m Bewonerscommissie bestaat 10 jaar Eerste jaarmarkt druk en gezellig Goud van oud op De Duif _n ERA A Unique A<tnftoopp/meti! Ikma ta V. *lf - fi o t»aU® krant m nnö^COtt A ROEKMAN üS I NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 3 IM «ff A P E L L A Dé Hyp^heekwinkel LOKEEND RE VAN DER BORDEN 072-535 1000 JU JDrukkerij uitkijkpost bv 64e JAARGANG NO. 29 21 JULI 1999 Knaagdierenopvang overbevolkt Woningstichting en Huurdersvereniging verlengen samen werkingsovereenkomst Nella van Os exposeert Koelverse maaltijden Tafeltje Dekje ifi ét' Nieuwbouw of bestaande bouw Dé Hypotheekwinkel heeft er dé hypotheek voor! autobelettering reclameborden. Oosterzijweg 122 Heiloo Tel. 072-532 10 65 - LAATSTE RESTANT Boomkwekerij G. Meijer Al meer dan 30 jaar Biljartclub 't Treffertje SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 06-53576089/072-5338472 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 20.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee-en Rinnegom Redactieacquisitie en administratie De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoqn: 072 533 01 75 Telefax 072 533 56 44 ISDN 072 532 02 94 e-mail uitkijkpost@wxs.nl Openingstijden kantoor: maandag t/m Vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0226 340020 (Rodi verspreiding bv) HEILOO - In december 1997 hebben de besturen van Woningstichting Hei loo en van de Huurdersvereniging Hei loo een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de overlegprocedure en onderwerpen waarover wonings tichting en huurdersvereniging overleg voeren. Eind juni hebben woningstich ting en huurdersvereniging deze over eenkomst met anderhalfjaar verlengd. In de periode vanaf december 1997 is tussen huurdersvereniging en wonings tichting regelmatig overleg gevoerd over onderwerpen met betrekking tot beheer en beleid van de corporatie. Zo zijn de begrotingen, jaarrekeningen en het huurbeleid van de Woningstichting Heiloo besproken. Omdat de duur van de samenwerkingsovereenkomst in mei dit jaar afliep, hebben partijen besloten tot verlenging. In de samenwerkings overeenkomst is formeel geregeld over welke onderwerpen de corporatie overleg dient te voeren met de verte genwoordiging van haar huurders. S m NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HEILOO - Bij Casa Design in winkel centrum 't Loo is de komende weken werk te zien van Nella van Os. Deze veelzijdige kunstenares uit Limmen toont deze keer een aantal bronzen van mens en dier in karakteristieke houdin gen. Haar beeldjes, die een landelijke bekendheid genieten, zijn sierlijk en hebben een sterke zeggingskracht. Nella van Os is ook vertrouwd met het penseel en geeft onder andere les bij Perspectief in Bakkum. Zij werkt ook in opdracht. VInr erelid Mc. Greeuw, secretaris H. Hollewand en voorzitter E Jacobs. (Fotostudio Starfield) Een beeld van Nella van Os. HEILOO - Heiloo telt in totaal twaalf actieve bewonerscommissies. Met hen wordt minimaal een maal per jaar over leg gevoerd over onderwerpen die hun buurt of wijk aangaan. Zo luidt althans de tekst van een paragraaf uit het jaar verslag van 1998 van de Woningstich ting Heiloo. De bewonerscommissie Heiloo-west is een van deze genoemde commissies. Ooit begonnen als bewo nerscommissie voor een van de flats in Vrieswijk, nu uitgegroeid tot een soort 'overkoepelende' bewonersorganisatie voor alle sociale huurwoningen ten westen van de spoorlijn. Deze bewonerscommissie Heiloo-west bestaat dit jaar tien jaar, en wil dit heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom wordt er op 18 sep tember een rommel- en informatie markt gehouden, in oktober gevolgd door een bescheiden feestje met bewo ners, bestuursleden en ereleden. Want het klinkt misschien een beetje simpel: 'commissie bestaat tien jaar', maar dat is het niet. Een bewonerscommissie die tien jaar bestaat, heeft daarmee wel be wezen dat zij goed werk verricht en dus hard nodig is. Dat tenminste is de opvatting van de leden van de commissie, en vele bewo ners uit de Nic. Greeuwflat in Vrieswijk zijn het daar hartgrondig mee eens. Voorzitter van het eerste uur is Fred Jacobs. Het idee om een dergelijke commissie te formeren ontstond bij hem naar aanleiding van een berichtje in de krant, 'man ligt een maand dood in huis', plus het feit dat een renovatie van de bewuste flat hard nodig was. Verschillende ideeën kregen langzaam vorm, en uiteindelijk stapte Jacobs naar wat toen nog de 'volkshuisvesting' heette, de latere Woningstichting. De bewonerscommissie was spoedig daarna een feit, en ook de renovatie kwam er. „Meestal zakt de animo om in zo'n commissie te zitten daarna flink weg. Want wat heb je er verder nog aan, denken de mensen dan," vertelt Jacobs. 'Zijn' bewonerscommissie ging na de renovatie echter een stap verder. „Wij signaleerden dat bewoners in onze flat met hulpvragen zaten, en niet wisten waar zij tqrecht, konden. En van liever lee ging de commissie, naast de zorg voor de flat, daarmee verder." Bevlogen voorzitter De commissie, vaak in de persoon van de gedreven Jacobs, ging op zoek. Eerst in Heiloo, maar daar kon hij het niet vinden. Professionele hulp wilde hij, te bereiken op één telefoonnummer. Hij belandde bij verzorgingstehuis De Dil lenburg in Alkmaar. „Zij zijn in de loop der jaren onze rechterhand geworden. Met al onze hulpvragen kunnen wij daar terecht. Voor maaltijdvoorziening, voor alarmering, voor kleine klusjes en voor recreatieve activiteiten." Jacobs was ook degene die zo'n zes jaar geleden bedacht dat de flat maar eens een naam moest krijgen. „Dat kwam doordat ik op een bepaald moment post kreeg, geadresseerd aan 'flat hoge nummers'." Jacobs kwam weer in actie. Hij bedacht dat de flat genoemd moest worden naar Nic. Greeuw, inmiddels oud-bestuurslid van de Woningstich ting, en door Jacobs omschreven als 'de man die het sociale aspect erin bracht'. Greeuw kwam een kleine dertig jaar geleden als secretaris in het bestuur van de woningbouwvereniging, en startte al spoedig daarna met een spreekuur aan huis. De woningnood signalerend, ijver de hij onder andere voor meer bouwac tiviteiten in Heiloo. De onthulling van zijn naam op de flat kwam destijds voor hem als een echte verrassing. Wars van alle persoonsverheerlijking, benadrukt Greeuw als erelid van de bewoners commissie Heiloo-west dan ook her haaldelijk dat hij 'het niet alleen deed'. Zijn motto luidt 'Een bewonerscom missie is voor de leefbaarheid van de bewoners'. En die opvatting heeft de bewonerscommssie van de Nic. Greeuwflat dan ook hoog in het vaan del staan. Zij zijn trots op hun flat, waar 'alles altijd piekfijn in orde is, en waar niemand alleen of zonder hulp komt te zitten'. ALKMAAR - Dat de vakantietijd niet voor iedereen een leuke tijd is, blijkt wel bij de knaagdierenopvang aan de Fritz Conijnlaan 18 in Alkmaar. Deze opvang is sinds kort onderdeel van de Dierenbescherming Castricum, Heiloo, Limmen en Akersloot. Dat de vakantie er aan komt is hier goed te merken. Er zitten momenteel twintig cavia's, vijftien ratten, 29 konij nen, twee muizen, vier schildpadden, drie chinchilla's en twee fretten. Voor gevonden, in beslag genomen en gedumpte dieren blijft altijd een plekje vrij, maar dieren die worden aange meld door eigenaren die er van af wil len, komen zelfs op een wachtlijst. Er zijn mensen die zelf dan maar een 'oplossing' verzinnen. Zo zijn zes baby cavia's van amper twee weken oud gewoon over het hek gezet bij een kin derboerderij. Zij worden nu opgevan gen door de knaagdierenopvang. De Dierenbescherming is op zoek naar dierenvrienden die de verantwoording over een knaagdier willen nemen en deze tot aan zijn dood toe wil verzor gen. Telefoonnummer van de knaagdie renopvang is 072-5119998. HEILOO - Tafeltje Dekje kent u mis schien al van de warme maaltijden die dagelijks aan huis worden bezorgd bij senioren. Naast de warme maaltijden gaat Tafeltje Dekje nu ook koelverse maaltijden wekelijks thuis bezorgen, bij iedereen die van deze service gebruik wil maken. Op één dag worden alle maaltijden voor de hele week aan huis bezorgd. Zo kan iedereen zelf bepalen op welk tijd stip van de dag de maaltijd genuttigd wordt. De maaltijden worden in de koelkast bewaard en in de magnetron verwarmd. Wekelijks kan worden geko zen uit twintig hoofdgerechten (ook dieetmaaltijden), alleen een hoofdge recht, of een hoofdgerecht met een voorgerecht en/of nagerecht. Het is mogelijk om vrijblijvend een tijdje de koelverse maaltijden uit te proberen. Wie geen magnetron heeft, kan bij Tafeltje Dekje een eenvoudig te bedienen model in bruikleen krijgen. Deze wordt thuisbezorgd, aangesloten en er wordt uitleg gegeven over het ge bruik. Wie geïnteresseerd is, kan de maaltijden bestellen op tel. 072- 5331297. Tafeltje Dekje is een project van de Stichting Ouderenwerk Heiloo. HEILOO - Vorige week woensdag be gon met een paar flinke plensbuien, maar om 10.00 uur was het zowaar droog. En dat zou de rest van de dag ook zo blijven, op een paar spettertjes regen na. En mede dankzij dat fraaie weer is de eerste jaarmarkt van Heiloo een gezellig evenement geworden. Want ook al had organisatiebureau Evenementen Midden Holland van tevoren niet veel aan promotie gedaan, talrijke bezoekers wisten deze gezellige markt te vinden. Heel veel toeristen, maar ook flink wat Heilooërs kwamen opdagen om eens lekker over de markt te slenteren. Een langgerekt lint van kramen slingerde langs de Heerenweg, tussen de winkel centra 't Loo en het Stationscentrum, waar het van de weeromstuit ook be hoorlijk druk was. Te koop was er van alles. Speelgoed, huishoudelijke artike len, kleding, musicerende figuurtjes gemaakt van moeren en bouten, haar spelden, cd's, speelgoed, cosmetica, le derwaren en natuurlijk waren ook de onvermijdelijke Spaanse sloffen weer van de partij. Een panfluitspeler zorgde voor een stemmige sfeer. Kijkers waren er volop, en bij sommige kramen werd leuk verkocht, al mopper de een enkele standhouder wel wat over de omzet. Maar om goed te verko pen, daar moet je wel wat voor doen, zo redeneerde de marktkoopman met (rol)kussens. Dus wendde hij zich met luide stem rechtstreeks tot het toege stroomde publiek, en gezien het aantal kussentjes dat hij verkocht met succes. En ook de microvezeldoekjes en zak ken snoep gingen gretig van hand tot hand dankzij de wervende teksten van de verkopers. Aan vertier en hongerige magen was ook gedacht. Voor de kinderen was er een minï-kermis, voor de volwassenen een oliebol of een broodje beenham en natuurlijk ontbrak ook de ijstent niet. Een grote Conimex-truck aan het begin van de Heerenweg trok ook flink wat belangstelling. Een jaarmarkt die kort om een succes genoemd mag worden en volgend jaar bijna zeker een vervolg zal krijgen. w W vv 'Gouwe ouwentijdens het slotfeest van De Duif. HEILOO - Op basisschool De Duif in Mariënstein herleefden afgelopen vrij dag de dagen van weleer bij het inmid dels traditionele jaarlijkse slotfeest, aan het einde van het schooljaar. Dit jaar was het thema 'Goud van oud' en met groot enthousiasme en veel elan gingen leerlingen, ouders en leerkrachten terug in de tijd. Het bleek dat ook hier een ware Abba- revival was uitgebroken. David, Leijn, Margot en Marijn uit groep 8 gaven een swingende playback-show ten beste en brachten met verve een uitvoering van de wereldhit Waterloo. Vele andere 'gouwe ouwen' passeerden de revue, vertolkingen van klassiekers uit de popmuziek. Eén van de hoogtepunten was ongetwijfeld het optreden van de documentatiewerkgroep, bestaande uit ouders van leerlingen, met een bijzon der originele uitvoering van het Smur fenlied. Het onderwijzersteam wilde het thema van dit slotfeest helemaal uitbuiten en gaf het feest extra kleur met hun uit voering van de compositie van John Lennon en Paul McCartney 'Those were the days'. Uitvaartverzorging Heiloo e.o. Henny van der Veer-Stoop Tel: 072 - 53 2 0 3 45 Kennemerstraatweg 125-1851 8C-HEILOO tel. 072 5320322 VERKOCHT MAKELAAR Makelaars sinds 1933 <~»T HEERENWEG 174 - HEILOO TEL. 072 533 20 91 \Ioor al uw bomen, heesters, vruchtbomen, leibomen, dakplatanen, rozen, vaste planten, haagplanten, vakkundig advies en een uniek groot assortiment :oek onze kwek Westerweg 53 Heilooërbos, tel. 072 512 89 36 HEILOO - Het seizoen '98-'99 is bij ANBO/KBO biljartclub 't Treffertje weer achter de rug. De resultaten van de competitie die gespeeld wordt in het Trefpunt waren als volgt: maandagmid- daggroep 1. J. Keizer, 2. J. van Diepen en 3. H. Oterdoom. Dinsdagochtend- groep 1. H. Kleene, 2. N. Bijvoet en 3. W. Rijs. Donderdagochtendgroep 1. L. Leijten, 2. P. Zwart en 3. J. Bakkér. Het clubkampioenschap zal door de num mers 1 van de drie groepen worden gespeeld op maandag 30 augustus, waarop aansluitend de jaarvergadering zal worden gehouden. Tevens waren er geslaagde uitwisselingswedstrijden met Alkmaar, Koedijk en PC Willibrord. De eerste competitiewedstrijden wor den gespeeld op dinsdag 31 augustus. NVM 111:1 RSGROEP Kennemerstraatweg 129 te Heiloo tel.: 072 5335330 Met 4 kantoren actiefin de regio! (Alkmtiar (2), Heiloo en Heerhugowaard) HALVE Op veel van on ZEN e r g e n 7,e merkartikelen! o r n Heiloo Cl|V t\ /V IVICZ Badkamerinstallatie Droonecampstraat 13 H H INr I A\ l\l LlP - Centrale verwarming 1851 TH Heiloo -Dakbedekking Telefoon 072-533 50 85 INSTALLATIEBEDRIJF - Loodgieterswerk Werkplaats: Holleweg 19 sm Jp Mascotte Mode Stationsweg 85 Heitoo Mascotte Mode Geesterduin 54 Castricum ^gespecialiseerd in antieke vruchtenhouten tafels Engels antiek donker gepatineerde meubels Een gezellige drukte op de eerste jaarmarkt van Heiloo. (Fotostudio Starfield) Erkend schilder- wandafwerkingsbedrijf. Bel voor vrijblijvend offerte Regio Noord* Kennemertand Als bijlage In dit Nieuwsblad de Woningkrant Regio Noord-Kennemerland. Deze Woningkrant komt twee keer per maand uit en wordt huis-aan-huis verspreid met het Heerhugowaards Nieuwsblad, Alkmaars Nieuwsblad, De Uitkijkpost en Langedijker Nieuwsblad. In de Woningkrant publiceren de woningcorporaties de leeggekomen én de toegewezen huurwoningen in de hele regio Noord-Kennemerland. In deze krant is ook alles te lezen over de nieuwe aanpak van woningtoewijzing.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1999 | | pagina 1