§m Actie van Heiloo Wereldwijd afgesloten met benefietconcert UW zoekt dringend nieuwe 'helpende handen' o H Badminton 4, Schooljeugd krijgt bezoek van Waddenbus Tmtie nodig? Buk Buk brengt Bloem i ERA !Ï3 A.S. zondag geopend ÜSH ZAKEN RELATIE •ROEKMAN KMA ■■Hi W 1SH4 Sterilisatie/castratie-actie Dierenbescherming NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN LOKEEND RECLAME -APELLA VAN DER BORDEN 072-5351000 Redactieacquisitie en administratie JITL JU J Drukkerij uitkijkpost bv 17 MAART 1999 64e JAARGANG NO. 11 Regionalisering reinigingsdiensten van de baan Greenpeace bij Kids of Animals Blues Brothers op voorspeelavond Muziek- en Dansschool Regionale voorronde landelijk schoolbadmintontoernooi Zomerspelen dreigen te moeten stoppen Simavi-collecte zaterdag 20 maart „School regionale voorronde autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Excursie IVN Boomkwekerij G. Mei/er Al meer dan 30 jaar llpiw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Passieconcert Auto's, kunst en kermis in 't Loo >- ||J| !!!^l I V k Gevonden voorwerpen NVM De sterilisatie/castratie-actie van de Dierenbescherming loopt nog tot en met 16 april. De Dierenbescherming geeft 20 gulden korting voor een poes, 15 gulden voor een kater. Alle dierenartsen in het werkgebied van de afdeling doen aan de actie mee. Inlichtingen: Mw. Hella Dekker, tel. 072 533 28 79 Van Burgsteden Antiek De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon:072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De regionalisering van de reinigingsdiensten van de gemeenten Bergen, Alkmaar en Heiloo is van de baan. Burgemeester en wethouders van Alkmaar hebben vorige week alsnog a- fgezien van de plannen. Zonder een grote partner als Alkmaar kan de regio nalisering niet doorgaan. De gemeente Heiloo betreurt deze beslissing ten zeerste, met name omdat Alkmaar lang heeft gewacht met het kenbaar maken van haar standpunt. Heiloo oriënteert zich nu op ontwikkelingen voor de toe komst, evenals de gemeente Bergen, die zich achter het standpunt van Hei loo heeft geschaard. Tijdens het bestuurlijk overleg van de drie gemeenten op donderdag 11 maart kwam naar voren dat de gemeente Alkmaar van de plannen afzag. Heiloo en Bergen waren wel positief over het voorstel tot regionalisering. Hoewel de eigen gemeentelijke reiniging goed functioneert, zouden er in de toekomst aanpassingen nodig zijn. Om controle te houden op het hele traject van afva linzameling en afvalverwerking, zou schaalvergroting van de gemeentelijke inzameldiensten nodig zijn. De drie gemeenteraden zouden aan vankelijk in december besluiten over de voorgenomen regionalisering. Alk maar had echter meer tijd nodig om aanvullende informatie te vergaren. HEILOO - De Kids for Animals in de afdeling Heiloo, Castricum en omstre ken van de Dierenbescherming gaan weer flink hun best doen om het leven voor de dieren beter te maken. Naast een kaartenactie met handtekeningen tegen legbatterijen die momenteel wordt gehouden, hebben de Kids ook Greenpeace uitgenodigd. Medewerkers komen op 24 maart ver tellen waarom het heel belangrijk is dat de lucht en het water schoon blijven zodat de dieren in het wild niet ziek worden. Greenpeace komt naar het Open Huis van 14.00 tot 16.00 uur. Voor leden is de middag gratis, niet- leden betalen f 2,50. Wie ook zin heeft, om te komen, kan bellen met tel. 072- 5336180. HEILOO - Ruim veertig saxofonisten en twintig drummers van de Muziek- en Dansschool Heiloo zijn te horen op maandag 22 maart tijdens een speciale voorspeelavond die als titel 'Grote Blues Brothers Avond' heeft meege kregen. Saxofoonleerlingen van Jack Kat en slagwerkleerlingen van Will van Toor zullen op deze avond met name muziek van The Blues Brothers laten horen. Ook zijn er drie bands van de school die een optreden verzorgen, te weten de Crisis Big Band, New Tosti Band en een eigen jazzcombo. Als intermezzo wordt er een dans verzorgd door de jazzdansafdeling van Marjan Pot. De avond begint om 19.30 uur en de toe gang is gratis. De leden van DAT-koor en het shantymen-koor Kaap Hoorn zongen gezamenlijk With a little help from my friends' als afsluiting van het benefietconcert. (Fotostudio Starfield) HEILOO - Afgelopen zondag sloot het Platform Heiloo Wereldwijd met een benefietconcert een serie van activitei ten af ten bate van de bouw van een afdéling fysiotherapie in het stadszie kenhuis van het Poolse Swietochlowice. Tijdens het concert, waar optredens werden verzorgd door DAT-koor, Hei- looër Harmonie-orkest Caecilia en het Shantymen-koor Kaap Hoorn, maakte wethouder Evalyn Schoutsen-Bolten het voorlopig eindbedrag van het pro ject bekend. Aan de f 13.000,- die de verschillende acties tot dan toe hadden opgeleverd, voegde de wethouder na mens de gemeente nog eens f 8.000,- toe. Samen met te verwachten opbreng sten van een aantal toekomstige andere activiteiten en giften, rekent het Platform op een totale opbrengst van zo'n f 31.000,-. Voor het fysiotherapie- project is ongeveer f 30.000,- nodig. De activiteiten van Heiloo Wereldwijd bestonden naast het benefietconcert onder meer uit een presentatie in 't Hoekstuk en 't Loo, een collecte, een brunch en een inzameling tijdens de vertoning van de film De Poolse bruid bij de Filmliga. Ook De basisscholen De Duif en de Willibrordusschool maakten zich met onder meer de orga nisatie van een fancy fair sterk voor het project. HEILOO - Op zaterdag 20 maart wordt in de badmintonhal van Het Vennewater door teams van het voort gezet onderwijs gestreden om een fina leplaats in de strijd voor de schoolkam- pioenschappen van Nederland. Van 9.UÜ tot 18.00 uur houdt BC 't Ven newater voor de zes deelnemende scholen uit de regio Noord-Holland de ze voorronde. In totaal nemen 33 teams, verdeeld over twee leeftijdsklas sen, deel aan het toernooi. Daarbij is onderscheid gemaakt in een competi tie- en een niet competitie-categorie. Dit onderscheid garandeert het spel- plezier voor beide categorieën. Dit toernooi maakt deel uit van het lande lijke schoolbadmintontoernooi. De winnende schoolteams kunnen in een finaletoernooi op zaterdag 24 april in Vleuten-de Meern om de titel 'School teamkampioen van Nederland' strij den. HEILOO - Met zo'n honderdvijftig vrijwilligers helpt de UW in Heiloo veel ouderen die in de zorgcentra wonen of die thuis hulp nodig hebben. Deze vrijwilligers verrichten werk zaamheden van velerlei aard. Bijvoor beeld het bezoeken van mensen die dreigen te vereenzamen. Ook zijn er vaak vrijwilligers nodig om ouderen (bijvoorbeeld per taxi) te begeleiden naar fysiotherapeuten, artsen of zie kenhuizen. Mensen die visueel of licha melijk gehandicapt zijn kunnen naar geluidscassettes luisteren van de Ne derlandse Luister- en Braille Biblio theek. Een vrijwilliger helpt hen bij het samenstellen van de wensenlijsten. In de zorgcentra De Loet en Overkerck bieden vrijwilligers ook veel diensten aan, zoals thee schenken, hulp bij de dagverzorging, gezellig met bewoners een kopje koffie of thee drinken, hulp bij de dagverzorging en bingo of instuif. Daarnaast krijgen veel 65-plussers wa- IIHIÉIÉ .-■■v: :y.:: HEILOO - De organisatie van de Zo merspelen kampt met een nijpend ge brek aan vrijwilligers. Zo zeer zelfs, dat het nog maar de vraag is of de spelen van de komende zomer nog door kun nen gaan. De Zomerspelen, die be doeld zijn voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, worden - met vol doende vrijwilligers - dit jaar gehouden op de middagen van 16, 18, 23 en 25 augustus. Vrijwilligers die zin hebben om de organisatie van zo'n middag op zich te nemen, kunnen contact opnemen met Ilse Plasmeijer, tel. 072-5338838. Vorige jaar waren er een creatieve middag, een schildermiddag, een speurtocht en een trommelmiddag georganiseerd. Men sen die leuke ideeën hebben om de middagen in te vullen, worden ook ge vraagd om 'mee' te denken. HEILOO - De nationale collecte Sima- vi wordt gehouden van 21 tot en met 27 maart en vraagt aandacht voor medisch transport. In veel ontwikkelingslanden is de me dische hulpin grote steden steeds beter toegankelijk, maar de afgelegen dorpen zijn nog vaak verstoken van enige hulp. De plaatselijke ambulance is veelal een draagbaar of een kruiwagen en daar door komt hulp voor velen te laat. Al leen met een mobiele kliniek kan een medisch team de ontbrekende zorg aan de bevolking van deze gebieden geven. Tijdens de collecteweek wordt een bij drage gevraagd voor onder meer een ambulance van een kliniek in Oeganda en vele andere transportprojeoten in Azië en Afrika. TUMMERS Accountants belastingadviseurs Rijksweg 103 1906 BG Limmen Tel. 072- 505 70 00 Fax 072-505 37 51 E-mail: tummers.limmen@accountnet.nl Internet: www.tummersaccountants.nl Sporthal Het Vennewater van 9.00 tot 18.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS 4r TAXATEURS ONROEREND GOED X HEILOO - De derde zondag in de maand is traditiegetrouw de dag waar op u mee kunt doen met een excursie door het Heilooër bos. Zondag 21 maart staat om 10.00 uur 's ochtends een natuurgids klaar bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg om u te begeleiden bij een wandeling van onge veer anderhalf uur. Voor nadere inlich tingen kunt u bellen: 072-5350323. Bezoek om kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 HEILOO - Afgelopen vrijdag vormde de Radboudschool het decor voor een waddenlandschap. Eb en vloed, duinenstrand en zee stonden centraal bij het bezoek van de Waddenvereniging met hun speciale waddenbus aan de leerlingen van groep acht. Medewerkster Marijke vertelde uitgebreid over het wad en zijn natuur aan de hand van een maquette en in de school waren op diverse plaatsen mini-tentoonstellingen ingericht met dieren en planten uit het gebied. De leerlingen gingen ook zelf aan de slag met opdrachten en proefjes. Zo kon onder meer onder een microscoop bekeken worden hoe plankton eruit ziet. 's Middags werd er geknutseld, met als resultaat een prachtige zelfgemaakte maquette van een waddeneiland en kijkdozen van het wadden landschap. De waddenbus deed vorige week ook de Benedictusschool aan. (Fotostudio Starfield) tergymnastiek. Hier zijn ook vrijwilli gers nodig, om te helpen bij de oefenin gen. Verder zijn er dringend vrijwilligers nodig in de psycho-geriatische voorzie ning De Amberhof. Hier wonen twintig ouderen, die voor hun ontspanning voor een belangrijk deel aangewezen zijn op vrijwilligers, Wie meer wil weten over het vrijwilligerswerk van de UW kan bellen met Anneke Stenneberg, tel. 072-5339029 of Gien Bakker, tel. 5336036. Jaarvergadering Op dinsdag 23 maart wordt in zorgcen trum Overkerck de jaarvergadering van de UW gehouden. Om 16.30 uur worden de vrijwilligers ontvangen met een aperitiefje, waarna om 17.00 de voorzitter de bijeenkomst opent. Na de jaarvergadering is er een lopend buffet en zijn er Oudhollandse spelletjes. De prijsuitreiking en sluiting worden rond 21.30 uur verwacht. HEILOO - Op zondag 28 maart ver zorgt het gemengd kerkkoor van de RK Parochiegemeenschap Heiloo een passieconcert. Uitgevoerd worden de Gregoriaanse gezangen van palmzon dag en 'Die Sieben Worte Christi am Kreuz' van César Franck. Medewer king verleent hierbij de uit Castricum afkomstige pianist Jan Boogers. Het concert vindt plaats in de Moeder Godskerk, Holleweg 111, en begint om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur is de zaal geopend. De toegang is gratis. Na af loop wordt er een deurcollecte ge houden om de kosten te bestrijden. Voor informatie kunt u contact opne men met de heer Spaans, tel. 072- 5333551 of met de heer Fraase Storm, tel. 072-5330748. HEILOO - Tijdens de koopzondag van 21 maart zal er in en rond winkelcen trum 't Loo voor elk wat wils te beleven zijn. Aan de zijde van de Heerenweg zullen de drie Heilooër autodealers hun nieuwste modellen tonen. Aan de noordzijde van het winkelcentrum heeft Klaas Braak uit Egmond aan den Hoef zijn kleine kinderkennis opge bouwd. Dit betekent een draaimolen, de brandweerspuit en de suikerspin. De kinderen kunnen al vanaf woensdag rondjes draaien en snoepen en op de zondagmiddag zelfs gratis een ritje maken in de draaimolen. In het winkelcentrum hebben kunste naars van naam uit Heiloo en omgeving hun werken uitgestald op de pleinen. Onder de kunstenaars bevinden zich ook de Limmer Joffers. Zij staan garant voor een zeer gevarieerde kunstexposi tie van grote kwaliteit. Tijdens de kunstmarkt zal Paul Uiterwaal met zijn accordeon de sfeer op peil brengen. RSGROEP NVM Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 'Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actiefin de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugozoaard' OMDAT IEDER VAARWEL EEN f jZON DERE IS O F": 'V - Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 53 2 0 3 45 Bloem de Ligny. (foto Wim van de Hulst) HEILOO - Bloem de Ligny heet ze en ze treedt op 20 maart op in Buk Buk. Een muzikaal vakje voor haar muziek werd al snel gevonden: ze was de Haar lemse Björk. En nog zonder een cd te hebben gemaakt was Bloem al te be wonderen bij Paul Haenen en Paul de Leeuw en stond ze op Lowlands en Noorderslag. Een intrigerend meisje van 19 lentes, dat in een sprookjesachti ge uitdossing haar droomwereld be zingt, zonodig in zelfverzonnen Engelse woorden. Op de cd die ze maakte spettert de muziek zwiepend heen en weer, het klotst van gekte en lichamelijkheid en loopt over van kwetsbaarheid. Clavi- netten, cello's, loops, simpele samples, duimpiano, en de wat meer reguliere muziekinstrumenten zijn de kwasten waarmee Bloem haar geluidsdoek vol- kleddert. Ze treedt dit jaar wel op, maar alleen in Nederland en België. De entree is f 12,50, aanvang is om 21.00 uur. Het voorprogramma wordt ver zorgd door Dive. Op 18 en 19 maart is de Buk geopend als gezellig café met muziek van dit moment, donderdag vanaf 20.00 uur en vrijdag vanaf 21.00 uur. De toegang is gratis. In april heeft Buk Buk drie concerten geprogrammeerd. Op 10 april komt de populaire formatie Postmen optreden. Zaterdag 17 april geeft Nilsson acte de présence en tenslotte zal op zaterdag 24 april Birgit Schuurman het rijtje top- HEILOO - De volgende voorwerpen zijn bij het bureau als gevonden aange meld: een rood poppenschoentje, een blauw regenpak, een rode handschoen, een draagbare telefoon en buzzer, een sleutel met een kruisvormi ge baard in een plastic hoesje, een zwart gymschoentje, een zonnebril met een zwart montuur en een damesporte monnee. pers afsluiten, met haar allereerste con cert in Noord-Holland. Een passepar tout met een prijs van f 35,- is verkrijg baar bij aankoop van voorverkoop kaarten van deze drie concerten. Deze kaarten zijn alleen verkrijgbaar in Buk Buk tijdens openingstijden. De start van de voorverkoop is donderdag 18 rrfaart tijdens Peptalk, vanaf 20.00 uur. Ook op de andere voorverkoopadres sen, Popeye in Alkmaar en Centerdisc in Heiloo start de individuele voorver koop op 18 maart. VERKOCHT MAKELAAR Makelaars sinds 1933 C|_l /V f""* IV/I /V IV1- Badkamerinstallatie - rlAUnlVIAlXllJ Centrale verwarming INSTALLATIEBEDRIJF - PotdgSswerk Droonecampstraat 13 1851 TH Heiloo Telefoon 072-533 50 85 Werkplaats: Holleweg 19 Kennemerstraatweg 536 Heiloo, tel 5337756 ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1