volleybal Peptalk, gouwe ouwe Oppositiepartijen struikelen over bibliotheek met vijf bouwlagen en Nilsson in Buk Buk ERA Falkland Toneel nog even in kerstsfeer Broekman ra L/BcfcMA Taxatie nodif? wijken. B toernooi VAN DER BORDEN zondag 18 april LOKEEND RECLAME Dé Hy^heekwinkel A P E L L A CD'S 5 PIEK GOEDKOPER? JA, WANT CENTERDISC BESTAAT 9 JAAR! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN wèi kleur- VERKOCHT OMDAT IEDER VAARWEL EEN BIJZÓNDERE IS Tninnir zie pagina 5 autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar CENTERDISC, dè CD zaak van Heiloo Vmr al Wis bomen heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Regio Noord' k jp, Kennemerland Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEILOO iel. 072 5320322 Naast vele stunts ook nog 5 gulden BENCH. Kennemerstraltweg 99 Heiloo telefoon: 072 533 11 99 Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 - 1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl 14 APRIL 1999 J^LJU j Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 15 Heilooënaren helpen Kosovaren Mogojoko zoekt oud-leden Gans slikt vishaak in Plan Oost krijgt verhard speelveld Inloopochtend Jan van Rijckenborghschool III NVM Verenigings- nieuws C. HACHMANG INSTALLATIEBEDRIJF J aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED \Makelaars\ sinds 1933 Sporthal Het Vennewater van 10.00 tot 16.00 uur Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 (Bij Inlevering van deze advertentie, geldig t/m 30 april 1999) Bezoek onze kwekerij Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - De stichting Motherhood in Andijk en de Stichting Warchild heb ben afgelopen weekend ook in Heiloo pakketten met kleding en voedsel inge zameld voor gevluchte Kosovaren in Albanië. De dozen konden vrijdag en zaterdag worden ingeleverd bij de Ge reformeerde kerk. Heiloo had goed gehoor gegeven aan de oproep, zo bleek al snel. Vrijdag middag was de grote zaal al voor de helft gevuld, zaterdagmorgen bleek de vrachtwagen al snel te klein om alle pakketten te kunnen vervoeren. Van daag, woensdag, vertrekt een konvooi van meer dan twintig vrachtwagens naar Albanië, waaronder een truck met negenhonderd dozen uit Heiloo. Voor elk ingeleverd pakket werd een bijdra ge van tien gulden in de vervoerskosten gevraagd. In totaal werd er ruim 8.000 gulden gegeven, de gemeente vulde dit bedrag aan tot 9.000 gulden. Daarnaast maakte burgemeester H. den Boon in de gemeenteraadsvergadering van af gelopen maandag bekend dat Heiloo een gulden per inwoner, dus ruim f 21.000,-, zal overmaken naar giro 555, het nummer van de landelijke actie voor hulp aan de vluchtelingen. HEILOO - Mogojoko, het jongeren koor van de Moeder Godskerk, bestaat dit jaar 25 jaar en dat is reden genoeg voor een feestje. In het weekend van 19 en 20 november wordt een jubileum feest gehouden. Wie ooit lid is geweest van het koor en nog geen brief heeft ontvangen, kan zich hiervoor aanmelden bij René Groot, 072-5339276. HEILOO - Medewerkers van de Die renbescherming hebben vorige week donderdag in de vijver bij de Ringweg een gans aangetroffen met een meter slange vislijn uit zijn bek. Onderzoek wees uit dat het dier een vishaak had ingeslikt. De Dierenbescherming heeft de gans overgebracht naar het voge lasiel in Krommenie, waar hij van zijn vislijn is bevrijd. De vishaak zit nog in het dier. Volgens Hella Dekker van de Dieren bescherming gebeurt het wel vaker dat eenden en ganzen het slachtoffer wor den van achtergelaten vishaken en - snoeren. „Deze gans hebben we don derdag gevonden, maar we weten niet hoe lang hij al met die vislijn rondliep. We zouden graag zien dat vissers hun vistuig zorgvuldig opbergen. En als er onverhoopt dan toch een eend of een gans toehapt, laat het dier dan niet zo rondlopen of zwemmen, maar bel de Dierenbescherming!" Een kolossaal gebouw op de hoek van de Westerweg en de Stationswegdaar voelt de oppositie niets voor, zo bleek maandagavond tijdens de raadsvergadering. HEILOO - Een bedrag van f5.170.462,- moet de gemeente neertel len om de grond in handen te krijgen die nodig is voor de bouw van de nieu we bibliotheek op de hoek van Wes terweg en de Stationsweg. Bij die bibli otheek komen dan tevens een steun punt voor het VVV, een vestiging van een Rabobank en reiswinkel en maxi maal 25 appartementen en een par keerkelder. De grond is momenteel in handen van de heren Tervoort en Kui per, verenigd in Projectcombinatie Westerweg c.v. De bedoeling is dat de gemeente eerst het hele gebied aankoopt, om vervol gens de grond voor de Rabobank en appartementen weer terug te verko pen. De gemeente heeft voor deze con structie gekozen vanwege de planologi sche procedure. De aan- en verkoop prijzen worden door een onafhankelijk taxateur vastgesteld. Voor de grond van de bibliotheek moet de gemeente f 395,- per m2 betalen. Kolossaal bouwwerk Wethouder Juup Wuijster-Schudde- boom legde de volgorde van de te vol gen procedure uit aan de raadsleden. Nadat de raadsleden op een besloten informatie-avond op 27 april kunnen brainstormen over het bouwplan, en of dat past binnen het onlangs gepresen teerde beeldkwaliteitsplan, zal het - eventueel nog aangepaste - plan ter be spreking in de verschillende raadscom missies komen. Is er eenmaal duidelijk heid en overeenstemming over het aan tal bouwlagen en de financiering, dan kan de gemeente overgaan tot de grondaankoop. Maar met die uitleg namen de opposi tiepartijen geen genoegen. Heiloo 2000, PvdA, GroenLinks en D66 strui kelden vooral over de vijf bouwlagen waarover gesproken wordt. Want ook al zijn er nog geen tekeningen gepre senteerd, alle raadsleden gingen er ken nelijk van uit dat het plan vijf bouwla gen, in totaal zo'n vijftien meter hoog, krijgt. 'Een kolossaal en hoog bouw werk, niet acceptabel, niet passend in het bestemmingsplan en zeker niet in het beeldkwaliteitsplan, dat behoud van het dorpse karakter voorschrijft', zo oordeelde John Daas (Heiloo 2000). GroenLinks liet haar tanden ook zien en dreigde naar de rechter te stappen. Van delegatie van grondaankoop aan het college wilde de oppositie dan ook niets weten. Eerst maar eens een plan maken, en dan bekijken wat dat moet gaan kosten, zo luidde de algemene opvatting. Bij dfe oppositie lag de gang van zaken rond de bouw van de brand weerkazerne en de verbouwing van het raadhuis nog vers in het geheugen. Deze projecten vielen fors duurder uit dan aanvankelijk was beraamd. Broodnodige verhuizing Bovendien vond de oppositie het een slecht idee om de broodnodige verhui zing van de bibliotheek te koppelen aan de bouw van luxe appartementen en een heuse parkeerkelder. Wethou der Wuijster bestreed dit door op te merken dat de nieuwbouw van het Trefpunt ook mogelijk gemaakt is door de bouw van woningen erboven. Ap partementen boven de bibliotheek dra gen volgens haar bovendien bij aan de sociale controle. 'Daar zijn anders geen vijf bouwlagen voor nodig', schamper de daarop Roelof Bos (PvdA). Burgemeester Henk den Boon pro beerde duidelijkheid te scheppen. Hij was degene die als eerste in de commis sie gerept had over vijf bouwlagen, het maximale wat op de hoek Westerweg Stationsweg valt te realiseren. Maar de oppositie liet zich niet meer in slaap sussen, en stemde uiteindelijk tegen het voorstel tot delegatie van de grondaan koop aan het college. Wat niet mocht baten, want de collegepartijen VVD en CDA waren met tien stemmen (tegen acht van de oppositie) in de meerder heid. Wel sprak George Borst (CDA) zijn ongerustheid uit over de bouw hoogte. Hij wilde de verzekering van het college dat daar eerst een besluit over genomen wordt door de raad, voordat er grond aangekocht wordt. HEILOO - Moet het nieuw aan te leg gen speelveld op de hoek van de Dokterslaan, De Hoghe Weijdt en Kleijn Barlaken verhard worden of niet? Dit maandagavond door de ge meenteraad besproken speelveldje heeft in 1995 in het bestemmingsplan de bestemming 'Groenvoorzieningen' gekregen. Een geasfalteerd speelveldje paste daar niet in, vandaar dat de gemeenteraad vorig jaar september een voorbereidingsbesluit nam om een artikel 19 procedure te starten. Het bewuste veldje is de laatste van zeven verharde speelterreintjes die de gemeente in verschillende wijken heeft aangelegd of aangepast. Een bedrag van f 200.000,- was ervoor beschikbaar gesteld. De andere speelterreintjes lig gen aan de Breedelaan, Capelackers, Hoog en Laag, Oosterzijweg, Termijen en bij De Neggen. Het verzoek uit plan Oost om een ver hard speelveldje werd in juli '97 onder bouwd met een lijst met 189 handteke ningen. De gemeente wil er nu een 'multifunctioneel' speelveldje van ma ken, voor jong en oud, dat door een hek van de openbare weg wordt geschei den, dus verkeersveilig. In de buurt is een grote sociale controle en boven dien is het onderhoudsarme asfalt na een regenbui snel droog. Allemaal argumenten voor de gemeente om het veldje aan te leggen, ondanks de vele bezwaren die er kwamen. Omwonen den vrezen vooral geluidsoverlast. Tus sen het speelveldje en het dichtstbij zijnde huis op de Hoghe Weijdt worden nu een bosplantsoentje en een conife- renhaag aangelegd. HEILOO - Dinsdag 20 april houdt de Jan van Rijckenborghschool aan het Trompenburg 49 te Heiloo een inloop ochtend voor belangstellenden en ou ders. De inloopochtend is van 9.30 tot 12.30 uur. De leerlingen zijn volop aan het werk, zodat de bezoeker zich een beeld kan vormen van het reilen en zei len op school. Tijdens de inloopochtend zijn creatieve projecten van de leerlingen te bewon deren. Verder kunt u op deze ochtend alle informatie krijgen over het onder wijs op de Jan van Rijckenborghschool. BEI i-i MAKELAAR HEILOO - Donderdag 15 april is er eem café-avond met live-muziek van Gliding Naturals. Deze band is afkom stig uit de buurt van Nijmegen. Deze variërende poprock-formatie wil met dit optreden bewijzen dat ze ook buiten de eigen regio in staat zijn het publiek met hun intrigerende songs te verma ken. Deze avond is de entree gratis, het café gaat om 20.00 uur open. Vrijdag 16 april is er in de Buk Buk een 80's Party met muziek van onder ande re U2, A-Ha, Talk Talk en Talking Heads. Met goeie ouwe hits uit de jaren tachtig, altijd leuk om weer terug te ho ren en helemaal om er lekker de dans vloer mee op zijn kop te zetten. Het mag weer in de Buk en er is een dres- scode. Als je je in jaren tachtig-kleding hult, kom je er in voor de helft van de prijs. De entree is f 5,-, de aanvang is om 21.00 uur. Zaterdag 17 april treed Nilsson op in Buk Buk. Sinds de hitsingle Elastic Baby en het titelloze debuut-album in mei vorig jaar, heeft Nilsson zich onder de grote bands van Nederland ge schaard. Momenteel is Nilsson een van de meest optredende bands in Ne derland en te zien op grote evenemen ten en festivals. Met de single My Brains Down heeft de band opnieuw een hitnotering te pakken: rauw en gevoelig, een fraaie tekst, met gevoel voor traditie maar met beide benen in het heden. In het voorprogramma staat de band Suitcase uit Heiloo, eerder omschreven als fris en origineel. Het is dan ook niet gek dat zij met hun gevarieerde reper toire al eerder succesvol waren als voorprogramma van Acda en de Mun- nik. De entree bedraagt deze avond f 12,50 en de zaal gaat om 21.00 uur open. Nilsson. (foto Alex Vreeman) Maar er viel, zoals gezegd, onbedaarlijk veel te lachen. En dat kwam vooral omdat alle zes spelers erin slaagden hun personage helder en duidelijk over Falkland schitterde afgelopen weekend in bruisend toneelstuk. (Fotostudio Starfield) Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 3 kantoren (in Alkmaar (2) en Heiloo) actief in de regio. Vanaf medio april 1999 ook in Heerhugowaard' RSGROEP HEILOO - Wie vrijdag- of zaterdag avond De Beun binnenstapte merkte alras dat Falkland de tijd een paar maanden had verschoven. Buiten stond een jongerenkoor prachtige kerstlied jes te zingen, binnen was de foyer geheel in kerstsfeer aangekleed en kreeg de bezoeker van een met kerst mis getooide zaalwachter een glaasje glühwijn aangeboden en in de zaal glin sterden de lichtjes van de kerstbomen opzij van het toneel. En dat alles omdat Falkland 'Wat een gekke man... en zijn vrouw dan?' van Alan Ayckbourn speelde, die zijn stuk heeft gesitueerd tijdens het kerstfeest. Of beter gezegd: tijdens drie kerstfeesten. De zes personages in het stuk zijn (vol gens het programmaboekje) mensen die.zichzelf en hun omgeving niet ken nen, zich met hun leven geen raad weten, hun gevoelens verdringen en zich gedragen als karikaturen van zich zelf. Een mengeling van humor en tra giek, waarbij je als toeschouwer onbe daarlijk moet lachen, maar je je ook voortdurend afvraagt waarom. In Ayckbourns stukken gaat het vaak om personen die ogenschijnlijk erg geluk kig zijn, maar in werkelijkheid volko men langs elkaar heen leven. Een mooi voorbeeld daarvan ontspon zich in het tweede bedrijf, waarin de gastvrouw niets anders doet dan zelfmoordpogin gen ondernemen, terwijl de gasten met allerlei andere zaken bezig zijn en dat totaal niet in de gaten hebben. het voetlicht te brengen. Michel Man nes (Sidney) en Marius Prein (Geof frey) stonden allebei voor het eerst in een avondstuk en maakten beiden een prachtig debuut. Zij kregen uitstekend tegenspel van hun vrouwen, respectie velijk Caroline Sprenger (Jane) en Anke Wisselink (Eva). Dit jeugdige kwartet werd aangevuld door twee oudgedienden: Jaap Schuuring (Ro nald), die met zijn droge humor de lachers op zijn hand had en Nelly de Boer (Marion), die met name in haar dronkenvrouwsscène erg sterk speelde. De een deed niet onder voor de ander en de staande ovatie aan het eind was dan ook terecht voor alle zes bedoeld. Productieleider Anneke Keijsper en regisseur Leo van Herk kunnen tevre den zijn. Falkland Toneel is er wederom in ge slaagd met een leuke entourage, een even mooi als praktisch decor, maar vooral met toneelspel van hoog niveau de toeschouwers van begin tot eind te boeien. In het najaar bestaat de vereni ging 75 jaar: dat belooft wat! - Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo - Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1