Burgers kunnen mening geven over visie Stationsomgeving-west Avondvierdaagse groots evenement n ERA Supersub en Motherfed geven dubbelconcert êanhopplmen? Broekman /"BcIkma UITVERKOOP Unique 50 t 4/ tf - ft, krant toernooi NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN jÊBOÊk. VAN DER BORDEN 072-5351000 26 juni-4 juli LOKEEND RECIAME APELLA Dé Hyög|heekwinkel ötop een lilger in de Tank NU NOG SCHERPER GEPRIJSD!! Redactieacquisitie en administratie 23 JUNI 1999 JU J Drukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 25l Harry Dekker fietst 'm erin Muziek- en Dansschool bruist van activiteiten Verzekeringsman geeft zich uit voor voorlichter Cursus EHBO Cd-rom uitleg in bibliotheek VERKOCHT Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar NVM autobelettering reclameborden, Kortingen tot 50% HEERENWEG 174 - HEILOO TEL. 072 533 20 91 Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! Kennemerstraatweg 125-1851 BC-HEIL00 lel. 072 5320322 SCH0NG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 C' Regio Noord* Kennemeriand De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee en Rinnegom. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! -4 HEILOO - Vijftig wonderlijke creaties op wielen balanceerden afgelopen za terdag op een smalle balk in het water van de haven van Den Helder tijdens opnames voor het televisieprogramma Te land, ter zee en in de lucht. Eén ervan werd bemand door Harry Dek ker uit Heiloo, die samen met twee col lega's uit Heerhugowaard met een kun stig geconstrueerde 'fietS-catamaran' over de balk zeilde. Dekker en zijn collega's deden voor het eerst mee aan het spektakel. In vliegen de vaart, nauwelijks vier uur tijd, had den de mannen de creatie die hen als een wervelwind naar de bel moest brengen, in elkaar geknutseld. Om de herkenbaarheid te vergroten brachten ze op het zeil de namen van Heiloo, Heerhugowaard en Den Helder aan en daarbij de toevoeging 'Rondje Texel'. Wie wil weten hoe het de mannen ver gaan is, kan op donderdag 8 juli vanaf 19.55 uur kijken naar TV 2. HEILOO - De komende week is het een drukte van belang in de Muziek- en Dansschool aan het Veld 1. Op woens dag 23 juni is er vanaf 19.30 uur een voorspeelavond door keyboardleerlin gen van Marja Kraakman en hoorn leerlingen van Coriene Brakeboer. Op vrijdag 25 juni is er een voorspeelavond door leerlingen van zangdocent Kees de Bruijn, die in een koor, een zang ensemble of solistisch klassiek en pop ulair repertoire ten gehore zullen bren gen. Het geheel wordt omlijst door gedichten van verstandelijk gehandi capten. Op zaterdag 26 juni worden de jaarlijk se HAFA-examens gehouden Dit jaar doen 28 kandidaten examen. Maandag 28 juni zijn de jongste leerlingen van de school aan de beurt om zich te presen teren aan hun ouders, familieleden en andere geïnteresseerden. De oriënta tieklassen zijn vanaf 19.00 uur te belui steren en de eerstejaars instrumentale leerlingen geven een presentatie vanaf 20.00 uur. Dinsdag 29 juni is er een voorspeel avond door vioolleerlingen van Roel Steeman, zowel de strijkers-ensembles als solisten treden hier op. Op woens dag 30 juni is er een presentatie van muziekensembles en balletklassen van de Muziek- en Dansschool Heiloo. Aanvang van deze avond is om 19.00 uur. Alle voorspeelavonden zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie kunt u bellen met tel. 072-5332460. Een van de schetsen voor de nieuwe bibliotheekmet daarboven appartementen. HEILOO - De commissie grondge biedzaken I heeft vorige week groen licht gegeven aan de Ontwikkelingsvi sie Stationsomgeving-west. Dit plan, dat opgesteld is door bureau Kuiper Compagnons, schetst een globaal beeld van hoe het Stationscentrum-west er in de toekomst uit kan gaan zien. De bedoeling is dat er een samenhang komt met de ontwikkelingen aan de oostzijde van de spoorlijn. Hiervoor is vorig jaar een 'Beeldkwaliteitsplan' op gesteld. De visie voor de westkant is opgesteld om structuur aan te brengen in de toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. De verwachting is namelijk dat zich hier het tweede centrum van Heiloo gaat ontwikkelen. Het plan bevat schetsen voor zes deel gebieden. Dit zijn de noordkant van de Zeeweg, waar nu het postkantoor en garagebedrijf Bleeker zijn; de Stations weg; de stations-entree aan de west kant; de hoek Zeeweg/Westerweg (voorheen Beja); de hoek Westerweg Stationsweg, waar de nieuwe biblio theek gebouwd wordt, en tot slot de kop van de Pastoor van Muijenweg, waar nu het BP-tankstation en de Nissan-garage zijn. Voor al deze gebie den wordt in het plan een soort 'face lift' geschetst. Ambitieuze schetsen Het garagebedrijf en het postkantoor aan de noordkant van de Zeeweg leve ren volgens het plan geen bijdrage aan de betekenis van de Stationsomgeving als tweede centrum. De Zeeweg heeft op die plek onvoldoende groen en architectonisch verantwoorde bebou wing. Het plan schetst hiervoor drie nieuwe gebouwen in drie lagen: twee woonlagen met daaronder kantoor ruimte. Een zelfde, vierde gebouw, zou aan de oostkant van de spoorlijn moe ten komen. Tussen de gebouwen staan groene tussenruimten getekend. Het dorpse karakter van de Stations weg moet gehandhaafd blijven. Wel zou er wat aan de 'rafelige' achterkant ge daan moeten worden, bijvoorbeeld door de aanleg van een 'golvende' tuin muur. Aan de westkant van het station wordt het lang-parkeren uitgebreid. Ook moeten er meer mogelijkheden komen om fietsen te stallen. De kop van de Stationsweg kan een nieuwe be bouwing krijgen. Op de begane grond kantoren, daarboven waar mogelijk woonruimte. Op de hoek 'Beja' ziet het plan het liefst nieuwe bebouwing, met maximaal vier lagen aan de kant van de Westerweg. Tevens staan in het plan schetsen voor de nieuwbouw van de bibliotheek. Boven de nieuwe bieb en de reiswinkel van de Rabobank worden appartemen ten gerealiseerd, afwisselend in twee en drie woonlagen. Afhankelijk van de grootte, zouden zo'n 20 a 25 woningen gebouwd kunnen worden. Parkeren kan in een parkeergarage. Het plan oppert ook de mogelijkheid om voor een meer langgerekte bebouwing te kiezen, die dan terrasvormig kan wor den opgetrokken. Het tankstation en garagebedrijf op de hoek van de Pastoor van Muijenweg worden als negatief beschouwd voor de kwaliteit van de Stationsomgeving. Het plan schetst twee stroken bebouwing HEILOO - Een belangrijk evenement, niet alleen voor Heiloo maar ook voor de regio. Want naar verluidt is de Avondvierdaagse van Heiloo een van de gezelligste in Noord-Holland om aan mee te doen. Dit jaar schreven zich maar liefst 1689 wandelaars in, voor een parcours dat - zoals elk jaar - weer zeer gevarieerd was. De Plaatselijke Wandelcommissie had er ook dit jaar weer veel werk van ge maakt. De verschillende afstanden gin gen de eerste en de tweede dag richting Plan West, de derde dag voerde door het Heilooër Bos en Plan Oost en de laatste dag liep door Ypestein en het Oosterbos. De weergoden waren de wandelaars dit jaar goed gezind. Re genjassen en paraplu's konden thuis blijven. En natuurlijk werden er ook weer medailles uitgereikt. De zilveren me dailles, voor 25 maal deelname, gingen naar G. Kuijs-Ligthart en C. van Doorn. Kroonloper dit jaar was C. Woutersen, die voor de 34ste keer meewandelde. En ook H. Keur was weer present, met zijn 76 jaar. Vrijdagavond was het weer groot feest, bij de aankomst op het met vlaggen versierde schoolplein van de St. Rad- boudschool. Heel veel ouders, broertjes en zusjes, bloemen en een muzikaal onthaal van harmonie-orkest Caecilia. De Fanfare Showband Heiloo maakte door haar aanwezigheid het laatste gedeelte van het parcours extra gemak kelijk. Ook aanwezig was een groep bewoners van de zorgcentra De Loet en Overkerck, die in hun rolstoel sa men met familieleden deelnamen aan het wandelfeest. Een Avondvierdaagse die zonder incidenten is verlopen, mede dankzij de talrijke vrijwilligers die bij drukke oversteekplaatsen pa raat stonden om de wandelaars een vei lige oversteek te garanderen. (langs Past. van Muijenweg en Zee weg), met ook hier weer op de begane grond kantoor- of praktijkruimte en een woonlaag daarboven. Op de kop zou een gebouw kunnen staan van drie bouwlagen. Inzien en meepraten Het plan ligt op het gemeentehuis voor iedereen ter inzage. De officiële in spraaktermijn start vandaag en duurt zes weken. Daarnaast houdt de ge meente op dinsdag 6 juli in het Golden Tulip Hotel aan de Kennemerstraatweg een informatie-avond over deze visie. Belangstellenden kunnen zich via een aanmeldingsbon elders in deze Uit kijkpost hiervoor inschrijven. HEILOO - De afgelopen week zijn in Heiloo meerdere malen mensen telefo nisch benaderd door iemand die zich uitgeeft als 'iemand van de gemeente'. De man wil aan huis voorlichting ko men geven over sociale voorzieningen. Zijn telefoontje komt behoorlijk op dringerig over. Een vrouw die maan dagavond gebeld is, rook onraad en vroeg door. De man gaf toen toe dat hij verzekeringen wilde verkopen en dat zijn praatje gewoon een trucje was. HEILOO - In september start de EHBO-vereniging Heiloo weer met een nieuwe cursus voor het Eenheids diploma EHBO, reanimatie en ver bandleer. De lesavonden zijn wekelijks op de dinsdagavond, met uitzondering van de vakantietijd. Voor nadere inlichtingen en opgave kunt u terecht bij Martin Vogelsangs, tel. 072-5338645 (na 18.00 uur). De ver eniging is nog dringend op zoek naar een geschikte ruimte voor de oefen avonden. Inlichtingen op bovenstaand nummer. HEILOO - Op dinsdag 6 juli is er van 16.00 tot 17.00 uur weer een cd-rom uit leg in de bibliotheek. Het thema is deze keer Wijs op reis. De volgende cd-roms worden besproken: de Internationale Campinggids Europa 1999, de Wolters- Noordhoff Wereldatlas en De Kippets presenteren uit logeren. De behandelde cd-roms kunnen na de uitleg ook worden geleend, evenals alle andere 300 cd-roms van de bibliotheek in Heiloo. De prijzen zijn f 5,- of f 7,50 met een uitleentermijn van drie weken. MAKELAAR NVM HEILOO - Zaterdag 26 juni is er in Buk Buk een dubbelconcert van twee veelbelovende Nederlandse bands. De avond wordt om 21.30 uur geopend met een spetterend optreden van Su persub, dat ook op Ypestock speelde. Vanaf 23.30 uur staat op het Buk-podi- um Motherfed. De zaal gaat open om 21.00 uur en de entree is f 10,-. Wereldberoemd is Supersub (nog) niet, maar de band is hard op weg om be kend te worden. Hun nieuwe album 'Fly pilot fly' is indrukwekkend: breed in opzet, gedurfd in richting en ge maakt met veel muzikaliteit. Zaterdag zijn ze vroeg in de avond te horen om dat ze de volgende dag op Parkpop staan in Den Haag. De Amsterdamse zevenmans band Motherfed is een dynamieke formatie, die bestaat sinds 1998. Met hun explo sieve live-optredens heeft Motherfed al hoge ogen weten te gooien bij de Amsterdamse Popprijs. Motherfed scratcht, rapt, beweegt en verandert het publiek in een springende massa. De zaal is open om 21.00 uur en de toe gang is een tientje. Voor het optreden van de populaire formatie Postmen op het podium van Buk Buk op zaterdag 10 juli is de voor verkoop gestart. De kaarten zijn voor 15 gulden verkrijgbaar bij Popeye in Alkmaar en in Heiloo bij Centerdisc aan de Heerenweg en Buk Buk. De genen die kaarten gekocht hebben voor het wegens ziekte uitgestelde op treden van 10 april kunnen op 10 juli met deze kaart naar binnen. Tannes tennisvereniging 't Vennewater locatie: sportpark 't Vennewater aankondiging aangeboden door: Moor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment Bezoek ome kwekerij Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 laJrsgroep De formatie Supersub. Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoren actief in de regio! (Alknitiar (2), Heiloo en Heerhugowaard) OMDAT IEDER VAARWEL EEN BlfZONDERE IS Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 532 03 45 Mascotte Mode Stationsweg 85 Heiloo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte De intocht van de Avondvierdaagse bruiste dit jaar van gezelligheid. (Fotostudio Starfield) Op donderdag 24 juni om 13.00 uur begint onze oprui m rn g De mooiste merken nu voor de leukste prijzen (l.v.m. voorbereiding 's ochtends gesloten) H H i I Als bijlage in dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing. C|-J /V f""* I—IIV/I J\ I\1 Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 1 MIVIMIvU - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo ii\ ic--T- i I Tirnrnni ii- Dakbedekking Telefoon 078-533 50 85 INSTALLATIEBEDRIJF LoodgieterswerkWerkplaats HoHewng 19,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1