Drie varianten ontsluiting Boekelermeer Vereniging Oud Heiloo exposeert met oude huishoudelijke gebruiksvoorwerpen OPRUIMING CAO/. /l/lascotte /Mode Unique 1 ERA iït Reünie Motorclub Heiloo NU 20% EXTRA KORTING OP DE OPRUIMING llANRAAds Wijkopzichters gemeente beginnen met spreekuur krant Verkoopplmea? Broekman op-op NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN VAN DER BORDEN 072-535 1000 Dé Hypjjheekwinkel 13 JANUARI 1999 JPL JU j Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 3 Uitslag puzzel en kleurplaat Hondenbelasting Overdracht woonwagenpark Bewoners Rector Frederiklaan op de bres voor meidoorns Onze is begonnen met kortingen tot Ê\3 Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 NVM Psychometrie-avond Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Redactieacquisitie en administratis De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-adn-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Dat een puzzel in de Uitkijkpost altijd een doorslaand succes is, dat wist de redactie eigenlijk al. Maar het record aantal inzendingen dat er dit jaar na de kerstdagen en oud en nieuw op ons bureau is beland, daar keken we toch wel even van op. Want niet alleen blijkt dat u de Uitkijkpost en de bijlage goed leest, maar oók dat u heel goed kunt puzzelen en dat u ons samen met de oplossing meteen ook de allerbeste wensen heeft toegestuurd. Waarvoor onze hartelijke dank! De goede oplossing van deze kerstkluif luidt: Het kerstfeest door de eeuwen heen heeft licht gebracht voor ieder een. Het geeft ook veel gezelligheid, een blij gevoel, saamhorigheid. Onder de goede inzendingen hebben we drie boekenbonnen ter waarde van f 50,- verloot. Deze zijn gewonnen door Wim Noom, Ypesteinerlaan 65, Heiloo; Nel Visser, De Kandelaar 88, Heiloo; J. Castricum, Molenweg 8, Limmen. Konden de groten hun hoofd breken op de mammoetpuzzel, de kinderen hebben de kerstvakantie al tekenend doorgebracht, getuige de vele, vrolijke inzendingen van de kleurplaat 'De mui zen vieren kerstfeest'. De winnaars zijn in de categorie tot 6 jaar Laura en Marloes van Leijen, De Kistenmaker 28, Heiloo; in de categorie 7 tot 10 jaar Liz van Stralen, Dussel- dorperweg 84, Limmen en in de catego rie boven de 10 jaar Leontine Warmer, Obriglaan 54, Heiloo. Zij kunnen bin nenkort een verrassing thuis verwach ten. Geen prijs, maar wel een eervolle vermelding geven we aan twee hele jonge inzenders, Bojoura van Riel, 1 jaar oud, en Manon Oudejans, twee jaar oud. HEILOO/AKERSLOOT/ALKMAAR - De colleges en de raadscommissies van Akersloot, Alkmaar en Heiloo hebben ingestemd met de eerste stap van de rapportage van het adviesbureau DHV uit Amersfoort over de geïnventariseer de huidige en toekomstige verkeers knelpunten in en rond deze gemeenten. De drie gemeenten hadden vorig jaar tot dit onderzoek besloten vanwege de uitbreiding van bedrijventerrein de Boekelermeer. Een uitbreiding die de gemeente Alkmaar gaat realiseren en die van invloed is op het omliggende wegennet. Ook hebben de colleges inge stemd met het voorstel om drie ontslui tingsvarianten van en naar het bedrij venterrein te onderzoeken. Het onderzoek bestaat uit twee stap pen. De eerste stap, de inventarisatie van de huidige en toekomstige ver keersknelpunten en oplossingensrich- tingen, is nu afgerond. De volgende stap bestaat uit het onderzoeken van drie ontsluitingsvarianten die mogelijk een oplossing moeten bieden voor de geïnventariseerde verkeersknelpunten voor de lange termijn. Het onderzoek moet leiden tot maatregelen voor het omliggende wegennet voor de toe komst: de wegen in Akersloot, Heiloo en Limmen, de ring Alkmaar en de rijksweg A9. Het definitieve onderzoeksrapport zal, na goedkeuring door de drie gemeen tebesturen, worden gevoegd bij het convenant dat de drie gemeenteraden hebben afgesloten in het kader van de grenswijzigingen. Deze wijzigingen hadden betrekking op de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de Boekelermeer. De colleges van Heiloo, Akersloot en Alkmaar willen over maatregelen om - - Vorig jaar werd er een nieuwe geluidswal aangelegd langs de A9 ter hoogte van Heiloo. Nog niet duidelijk is of er in de toekomst een aftakking komt ter hoogte van de Lagelaan. (foto Starfield) ongewenst doorgaand verkeer op korte termijn al te weren, beslissen nadat het totale onderzoek is afgerond. De eind rapportage verkeersonderzoek Boeke lermeer is naar verwachting in juli gereed. Onsluitingsvarianten Het onderzoeksbureau gaat drie ont sluitingsvarianten doorrekenen. Va riant één gaat uit van een volledige ont sluiting alleen in noordelijke richting op de Ommering op twee punten. Variant twee gaat uit van zowel twee noordelijke ontsluitingen plus een ont sluiting ter hoogte van de Lagelaan. De derde variant gaat uit van twee noorde- liike ontsluitingen plus een ontsluiting HEILOO - In 1879 trouwde Pieter- Hendrik van Vliet met zijn geliefde Guurtje van Leiden. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit kreeg het kersver se echtpaar een porseleinen servies cadeau, met daarin verwerkt hun bei der monogrammen. Of hun huwelijk lang en gelukkig was vermeldt de geschiedenis helaas niet; slechts de overblijfselen van dit servies zijn de stille getuigen van deze gebeurtenis. In een van de vitrines in de expositie ruimte van de Vereniging Oud Heiloo staan de restanten van dit huwelijksca deau bijeen gegroepeerd: twee prachti ge dekschalen, een sierlijke juskom met deksel en een fragiele fruittest. De gou den randjes zijn wat verbleekt, maar met een beetje fantasie kun je je de keurig gedekte tafel van weleer wel voor de geest toveren. „Er is maar wei nig overgebleven van dit servies," ver telt eigenaresse Bep van Vliet, lid van de vereniging Oud Heiloo, „het is door de jaren heen gewoon gebruikt en de laatste jaren zelfs in de vaatwasmachi- ne gestopt. Want je had in die dagen ook nog een 'mooi servies', dat alleen de kast uit kwam op hoogtijdagen of voor bijzondere gasten aan tafel." De tentoonstelling van oude huishou delijke gebruiksvoorwerpen uit de periode 1900-1950 heeft, zeker voor de wat oudere dames onder ons, een hoog 'o ja-gehalte'. Want bij het bekijken van de vitrines dwalen de gedachten als vanzelf naar vroeger tijden, waarin huishouden synoniem stond voor hard werken. De tijd waarin we nog niet allerlei elektrische apparaten tot onze beschikking hadden. De tijd waarin de was werd gedaan op een heus wasbord, in een sopje van desnoods een stuk Sunlight zeep, dat met een zeepklopper opgeklopt werd. Een wringer kwam er aan te pas, en strijken deed je met een bout die of gevuld werd met gloeiende kooltjes, of waarvan de zool verwarmd werd boven het vuur, later op het gas. Een schepje Buisman Koffie zette je met de hand - de enige, echt lekkere koffie, volgens sommige 'fundamentalisten'- en werd afgemeten met behulp van een koffielootje (een soort maatschepje). Daaraan toege voegd nog een piepklein snufje zout en een lepeltje Buisman en je had een heerlijk 'bakkie koffie'. Tal van oude keukenvoorwerpen geven een idee van de keuken van toen. De snijbonenmo- len, met de draaier aan de voorkant of opzij; het petroleumstelletje waar de sudderlapjes uren óp stonden; wafelij zers in soorten en maten, messenslij pers en aanzetstalen. Ook de voorraadpotten en -bussen mogen op een expositie als deze niet ontbreken. Kleine bussen voor koffie, thee en suiker getuigen van een perio de waarin je nog niet met kilo's tegelijk insloeg, maar wat zuiniger met het huis houdgeld om moest springen. Keulse potten, nog altijd geliefd in menige keuken, en bijzonder geschikt bijvoor beeld als zoutpot, zo vertelt ook een bezoekster van de tentoonstelling. Bij haar in de keukenkast staat een oude, bruin-verkleurde Keulse pot, met nog slechts één oor. Een dierbaar keuke nattribuut, want ooit van haar moeder geweest en nu gekoesterd als een relik wie. Te lelijk voor een tentoonstelling als deze, maar voor haar de mooiste van de hele wereld. 'Vader gaat op stap' Wie deze leuke tentoonstelling bezoekt ontkomt er niet aan, aan al die mijme ringen over vroeger. Toch moet je die periode ook weer niet te veel romanti seren, waarschuwen Marja de Groot en Bep van Vliet. „Je hoort nogal eens ver tellen hoe druk de vrouwen toen waren. Maar men vergeet er wel bij te zeggen dat de vrouwen van toen vaak ook niets anders te doen hadden. Geen baan buitenshuis, geen kinderen die van de sportclub naar de muziekles gebracht moesten worden. De kinders speelden na schooltijd gewoon lekker buiten op straat en hielden elkaar wel bezig." Zal de tentoonstelling vooral bij vrou wen aanslaan, zo is de verwachting van de Vereniging Oud Heiloo, ook voor de mannen is er een bijzonder plekje inge richt. Onder de noemer 'Vader gaat op stap' is een vitrine ingericht met wat meer mannelijke attributen. Een scheermes met een hoornen handvat, een bakelieten doosje met verschillen de boordenknoopjes, een frêle opdien- schaaltje voor sigaren, een pijpenstan- daard, een lorgnet en een toneelkijker, dat alles geflankeerd door een hoeden doos met daarvoor een echte 'hoge zij den'. En ging vader op reis, dan nam hij zeker een reiswekkertje met zich mede, een klein klokje in een lederen omhul sel. Een zeer tot de verbeelding spre kend hebbedingetje, waaraan de tand des tijds niet noemenswaardig geknaagd heeft. De wat grotere voorwerpen hebben ook een plaatsje in de Oudheidkamer gekregen, in een gezellig hoekje. Een divankleed met bijpassende schoor steenloper, een aantal oude naaimachi nes en ook de kolenkachel, kolenkit en haardstel ontbreken niet op deze nos talgische tentoonstelling. De expositie van oude huishoudelijke gebruiksvoorwerpen is te zien in de Oudheidkamer van de Oude Pastorij aan de Nico laas Beetsweg 94, op dins dag van 19.00 tot 21.00 uur en op zater dag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen zijn welkom op afspraak, tel. 072- 5330179. bij de Kanaalweg. Deze laatste optie heeft overigens niet de voorkeur van Heiloo. Bij alle drie de varianten is het uit gangspunt dat Akersloot en Heiloo zoveel mogelijk ontzien worden van doorgaand verkeer met de bestemming Boekelermeer. Bedrijventerrein Boekelermeer-noord zal van circa 160 hectare met circa 250 hectare worden uitgebreid. Daarnaast gaat Heiloo een lokaal bedrijventerrein ontwikkelen langs de Kanaalweg met een oppervlakte van circa 25 hectare voor de vestiging van kleine bedrijven. Bij Boekei, ten oosten van deze locatie, ligt het al bestaande bedrijventerrein Akersloot met een omvang van circa 10 hectare. Het toekomstige bedrijventer rein is gepland tussen de poldertocht Boekelermeer/A9, de Ommering, de Boekelerdijk (vroeger Kanaaldijk) en de Kanaalweg. Nu al wordt hinder ervaren op een aan tal lokale wegen in Heiloo en Aker sloot van ongewenst doorgaand ver keer, dat op weg is van en naar het al bestaande bedrijventerrein in de Boekelermeer of dat een bestemming lees verder op pagina 2 HEILOO - Het wil maar niet vlotten met het vaststellen van de hondenbe lasting in Heiloo. Tijdens de raadsver gadering afgelopen maandagavond heeft het college het voorstel om de hondenbelasting met tien procent te verhogen teruggenomen. In de raads vergadering van december waren de stemmen hierover gestaakt, bij afwezig heid van wethouder J. Wuijster (VVD). In november was al een verhoging van de hondenbelasting met twintig pro cent door de oppositie weggestemd. Omdat belastingtarieven niet met terugwerkende kracht mogen worden vastgesteld, betekent dit dat de hon denbelasting dit jaar op het niveau van 1998 blijft, te weten f 135,- per hond. HEILOO - De gemeenteraad HEILOO - De meidoornbomen in de Rector Frederiklaan die de gemeente van plan was te kappen, blijven voorlo pig staan. Bewoners van de Rector Frederiklaan hadden in een brief aan het Heilooër college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hun ongenoegen kenbaar gemaakt over het plan van de gemeente om de bomen weg te halen. Volgens hen zou het unieke karakter van de laan daar mee totaal vernield worden, zo schre ven zij in hun brief, die door nagenoeg alle bewoners van de Rector Frederiklaan werd ondertekend. De bewoners reageerden met hun schrijven op een brief van de gemeente, waarin deze aangaf de meidoorns te willen verwijderen vanwege hun slech te staat. De bomen lijden aan een besmettelijke ziekte waar niets aan te doen is. Dit zou kunnen leiden tot onveilige situaties met bomen die drei gen om te vallen. Volgens de gemeente is een poging om nieuwe bomen te planten mislukt, de bomen slaan niet goed aan. De bewo ners gaven in hun brief echter aan dat de gemeentelijke groenvoorzienings- dienst daar mede schuldig aan is. De laatste jonge boompjes zijn, zo schre ven ze, aangeplant vlak voor de laatste droge zomer. Daarna zou de verzorging van de boompjes niet optimaal zijn geweest, waardoor een aantal dood is gegaan. De gemeente heeft, mede naar aanlei ding van het protest van de bewoners, de meidoorns in het gemeentelijk bomenplan opgenomen en besloten ze te laten staan zolang ze geen onveilige situatie opleveren. Elke boom die dat wel doet, zal onmiddellijk worden gekapt. De bewoners krijgen deze week een brief waarin dit besluit wordt meegedeeld. NVM RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actief in de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in Heerhugowaard' Heer enweg 174-Heöoo Laan 1 -Setraten Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte C| I /V f"|V/V |V I PS - Badkamerinstallatie n/AUnlVIMIMU centrale verwarming INST ALLATIEBEDRIJF Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 5G 85 Werkplaats: Holleweg 19 II l|| Étf VERKOCHT MAKELAAR r Motorclub Heiloo in roemruchte jaren. heeft van HEILOO - De Motorclub Heiloo, die zijn topjaren had tussen 1975 en 1985 met maar liefst zestig Heilooër leden, houdt een reünie op zondag 14 maart. Na veertien jaar kunnen dan onder het genot van een hapje en een drankje weer eens oude herinneringen worden opgehaald aan de toertochten, de dorpsfeesten, de steppenrace waar de club acht maal aan de start verscheen en de nachtelijke bewaking van moto ren in het voormalige dorpshuis (op de plek waar nu theater de Beun staat). De reünie vindt plaats in het oude club huis La Strada, tussen 16.00 en 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u bel len met R. van de Zee, tel. 072-5334842 of G. Prangen, tel. 5338233. maandagavond een bedrag f 20.000,- uitgetrokken voor een onder zoek naar de overdracht van het woon wagenpark in Ypestein. De gemeente wil de ondergrond, de gebouwen en de huurwoonwagens verkopen aan de Woningstichting Heiloo. De gemeente vindt dat het beheer en het in eigen dom houden van het woonwagenpark niet in de kerntaken van de gemeente past. Een extern adviesbureau voor woonwagenzaken zal de overdracht van het park begeleiden. STATIONSWEG 01 HEILOO Vader gaat op stapeen van de vitrines in de Oudheidkamer, (foto Starfield) HEILOO - De wijkopzichters van de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Heiloo houden met ingang van 1 februari maandelijks een spreekuur voor de bewoners van hun wijk. De gemeente wil op deze manier het contact met de inwoners van Heiloo en de kwaliteit van de woonom geving verbeteren en de betrokkenheid van de inwoners bevorderen. De bedoeling is het spreekuur gedu rende een proefperiode van een half jaar eens per maand op een vaste avond tussen 19.00 en 20.00 uur te hou den op een vaste locatie in de wijk. Na een half jaar wordt geëvalueerd. In 1997 is de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) begonnen met wijkge richt werken. Heiloo is verdeeld in twee wijken: oost en west, waarbij de spoorlijn de grens aangeeft. In oktober 1998 startte de afdeling BOR met de registratie van meldingen, waarbij dui delijke afspraken werden gemaakt over de afhandeling van de melding. De volgende fase van wijkgericht wer ken betreft dit spreekuur van de wij kopzichters. Het is in principe een inloopspreekuur, maar een afspraak maken kan ook. De opzichters kunnen dan specifieke informatie meenemen en zo de vraag beter en sneller beant woorden. Vanwege de duidelijkheid voor de inwoners wordt het spreekuur eens per maand 's avonds op een vast tijdstip en op een voor de wijk centrale locatie gehouden. Voor wijk west wordt het spreekuur op de eerste dinsdag van de maand gehouden in het Trefpunt, tus sen 19.00 en 20.00 uur. Afspraken kun nen telefonisch gemaakt worden met H. Bake, tel. 072-5356804. Voor wijk oost wordt het spreekuur op de eerste maandag van de maand gehouden in het gemeentehuis tussen 19.00 en 20.00 uur. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden met G. Pirovano, tel. 072-5356802. gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels HEILOO - Op vrijdag 15 januari houdt in de Ypsalon aan De Hucht het Alkmaarse medium Sjoerd Hidma een psychometrie-avond. Aan de hand van meegebrachte foto's, voorwerpen en bloemen (die enige tijd thuis hebben gestaan) doet hij zijn waarnemingen. De zaal is open om 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur. De entree bedraagt f 10,- Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1