HALVE PRIJS /1/lascotte /1/lode ERA Unique Unique Nieuwbouw bibliotheek mogelijk aan Westerweg Concert Oratoriumvereniging Nieuw Leven op-op Taxatie nodig? Broekman gj j/BÖKMA NVM Locatie opnieuw afgekeurd Geen skatebaan bij Willibrord De laatste restanten van onze wintercollectie nu Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum VAN DER BORDEN reclameproaucties APELLA Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Dé Hy^heekwinkel Drukkerij uitkijkpost bv 20 JANUARI 1999 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 64e JAARGANG NO. 3 Redactieacquisitie en administratie Werkzaamheden Multikabel Fietsers mishandeld Kinderjury binnenkort van start Hervormde en gereformeerde gemeente samen op weg Een groot deel van onze monturencollectie is spectaculair afgeprijsd. Dus kom snel langs en maak uw keuze. Dat is pas echt goed bekeken! *10 tot 50% KORTING OP MONTUREN □nneveld ptïek Wizzl werft personeel Benedictusschool doet gooi naar record 'langste waslijn' Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 www.tumrnersaccountants.nl C. HACHMAIMG OMDAT 'IEDER VAARWFI. EEN BIJZONDERE IS VERKOCHT MAKELAAR AlTTOBELETTERING RECLAMEBORDEN OOSTERZIJWEG 122 - TEL. 072-5321065 Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 53 2 0 3 45 98: Heerenweg 174-H8iloo Laan l-Sctiagen Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) iaJrsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actief in de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in V Heerhugowaard'j Oratoriumkoor Nieuw Leven. Daarnaast is de winkel herhaaldelijk gesloten op uren dat ze eigenlijk open zou moeten zijn. Wizzl BV liet enige tijd geleden weten dat personeelskrap- te hiervan de oorzaak is. Naar aanleiding van een groot aantal klachten van ontevreden treinreizigers, heeft het college van B en W in decem ber een brief naar NS gestuurd met de klemmende vraag het functioneren van de winkel te verbeteren. Het college is van mening dat personeelsproblemen niet op de treinreizigers afgewenteld mogen worden. Volgens een gemeente woordvoerder vindt binnenkort een gesprek met de NS plaats. Persvoorlichter Martin Beijer van Wizzl BV kan verder geen mededelin gen doen over de personeelsadverten tie. Op de vraag of 'Heiloo' kampt met personeelsgebrek antwoordt hij: „Dat zou je wel denken," maar meer wil hij er niet over kwijt. „Heiloo ken ik niet specifiek." De persoon die dat wel weet, was dinsdag voor commentaar helaas onbereikbaar. De Rabobank aan de Westerwegdie in 1996 feestelijk heropend werd na een grondige verbouwingmoet samen met de voormalige VSB-buur misschien wijken voor de nieuwe bibliotheek. HEILOO - Op maandag 25 januari worden in een aantal straten in Heiloo glasvezelbuizen gelegd voor Multika bel. Tussen 8.00 en 16.00 uur worden werkzaamheden verricht aan de zuid kant van de Rector Frederiklaan in de richting van de Westerweg en aan de westkant van de Westerweg tot aan de brug van de S3. Bewoners zullen geen hinder ondervinden van de werkzaam heden. Voor informatie kunt u bellen met de heer Castricum van het ENW, tel. 072-545163. HEILOO - De kans is groot dat de nieuwe bibliotheek op de hoek van de Westerweg en de Zeeweg komt, op de plaats waar nu nog de Rabobank en het gebouw van de voormalige VSB-bank gevestigd zijn. Dat heeft een woord voerder van de gemeente dinsdagmor gen bekend gemaakt. De gemeente is al enige tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor de biblio theek, die meer in het centrum van het dorp moet komen te liggen. Aanvan kelijk werd de Moeder Godskerk aan de Holleweg als goede locatie gezien, maar de voorkeur gaat nu uit naar de Westerweg. De Rabobank aan de Westerweg is nog in gebruik. Er bestaan plannen om in een nieuw te bouwen kantoor in Heiloo beide vestigingen van-deze bank onder te brengen. De VSB bank is vorig jaar verhuisd naar de Raadhuisweg. Het gebouw staat sindsdien te huur. Als de keuze voor een nieuwe bibliotheek op deze plaats inderdaad gemaakt wordt, ziet het er naar uit dat beide gebouwen gesloopt zullen worden om zo plaats te maken voor de nieuwbouw van de bibliotheek. Momenteel wordt bekeken of dit plan financieel haalbaar is. Mocht dat niet zo zijn, dan blijft als tweede locatie de Moeder Godskerk in beeld. De ge meente is al enige tijd geleden gestart met onderhandelingen over de aan koop van deze kerk van de roomska- tholieke parochie. Die onderhandelin gen gaan, ondanks de nu uitgesproken voorkeur voor de locatie Westerweg, gewoon door. Er is nog een andere gegadigde voor de Moeder Godskerk. Dat is de nieuwe Samen op weg-gemeente, die mogelijk gaat ontstaan uit een fusie tussen de gereformeerde en de hervormde ge meente in Heiloo. Meer hierover leest u elders in deze Uitkijkpost. HEILOO - Twee tot nu toe onbekende mannen op een bromfiets mishandel den afgelopen zaterdagmiddag rond vijf uur een aantal fietsers op de Zan- derslootlaan. Een 34-jarige man werd fietsend over de Zanderslootlaan door het tweetal ingehaald. Tijdens het inha len werd hij door de duopassagier met een helm geslagen. Even verderop werd een 30-jarige vrouw uit Alkmaar dermate in het nauw gedreven door het rijgedrag van de bromfietser dat zij met haar fiets in het prikkeldraad terecht kwam. Ook deze vrouw kreeg een klap met de helm. Vervolgens verdwenen de onverlaten in de richting van de Kerke- laan. Het speelplein van de Benedictusschool komt in april ongetwijfeld vol te hangen met wasgoed. HEILOO - Er komt geen skateboard- baan in het nog aan te leggen Willi- brordpark. De aanleg van een dergelij ke voorziening zou te duur zijn. Vooral de toegankelijkheid van de baan - er moest onder meer een toegangsbrug aangelegd worden - zou de kosten te veel omhoog jagen. Dit heeft een woordvoerder van de gemeente laten weten. Een plek in het Willibrordpark was de derde achtereenvolgende locatie die de gemeente op het oog had voor een ska- teboardbaan. Eerdere locaties aan De Omloop en op het parkeerterrein van Het Baafje stuitten op teveel bezwaren van omwonenden. Buurtbewoners wa ren bang voor geluidsoverlast, het aan trekken van hangjeugd, het ontbreken van sociale controle en het ontbreken van sanitaire voorzieningen. Aanvankelijk waren burgemeester en wethouders enthousiast over het aan bod van PC Willibrord om de skate baan in het toekomstige Willibrordpark te situeren. Eind '97 liet het college in deze krant weten dat het aanleggen van een skateboardbaan niet al te lang meer mocht durgn. £)ie bglofte ten spijt, is men nu naarstig op zoek naar mogelijke nieuwe locaties. De jeugd van Heiloo moet zolang nog naar Alk maar en Egmond uitwijken, waar wel skatebanen zijn geplaatst. HEILOO - De Heilooër Oratorium vereniging Nieuw Leven geeft op dins dag 2 februari om 20.00 uur in de Moeder Godskerk aan de Holleweg haar jaarlijkse concert. Op het pro gramma staan voor de pauze het Re quiem van John Rutter en na de pauze Le Roi David van Arthur Honegger, twee stukken die weinig of nooit in deze regio te beluisteren zijn. Het Requiem van Rutter, een Engelse componist geboren in 1945, werd geschreven in 1985. Hij werd geïnspi reerd door de kleine intieme requiems, zoals die gecomponeerd zijn door Fauré en Duruflé. Het is geen compleet requiem, zoals dat wordt gebruikt in de katholieke liturgie, maar meer een overdenking op verschillende thema's die te maken hebben met leven en dood. Rutter selecteerde delen uit de re quiemmis en met Benjamin Britten weefde hij daar Engelse teksten door om een mooi contrast te maken met de Latijnse teksten. De Engelse teksten zijn genomen uit psalm 130 en 23, die ook dikwijls worden gebruikt bij begra fenissen. Het geheel bestaat uit zeven delen, die onderling zeer verschillen van kleur en sfeer. In 1921 ontving Arthur Honegger van de dichter René Morax de opdracht muziek te componeren bij een toneel stuk over de bijbelse koning David. Het werk kreeg zo'n bijval dat Honegger het ook bewerkte van beperkte band tot vol orkest. Le Roi David getuigt van een grote muzikale veelzuidigheid. Toen Honeggers muziek in de vergetel heid raakte na de Tweede Wereld oorlog, behield dit werk zijn aantrek kingskracht voor het publiek. Muzikale hoogtepunten zijn Honeggers interpre taties van de psalmen, de hemelse de len twee en drie, de uitgebreide klaag zang voor Saul en Jonathan en de dra matische scène van Saul en de heks van Endor. Het concert wordt uitgevoerd met medewerking van Ingrid Kapelle (sopraan), Liesbeth van de Loop (alt), Robbert Overpelt (tenor), Bernhard Kruysen (spreekstem) en Ada Knop op piano. De begeleiding is in handen van Philharmonia Amsterdam en het ge heel staat onder leiding van Marcel Joosen. Toegangskaarten zijn a f 27,50 (CJP en 65-plus f 25,-) verkrijgbaar op tel. 072- 5332810 of 5338669. Aan de kassa kos ten de kaarten op 2 februari f 30,- (CJP en 65-plus f 27,50). Een tekstboekje kost f 2,50. HEILOO - Als het aan de leden van de hervormde en gereformeerde gemeen te in Heiloo ligt, gaan deze twee kerken in de nabije toekomst verder als Samen op Weg-gemeente. Op aparte bijeen komsten hebben de leden van beide gemeenten zich vorige week hierover overwegend positief uitgesproken. De Samen op Weg-gemeente wil voor haar erediensten de - nu nog katholie ke - Moeder Godskerk aan de Holle weg aankopen. De gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat zou dan ver kocht kunnen worden. In de Witte Kerk worden dan ook geen diensten meer gehouden, maar deze kerk blijft wel behouden voor bijzondere dien sten, lezingen en misschien ook culture le activiteiten. De jeugd van Heiloo moet om te skaten voorlopig nog uitwijken naar Alkmaar of Egmond. (foto Starfield) Contactiensspecialist Heerenweg 151, 1851 KN Heiloo, Telefoon (072) 533 12 75 HEILOO - Wizzl BV, de onderneming die de Wizzlwinkels op de NS-stations exploiteert, is nog steeds op zoek naar personeel voor Heiloo. Vorige week plaatste dit bedrijf een advertentie in de Uitkijkpost, waarin om nieuwe me dewerkers voor de Wizzl op het station van Heiloo gevraagd wordt. Nog steeds regent het klachten van treinreizigers over de Wizzl-winkel, en dat met name over de grillige sluiting stijden. Bij het openen van de Wizzl werd beloofd dat de winkel annex loket voor kaartverkoop altijd door mini maal twee mensen bemand zou zijn, zeven dagen per week, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dit nu is sinds de opening in oktober '98 een loze belofte gebleken. De Wizzl wordt vaak door slechts een medewerker bemand. HEILOO - Leerkrachten, kinderen en ouders van de Benedictusschool aan de Hasebroekweg gaan op 28 april een poging doen om in het Guinness Book of Records te komen. De school wil de langste waslijn (met daaraan wasgoed) ter wereld realiseren. Het laatste re cord, dat onlangs in Groningen is ge vestigd, staat op 18 kilometer en 374 meter. De school is echter na enig cijfe ren en opmeten van de straten in plan Oost tot de conclusie gekomen dat een lengte van twintig kilometer gehaald moet kunnen worden. Aan deze recordpoging heeft de Bene dictusschool tevens een sponsoractie gekoppeld, waarvan de opbrengst be stemd is voor een nieuw speeltoestel voor het schoolplein. Dit speeltoestel staat hoog op het verlanglijstje van de kinderen, maar tot op heden is er geen geld voor. Voor een waslijn van twintig kilometer is heel wat 'wasgoed' nodig. De school heeft al flink wat ingezameld, maar kan oude kleding, lakens, gordijnen en ander wasgoed nog heel goed gebrui ken. Na de recordpoging worden deze spullen geschonken aan een nog nader te bepalen goed doel. Wie wasgoed wil brengen, kan dat doen bij de school aan de Hasebroekweg 21. Ophalen kan ook, daarvoor is een tele foontje naar de familie Doornbos, 072- 5112795 of de familie Le Belle, 072- 5338771, nodig. Ook sponsors kunnen zich nog opgeven op deze adressen. Elke dinsdag- en woensdagmiddag zul len leden van het Kinderjurypromo tieteam (leerlingen uit de groepen 7 en 8) de beoordelingsformulieren inne men en eventuele vragen beantwoor den. Op woensdag 26 mei komt de schrijf ster Geertje Gort de uitslag van de Kinderjury Heiloo bekend maken en meteen iets over zichzelf en haar boe ken vertellen. Alle kinderen die dit voorjaar het neusje van de zalm op kin derboeken gebied willen lezen, kunnen zich tot 3 februari opgeven voor de Kinderjury bij de bibliotheek aan Het Malevoort en bij de uitleenpost Ypestein. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl HEILOO - Vanaf 3 februari gaat in de openbare bibliotheek de Kinderjury 1999 van start. Er kunnen tweehonderd kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar aan deelnemen. De Kinderjury kiest de mooiste, leukste of beste boeken van vorig jaar. Die boeken worden speciaal gereserveerd voor de leden van de Kinderjury en kunnen tijdens de juryperiode van 3 februari tot 15 mei alleen door hen worden geleend. Ieder jurylid mag zoveel boeken lezen als hij wil, maar het moeten er wel minstens vijf zijn. Bij elk gelezen boek wordt thuis een beoordelingsformulier ingevuld, waar op ook het totaalcijfer voor het boek wordt vermeld. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1