Politiek sceptisch over locatie tuin- en woonwinkels Dansmiddag Openbare bibliotheek vrijwel zeker naar nieuwe locatie aan Westerweg Commissie grondgebied positief over stationsplan c E83 1 n n i ERA ra Grootouders en kleinkinderen beleven plezierige doemiddag in de bibliotheek krant KOM OP! VOOR NOORD-HOLLAND. 3® Winkeliers weten nog niet waar ze aan toe zijn mg Vos Makelaardij mg Vos Makelaardij Vrijblijvende Waardebepaling? K ZAKELIJK GEZIEN N IFUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN V KMA nvm LOKEEND REC jjlPUML. VAN DER BORDEN 072-5351000 Zeg waar 't op staat. Stem WD! Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 Drukkerij uitkijkpost bv 24 FEBRUARI 1999 Gemeente trekt vergunning golfclub in IJsclub Heiloo Startavond weidevogelbeschermers 27 - 28 februari HeHooër Operette Vereniging 64e JAARGANG NO. 8 zondag 28 februari Opus 4 kwartet voor de 5-hoek het open huis Woningstichting Heiloo onderzoekt 'opplusmogelijkheden' van woningbezit Lezing over pelgrimstocht Reünie Willibrordschool autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 4 Heiloo Tel. 072-532 10 65 VERKOCHT NVM Kunstijsbaan De Meent nog even open SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 Kennemerfand C. HACHMANG INSTALLATIEBEDRIJF (Rodi verspreiding bv) dn»*. i De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnën, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De gemeente trekt de bouwvergunning en de vrijstelling voor de op te richten negen holes-golfbaan in de Oosterzijpolder in. Dat is vorige week bekendgemaakt, na een gesprek van burgemeester H. den Boon met het bestuur van de Golf Country Club Heiloo. Deze vergunning, die de gemeente vo rig jaar september aan de golfclub ver leende, werd in november geschorst door de Alkmaarse bestuursrechter. De gemeente Heiloo had die niet mogen verlenen via een artikel 19 procedure, maar de bestemmingsplan-procedure moeten afwachten, zo luidde toen het oordeel van de rechter. De golfclub moest haar voorbereidende werkzaam heden in de Oosterzijpolder staken. De vergunning is nu ingetrokken om formele redenen. In december namelijk schorste bestuursrechter J. de Vries van de Raad van State - op verzoek van de Milieufederatie ^oord-Holland, Milieu Contact Heiloo, agrariër Rotteveel en de GroenLinks-raadsleden A. Pleizier en G. Helder - de goedkeuring die de provincie aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied had gegeven. De motivering van deze beslissing is nog steeds niet bekend. Hiervan hangt af of het besluit van de provincie mak kelijk is aan te passen of dat het streek plan gewijzigd moet worden om de aanleg van een golfbaan mogelijk te maken. Wanneer de motivering bekend is, gaat de gemeente samen met de golf club en de provincie bekijken welke stappen genomen kunnen worden. HEILOO - Leden van IJsclub Heiloo kunnen, tegen inlevering van hun lid maatschapskaart, eenmaal gratis schaatsen op ijsbaan De Meent in Alkmaar. Dit aanbod geldt alleen deze week, van 25 tot en met 28 februari. HEILOO - In Heiloo is een groep web devogelbeschermers actief in april, mei en juni. Deze groep markeerde vorig seizoen 120 nesten, waarvan 74 procent is uitgekomen. Om de zaken voor het komende seizoen weer even op een rij tje te zetten, houden zij op 3 maart in hef Trefpunt hun jaarlijkse startavond. Onno Steendam, medewerker bij Landschapsbeheer Noord-Holland, en begeleider van de groepen in deze omgeving, komt deze avond met beeld materiaal van onder meer de steenuil, het kleinste uiltje uit onze woonomge ving. Ook wordt aandacht besteed aan het broedgedrag van de grutto en het nesten zoeken in lang gras. De avond start om 20.00 uur aan het Abraham du Bois-hof 2. v HEILOO - Als het aan de winkeliers ligt, gaat eind '99 de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Kennemerstraat- weg de grond in. Of deze verwachting reëel is, is echter nog maar de vraag. Want de commissie grondgebiedzaken, die zich vorige week woensdag over de plannen van de firma's Rozing, Ranzijn Tuin Dier, Decorette Ursem en bouwmarkt Karwei boog, voelde niet veel voor dit ambitieuze detailhandels centrum op de beoogde locatie. Bovengenoemde firma's zijn, met uit zondering van de bouwmarkt, alle uit hun jasje gegroeid. Ranzijn heeft voor al problemen met de aan- en afvoer, Rozing heeft voornamelijk magazijn ruimte te kort en ook Decorette Ursem barst uit haar voegen. Samen met bouwmarkt Karwei, die de huidige locatie aan de Hoefsmid te geïsoleerd vindt, hebben deze bedrijven op de hoek Kennemerstraatweg/Kapellaan een nieuw complex tuin- en woonwin kels op het oog, dat in totaal ruim 18.000 vierkante meter beslaat. Deze locatie maakt echter deel uit van het gebied Zandzoom, waar in de toe komst waarschijnlijk woningen zullen verrijzen. En dat baarde de commissie leden, die zich overigens allemaal posi tief uitlieten over de fraaie plannen, toch wel enige zorgen. Het wachten is namelijk op de Structuurvisie Zand zoom, waarin de bestemming van dit gebied vastgelegd wordt. Nog niet bekend is wanneer deze structuurvisie klaar is. Het CQllege van burgemeester en wet houders staat sceptisch tegenover de plannen van de winkeliers. De uitbrei ding is een verdubbeling van het huidi ge vloeroppervlak van de ondernemers, waardoor Heiloo misschien 'overbe- winkeld' raakt, de bedrijven zouden zeker flink wat extra verkeer aantrek ken en Zandzoom is gereserveerd voor woningbouw. Na 2005 zouden hier 2500 woningen gebouwd moeten worden. Dit is afgesproken met Alkmaar, om in de woningbehoefte van deze gemeente te voorzien, aldus burgemeester H. den Boon. Dit laatste betwijfelde PvdA'er R. Bos. Volgens hem is het nog maar zeer de vraag of hier wel zoveel woningen gebouwd worden. Daarom moet de ge meente voorlopig vasthouden aan het bestemmingsplan Buitengebied, dat stelt dat het gebied open moet blijven. Daarom begrijpt Bos ook niet dat er appartementen gebouwd mogen wor den bij het Golden Tulip Motel. De commissieleden wilden, op een na, geen definitief standpunt innemen vóór de plannen voor Zandzoom bekend zijn. Alleen Heiloo 2000 gaf onverdeel de steun aan de winkeliers. Voordelen zijn volgens M. van Gelder-Kop minder verkeersoverlast in het Stationscen trum en een uitbreiding van werkgele genheid. De commissieleden waren het er zon der uitzondering allemaal over eens dat de ondernemers in elk geval een hel pende hand toegestoken moet worden. Of zoals R. Bos (PvdA) het formuleer de: 'Zij zijn de roots van Heiloo. Hun plannen moeten met respect behandeld worden'. 'Eine Nacht in Venedig Theater de Beun aankondiging aangeboden door: MAKELAARS &TAXATEURS ONROEREND GOED aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED t HEILOO - Woningstichting Heiloo heeft opdracht gegeven om haar hele woningbestand door te lichten op mogelijkheden voor 'opplussen'. Op- plussen is het geschikter maken van de bestaande woningen voor (zelfstandi ge) bewoning door ouderen. Dit kan zijn het plaatsen van liften tegen appar tementengebouwen om de woningen op de verdieping toegankelijk te ma ken, het weghalen van drempels en voorstellen doen aan de gemeente om de woonomgeving veiliger te maken. Woningstichting Heiloo zal als een van de eerste woningcorporaties in Neder land extra aandacht besteden aan het zojuist ontwikkelde kwaliteitslabel 'In tegrale Woningkwaliteit', door onder meer toetsing van het comfort, de gebruikswaarde en de veiligheid van de woningen. De woningstichting heeft ook het voornemen vooral huurders, woonconsumentenorganisaties, de ouderenbonden KBO en ANBO en de gemeente Heiloo bij dit proces te betrekken. Het onderzoek moet leiden tot een concreet plan voor aanpassing van een aantal geschikte wooncomplexen, zo dat door de verwachte toename van het aantal ouderen in Hpiloo aan de vraag naar comfortabele, veilige en levens- loopbestendige woningen voor een deel kan worden voldaan. De Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuis vesting, is gevraagd de woningstichting bij dit experiment te ondersteunen. De hoek Westerweg/'Stationsweg, waar de nieuwe bibliotheek komt. (Fotostudio Starfield) Ut riucts. rrcoic./ HEILOO - De nieuwe bibliotheek komt aan de Westerweg, op de hoek van de Stationsweg. Dat heeft burge meester H. den Boon vorige week, tij dens de commissievergadering grond gebiedzaken bekendgemaakt. De ge meente heeft een intentie-overeen komst getekend over aankoop van de grond. De gebouwen die er nu staan, de voormalige VSB-bank en de Rabo bank, zijn eigendom van bouwbedrijf Tervoort uit Egmond en makelaar J. Kuyper. Deze worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. De plannen zijn nog niet getekend, maar vast ligt dat er, naast een nieuwe bibliotheek, een nieuw kantoortje voor de VVV, een Rabobank en een reiswin- kel van dezelfde bank in komen. Het gebouw mag maximaal uit vier lagen bestaan. Er is ruimte voor ten hoogste zo'n 25 koopappartementen. De pro vincie moet nog wel toestemming ge ven voor woningbouw. Onder het gebouw is een parkeergara ge gepland. Aan drie- architecten is inmiddels gevraagd een plan voor deze nieuwbouw te schetsen. De gemeente raad wordt volgende maand gevraagd in te stemmen met de intentie-overeen komst tot grondaankoop. Voordat de locatie aan de Westerweg in beeld kwam, had de gemeente de Moe der Godskerk aan de Holleweg als nieuw onderkomen voor de biblio theek op het oog. De onderhandelin gen om dit gebouw aan te kopen zijn al enige tijd geleden gestart. De gemeente heeft nu laten weten hiermee door te gaan. De kerk wordt hoogstwaarschijn lijk aangekocht en vervolgens 'over gedaan' aan de hervormde en gerefor meerde kerk. Deze twee kerken willen fuseren en verder gaan als Samen op weg kerk. De gemeente wil dan de gereformeerde kerk aan de Noorder geeststraat aankopen. Dit kan een ge schikte locatie zijn voor woningbouw. Nog niet bekend is of er gedacht wordt aan sloop van deze kerk of aan een eventuele verbouwing. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072 - 505 70 00 Fax 072 - 505 37 51 jjj^ E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: v7V7w.tummersaccountants.nl HEILOO - Bij de NVVH afdeling Hei loo is er op dinsdag 2 maart om 13.45 uur in het Open Huis een lezing 'Een voetreis naar Santiago de Compos- tella'. De lezing, waarbij ook een dia- verslag hoort, wordt gegeven door R en J. Louter uit Hoorn. Het verslag van de tocht start in Hoorn en na een pelgrimsreis van 3200 km eindigt deze bij de indrukwekkende kathedraal. Sinds de Middeleeuwen is deze plek een van de belangrijkste bedevaartsoorden van West-Europa geworden. Introducées en overige geïn teresseerden zijn welkom. De kosten voor hen zijn f 5,- per persoon. HEILOO - In juni bestaat de Willi brordschool, voorheen RK Clemens Willibrordschool, 75 jaar. Ter gelegen heid daarvan is er een reünie op zater dag 26 juni. De school is opgericht in 1924 als roomskatholieke jongensschool en was gevestigd op de Westerweg. In 1968 werd het een gemengde lagere school. In februari 1975 verhuisde de school naar Boekenstein. De reünie vindt plaats op de Willi brordschool, Boekenstein 46. De orga nisatie is nog op zoek naar adressen van oud-leerlingen, leerkrachten, ou derraadsleden en andere betrokkenen om hen te kunnen uitnodigen voor de reünie. U kunt bellen met de school, tel. 072-5320503, of 's avonds naar E. Biersteker, tel. 5336942 of P. Schut, tel. 5338056. ELA RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugowaard' NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN MAKELAAR HEILOO - Afgelopen maandag waren 25 opa's en oma's met hun kleinkinderen naar de bibliotheek getogen om daar mee te doen aan een speciale speel- en doemiddagDeelnemers doorliepen een traject van veertig activiteitenzoals knutselen, voorlezen, quizes over boeken en tekenen. De opa's waren veruit in de meer derheid. De doemiddag bleek een schot in de roos voor grootouders die deze krokusvakantie op hun klein kinderen passen en weer eens iets anders wilden doen. Fotostudio Starfield HEILOO - Vanaf vandaag ligt voor alle belangstellenden het Beeldkwaliteits plan Stationsomgeving ter inzage op het gemeentehuis. In dit plan staat be schreven en getekend hoe het Sta tionscentrum er in de toekomst uit kan gaan zien. Het plan moet meer struc tuur geven aan het Stationscentrum, dat momenteel aan tal van ontwikke lingen onderhevig is. Wat overheerst in dit beeldkwaliteits plan, is het dorpse karakter dat de ge meente graag voor Heiloo wil behou den. Maar dan wel een dorp met veel parkeerplaatsen voor het groeiende aantal auto's en flink wat diefstal-be stendige fietsenstallingen. De leden van de commissie grondge biedzaken moesten vorige week woensdagavond groen licht geven voor het in procedure brengen van dit plan. Zij namen de gelegenheid te baat om, naast hun voornamelijk positieve reac ties, ook inhoudelijk wat kanttekenin gen te plaatsen. M. Groot (CDA) bestempelde het plan als 'weinig creatief'. Hij constateerde dat er weinig veranderd is ten opzichte van de huidige situatie. Ook begreep hij niet waarom de fietsenstalling verder van het station af gepland is. Bijval kreeg hij van A. Pleizier (GroenLinks), die stelde dat er weinig inzicht was in de totale behoefte aan parkeerplaat sen. Het groeiend aantal fietsers maakt een uitbreiding van de fietsenstalling volgens hem noodzakelijk. Burgemeester H. den Boon verschafte helderheid over de aantallen parkeer plaatsen. Er komen in het stationsge bied 265 plaatsen voor lang parkeren (was 205) en 89 plaatsen voor kort par keerders (was 53). Een aanzienlijke uit breiding, die voldoet aan de behoefte, aldus Den Boon. R. Bos (PvdA) vroeg zich af waar de burgers eigenlijk over mogen meepra ten. Want vooraf is gesteld dat geen in spraak mogelijk is op kwesties als bouwhoogten, bouwvlakken en het gebruik van panden. Deze liggen name lijk vast in het bestemmingsplan Sta tionsomgeving. Het college wil vooral van de Heilooërs weten hoe .zij denken over het verkeer sluw maken van de Heerenweg ter hoogte van het stationsgebied, ondanks het feit dat de Heereweg bestempeld is als doorgaande route. Ook wordt de 'dorpelingen' gevraagd mee te denken over het autovrij maken van de Stationsweg tussen Heerenweg en het spoor. En terwijl buiten de laatste sneeuw vlokken wegdwarrelden, kregen de commissieleden even het voorjaar in het hoofd. Zij zagen zich al onder de linden op het stationsplein zitten, gezel lig op een terrasje. Een prima idee, vol gens alle aanwezigen, maar Den Boon temperde het enthousiasme onmiddel lijk door zich af te vragen waar je de auto's dan kwijt kunt. ALKMAAR - Op zondag 7 maart wordt op kunstijsbaan De Meent het schaatsseizoen afgesloten met alle gewestelijke kampioenschappen van het Gewest NHU van de KNSR. Op deze dag kan er dus niet meer recre atief geschaatst worden, dat kan voor de laatste keer nog op zaterdag 6 maart van 13.30 tot 16.30 uur en uiteraard nog de dagen voorafgaande aan dit week end. Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost eh Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. - Badkamerinstallatie - Centrale verwarming - Dakbedekking - Loodgieterswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats. Holleweg 19 Woensdag 3 maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1