pi r Platform Heiloo Wereldwijd zet afdeling fysiotherapie op poten Nieuwe eigenaars leggen eerste steen _n ERA tonkwtpplmen? Broekman /Bc NOG 3 DOLLE DAGEN h»4s t 7 F jj - k 0 'OPRUIMING!' krant lESf Lokeend reclame KMA NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN ECLAME VAN DER BORDEN 072-5351000 Dé Hy^heekwlnkel 64e JAARGANG NO. 4 27 JANUARI 1999 JDrukkerij uitkijkpost bv Heiïooër onderwijs zo goed als plat door staking HEILOO - Alle basisscholen in Heiloo en de vestiging van het PCC hebben vorige week donderdag gehoor gege ven aan de oproep van de onderwijs bonden om te gaan staken voor meer loon. In de estafettestaking die vorige week door heel Nederland voerde, was donderdag de beurt aan de provincies Utrecht en Noord-Holland. Met uit zondering van het PCC waren alle scholen in Heiloo dicht en hadden de kinderen deze dag dus vrij. Op enkele leerkrachten na, die overigens anoniem willen blijven, toog het onderwijzend personeel donderdag naar Alkmaar, om zich officieel als staker te laten regi streren. De ouders van de kinderen waren ruim op tijd door de scholen geïnformeerd over de op handen zijnde staking. Een aantal scholen, zoals onder meer het PCC, had een mogelijkheid tot opvang gecreëerd, voor die kinderen van wie de ouders die dag geen vrij hadden of konden krijgen. Daar werd evenwel op geen van de scholen gebruik van gemaakt, leerde een telefoonrondje lags de diverse onderwijsinstellingen. Op het PCC werd niet unaniem het werk neergelegd. Ongeveer 75 procent van de leraren staakte. Daarom was er voor de leerlingen een 'noodrooster' in elkaar gezet. De meesten kregen twee of drie uur aaneengesloten les, waarna ook voor hen de schooldag er op zat. Volgens de schooldirecteuren hebben de ouders zonder uitzondering positief op de actie gereageerd. Geen van hen heeft problemen gehad met het opvan gen van de kinderen. Het doel van de actie lijken ze te ondersteunen. Directeur Wim Blom van de Freinetschool ziet het als 'een teken aan de wand', dat bijna alle leerkrach ten aan de actie hebben meegedaan. „Al was het alleen maar om eens goed je hart te luchten, zo'n staking." De onderhandelingen over de loonei sen worden de komende tijd voortge zet. Afhankelijk van de uitkomst daar van, wordt bekeken of de acties een landelijk vervolg krijgen. Het stadsziekenhuis van Swietochlowice, waar op de bovenste verdieping de nieuwe afdeling fysiotherapie moet komen. Geslaagd HEILOO - Oud-plaatsgenote Regje Vos is aan de Technische Universiteit Twente geslaagd voor het doctoraal examen Werktuigbouwkunde. HEILOO/SWIETOCHLOWICE - „Een ruimte waarin mensen kunnen oefenen met de fysiotherapeut en een ergotherapeut, met het accent op een voudige, dagelijkse handelingen. Aan zo'n ruimte is dringend gebrek in het stadsziekenhuis van Swietochlowice." Dat zegt Jan Rood, secretaris van Platform Heiloo Wereldwijd, een samenwerkingsverband van tal van Heiïooër vrijwilligersorganisaties op het-gebied van ontwikkelingssamen werking. En Jan Rood kan het weten, want hij is voor de stichting Hart Voor Polen, die Poolse kinderen een vakantie in Nederland aanbiedt, en de Stichting Stedenband, die vorig jaar vijf jaar bestond, meerdere malen in Swietochlowice geweest. Hij bezocht daar ondere andere het stadszieken huis. „Honderd jaar oud, triest, trooste loos en droevig. Een donker, hokkerig gebouw, dat stinkt naar de lysol." Niet bepaald rooskleurig, het beeld dat hij daar schetst. „De normen daar liggen natuurlijk wel anders," haast hij zich uit te leggen. „Polen, en vooral Swietochlowice, is bijzonder arm. Er is veel werkloosheid, vanwege de sluiting van de mijnen. Veel mensënTèvëh van een minimum-uitke ring, vaak in éénkamer-woningen, waar ze weinig privacy hebben." En zo is het ook in het ziekenhuis. Weinig kans op wat privacy en gebrek aan bijna van alles. De staat betaalt ziekenhuisopna mes en operaties, maar voor extra's is geen geld. De gemeente Swietochlowice heeft weinig te beste- HEILOO - Afgelopen donderdag heb ben de zeventien toekomstige bewo ners van koopwoningen in plan-Oost samen met hun kinderen, die deze dag vrij waren vanwege de onderwijssta- king, de eerste steen gelegd voor hun nieuw te bouwen woning. Als aanden ken aan deze dag mochten de steenleg gers de gebruikte troffel en bouwhelm mee naar huis nemen. Een foto van 'hun' eerste steenlegging krijgen ze nog thuisgestuurd. Deze zeventien koopwoningen maken deel uit van de tweede fase van het dorpsvernieuwingsproject De Loet, dat door woningstichting Heiloo is ontwik keld. Dit project bestaat in totaal uit 86 woningen, 69 huurwoningen en 17 koopwoningen. De eerste fase is inmid dels voltooid, in mei vorig jaar werden de 63 huurwoningen opgeleverd. Hiervoor heeft de Woningstichting zowel het Politiekeurmerk Veilig Wonen als het Seniorenlabel ontvan gen. De nu gestarte tweede fase bevat de zeventien koopwoningen en nog zes huurwoningen. Deze worden nog dit jaar opgeleverd. De verwachting is dat de huurwoningen, met een huur rond de f 1100,-, in april via de woningkrant worden aangeboden. Het project is tot stand gekomen met subsidies van gemeente en provincie en door een belangrijke financiële bijdrage van de Woningstichting. Voorafgaand aan de eerste steenleg ging was er een bijeenkomst in restau rant de Loocatie, waar na de koffie met gebak een korte toespraak werd gehouden door burgemeester H. den Boon. Hij toonde zich zeer tevreden over de sociale projectontwikkeling door de Woningstichting (in het plan zijn vijftig sociale huurwoningen opge nomen). Als dank voor de medewer king van de gemeente ontving Den Boon een 'artist impression', een aqua rel van de hofjesachtige nieuwbouw op de plaats van de vroegere witte huisjes aan de Bosboom Toussaintweg. Het cadeautje pakte hij samen met een klein meisje uit, voor wie Den Boon letterlijk door de knieën ging. Daarna begaf het gezelschap zich met de benenwagen naar de Nicolaas Beetsweg, waar veel familieleden en andere belangstellenden al stonden te wachten. den, zeker niet aan gezondheidszorg. „Voor de zorg voor ziekenhuispatiën ten wordt vaak een beroep op de fami lie gedaan," weet Rood. „Er zijn maar weinig handen aan het bed om te hel pen. Voor 25 patiënten zijn 9 formatie plaatsen." En ook de medische kennis blijft achter, al is de motivatie wel aan wezig. „Dat zien we wel tijdens de uit wisselingen, als gezondheidszorgen uit Swietochlowice naar Nederland komen. Ze kijken hier vaak hun ogen uit." Krachten bundelen Het Platform Heiloo Wereldwijd bun delt elk jaar de krachten om een geza menlijk project van de grond te tillen. Zo'n tien organisaties hebben zich inmiddels bij het platform aangesloten. De bekendste zijn Gered Gereedschap, de stichting Sarana, de Stedenband en de Wereldwinkel; minder bekend zijn de stichting Het Lichtbaken en de stichting Teilhard de Jardin. Vorig jaar bracht het platform geld bij een voor een school in Sri Lanka. Dit jaar wordt er geld ingezameld voor een afdeling fysiotherapie in het bewuste ziekenhuis in Heiloos zusterstad. Een afdeling waar voornamelijk ouderen terecht kunnen, die na een heupopera tie, een beroerte, ernstige reumaklach ten of de gevolgen van hart- en vaat ziekten veel te lang een bed in dit zie kenhuis blijven bezetten. Een zieken huis dat daardoor fungeert als ver pleeghuis en bejaardenhuis tegelijk. Lange, lange wachtlijsten zijn hiervan het gevolg. Dertigduizend gulden is er voor nodig, voor de verbouwing van een bovenverdieping van het zieken huis, dat uit drie gebouwen en een poli kliniek bestaat. Drie kamers en een overloop, nu nog in gebruik als opslag ruimte, worden omgetoverd in een gloednieuwe afdeling voor fysiothera pie, inclusief apparatuur. Een naastlig gende ruimte krijgt ook een facelift; deze moet gebruikt gaan worden voor kankerpatiënten die chemotherapie krijgen en behoefte hebben aan een beetje privacy. Solidariteitslunch Er is dus geld nodig, en dat betekent maar een ding: actie. De komende weken zult u daarom meermalen op de activiteiten van het Platform Heiloo Wereldwijd stuiten. Op 6 februari is het platform in 't Loo aanwezig met een informatiestand. Stichting Sarana ver koopt er derde wereldartikelen. Dit is tevens de start van de collecte, die van 9 tot 20 februari in Heiloo wordt gehouden. Vervolgens is het op 21 februari tijd voor een solidariteitslunch, van 12.00 tot 14.00 uur in het Oesdom bij OL Vrouw ter Nood. De middenstanders van Heiloo hebben een heleboel ver rukkelijke etenswaren toegezegd, die honderd gasten tegen betaling van f 25,- kunnen komen verorberen. Op 14 maart is een groot benefietcon cert gepland, in de Moeder Godskerk, van 14.30 tot 17.00 uur. Voor u zingen en spelen Dat Koor, een vrouwenkoor uit Heiloo, het Heiïooër harmonie orkest Caecilia en het zeemanskoor Shanty uit Hoorn. Tevens is in de week van 4 tot 10 maart het Platform Heiloo Werdeldwijd met een informatiestand aanwezig bij de filmliga in de Beun, waar dan de film De Poolse bruid draait. Voor meer informatie over de actie kunt u contact opnemen met Jan Rood, tel. 072-5335297. Gulle gaven kunnen worden gestort op Raborek.nr. 12.05.13.455. De gemeente heeft toege zegd het bijeengebrachte bedrag te ver dubbelen tot maximaal f 8000,-. HSV jeugd naar Ajax HEILOO - Nog een paar nachtjes sla pen en dan is het zover. Voor driehon derd jeugdleden, ouders en begeleiders van de HSV jeugd gaat dan een grote wens in vervulling. De jongens en meis jes voetballers in de dop gaan op zater dag 30 januari op bezoek bij Ajax. 's Morgens zullen zij in een stoet van zo'n zestig auto's op pad gaan naar de Arena. Daar kunnen zij genieten van alle luxe mogelijkheden die de prof voetballers ter beschikking staan. Aan de hand van quizjes en spelletjes wor den zij rondgeleid en wordt hun voet balkennis getoetst. Iedereen kan laten zien wat hij in zijn mars heeft bij de voetbalwand met schietgaten. Een glas frisdrank en een bezoek aan het museum besluiten deze trip. Rond 14.30 uur wordt de jeugd in Heiloo terugverwacht. Expositie Peter Huijzer in Provinciehuis HAARLEM/HEILOO - Tot en met dinsdag 23 februari exposeert de schil der Peter Huijzer uit Heiloo in het Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem. Peter Huijzer werd in 1950 te Schiedam geboren. Na een opleiding als tekenle raar MO-B aan de Tehatex te Amsterdam, vestigde hij zich als vrij kunstenaar in Heiloo. Peter Huijzer schildert de natuur als een stortvloed van indrukken. In ruwe vegen olieverf, vet en pastels, maar soms ook waterdun als sluiers. Wat in eerste instantie een chaos lijkt, bezit bij nadere beschou wing wel degelijk een structuur; alleen is dat niet een structuur die gewoonlijk in beelden wordt toegepast. Peter Huijzer ervaart het landschap in eerste instantie als een wirwar van elkaar verdringende en overtreffende indrukken. De zintuiglijke ervaring geeft echter samenhang ana de waarge nomen chaos. En dat is wat hij laat zien. De schilderijen van Peter Huijzer zijn krachtig geschilderd, met veel aandacht voor de stoffering en het licht; het zijn schilderijen op het scherp van de snede, schilderijen die het landschap niet benoemen of kenbaar maken maar het opnieuw laten ervaren. De expositie is te bezichtigen tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. NVM Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf 1 maart 1999 ook in Heerhugoivaard' en daarna GESLOTEN van 1 tot 10 februari SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 De formatie Sinister. Metalpartij in Buk Buk HEILOO - Zaterdag 30 januari is er in Buk Buk een metal-avond met drie bands. Sinister maakt harde, gemene en brute muziek. Het begon met de in 1992 verschenen cd-release Cross the Styx, nu is er de nieuwe cd Agressive Measures, waarop de band nog niets aan agressiviteit blijkt te hebben inge boet. Als tweede staat Hammerhawk op het podium. Hammerhawk behoort al sinds 1988 tot de eredivisie van de vader landse heavy-metal. Live valt Hammerhawk vooral op door de gekooide drummer en de spontane show, die elk publiek aan het headban gen krijgt. En dan, opgerezen uit de donkerste dieptes der lage landen, ver overt als derde In Ruins het podium met heavy black metal, beïnvloed door symfonische en klassieke grootheden. De zaal is open om 21.00 uur, de entree bedraagt f 12,50. Activiteiten Tendenz HEILOO - Op vrijdag 29 januari is er in Tendenz een snowparty, voor wie zin heeft in hagelwitte sneeuw en winter weer. Tendenz is geopend voor ieder een van 12 tot en met 15 jaar van 20.00 tot 23.00 uur. De toegang is een gulden, net als de meeste consumpties. Tendenz is dan alcoholvrij. Zaterdag 30 januari is er weer base dance, een dance party voor kinderen uit groep acht van de basisschool. Voor wie van dansen houdt is base dance zeker geschikt, maar je kan er ook tafelvoetballen of lekker kletsen. Dit feest is gratis en consumpties kosten een gulden. Alcohol is verboden en er mag niet gerookt worden. Er is ook een groep medewerkers van Tendenz aan wezig. Tendenz is te vinden aan de Pastoor van Muijenweg 12. Tweedehands boeken-markt HEILOO - Op zaterdag 30 januari is er van 10.00 tot 13.00 uur weer een twee dehands boeken-markt in het Trefpunt aan het Abraham du Bois-hof 2. De opbrengst is zoals altijd bestemd voor de door de Stichting Ouderenwerk georganiseerde sociaal-culturele activi teiten en goede doelen. Wie nog boeken en platen heeft en die eigenlijk wel kwijt wil, kan bellen naar het Trefpunt om ze op te laten halen, 072-5331297. Brengen kan ook. CENTERDISC Oosthonk 301 darttoernooi HEILOO - Op zondagmiddag 31 janu ari vanaf 12.30 uur wordt het Oosthonk 301 darttoernooi gespeeld. Het Oosthonk 301 betekent niet alleen met een dubbel uit gooien, maar ook met een dubbel ingooien. De wedstrijden zijn de moeite van het bekijken waard. Wie mee wil doen, kan zich vanaf 12.30 uur inschrijven in het Oosthonk, alwaar om 14.00 uur de wedstrijd begint. Het inschrijfgeld bedraagt f 7,50. ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Regio Noord' Kennemerlond Een volleerde eerste steen-legger,vorige week donderdag in plan-Oost. (foto Starfield) C. HACHMAIMG De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte.' Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) -v? I m m m autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 i VERKOCHT MAKELAAR RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 STATIONSWEG 81 HEILOO HALVE Op het q r o o t s t e deel. ■nop Uü y an de wintercollectie B e r q e n oorn Heiloo Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Honderden CD's en CD roms voor SPOTPRIJSJES! Kom snel want op=op dé CD zaak van Heiloo, hoek ^MIeerenweg/Slimpac^72-533490^ Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad,Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. INSTALLATIEBEDRIJF - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1