiek te interesse ren. „De bestaande politieke discussie avonden werden slechts door een han djevol vrouwen bezocht, het zijn toch voornamelijk mannen die zich daar laten zien. Maar ook wij zijn er op onze thema-avonden niet in geslaagd om de vrouwen in Heiloo wat meer te interes seren voor de politieke ontwikkelin gen. Daarom hebben we unaniem be sloten om er mee te stoppen. We gaan ons nu bezinnen op hoe we de^vrouwen dan wel kunnen bëreiken." HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau als gevonde aangemeld: een bril met klei ne, ronde glazen in een etui, een blauwe parkiet, een blauwe agu-fietstas, een fietssleutel, een houten figuur (een soort draaitrap) van ongeveer 40 centi meter, een sleutelbos met veertien sleu tels aan een blauwe hanger, een licht bruine herder, een sleutel aan een zwart koord, een bruine linker dames handschoen, een rood etui met een armband en drie sleutels aan een ring. HEILOO - Dinsdag 12 januari start Groei en Bloei afdeling Heiloo het nieuwe jaar met een onderwerp dat niet alleen voor vijverliefhebbers inte ressant is, maar ook voor diegenen die overwegen om hun tuin al dan niet te veranderen. Hovenier Cees Schouten, reeds veertig jaar in het vak en een spe cialist in de aanwending van stromend water, zal die avond zijn verhaal doen en met dia's zijn ontwerpen nader toe lichten. Deze avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Noordergeest straat 9, Heiloo. De aanvang is om 20.00 uur, de toegang is vrij. Het VVV-kcintoor moet wijken voor luxueuze appartementen. HEILOO - Het VVV-kantoor, nu nog gevestigd op de hoek van de Stations weg, zal in het voorjaar verhuizen naar de parkeerplaats van De Kreek, aan de andere kant van de rotonde. Dat heeft het college van burgemeester en wet houders in december besloten. Het in formatiekantoor möet plaats maken voor vier nieuw te bouwen luxueuze appartementen op die plek. Het is nog niet duidelijk wat voor on derkomen de VVV op De Kreek krijgt. Het college wil dat de tijdelijke huis vesting in elk geval 'representatief en doelmatig' is. Omdat het VVV-kantoor slechts beperkt open is - van half april tot half'mei en in juni, juli en augustus - wordt ook aan een mobiele oplossing gedacht. Het is de bedoeling dat de VVV na de tijdelijke huisvesting haar definitieve intrek neemt in een nog te zoeken pand, dat 'bij voorkeur in het Stations centrum zal liggep. HEILOO - Voor wie met een hoofd vol (levens)verhalen rondloopt maar niet eerder de kans tot schrijven vond, start vrijdagochtend 22 januari de cursus (levens)verhalen schrijven. In deze cursus worden herinneringen opgediept. Aan woonplaatsen, geuren, kledingstukken, dierbare voorwerpen en geliefde mensen. Van daaruit wor den korte fragmenten geschreven. De ze puzzelstukjes geven samen een beeld van een leven, maar vormen ook de inkt voor eventuele fantasieverha len. Spelenderwijs komen de basisprin cipes van het schrijven aan de orde. Het geschrevene Wordt met elkaar bespro ken en van deskundig commentaar voorzien. Maandagavond 18 januari start de gecombineerde cursus verhalen en poëzie schrijven voor de wat gevorder de beoefenaars. In deze cursus wordt met taal gespeeld en gegoocheld, wordt er geoefend met stijlen, genres, pèr- HEILOO - Op zondag 14 februari van af 14.30 uur presenteert Pridini een familieprogramma vol met volksdans, zang en muziek. Het programma be staat voor een groot deel uit dansseries en liedjes, die nog niet eerder voor het publiek in Heiloo zijn uitgevoerd. Het laat de geschiedenis zien van volksdan sen en liederen van het afgelopen mil lennium. Er wordt begonnen met een oude chassidische dans uit Israël, gevolgd door het Erev Shell Shoshanin, begeleid door het eigen orkest en zang groep. Hierna volgt een gastoptreden met een Egyptische dans, verder een Morris- dans uit Engeland en zigeunerdansen uit Macedonië, Rusland, Servië, Puerto Rico en Hongarije. Na de pauze wordt het programma voortgezet met een Ne derlandse dans uit Volendam op tradi tionele volksmuziek in een nieuwe cho reografie en een Poolse dansserie. Rijke folklore De laatste serie is opgebouwd uit dan sen uit het zuiden van Polen, het gebied rond Krakow. Er is voor deze regio gekozen vanwege de rijke hoeveelheid aan folklore en omdat de partnerge meente van Heiloo Swietochlowice in dit gebied ligt. De reeks wordt besloten met de marzana, een dans waarin een pop wordt aangekleed en in de rivier gegooid. Afhankelijk van wat er met de pop gebeurt, afdrijven naar links, rechts of zinken, krijgt het dorp voor- of te genspoed. De muziekgroep zal veel van de dansen begeleiden maar ook een solo-optreden verzorgen, met daarin vrolijke Nederlandse muziek. De jongste dansertjes van Pridini laten speciaal voor hun leeftijd gemaakte dansjes zien. De kindergroep doet een aantal dansen uit Israël. Begonnen wordt met een oude dans, geëindigd met een moderne. Natuurlijk kunt u ook genieten van de zanggroep, die on der andere liedjes uit Egypte, Enge land, Afrika, Kroatië en Bulgarije ten gehore brengt. Kaarten a f 7,50 voor kinderen tot en met 12 jaar en f 10,- voor volwassenen zijn dagelijks tussen 17.00 en 19.00 uur verkrijgbaar op de volgende adressen: Fam. Blom, Van Doornstraat 17, 072- 5321340, Fam. Coolegem, Werkendels- laan 39, 072-5335427 en Fam. Veldt, Warmoezierslaan 6, tel. 072-5336229, alle drie in Heiloo. Op deze adressen kunt u ook telefonisch kaarten reserve ren. Deze kaarten dient u een half uur voor de voorstelling bij de kassa van de Beun af te halen. HEILOO - Op zondag 10 januari geeft toneelgroep 't Trefpunt op verzoek van de ANBO en KBO een extra voorstel ling van het stuk 'Samen verder'. Dit gebeurt in het Trefpunt aan het A. du Bois-hof in Heiloo. De zaal gaat open om 13.15 uur, de voorstelling begint om 14.00 uur. De entree bedraagt f5,-, kof fie of thee inbegrepen. EGMOND - De leden van De groep van Zeven tonen op 9 en 10 januari hun werk in De Kapberg in Egmond aan den Hoef. De Groep van Zeven bestaat uit Trees van Hugten, Ank Langerijs, Rie Leek, Lea Mobron, Henny Spruyt, Trix Sterkman en Mart van der Valk. Op 9 januari is deze expositie te zien tussen 10.00 en 17.00 uur; op 10 januari van 11.00 tot 17.00 uur HEILOO - Op uitnodiging van de Stichting voor Natuurgeneeskunde Arbor Vitae houdt Anja van Rijn een lezing over het duiden van tekeningen. Anja laat u een tekening maken en via haar intuïtie geeft zij een psychologi sche verklaring van elementen uit deze tekeningen. De lezing wordt gegeven op maandag 11 januari in het Open Huis van 20.00 tot 22.30 uur. De toegang is f 10,-. WE Zuid-Afrikaanse kop van Marianne Eugster. HEILOO - In de maanden januari en februari exposeert Marianne Eugster- Boonstra aquarellen bij de dierenart sen Schaap en De Jong (Comman deurslaan 1). Te zien zijn schilderijen die uiteenlopen van muurschilderingen tot honden. De onderwerpen zijn con trastrijk en sprekend weergegeven. De voorkeur van Marianne Eugster gaat uit naar kleding-uitdrukking en portretten van mens en dier. De exposi tie is te zien tijdens openingsuren van de praktijk. spectieven en karakterbeschrijvingen om de pen zwierig te voeren en te zoe ken naar zinnen die zich loszingen van de tijd. De cursussen zijn voor iedereen die van taal, vertellen en woorden houdt, maar vooral voor mensen die graag schrijven en het leuk vinden zowel met levens verhalen als met fantasie te werken. De begeleiding is in handen van Margreet Schouwenaar, docente en schrijfster. Voor inlichtingen kunnen belangstel lenden na 19.30 uur bellen met 072- 5332418. ALKMAAR - In Galerie 1719 is van 10 januari tot en met 6 februari een expo sitie te zien van de kleurrijke schilderij en van Ton van Kesteren. De opening stijden van de galerie aan het Verdron- kenoord 29 in Alkmaar zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur, tevens op donderdag van 19.00 tot 21.00 uur. De winnende foto van Kees Hooijboer. LIMMEN - Van 7 januari tot en met 2 februari zal in het gemeentehuis van Limmen de expositie plaatsvinden van de jaarlijkse fotowedstrijd van de Cul turele Raad. De eerste prijs ging naar Kees Hooijboer, met een foto van hui zen en tuintjes in Faborg in Dene marken. De tweede prijs werd gewonnen door Ria Hooijboer met een foto van Scot- ney Castle in Kent (Engeland) en de derde prijs was voor Schönberger voor een foto met de titel Zwembad dicht? Aangezien er dit jaar niet zoveel inzendingen waren als voorgaande jaren wordt de expositie aangevuld met natuurfoto's van Jan Castricum uit Limmen. De expositie is te bezichtigen tijdens de kantooruren, behalve op vrij dagmiddag. REGIO - Elk jaar wordt er aan een bepaalde groep in onze samenleving extra aandacht besteed. Het jaar 1999 is het jaar van de ouderen. Tijdens zo'n jaar wordt er geprobeerd om proble men in kaart te brengen, mogelijke op lossingen te bedenken of daar in elk geval voorstellen voor te doen. Zo kan elke organisatie in Nederland zich bui gen over de bepaalde zaken die oude- .ren betreffen. Ook de Gezondheidswijzer, het infor matiecentrum van Regionale Thuis zorg, besteedt aandacht aan het onder werp ouderen. Het nieuwe jaar wordt gestart met het onderwerp 'Gezond heidsklachten bij ouderen'. Een veel voorkomende mening over ouderen is dat als men gezondheidsklachten krijgt, deelname aan het maatschappelijke gebeuren uitgesloten lijkt. Gelukkig is dat niet waar. Veel ouderen doen volop mee, hebben weinig klachten en mer ken alleen aan de reacties uit hun om geving dat men ouder wordt. Hoe bereiken zij dat, wat doen of laten zij daarvoor? Een gezonde leefstijl kan helpen gezondheidsklachten te voorko men. Aan dit onderwerp maar ook aan oorzaken, gevolgen, hulpmiddelen, tips en adressen wordt deze maand extra aandacht besteed. Met deze en andere vragen op het ge bied van gezondheid kan men terecht bij de Gezondheidswijzer, Hertog Aalbrechtweg 5, Alkmaar, tel. 072- 5199214, open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. HEILOO - Vogelvereniging Kleuren pracht houdt dinsdag 12 januari om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) haar maandelijkse contactavond in het verenigingsgebouw aan het Zevenhui zen 50. Uitgenodigd is W. Spijker uit Hilversum, die een dia-lezing zal hou den over kanaries, waarbij aandacht wordt besteed aan de huisvesting, ver zorging, voeding en de talrijke kleuren en soorten. De entree is gratis. Ook niet-leden zijn welkom. Een traditionele Poolse dans, uitgevoerd door leden van Pridini. Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl aIrsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in Heerhugoivaard'jy EGMOND - Op zondag 10 januari kunt u met een ervaren natuurgids van het IVN door de voormalige duinen van Six wandelen. De wandeling loopt langs het voormalig Karmelklooster en via de duinvoet door het kurk-iepenbos van het Noord-Hollands Duinreser vaat. Onderweg staan nog de overblijf selen van de verdedigingslinie (Atlan- tik-Wall) uit de Tweede Wereldoorlog. Begin en eindpunt van de wandeling is bij het parkeerterrein aan het eind van het Nachtegalenpad in Egmond aan den Hoef (bij het voormalig Jachthuis van de familie Six). De wandeling be gint om 11.00 uur en duurt ongeveer 1,5 uur. Voor deze wandeling is een geldig toe gangsbewijs van het Noord-Hollands Duinreservaat nodig. Door de gids wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van f 2,50 per volwassene. Informatie over de wandeling is verkrijgbaar bij Jan de Vries, tel. 072-5065872. Woon- en Zorgcentrum Heiloo Plezierig werken in je eigen omgeving!! Zie onze advertentie elders in dit blad. STATIONSWEG 81 HEILOO Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 MAKELAAR ËMakelaars 1 sinds 1933 Bij inlevering van deze advertentie (geldig t/m 9 jan 1999) CENTERDISC Heerenweg/hoek Slimpad tel. 072 5334906 CL-1 f"IVIVI - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 nMUn IVIMIMU - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo -Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 ll\ISI ALLA I IEBEDRIJF - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1