NI Stationsomgeving krijgt dorps karakter Heilooër ondernemers willen zaken verplaatsen naar Kennemerstraatweg opa oma ERA Taxatie nodig} >kma nvm Vos Makelaardij TERZAKE KUNDIG Witgerokte lentebodes doen intrede ÈÖEKMAN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN maandag 22 februari 1 middag A P E L L A Dé Hy^heekwinkel VAN DER BORDEN nvm 072-5351000 LOKEEND RECLAME ECLAME Redactie, acquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoon maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 17 FEBRUARI 1999 J^LnJU jj liu^JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. Solidariteitslunch Heiloo Wereldwijd Themabijeenkomst baby's Filmdag in Tendenz Dansmiddag Opus 4 Quartet Twintig jaar cel geëist in hoger beroep rond moord op tuinder Excursie IVN Schoolschaak- kampioenschap Gevonden voorwerpen Falkland viert jubileumjaar Kunsttentoonstelling luidt psalmenproject in Expositie Robert Heindel voor grootouders en kinderen Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 tel. 072 5320322 VERKOCHT TUMMERS Accountants belastingadviseurs Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072-505 37 51 Lezing over molens Gastouders gezocht autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 C. HACHMA1MG INSTALLATIEBEDRIJF :i;\, (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Platform Heiloo Wereld wijd houdt op zondag 21 februari een solidariteitslunch in het Oesdom aan de Kapellaan in Heiloo. De opbrengst van de lunch is bestemd voor de verbou wing van het ziekenhuis in het Poolse Swietochlowice, waar een afdeling fysi otherapie wordt opgezet. De lunch is van t12.00 tot 14.00 uur. Kaarten zijn a f 25,- te bestellen bij het secretariaat van Platform Heiloo Wereldwijd, tel. 072-5335297. HEILOO - Regionale Thuiszorg houdt op 4 maart een themabijeenkomst over de ontwikkeling van een baby. De bij eenkomst heeft als thema troosten en verwennen. De bijeenkomst wordt geleid door een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Er worden verschillende manieren besproken om een baby te troosten. Daarnaast krijgen ouders informatie, praktische tips en adviezen over huilen, luisteren naar je baby en verwennen. De bijeenkomst wordt gehouden van 9.30 tot 11.30 uur in het wijkgebouw van Regionale Thuiszorg, Holleweg 94 in Heiloo. Voor aanmeldingen kunt u bellen naar tel. 072-5127127 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur). HEILOO - Op woensdag 24 februari is het weer filmdag in Tendenz. De film wordt geprojecteerd op een groot scherm. Tendenz is geopend vanaf 19.30 uur en je kijkt mee voor 1 gulden. Wat er precies draait laat Tendenz over aan de kijkers. Meebeslissen kan op vrijdag 19 februari. HEILOO - In samenwerking met de Stichting Vrienden van De Vijfhoek houdt het Opus 4 Quartet op zondag 28 februari een dansmiddag. De opbrengst hiervan is bestemd voor het renovatie project van de buitenspeelplaats van orthopedagogisch dagcentrum De Vijf hoek. Om 14.30 uur gaan de beentjes van de vloer in het gezellige inloop-café van het Open Huis boven 't Loo. De entree is f 7,50 inclusief een kopje koffie. Kaarten voor deze jazz- en swinghap pening zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna-Avis in het Stationscentrum, de bibliotheek en het Open Huis. Telefo nisch bestellen kan op tel. 072-5333358. AMSTERDAM - Een gevangenisstraf van twintig jaar. Dat eiste procureur- generaal M. van Swieten afgelopen donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam in het hoger beroep in de zaak rond de dood van Heilooër tuin der J. Nanne in september 1997. Ver dachte R. el M. werd in juli vorig jaar door de Alkmaarse rechter veroor deeld tot een gevangenisstraf van veer tien jaar wegens diefstal en doodslag op de tuinder. El M. gaf toen de doodslag toe, maar beriep zich daarbij op noodweer. Vol gens El M. had Nanne hem, toen hij de tuinder vroeg om werk, onheus beje gend. Daarop zou een schermutseling zijn ontstaan waarbij met een hark ge slagen zou zijn en Nanne op een com pressor zou zijn gevallen. Beschuldi gingen dat hij iets te maken zou hebben met diefstal, ontkende El M. toen in alle toonaarden. Hij tekende hoger be roep aan tegen het vonnis van de recht bank omdat het volgens hem nooit zijn bedoeling was geweest om Nanne te doden. De Alkmaarse rechter achtte El M. destijds enigszins verminderd toereke ningsvatbaar vanwege zijn gebrekkige geestvermogens, maar gaf geen tbs, mede omdat El M. zelf aangaf dat niet te willen. „Ik ben niet psychiatrisch ge stoord, ik ben gewoon een gezond, vol wassen mens en vorm geen gevaar voor anderen. Ik wil niet dat mensen zeggen 'Hij is niet in orde'," zo gaf El M. vorig jaar aan. Ook de procureur-generaal pleitte niet voor tbs, omdat die is gericht op terug keer van de gestrafte in de Nederlandse maatschappij, aldus Van Swieten. Aan gezien El M. niet van Nederlandse afkomst is en hier illegaal verblijft, zal hij na het uitzitten van zijn straf uitge zet worden. Het Amsterdamse ge rechtshof doet uitspraak op 25 februari. Een impressie van een auto luwe Heerenweg uit het beeldkwaliteitsplan. HEILOO - Een samenhangende struc tuur en een samenhangende inrichting van de openbare buitenruimte. Met dat doel voor ogen heeft de gemeente een zogeheten 'beeldkwaliteitsplan' laten opstellen voor het stationsgebied. Dit wordt grofweg begrensd door de But- terlaan, Heerenweg, de rotonde, ver lengde Zeeweg en de spoorlijn. Onder de ondernemers in het gebied is geïn ventariseerd wat er bij hen zoal leeft aan (ver)bouw-wensen en andere plan nen. Het beeldkwaliteitsplan is opge steld door architectenbureau Van der Goes uit Hilversum. Dit bureau is ge specialiseerd in de opwaardering van winkelcentra. Ook voor 't Loo heeft dit bureau destijds een plan gemaakt. Bouwplannen in de maak Inmiddels zijn er al verschillende plan nen ontwikkeld voor het stationsge bied. Op het Stationsplein komt een nieuwe supermarkt van De Boer, met daarboven veertien appartementen. Hiervoor is inmiddels een bouwver gunning verleend. Nog niet duidelijk is wat er met de oude locatie aan de Stationsweg gebeurt; in elk geval komt er geen nieuwe supermarkt terug. Het VVV-kantoortje wordt tijdelijk gehuis vest aan De Kreek. Ook voor de hoek Heerenweg/Stationsweg ligt een plan voor een aantal winkelunits met daar boven vier appartementen. Elders in deze Uitkijkpost staat te lezen dat Ranzijn Tuin en Dier wil ver huizen naar een locatie aan de Kenne- merstraatweg. Op de vrijgekomen loca ties (dier- en tuinwinkel) zouden win kelunits kunnen komen, met ook daar boven appartementen. De gemeente komt dus net op tijd met het beeldkwaliteitsplan, waarin een aantal randvoorwaarden voor eventu ele bebouwing zijn gesteld. Zo moet het Stationsplein een echt dorpsplein worden, met monumentale bomen, omzoomd door 'in samenhang opge bouwde gevelwanden'; de Stationsweg I HEILOO - Als het aan een aantal Heilooër ondernemers ligt, komt er op de hoek Kapellaan Kennemerstraat weg een cluster nieuwe tuin- en woon winkels. De meubelzaak Rozing, De- corette Ursem, het tuincentrum van Ranzijn en de bouwmarkt Karwei heb ben gezamenlijk het plan opgevat het centrum van Heiloo te verlaten om hun zaken op deze locatie voort te zetten. Daarvoor heeft architect Paul Breddels uit Heerhugowaard een complex ont worpen, dat ruim 18.000 vierkante meter vloeroppervlakte telt. Op de hoek van het complex zou Rozing komen, met een ronde, glazen toonzaal; met daaraan vast de zaken van Deco- rette, Karwei en Ranzijn. In het plan is rekening gehouden met driehonderd parkeerplaatsen die aan de voorkant 'verdiept' worden aangelegd. De vier hectare grond die het plan omvat is inmiddels eigendom van de onderne mers. Het college van burgemeester en wet houders heeft al wel laten weten niet veel voor de verhuisplannen van de Heilooër ondernemers te voelen. Vol gens een woordvoerder van de ge meente gaat het om een grootschalig project, dat teveel meters winkelopper vlak in beslag neemt. Dat zou de Hei looër behoefte ver te boven gaan. De gemeente voelt er juist meer voor om het Stationscentrum wat meer op te waarderen. Indertijd is er in winkelcen trum 't Loo al extra gebouwd, en erom heen is nog wat ruimte over voor nieu we zaken. Ook winkelcentrum 't Hoek stuk wil graag wat uitbreiden. Verder vreest de gemeente door dit winkelcomplex een toenemende ver keersdruk. De ondernemers zelf gaan er vanuit dat er op die plek een aftak king van de A9 komt, maar dat besluit is nog niet genomen. Het plan van de winkeliers wordt van avond besproken in de commissie grondgebiedzaken 1. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het gemeentelijk onderkomen aan het Rosendaal 2. De architect en M. Wiebering, directeur van Karwei en woordvoerder namens de ondernemers, zullen de ideeën toe lichten. aan weerszijden van het spoor moet een 'oude dorpsstraat' worden; de fiet senstalling aan de oostkant zou deels verplaatst en verzonken moeten wor den; de Heerenweg moet een voetgan gersgebied worden waar de auto 'te gast' is en waar aanbouwen en luifels uit den boze zijn, deze verstoren de van oorsprong dorpse bebouwing. Verder spreekt het plan van bestrating van ge vel tot gevel, zonder stoepranden, met andere lantaarnpalen, voor een meer landelijk karakter. Iedereen mag meepraten Het beeldkwaliteitsplan wordt van avond besproken in de commissie grondgebiedzaken 1. Als de commissie 'groen licht' geeft, ligt het vanaf 24 februari vier weken ter inzage voor het publiek. Iedereen kan dan zijn mening geven over de ideeën die in dit plan uit gewerkt zijn. Op kwesties als bouw hoogten, bouwvlakken en het gebruik van panden kan echter niet worden ingesproken, deze liggen vast in het bestemmingsplan Stationsomgeving. Als de gemeenteraad dit beeldkwali teitsplan heeft vastgesteld, kan het voortaan gebruikt worden om nieuwe bouwplannen aan te toetsen. HEILOO - Een natuurgids van het IVN zal zondag 21 februari laten zien en horen in het Heilooërbos dat de lente in aantocht is. Om 10.00 uur ver wacht hij deelnemers aan de wandeling bij de Kattenberg aan de Kennemer straatweg. Tijdens een anderhalf uur durende wandeling worden deelnemers eveneens op de hoogte gebracht van het wel en wee van natuur en milieu. Elke zondag is in Bergen aan Zee in het dierenparkje met onder meer kip pen, ganzen en lama's van 12.00 tot 16.00 uur het informatiecentrum van het IVN geopend. Hier kunt u bijvoor beeld de spullen die u op het strand vindt determineren of onder een micro scoop bekijken. Ook kunt u grasduinen in een uitgebreide reeks boeken. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met tel. 072-5350323. HEILOO - Schaakvereniging Opposi tie gaat de organisatie van het school- schaakkampioenschap voor Heilooër basisscholen weer op zich nemen. Een commissie van vier personen, bestaan de uit Wim Blom, Peter Folkertsma, Jan Jaap Langereis en Martin Ranzijn, houdt zich hiermee bezig. Na een eerste inventarisatie bij de basisscholen bleek de belangstelling voor dit evenement zó groot dat de inschrijving beperkt moest worden tot één viertal per school. Op vrijdag 5 maart is het zover. Alle acht basisscholen van Heiloo doen mee aan dit toernooi. Er zal gespeeld worden in twee poules van vier scho len, zodat in elke poule elk viertal drie wedstrijden speelt. De bedenktijd is vastgesteld op 15 minuten per persoon per partij. Na deze poulewedstrijden gaan de beste twee uit elke poule over naar de finalegroep. Via het spelen van kruisfi nales maken vier scholen uit welke school zich schaakkampioen van Hei loo 1999 mag noemen. Zo mogelijk gaat deze school ook deelnemen aan de provinciale schoolschaakkampioen- schappen van Noord-Holland. De overige viertallen zullen volgens hetzelfde systeem als van de finale- groep strijden om de plaatsen vijf tot en met acht. Het toernooi is rond 20.00 uur afgelopen. Het kampioenschap vindt plaats in de Freinetschool aan Het Malevoort 9. Ouders en andere be langstellenden zijn uiteraard van harte welkom. HEILOO - Vorige week werden de vol gende voorwerpen bij het bureau aan gemeld: een paarse want, een geel met blauwe fietscomputer, een zilveren bro che, een houten slee, een gsm telefoon, een herenhorloge en een koperkleurige damesleesbril. HEILOO - Falkland Toneel bestaat dit jaar 75 jaar en wil dat niet onopge merkt voorbij laten gaan. Het begint met een voorstelling op vrijdag en zaterdag 9 en 10 april. Falkland brengt dan het stuk 'Wat een gekke man... en z'n vrouw dan?' Deze spitsvondige komedie werd geschreven door Alan Ayckbourn. In dit stuk draait het om zes mensen, hopeloos in strijd met zichzelf, hun omgeving en bovenal het leven zelf. Langzamerhand verworden ze tot kari katuren van zichzelf, wat hen tegelij kertijd lachwekkend maar ook meelij wekkend maakt. De uitvoering begint om 20.15 uur in theater de Beun. Entree is f 10,-, donateurs betalen f 5,- en pas 65-plus f 7,50. Voor kinderen speelt Falkland het sprookje 'De draak die alleen maar Nee! kon zeggen'. In dit stuk draait het allemaal om poppenkastpoppen die tot leven komen. Opa de poppenspeler heeft zojuist zijn huis weggegeven aan een dakloze vrouw en haar kinderen en hij moet noodgedwongen de nacht doorbrengen onder de boom van de vogel Kokeliko. Als zijn poppen om twaalf uur die nacht tot leven komen, besluiten zij voor opa een nieuw huis te bouwen. Al leen lukt het niet erg. Ze hebben hulp nodig van de draak. Maar de draak is koppig en heeft absoluut geen zin om maar één poot uit te steken. En toch moet het huis af... Kinderen kunnen de voorstelling zien in het weekend van 19 tot en met 21 maart in theater de Beun, op vrijdag om 19.15 uur en zaterdag en zondag om 13.30 en 16.00 uur. Entree is f 5,- voor donateus en CJP f 2,50. Ranzijn Tuin en Dier is uit zijn jasje gegroeid en wil verhuizen naar de Kennemerstraatweg. HEILOO - Het project 'Psalmen van vroeger en nu' in de Witte Kerk wordt komende zaterdag om 15.00 uur geo pend door burgemeester Henk den Boon van Heiloo. Werk van een vijftal kunstenaars kan de volgende week van maandag tot en met vrijdag worden bezichtigd. De kerk is open van 14.00 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, behalve op donderdagavond. Te zien is het werk van Ruud Bartlema en Rix Wieringa uit Groningen, Ko Ooster- kerk uit Amsterdam en Jenny Bikker en Hetty Dijkstra uit Heiloo. De toe gang is gratis. Henk van Ulsen, bekend door zijn solo vertellingen 'Dagboek van een gek' en de bijbelboeken 'Job' en 'Prediker', brengt zondag om 15.00 uur zijn nieuw ste programma 'Psalmen van vroeger en nu', met muzikale omspeling door René Uijlenhoet (orgel). De toegangs prijs bedraagt f 15,- (65-plus/CJP f 12,50). Kaarten zijn telefonisch te reserveren op 072-334804 of 5335852. Op donderdagavond 25 februari volgt nog een lezing door prof. Ben Hemel- soet en zondag 28 februari (15.00 uur) wordt het project afgesloten met het programma 'Psalmen gezongen', door HEILOO - Van 28 februari tot en met 14 maart is er bij The Obsession of Art aan de Kennemerstraatweg 382 een expositie van werken van de Ameri kaanse kunstenaar Robert Heindel. Te vens is recent beeldhouwwerk aanwe zig van Marjolijn de Bruin uit Heiloo. De expositie wordt geopend op 28 februari om 17.00 uur en is daarna te bezichtigen van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Voor inlichtingen of een afspraak buiten de openingsuren kunt u bellen met Yvonne van Zoelen, tel. 072-5818461. speel- en-doe-middag in bibliotheek Heiloo van 14.00 tot 16.00 uur A aankondiging aangeboden door: MAKELAARS <fr TAXATEURS ONROEREND GOED de cantorijen van Heiloo en Uitgeest en het Vocaal Ensemble Camerata. De toegangsprijs voor elk van deze beide voorstellingen bedraagt f 7,50 (65-plus/CJP f 5,-). Een passepartout van f 25,- (CJP/65-plus f 20,-) geeft toe gang tot alle voorstellingen. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 5 3 2 0 3 45 MAKELAAR Rijksweg 103 1906 BG Limmen E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl HEILOO - De sneeuw is voorbijen dat betekent traditiegetrouw dat de sneeuwklokjes hun kopje boven de grond uitsteken. Ware het niet dat de ze winter al lang voordat er ook maar één sneeuwvlok viel overal in Heiloo al van deze sierlijke winterkoninginnetjes te bewonderen waren zoals deze in de buurt van 't Loo. Fotostudio Starfield) HEILOO - Vanaf 1 januari bestaan de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) en de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) niet meer. Ze zijn gefuseerd tot Passage, christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging. Dinsdag 23 februari om 20.00 uur houdt Passage een bijeenkomst. C. Vis uit Alkmaar komt vertellen over mo lens rond Alkmaar. Iedereen is welkom in de grote zaal van de Gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat. HEILOO - De gastoudercentrale van de Stichting Kinderopvang Humanitas is op zoek naar gastouders, die thuis tegen vergoeding kinderen willen opvangen. Het gaat om kinderen tot en met 12 jaar. De dagen en uren van opvang worden in overleg vastgesteld. De gastoudercentrale verzorgt de be geleiding van de gastouders en houdt toezicht op de kwaliteit van de opvang. Wie zich wil aanmelden als gastouders of informatie wil, kan contact opnemen met Ria Piepenbrink, tel. 072-5338950 of 5333838. i elaarsgroep Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actief in de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugowaard' Henk van Ulsen. -Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1